Xay khong phep sai phep Chi xu cac dong chi bi lo

Thứ sáu, 02 Tháng ba 2007, 09:52 GMT+7

Khong chi dung lai o con so hon chuc can bo cap So tro xuong bi kiem diem trach nhiem lien quan vai cong trinh khong phep, sai phep bi du luan xoi len - TS da phong van Pho Giam doc So Xay dung Bui Van Chieu ve ca cac ""dong chi chua bi lo"" khac va nhieu van de xoay quanh 8.000 cong trinh vi pham (phat hien rieng trong nam 2006) ma du luan chua noi toi...

""Phep"" o nguoi cho phep - chua han o quy hoach!?


Xay khong phep sai phep Chi xu cac dong chi bi lo
Pho Giam doc So Xay dung Ha Noi Bui Van Chieu (Anh: H.H).

PV:Thua ong, chung ta cung nhin thang van de: Tai sao nguoi dan lai phai sai phep khi ma dang nao ho cung da tiep can co quan co tham quyen cap phep va tung xin phep truoc do roi? Phai chang mot trong nhieu nguyen nhan hang dau dan den viec nguoi dan phai sai phep tran lan nhu the la do co quan tham quyen cap phep theo quy hoach noi thanh Ha Noi duoc phe duyet tu lau, nay da loi thoi, khong con phu hop nhu cau su dung cua doi song hien dai trong khi nhu cau cua dan la co thuc, nen nguoi dan mien cuong nghe theo nhung roi van ""bien bao"" de lam sao su dung manh dat hop phap, can nha hop phap cua minh hieu qua nhat?

Pho Giam doc Bui Van Chieu:Hien gio Ha Noi moi chi co quy hoach 1/2000 da phe duyet tu chuc nam nay va voi quy hoach nay thi mot con pho chi nho nhu "soi chi", manh dat may tram met vuong chi be nhu cai "mong tay", tat ca deu li ti! Mat do, he so su dung dat, roi chieu cao cac cong trinh deu khong cu the ma rat chung chung, vi du nhu: tuyen pho A chi duoc phep xay dung chieu cao trung binh la 3 tang + 1 tum, mat do xay dung trung binh la 60%... thi qua that nguoi dan cung rat kho trong xay dung ma cac co quan quan ly dia phuong cung kho thuc thi. Van de dat ra luc nay la phai som co quy hoach chi tiet 1/500 cho tung truc tuyen pho. Chang han: cung 1 pho, cho nay quy hoach la khu thuong mai, van phong cao cap duoc phep xay 20, 30 tang (truoc mat dan co the o nhung ve lau dai neu nha dau tu nao co dieu kien xay dung thi duoc phep xay cao ngan ay!), cho kia chi danh cho nha o, duoc phep xay toi da la bao nhieu tang, he so the nao, mat do ra sao... thi nguoi dan di xin phep cung de ma cac co quan quan ly nha nuoc khi cap phep cung rat ro rang, mach lac. Con nhu hien nay thi dung la bat cap lam!

Vay tai sao gan 10 nam nay ke tu khi co quy hoach 1/2000 Ha Noi van chua co duoc quy hoach chi tiet 1/500?

Phai noi rang Ha Noi da co quy hoach tong the 1/2000 vao nam 1998 va tren co so do 14 quan, huyen cung deu co quy hoach 1/2000 la mot tien bo, thanh cong cua Thu do nhung buoc tiep theo toi day can day nhanh viec ra doi quy hoach chi tiet 1/500 nam trong thiet ke do thi. Da den luc phai lam boi voi su phat trien khong ngung, toc do nhanh chong the nay - neu quy hoach khong di truoc mot buoc thi chung ta rat kho quan ly mot do thi van minh, hien dai... cho du co phan cong don vi nao quan ly cung the thoi, deu bo tay! Viec nay thuoc trach nhiem So Quy hoach - Kien truc chu tri, huong dan cac quan, huyen lam vi chung ta da phan cap rat ro viec quy hoach cho cac quan, huyen!

