Xay nha may chui cho thuong nhan Trung Quoc

Thứ hai, 02 Tháng bảy 2012, 08:28 GMT+7

Thuong nhan Trung Quoc tham gia xay dung trai phep mot nha may che bien tinh bot wolfram (ATP) xuat khau cong suat 3.000 tan/nam tren dien tich 5 ha tai TP Mong Cai, tinh Quang Ninh, nhung chinh quyen khong he hay biet.

» Nguoi Trung Quoc nuoi ca trai phep o Hai Phong

Nha may nay thuoc Cong ty CP Hoang Thai o thon 2, xa Quang Nghia, cach bien gioi Viet - Trung chung 23 km, cach QL18 huong Mong Cai - Ha Long khoang 500 m.

Khi chung toi co mat, tren dien tich 5 ha, cac cong trinh phu nhu lo luyen, bon chua, duong ong da duoc xay dung. Phia ngoai san ngon ngang sat thep, quang da va nhung bao bot hoa chat mau xanh chat ngon ngon trong nha kho. Gan chuc phu nu nguoi Viet va mot cong nhan Trung Quoc dang gom so quang nay thanh dong de chuyen vao nha may o Hai Phong, Hai Duong boi nha may o day da bi yeu cau thao do vi xay dung  trai phep.

Chinh quyen “khong ngo”?

Ngoai Nha may che bien ATP, chung toi phat hien them mot phan xuong “lui” khac da lap dat gan xong thiet bi, do la xuong che bien dong. Ong Hoang Trung Thong, Giam doc Cong ty CP Hoang Thai, noi rang ban dau cong ty dinh lien doanh voi ong Tran, nguoi Trung Quoc, de dau tu nha may. Tuy nhien, neu la lien doanh nuoc ngoai thi thu tuc phuc tap nen da chuyen thanh cong ty 100% von trong nuoc, ong Tran “ho tro mot phan kinh phi xay nha xuong va giup viec mua thiet bi may moc. Khi di vao san xuat, ong Tran se lo phan nguyen lieu, tu van ky thuat va tim dau ra cho san pham”.


Xay nha may chui cho thuong nhan Trung Quoc
Tu dau nam 2011 den thang 11/2011, nha may san xuat wolfram xay dung hoanh trang the nay nhung lanh dao Mong Cai van… khong biet.

Ve xuong che bien dong, ong Thong giai thich day la do mot chu khac nguoi Trung Quoc lien ket voi Cong ty CP Hoang Thai xay dung tren cung mot khu dat de tan dung nguyen lieu, cho ra nhieu loai san pham khac nhau. “Chung toi cu tuong Thanh uy Mong Cai dong y ve mat chu truong, cac so nganh o Quang Ninh cung da dong y thi viec UBND tinh Quang Ninh chap thuan du an chi la van de thoi gian. Do do, de kip tien do chung toi vua cho xin giay phep vua thi cong. Hien tinh yeu cau dung du an, toi danh phai chap thuan, so tien dau tu bay gio da len toi gan 100 ti dong” - ong Thong noi. 

Trong thoi gian lam thu tuc xin giay phep dau tu, Cong ty CP Hoang Thai da xay dung xong 2 khu nha dieu hanh dien tich 500 m2, 1 nha o cho cong nhan dien tich 400 m2, 1 nha xuong dien tich 700 m2, mong 2 nha xuong dien tich 1.400 m2, dac biet, co 20 cong nhan nguoi Trung Quoc tham gia xay dung nha may nay, nhung chinh quyen thanh pho khong he hay biet.

Mai den ngay 8/11/2011, UBND xa Quang Nghia kiem tra, phat hien lap bien ban yeu cau dung thi cong thi cong ty nay da xay dung duoc gan 50% khoi luong cong trinh. Den thang 3 vua qua, cong ty nay van xay them 4 nha xuong, 3 nha dien tich gan 800 m2. Tren cong truong co 32 nguoi Trung Quoc lam viec chi bang visa du lich.

Dang chu y, du an nay con vi pham nghiem trong quy dinh ve su dung dat khi xay dung tren dat trong rung (chua lam thu tuc chuyen doi muc dich su dung). Dieu dang noi, viec xay dung ca mot nha may dien ra tu dau nam 2011 den tan thang 11/2011 chinh quyen dia phuong moi phat hien. Ong Duong Van Co, Chu tich UBND TP.Mong Cai, giai thich: “Chung toi khong ngo la doanh nghiep Hoang Thai lai dam dau tu hang chuc ti dong de xay dung nha xuong trong khi chua duoc chap thuan dau tu. Hien nay chung toi dang cho kiem diem de lam ro trach nhiem cua cac can bo co trach nhiem”. Con ve xuong che bien dong nam trong du an ATP, ong Co noi: “Toi se cho kiem tra de xu ly ngay”.

  Dua len rung?

Trong khi chinh quyen Mong Cai dang roi boi trong viec giai quyet Nha may ATP trai phep thi tai Ba Che, mot huyen mien nui cung thuoc tinh Quang Ninh lai co mot nha may che bien wolfram xuat khau cua nguoi Trung Quoc dang chuan bi dau tu. Do la du an cua Cong ty Youngsun Wolfram Viet Nam, cong suat giai doan 1 la 4.000 tan san pham/nam, giai doan 2 du kien tang gap doi cong suat.

