Xay dung co che bao ve nguoi chong tham nhung

Thứ sáu, 16 Tháng chín 2011, 22:07 GMT+7

Mot trong nhung diem ma Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc luu y Van phong Ban chi dao la som cung cac bo, nganh to chuc nghien cuu, de xuat co che, chinh sach voi cap co tham quyen trong viec kien quyet bao ve nguoi to cao tham nhung va tich cuc chong tham nhung.Anh minh hoa

Toan canh phien hop chieu 16/9 - anh: chinhphu.vnChieu nay (16/9), Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung da co cuoc lam viec voi Van phong Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung.

Cuoc hop nay nham chuan bi cho cuoc hop cua Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung toi day.

Tham du cuoc lam viec co Chanh van phong Ban chi dao Nguyen Dinh Phach, lanh dao mot so bo, nganh; cac cuc, vu chuyen trach phong, chong tham nhung cua bo nganh Trung uong.

Bao cao cua Van phong Ban Chi dao cho biet, trong thoi gian qua, cong tac phong chong tham nhung da co chuyen bien tich cuc tren ca mat nhan thuc va hanh dong, trong phong ngua va xu ly hanh vi tham nhung.

Tren mot so linh vuc, tham nhung co duoc kiem che nhu quan ly va su dung tai san cong, su dung von ODA, chi tieu thuong xuyen bang ngan sach nha nuoc, cac chuong trinh muc tieu quoc gia.

So voi nhieu nam truoc day, quyet tam va hieu qua cong tac phong chong tham nhung da co buoc tien trien, tao tien de thuc day cho cac nam tiep theo.

Trong 4 nam (2006-2010), Thanh tra Chinh phu da ket thuc 96 cuoc thanh tra, phat hien tong gia tri sai pham 19.132 ty dong, 7.028.236 USD, 10.272 ha dat dai, xuat toan va loai ra khoi gia tri quyet toan 1.878 ty dong, kien nghi cap co tham quyen xu ly 8.089 ty dong, kien nghi xu ly hanh chinh 63 tap the va 59 ca nhan, kien nghi chuyen co quan dieu tra 13 vu viec.

Cung trong 4 nam (2006-2010), Kiem toan Nha nuoc da tien hanh 138 cuoc kiem toan doi voi cac bo, co quan Trung uong; 140 cuoc doi voi cac tinh, thanh pho, 89 cuoc doi voidau tu xay dung co ban va chuong trinh muc tieu quoc gia, 117 cuoc doi voi doanh nghiep va ngan hang, 10 cuoc kiem toan chuyen de.

Qua do, da phat hien, kien nghi xu ly, tang thu cho ngan sach nha nuoc nam 2006 la 12.667 ty dong, nam 2007 la 15.991 ty dong, nam 2008 la 24.212 ty dong, nam 2009 la 22.709 ty dong, nam 2010 du kien tang thu 1.668 ty dong. Da kien nghi sua doi 123 van ban cua Quoc hoi, Chinh phu, cac bo nganh, dia phuong…

Ben canh nhung ket qua da dat duoc, cong tac phong chong tham nhung trong thoi gian qua van con nhieu han che, yeu kem, chua tao ra duoc su chuyen bien co tinh co ban.

Tham nhung van con nghiem trong va dien bien phuc tap trong nhieu linh vuc, nhieu nganh, nhieu cap. Nhieu han che, yeu kem cham duoc khac phuc, chua duoc ngan chan, tung buoc day lui nhu muc tieu Nghi quyet Trung uong 3 (Khoa X) da de ra, te tham nhung van con la van de buc xuc va moi quan tam lon cua Dang va toan xa hoi.

De cap nhung van de cu the, cac dai bieu tham du cuoc hop da neu len nhung van de nong bong trong cong tac phong chong tham nhung.

Ong Pham Anh Tuan, Pho Chanh van phong thuong truc Ban chi dao thang than de cap den chat luong dieu tra, truy to, xet xu nhieu vu an tham nhung con han che, so vu an tham nhung nghiem trong, phuc tap xu ly cham, de keo dai, ho so tra lai de dieu tra bo sung qua nhieu lan, mot so vu an cho hoan xet xu hoac dinh chi qua nhieu bi can, co bieu hien huu khuynh, ne nang, lam dung viec boi thuong, khac phuc hau qua de xu ly hanh chinh.

Vu truong Vu 3 (Van phong Ban chi dao) Nguyen The Binh cho biet, ty le an tham nhung 4 nam qua co xu huong giam dan nhung tinh hinh tham nhung van phuc tap. Trong khi do, tinh trang xu ly cho an treo voi toi tham nhung con nhieu o cac dia phuong.

Ong Binh cung kien nghi, voi cac doi tuong cua vu an nghiem trong tro len khong cho bi can, bi cao tai ngoai vi se gay kho khan cho cong tac dieu tra, truy to, xet xu.

Phat bieu ket luan va giao nhiem vu cho Van phong Ban chi dao Trung uong, Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc khang dinh quyet tam cua Dang, Nha nuoc va ca he thong chinh tri trong phong chong tham nhung, nham tung buoc day lui thuc trang nay, cung co niem tin trong nhan dan.

Theo Pho Thu tuong, voi vai tro la co quan tham muu, phoi hop, Van phong Ban chi dao can chu dong nghien cuu, de xuat, kien nghi Thu tuong, Truong ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung doi voi viec doi moi, kien toan co che hoat dong, phuong phap lam viec, noi dung cong tac de hoat dong cua Ban chi dao dem lai thuc su hieu qua thiet thuc.

Viec kien toan Ban chi dao tai cac dia phuong la can thiet, dap ung yeu cau hoat dong va tinh hinh cua dia phuong dang dat ra. Tu do, lam co so de Van phong Ban chi dao Trung uong tung buoc tong ket mo hinh hoat dong cua Ban chi dao cac tinh thanh.

Mot trong nhung diem ma Pho Thu tuong luu y Van phong Ban chi dao la som cung cac bo, nganh to chuc nghien cuu, de xuat co che, chinh sach voi cap co tham quyen trong viec kien quyet bao ve nguoi to cao tham nhung va tich cuc chong tham nhung.

Ben canh do, can to chuc cac cuoc lam viec, kiem tra cong tac phong, chong tham nhung voi cac dia phuong dang co nhieu buc xuc tren tinh than khach quan, cong tam, khong ngai va cham. Dong thoi, giu gin pham chat, ban linh, nang luc cua can bo co quan phong chong tham nhung tu Trung uong den dia phuong.


(theo chinhphu.vn)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.