Xu phat xe khong chinh chu la pham luat

Thứ tư, 20 Tháng ba 2013, 08:47 GMT+7

Khong tim thay bat cu mot dieu khoan nao cua luat do Quoc hoi ban hanh qui dinh nguoi dan phai dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi (o to, xe may, ...) khi xe duoc mua ban, cho, tang.

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-1-613tinlinequan.png

>> Xe khong chinh chu

Hien phap va phap luat nuoc ta thua nhan quyen so huu cua nhan nhan doi voi tai san cua minh, nhung khong co bat cu mot luat nao do Quoc hoi ban hanh (nhu Bo Luat Dan su, Luat Nha o, Luat Kinh doanh bat dong san, Luat Giao thong duong bo, Bo Luat Hang hai, Luat Hang khong dan dung Viet Nam, Luat So huu tri tue... ) bat buoc nguoi dan phai thuc hien viec dang ky quyen so huu doi voi mot loai tai san nao do cua minh.

Khong tim thay o dau

Do la chua ke, co loai tai san, luat con qui dinh ro trach nhiem cua co quan Nha nuoc co tham quyen phai cap giay chung nhan quyen so huu khi dan co yeu cau. Chang han, Luat Nha o (khoan 1 Dieu 9) qui dinh "truong hop chu so huu nha o co yeu cau thi co quan Nha nuoc co tham quyen cap giay chung nhan quyen so huu doi voi nha o cho ho".

Tuy nhien, co mot so loai tai san tuy luat do Quoc hoi ban hanh khong bat buoc phai dang ky quyen so huu, nhung muon thuc hien mot so hanh vi nhat dinh, hay thuc hien mot so giao dich dan su nhat dinh lien quan den tai san, luat qui dinh phai dang ky quyen so huu truoc khi thuc hien hanh vi do hay thuc hien giao dich do.

Chang han: Dan xay nha hay mua mot ngoi nha khong bi luat bat buoc phai dang ky quyen so huu, nhung muon dem ban ngoi nha da xay, da mua do thi phai dang ky quyen so huu truoc khi ban. Tau bien khong bi luat buoc phai dang ky quyen so huu, nhung muon neo dau, di lai tren bien, phai dang ky quyen so huu.

Phuong tien giao thong thuy noi dia khong bi luat buoc phai dang ky quyen so huu nhung muon hoat dong, Luat Giao thong duong thuy noi dia qui dinh phai dang ky quyen so huu.

Va neu da sang ten doi chu thi phai thuc hien dang ky lai chu so huu. May bay, cang hang khong khong buoc phai dang ky quyen so huu nhung muon dua vao khai thac thi Luat Hang khong dan dung Viet Nam qui dinh phai dang ky quyen so huu...,

Cung vay, khong tim thay bat cu mot dieu khoan nao cua luat do Quoc hoi ban hanh qui dinh nguoi dan phai dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi (o to, xe may, ...) khi xe duoc mua ban, cho, tang.

Luat Giao thong duong bo, tai diem a khoan 2 Dieu 58, qui dinh nguoi lai xe khi dieu khien phuong tien "phai mang theo dang ky xe", khong dong nghia la qui dinh bat buoc nguoi dan phai thuc hien dang ky quyen so huu khi xe duoc mua ban, cho, tang.

Danh rang, de co duoc ban "dang ky xe", nguoi dan phai mang xe di dang ky. Ban "dang ky xe" chi la dieu kien cho xe duoc tham gia giao thong. Muon thoa man dieu kien nay, dan phai dang ky quyen so huu cho xe. Nhung viec dan co lam viec nay hay khong la do dan tu quyet dinh chu Luat Giao thong duong bo noi rieng,  luat do Quoc hoi ban hanh noi chung khong bat buoc.