Ngay 14/5/2011, Chu tich UBND H.Ba Che Le Minh Hai ky Quyet dinh so 521 phe duyet nhiem vu quy hoach chi tiet 1/500 nha may san xuat tinh bot wolfram xuat khau tai Cum cong nghiep che bien lam san xa Nam Son, H.Ba Che, dien tich quy hoach la 8,4 ha. Dieu dang lo ngai la du an nay can toi 1.000 m3 nuoc (giai doan 1)/ngay de phuc vu san xuat, trong khi khu vuc nha may lai nam sat bo song Ba Che o phia dong; phia nam giap suoi, nui Nam Kim. Toan bo day chuyen cong nghe deu cua Trung Quoc.

Thanh uy “bat den xanh”

Tu thang 1/2011, Cong ty CP Hoang Thai da lam ho so xin dau tu du an che bien ATP tai xa Quang Nghia. Voi mot phan von cua doanh nhan Trung Quoc, cong ty nay se dau tu 10 trieu USD xay nha may, lap thiet bi, thue nhan cong, dung dien gia re cua Viet Nam de gia cong, con quang va phu gia nhap tu Trung Quoc va cac nuoc khac, toan bo san pham la tinh bot wolfram cung duoc xuat khau.

Lanh dao TP Mong Cai da cu mot doan cong tac do Pho bi thu Thanh uy kiem Pho chu tich UBND TP Duong Van Kinh sang Trung Quoc de tim hieu ve cac nha may che bien ATP. Ngay 22/9/2011, Thuong vu Thanh uy Mong Cai hop de nghe chu dau tu thuyet trinh du an. 

Du du an che bien tinh bot wolfram khong giup tieu thu, che bien quang trong nuoc, khong tao ra san pham ma thi truong nuoc ta dang can va tiem an nguy co gay o nhiem moi truong nhung khong hieu sao, Thong bao so 299 ngay 24/9/2011 truyen dat y kien cua Bi thu Thanh uy Mong Cai Nguyen Quang Diep, nhu sau: “… thong nhat chu truong dong y cho chu dau tu nghien cuu lap du an dau tu xay dung nha may wolfram tai thon 2, xa Quang Nghia hoac khu cong nghiep tap trung cua thanh pho”.

Khong chi TP Mong Cai, trong thang 3/2012, cac so nganh cua Quang Ninh nhu Cong thuong, Tai nguyen - Moi truong, Xay dung, Ke hoach - Dau tu cung da co van ban bay to su dong thuan cho du an duoc trien khai tai xa Quang Nghia.

Dau nam 2012, mot so nguoi dan o Quang Nghia kien nghi cac cap chinh quyen dia phuong ve nguy co o nhiem, anh huong den san xuat, nuoi trong thuy san ben bo song Pat Cap, gan nha may nay. Ngay 10/4 vua qua, UBND tinh Quang Ninh ra Thong bao so 1445 neu ro khong chap thuan du an dat tai thon 2, xa Quang Nghia. Ly do la nha may nam tai cua ngo TP Mong Cai, gan khu dan cu nen khong phu hop voi canh quan moi truong cua khu vuc; su dung dat kem hieu qua. Tiep do, ngay 23/4 vua qua, UBND tinh Quang Ninh ra cong van yeu cau TP.Mong Cai kien quyet xu ly vi pham cua chu dau tu va kiem tra, lam ro trach nhiem tap the, ca nhan lien quan.

Khu vuc Mong Cai dang phat trien nhanh voi loi the ve kinh te dich vu bien mau, nhung khong hieu sao nhung nguoi dung dau dia phuong nay van co gang thu hut mot du an co nguy co gay o nhiem ngay cua ngo TP? Neu khong co su can nhac can trong, cai gia phai tra cho van de moi truong se lon hon rat nhieu cai loi truoc mat la viec lam cho vai tram lao dong hay mot so tien thue doanh nghiep se nop vao ngan sach dia phuong.

Chuyen cong nghiep ban vao Viet Nam

Tinh bot wolfram la san pham trung gian quan trong trong qua trinh luyen wolfram va la nguyen lieu chu yeu de san xuat cac che pham co chua wolfram. Wolfram la kim loai cung mau xam, co ty trong lon, do nong chay va do cung cao, la loai vat lieu co the tang do cung va do chong mai mon cua thep, duoc dung rong rai trong nganh gia cong co khi, luyen kim, cong cu khai khoang, gian khoan dau, thong tin dien tu, nganh xay dung, san xuat vu khi...

Theo nhieu chuyen gia am hieu ve nganh luyen kim, so di thuong nhan Trung Quoc muon xay nha may o Viet Nam boi tai Trung Quoc cac sac thue xuat khau ATP cao, chi phi ve nhan cong, dien, tien thue dat dat do, va dac biet la tieu chuan ky thuat bao ve moi truong ngat ngheo do nuoc nay muon han che cong nghiep ban. Chinh vi vay, ho dang co xu huong dua cong nghiep ban ra nuoc ngoai de san xuat, che bien.


Viet Bao (Theo Thanh nien)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.