Vay la, vi quy hoach con kha chung chung, mu mo nen thuc te nguoi dan co nhu cau xay nha trong noi thanh khi tien hanh xin phep thi ""phan xa"" dau tien cua cac co quan tham quyen bao gio cung la can cu tren quy hoach cu de tra loi chi cho phep xay cung lam 3, 4 tang. Sau do, do nhu cau buc thiet va chinh dang, nhieu truong hop nguoi dan da tiep tuc trinh bay, lam van ban xin dieu chinh (tom lai la ""van dong"" bang nhieu cach) thi lai co co may duoc cap phep len thanh 5, 6 tang (tuy)! Ong co biet thuc te dang ton tai co che XIN - CHO nay khong?


Xay khong phep sai phep Chi xu cac dong chi bi lo
Van de la chi SAI PHEP hay la ca TRAI PHEP? (Anh tu lieu).

Noi chung la cung tuy tuyen pho, vi du nguoi dan xin xay 5 hoac 6 tang - neu doi chieu quy hoach khu vuc do, dong thoi can cu cac quy chuan, tieu chuan chung cua Thanh pho, thay duoc thi So Xay dung chung toi cap phep luon thoi! Cung co truong hop ban dau nguoi ta chi xin 3 hoac 3,5 tang vi kinh phi co han - sau lai huy dong duoc nguon kinh phi nao do nen xin them 2 hoac 3 tang nua ma So Xay dung xet thay du dieu kien la cap ngay, khong van de!

Nhung nhung cong trinh nam o cac tuyen pho quan trong, nhay cam, chang han pho cu (khong phai pho co vi pho co co quy che rieng) ma cac chu dau tu xin tu 7 tang tro len thi phai co y kien So Quy hoach - Kien truc (vi ben do phu trach quy hoach, kien truc), con So Xay dung chi quan ly xay dung theo quy hoach thoi! Neu So Quy hoach - Kien truc thong nhat roi thi ben nay se theo do ma cap phep. Dan co the tu lam ho so di xin thoa thuan cua So Quy hoach - Kien truc, sau do chuyen ho so ve ben nay kem theo ho so xin phep xay dung va So Xay dung lay do lam can cu.

Tuc la cu thoa thuan duoc, xin xo duoc la duoc? Co nghia: mat do la o con nguoi, he so cung la o con nguoi, tang cao cung vay... tat ca deu nam o ""thoa thuan"" chu khong han o quy hoach? Va nha quan ly co the cap hay khong cap ""tuy tam"", ""tuy hung""?

Day la viec cua ben quy hoach kien truc, vi ve mat chuyen mon - do chua co thiet ke do thi trong khi ho phu trach cong tac quy hoach nen dung truoc nhu cau cua dan, danh phai tinh toan (vi du khu vuc nay co the cho phep the nay, khu vuc kia the kia, tuy theo)! Tat ca deu xuat phat tu y tuong thiet ke do thi de cho ra y kien thoa thuan, nhung neu thanh han 1 quy dinh ro rang mach lac thi chua co! Cho nen Thanh pho dang tap trung cho ra doi som thiet ke do thi, trong do co quy hoach chi tiet 1/500 (nhu da noi o tren).

Sai ma khong ""kenh""!

Moi co chuyen du luan cho rang, mot so cong trinh xay sai phep vua bi phat hien gay xon xao du luan gan day - can phan dinh do chi la xay sai voi phep duoc cap, chu chua chac da sai voi quy hoach chung co the duoc? Tuc la SAI chu khong TRAI. Ma neu noi theo logic o tren thi ""cai sai"" nay rat co the chi la sai vi thieu thoa thuan, ""van dong"" chua ky, chua ""thu phuc"" duoc nha quan ly truc tiep?Xay khong phep sai phep Chi xu cac dong chi bi lo

Nha hang Lang Viet xay tren dat cong Vuon thu Ha Noi - mot dien hinh ve khong phep trong ca qua trinh xay dung nhung den nay van trong so ""cac dong chi chua bi lo""! (Anh: T.A.N)

The nen bay gio moi phai co phuong phap xu ly: Thu nhat, neu cong trinh sai phep do vi pham nghiem trong ve quy hoach, tieu chuan, quy chuan, khong dam bao chat luong, do sai phep ma anh huong den an ninh quoc phong, chinh tri, xam hai di tich lich su, van hoa... thi luc do cong trinh khong chi SAI PHEP ma da chuyen thanh TRAI PHEP! Ma da TRAI PHEP thi nguyen tac la phai xu ly dung luat, phai thao do phan trai phep do di!

