Yeu cau lam ro ly do treo du an diem do xe o Ha Noi

Thứ sáu, 09 Tháng ba 2012, 09:54 GMT+7

Pho Chu tich UBND thanh pho Ha Noi Nguyen Van Khoi vua yeu cau So Quy hoach kien truc lam ro viec tai sao cac du an diem do xe duoc quy hoach tu nam 2003 nhung den nay van chua thuc hien.    

 » Ha Noi: Cac bai do xe dang phai “hi sinh” vi nhieu ly do

 » Thoang pho, chat ngo sau ngay xoa bai giu xe

 »  Ha Noi: Gui xe kho qua!

Phai lam ro dung, sai trong thang 3 

De dap ung nhu cau gui xe cua nguoi dan, tu nam 2003, UBND thanh pho Ha Noi da ban hanh quyet dinh 165, quy hoach mang luoi cac diem do xe va bai do xe cong cong tren dia ban thanh pho den nam 2020. Quyet dinh nay tinh toi lo trinh xay dung cac diem do xe o tung khu vuc cua thanh pho dua tren danh gia ve toc do gia tang phuong tien xe co gioi. 

Theo quy hoach tren, thanh pho se xay dung nhieu diem do xe o cac khu vuc cua ngo, trung tam vui choi giai tri, cho dau moi, khu cong nghiep va o cac cong trinh cong cong co dien tich len lon de dap ung nhu cau do xe cua nguoi dan thu do. Tuy nhien, tu do den nay nhieu khu vuc quy hoach duoc xay dung nhung khong danh cho bai de xe cua nhan dan ma vi nhung muc dich khac.

Yeu cau lam ro ly do treo du an diem do xe o Ha Noi
Sau lenh cam trong xe tren 262 tuyen pho, nguoi Ha Noi chat vat tim bai gui xe

Chi vi vay ngay 7/3 vua qua, Pho Chu tich UBND thanh pho da giao So Quy hoach kien truc ra soat viec thuc hien Quyet dinh 165 (nam 2003) phe duyet quy hoach mang luoi cac diem do xe va bai do xe cong cong tren dia ban thanh pho den nam 2020. “Phai lam ro cac du an da thuc hien dung va khong dung quy hoach tren, bao cao UBND thanh pho trong thang 3/2012”, ong Khoi nhan manh.

UBND cac quan kiem tra, ra soat cac du an bai xe chua trien khai, de dat trong… Tu do de xuat cu the de dau tu, trien khai ngay cac du an diem do to chuc trong giu xe.

Ve quy hoach giao thong tinh den nam 2030, tam nhin 2050, ong Khoi yeu cau So GTVT bam sat quy hoach chung xay dung Thu do, trong do dat danh cho giao thong tinh la 4 den 6%.

Ngoai ra, ong Khoi tiep tuc yeu cau Giam doc So GTVT, Cong an thanh pho va cac quan, huyen nghiem tuc thuc hien viec thu hoi giay phep trong giu phuong tien xe dap, xe may, o to tren via he, long duong o 262 tuyen pho.

Trong nam nay hang loat bai xe cao tang duoc hoan thanh

Ong Khoi chi dao So KHDT de xuat co che ro rang, tao dieu kien, khuyen khich cac chu dau tu xay dung bai xe. Cac so nganh va chu dau tu phai rut ngan thoi gian xu ly cong viec de day nhanh tien do lap quy hoach, thoa thuan tong mat bang… de som dau tu xay dung cong trinh. Yeu cau lam ro ly do treo du an diem do xe o Ha Noi Nhieu bai xe trong tinh trang qua tai

Ben canh viec tao dieu kien cho chu dau tu xay dung bai do xe, Pho Chu tich UBND thanh pho con yeu cau Cong ty khai thac diem do dua cac bai xe lap ghep cao tang tren pho Tran Nhat Duat, Tran Quang Khai, Nguyen Cong Hoan, Nguyen Dinh Chieu va Cong vien Thong Nhat trong nam 2012. Du an bai do xe lap ghep cao tang tai khu vuc dat trong o pho Nguyen Cong Tru do Tong cong ty Van tai Ha Noi hoan chinh ho so va dua vao khai thac trong quy III/2012.

Rieng dia ban quan Hoan Kiem – diem nong ve thieu bai xe, ong Khoi chi dao hoan chinh thu tuc dau tu xay dung 3 diem do xe tai cac khu vuc HTX Phuc Tan, Xi nghiep go Ha Noi va xi nghiep vat lieu xay dung theo de xuat cua quan. Hoan Kiem phai ra soat, cong bo cong khai dia diem do xe tai bai do xe ngam cho hang Da va cac diem do xe trong cac cong trinh tren dia ban trong thang 4 de chu phuong tien biet va do xe dung quy dinh.

Tren dia ban quan Hai Ba Trung ong Khoi yeu cau hoan thanh bai do xe khu vuc Dam Trau vao cuoi nam nay. Doi voi quan Dong Da pho chu tich yeu cau xac dinh cu the diem do xe tai khu vuc duong Nguyen Chi Thanh (doi dien Hoc vien Hanh chinh Quoc gia); vuon hoa cay xanh khu vuc Van Mieu Quoc Tu Giam; vuon hoa cay xanh tai khu vuc truoc cua truong Dai hoc Thuy Loi.

Ong Khoi yeu cau Ban Quan ly chinh trang do thi Ha Noi hoan thanh thu tuc dau tu du an bai do xe khu vuc Cong vien Thong Nhat - Tran Nhan Tong de keu goi chu dau tu.

Viet Bao (Theo Dan tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.