Vi the hinh anh Viet Nam duoc nang cao tai APEC 20

Chủ nhật, 09 Tháng chín 2012, 12:41 GMT+7

Nhan dip ket thuc Hoi nghi cap cao APEC lan thu 20 tai thanh pho Vladivostok cua Lien bang Nga ngay 9/9, Bo truong Ngoai giao Viet Nam Pham Binh Minh da tra loi phong van bao chi ve ket qua hoi nghi.» Hoat dong cua Chu tich nuoc tai Hoi nghi APEC 20
» Nhat va Singapore thuc xu ly tranh chap Bien Dong
» Chu tich nuoc gap go nguoi Viet tai Vladivostok
» Chu tich nuoc Truong Tan Sang tham du APEC 20
» APEC ban ve chinh sach phat trien vien thong va CNTT
» "De xuat cua Viet Nam duoc danh gia cao tai APEC"
Vi the, hinh anh Viet Nam duoc nang cao tai APEC 20
Tong thong Nga Vladimir Putin don Chu tich nuoc Truong Tan Sang den tham du phien hop kin APEC lan thu 20. (Anh: Nguyen Khang/TTXVN)
- Hoi nghi thuong dinh Dien dan hop tac kinh te chau A-Thai Binh Duong (APEC) hop trong hai ngay 8-9/9 tai Vladivostok duoc ky vong gop phan day manh lien ket khu vuc va duy tri vai tro dau tau cua chau A-Thai Binh Duong trong tang truong kinh te toan cau. Xin Bo truong danh gia ve ket qua noi bat cua Hoi nghi?

Bo truong Pham Binh Minh: Hoi nghi thuong dinh APEC tai Vladivostok danh dau cuoc gap lan thu 20 cua cac nha lanh dao Dien dan.

Truoc tinh hinh phuc hoi kinh te the gioi va khu vuc dang cham lai, cac thach thuc toan cau ngay cang tro nen gay gat, Hoi nghi da tap trung thao luan nhieu noi dung quan trong va thong qua Tuyen bo chung cua lanh dao APEC ve chu de “Lien ket de tang truong, sang tao de thinh vuong.” Co the noi Hoi nghi da dat nhieu ket qua va thoa thuan then chot, tao xung luc moi cho hop tac, lien ket khu vuc.

Truoc het, lanh dao APEC da khang dinh quyet tam chung phuc hoi kinh te thong qua trien khai Chien luoc tang truong cua APEC, duoc thong qua nam 2010 tai Nhat Ban.

Hoi nghi nhat tri APEC can chuyen manh sang mo hinh tang truong xanh va ben vung, ung ho hon nua he thong thuong mai da phuong, ket thuc thanh cong Vong dam phan Doha. Hoi nghi da thong qua cac bien phap day manh tu do hoa va thuan loi hoa thuong mai khu vuc, trong do co Danh muc chung cua APEC ve hang hoa moi truong.

Hoi nghi de cao hop tac trong cac van de thuong mai va dau tu the he moi, thiet lap chuoi cung ung dang tin cay, tang truong sang tao, huong toi hinh thanh Khu vuc thuong mai tu do chau A-Thai Binh Duong.

Hai la, cac nha lanh dao da thoa thuan tang cuong ung pho voi cac thach thuc an ninh phi truyen thong. Trong khi tiep tuc coi trong hop tac ung pho voi bien doi khi hau, thien tai, bao dam an ninh nang luong, Hoi nghi nam nay nhan manh nhu cau gia tang hop tac bao dam an ninh luong thuc, nhat la tang san luong va nang suat san xuat luong thuc, an toan va chat luong thuc pham, quan ly ben vung he sinh thai bien.

Tai Hoi nghi cap cao doanh nghiep APEC, cac nha lanh dao va hon 700 dai dien cac tap doan hang dau khu vuc da thao luan sau sac cac thach thuc cung nhu co hoi dang dat ra doi voi phat trien ben vung, trong do lan dau tien nhan manh nhu cau bao ve nguon nuoc va coi day la nguon tai nguyen chien luoc toan cau moi.