Tien day xin luu y them, khoan 2 Dieu 58 neu tren khong bat buoc nguoi lai xe phai la nguoi co ten trong "dang ky xe". Dieu nay co nghia la Luat Giao thong duong bo chi bat buoc xe co gioi muon tham gia giao thong chi can co ban "dang ky xe" di kem ma khong le thuoc vao nguoi dung ten trong "dang ky xe". Va do do, muon tham gia giao thong, xe chi can mot lan dang ky, hay noi cach khac la chi can dang ky lan dau, de xe co duoc ban "dang ky xe" di kem.


images/vn888/hot/v2012/best_20130320-084252-1-phat-xe-chinh-chu.jpeg
Da sang ten doi chu thi phai thuc hien dang ky lai chu so huu. Anh minh hoa

Va khong dung tham quyen

Va, cung khong tim thay bat cu mot qui dinh nao trong nhung luat do Quoc hoi ban hanh (nhu Luat To chuc Chinh phu, Luat Cong an nhan dan, Luat Giao thong duong bo,...) co trao quyen cho Chinh phu, Bo, co quan ngang Bo, ke ca Bo Cong an, duoc dat ra qui dinh nay. Do la bat buoc nguoi dan phai dang ky quyen so huu doi voi tai san nay hay kia cua minh noi chung, doi voi tai san la xe co gioi noi rieng.

a) Boi vay, viec Bo Cong an dat ra qui dinh bat buoc nguoi dan phai dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi nhu tai Dieu 6 Thong tu so 36/2010/TT-BCA ngay 12/10/2010 cua Bo Cong an qui dinh ve dang ky xe la khong dung tham quyen cua Bo Cong an noi rieng cung nhu cua Chinh phu noi chung.

Chinh phu, Bo Cong an chi co quyen, co trach nhiem qui dinh ve thu tuc dang ky xe co gioi. Con dan co di dang ky xe hay khong la thuoc quyen lua chon cua dan. Dan muon co ban "dang ky xe" thi dan phai di dang ky xe.

b) Chieu theo qui dinh tai khoan 2 Dieu 1 Luat ban hanh van ban qui pham phap luat rang, van ban do co quan Nha nuoc ban hanh khong dung tham quyen, khong phai la van ban qui pham phap luat thi qui dinh bat buoc nguoi dan phai dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi tai Thong tu 36/2010/TT-BCA neu tren khong duoc coi la mot qui dinh cua phap luat. Vi no khong dung tham quyen cua Bo Cong an noi rieng, cua Chinh phu noi chung nhu da neu o diem (a) tren day.

c) Theo qui dinh tai Dieu 1 Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh cung nhu tai khoan 1 Dieu 2 Luat xu ly vi pham hanh chinh sap co hieu luc thi hanh, rang hanh vi vi pham hanh chinh truoc het phai la hanh vi vi pham qui dinh cua phap luat, thi viec nguoi dan khong dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi khong phai la hanh vi vi pham hanh chinh.

Vi no khong phai la hanh vi vi pham qui dinh cua phap luat do qui dinh bat buoc nguoi dan phai dang ky quyen so huu xe co gioi cua Bo Cong an, khong phai la mot qui dinh cua phap luat nhu da neu o Diem (b) tren day.

Theo khoan 2 Dieu 3 Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh cung nhu theo diem d khoan 1 Dieu 3 Luat xu ly vi pham hanh chinh rang nguoi dan chi bi xu phat vi pham hanh chinh khi co vi pham hanh chinh, thi viec co quan chuc nang xu phat nguoi dan do ho khong thuc hien dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi la su vi pham Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, cung nhu vi pham Luat xu ly vi pham hanh chinh sap co hieu luc thi hanh.

Vi viec khong dang ky quyen so huu doi voi xe co gioi khong phai la mot hanh vi vi pham hanh chinh nhu da neu o diem (c) tren day.