Thu hai, can cu vao Quyet dinh 39 cua Thu tuong - can doi chieu cu the xem trong viec SAI PHEP do cong trinh co TRAI PHEP khong? Co vi pham quy hoach khong? Co vi pham quan ly chat luong cong trinh khong? Roi quy dinh ve phong chong chay no va nhieu dieu kien khac... neu viec vi pham khong nghiem trong, can ap dung bien phap hanh chinh, bien phap kinh te ket hop bien phap chuyen mon de xu ly.

Khong the cuc doan duoc! Noi chung, voi tat ca cac cong trinh vi pham (khong chi rieng vai vu vua qua), co cong trinh tu SAI PHEP dan den TRAI PHEP, co cong trinh chi SAI PHEP thoi ma khong TRAI PHEP thi can can nhac tat ca cac yeu to bat cap chung, toc do phat trien chung... de giai bai toan chua co thiet ke do thi (xin nhac lai)!

Cuoi cung xin hoi: Hien tuong xay dung khong phep, sai phep xay ra o khap noi noi tren dia ban Ha Noi, tu ngoai duong lon den ""hang cung ngo hem"" (chac chan khong chi dung lai o vai toa nha vua phat hien). Nha rieng sai kieu nha rieng, nha biet thu sai kieu biet thu, nha cao oc sai kieu cao oc va nha tap the cu thi da phan tang 1 la lan chiem dat cong, cac tang tren thi nhau coi noi duc khoet... Vu nao du luan ""chia"" vao thi do duoc coi la ""cac dong chi bi lo"". Con vo van ""cac dong chi chua bi lo"" thi co quan quan ly se xu ly the nao? Lo cai nao xu cai day, chua lo chua xu?

Can phai danh gia mot cach cong bang: Nam 2000, ti le cap phep tai Ha Noi chi la 14,5%. Gan day, nhat la sau khi thi diem Quyet dinh 100 cua Thu tuong - cong tac cap phep da chuyen bien rat tich cuc, ti le nam 2006 tren toan Thanh pho da nang len 67%. Nam 2000, khoang 1,2 van vu khong phep nhung sang den 2006 chi phat hien 8.000 vu. Day la mot su co gang rat lon va cac con so tren tuy co giam theo thoi gian nhung cho thay sai pham da co lich su, ton tai keo dai chu day khong phai chi la van de moi xay ra nam 2006. Vi vay co the hieu vai cong trinh kia chi nam trong so 8.000 vu vi pham nam 2006 tren dia ban Ha Noi ma thoi!

Tuy nhien, quan diem xu ly la phai co trong tam, trong diem va thong qua viec xu ly nay de canh tinh cac chu dau tu, dong thoi nhu mot ""tam guong"" nang cao trach nhiem cua cac co quan quan ly. Muc dich chinh la nham tang ti le cap phep len! Song de lam duoc dieu nay can ap dung rat nhieu bien phap. Hien, Thanh pho giao trach nhiem cho cac quan, huyen, So Xay dung Ha Noi xu ly truc tiep mot so cong trinh vi pham vua qua de rut kinh nghiem chung. Dac biet, cac quan, huyen duoc yeu cau tong ra soat lai toan bo cac cong trinh xay dung, can cu cac bai hoc thuc tien de quan ly, xu ly tot hon.

Xin cam on ong!

Ha Noi: Chua xu ly nha sai phep, khong phep

Bo Xay dung: Xu ly dut diem cac cong trinh sai phep!

Ha Noi: Cat dien nuoc cac cong trinh xay dung sai phep

"Chat dau" toa nha Skyline Tower ben ho Truc Bach?

2006: Gan 1/4 tong so cong trinh xay dung la khong phepCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.