Noi mot cach khac, viec Dieu 33 Nghi dinh 34/2010/NDD-CP (duoc sua doi boi Nghi dinh 71/2012/ND-CP) cua Chinh phu dat ra qui dinh xu phat nguoi dan ve viec nguoi dan khong chuyen quyen so huu o to, xe may theo qui dinh; hay noi nom na la khong thuc hien sang ten, doi chu khi mua ban, cho, tang o to, xe may la vi pham Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh. Cung nhu vi pham Luat xu ly vi pham hanh chinh sap co hieu luc thi hanh.

Ve phia nguoi dan, du luat do Quoc hoi ban hanh khong bat buoc nguoi dan phai dang ky quyen so huu khi mua xe hay khi duoc cho, tang, thua ke, nhung nguoi dan hay nen thuc hien viec nay de minh co the thuc hien duoc day du cac quyen cua minh doi voi tai san.

Nen qui dinh nay can phai duoc dinh chi viec thi hanh, huy bo hay bai bo theo qui dinh tai nhung dieu khoan co lien quan cua Chuong XI Luat ban hanh van ban qui pham phap luat.

Chieu theo Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh cung nhu Luat Xu ly vi pham hanh chinh sap co hieu luc, Chinh phu chi co quyen qui dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi hanh vi khong mang theo "dang ky xe" khi xe tham gia giao thong ma khong co quyen qui dinh xu  phat vi pham hanh chinh doi voi hanh vi khong dang ky quyen so huu xe.

Ve phia nguoi dan, du luat do Quoc hoi ban hanh khong bat buoc nguoi dan phai dang ky quyen so huu khi mua xe hay khi duoc cho, tang, thua ke, nhung nguoi dan hay nen thuc hien viec nay de minh co the thuc hien duoc day du cac quyen cua minh doi voi tai san.

Chang han nhu, neu xe khong chinh chu thi khong the dem xe lam dam bao cho cac giao dich dan su; khong the dem cam co, the chap de vay tien ngan hang. Dac biet, de phap luat bao ho quyen so huu, nhat la doi voi nhung xe co gia tri lon.

Doi voi nguoi ban, cho, tang xe da dang ky quyen so huu theo ten minh, vi Luat Giao thong duong bo co nhung qui dinh, nhu khoan 5 Dieu 4, khoan 4, 5, 10, 13, 14, 16, 22, 23 Dieu 8, khien nguoi co ten trong "dang ky xe" co the roi vao phien toai, roi vao trach nhiem phap ly, tham tri la trach nhiem hinh su khi co vi pham qui dinh cua phap luat ve xe, ve nguoi lai xe.

Thi de tranh dieu nay, nguoi ban, cho, tang xe hay buoc nguoi mua xe, nguoi duoc cho, duoc tang xe thuc hien ngay viec dang ky quyen so huu de minh het trach nhiem. Vi, khi khong chung minh duoc viec xe da duoc ban, cho, tang thi nguoi co ten trong "dang ky xe" van la chu so huu cua chiec xe.

Viet Bao.vn (Theo Vietnamnet)

TIN NOI BAT CHUYEN MUC XA HOI

Tham truong dua heo vit dien xiec tai Sai Gon Ca lang tho mot con ran vi do la linh hon cua co gai 13 tuoi Chau be bi ong noi thieu khong con kha nang cuu chua
» Tham "truong" dua heo, vit dien xiec tai Sai Gon » Ca lang tho mot con ran vi do la... linh hon cua co gai 13 tuoi!? » Chau be bi ong noi thieu khong con kha nang cuu chua
http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-8-599theodongtintuc.png
Clip thieu nu noi long tham bat ngo an trom iPhone Thoi su trong ngay Dien bien vu giet nguoi o Vinh Phuc Mo tiem va xe mien phi de tri dinh tac
» Clip thieu nu noi long tham bat ngo an trom iPhone » Thoi su trong ngay: Dien bien vu giet nguoi o Vinh Phuc » Mo tiem va xe mien phi de tri… ‘dinh tac’

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.