Ba la, Hoi nghi nhat tri cung no luc nang cao vi the cua APEC trong khu vuc va tren truong quoc te. Cac nha lanh dao danh gia cao nhung dong gop quan trong cua Lien bang Nga trong viec to chuc thanh cong Hoi nghi thuong dinh cung nhu cac su kien khac cua APEC trong nam nay, khang dinh vi the quoc te gia tang cua nuoc chu nha. Hoi nghi hoan nghenh viec Indonesia, Trung Quoc, Philippines va Peru dang cai cac Hoi nghi thuong dinh APEC den nam 2016.

Ben canh do, Hoi nghi Bo truong Kinh te lan thu 8 cua cac thanh vien dam phan Hiep dinh Doi tac Kinh te xuyen Thai Binh Duong (TPP) da dua ra “Tuyen bo cua lanh dao Hiep dinh TPP,” hoan nghenh Canada va Mexico tham gia dam phan, va khang dinh quyet tam thuc day dam phan, dap ung quan tam, loi ich cua cac thanh vien, gop phan day manh lien ket kinh te khu vuc.

Tuu chung lai, nhung ket qua co y nghia het suc quan trong neu tren da tao nen dau an cua Hoi nghi Vladivostok, khang dinh mot lan nua tiem nang hop tac to lon cung nhu vi the cua Dien dan APEC noi rieng va chau A-Thai Binh Duong noi chung.

- Viet Nam chu truong dong gop tich cuc trong cac khuon kho hop tac cua chau A-Thai Binh Duong. De nghi Bo truong cho biet Viet Nam da the hien vai tro cua minh tai Hoi nghi lan nay nhu the nao?


Bo truong Pham Binh Minh: Doan dai bieu cap cao nuoc ta do Chu tich nuoc Truong Tan Sang dan dau da tham gia rat tich cuc tai cac hoat dong, phoi hop chat che voi nuoc chu nha Lien bang Nga va cac nen kinh te thanh vien, dong gop vao thanh cong cua Hoi nghi.

Noi bat la Chu tich nuoc Truong Tan Sang cung Thu tuong Nhat Ban duoc moi phat bieu dan de tai Phien thao luan quan trong cua Hoi nghi ve “An ninh luong thuc va tang truong sang tao.” Chu tich nuoc cung Tong thong Chile cung duoc moi phat bieu chinh va chu tri trao doi voi cac tap doan hang dau khu vuc ve “Nuoc - nguon tai nguyen chien luoc toan cau moi” tai Hoi nghi cap cao doanh nghiep APEC.

La dan toc gan lien voi nen van minh lua nuoc va hien la mot trong nhung quoc gia cung cap luong thuc chu yeu tren the gioi, chung ta da chia se kinh nghiem ung pho voi cac thach thuc toan cau lien quan an ninh luong thuc va bao ve nguon nuoc. Chung ta de xuat phat trien nong nghiep, an ninh luong thuc can duoc coi la mot noi ham quan trong cua cong cuoc doi moi va chien luoc phat trien quoc gia.
Vi the, hinh anh Viet Nam duoc nang cao tai APEC 20 Cac thanh vien danh gia cao va ung ho Viet Nam du kien dang cai Hoi nghi thuong dinh APEC vao nam 2017, huong toi ky niem 20 nam chung ta tham gia Dien dan va danh dau ky Hoi nghi thuong dinh lan thu 25 cua APEC. Vi the, hinh anh Viet Nam duoc nang cao tai APEC 20


Bo truong Pham Binh Minh


Hoi nghi chia se de xuat cua ta ve su can thiet phai co cach tiep can da nganh, tong the gan ket chat che an ninh luong thuc voi no luc thuc hien cac Muc tieu Thien nien ky, ung pho voi bien doi khi hau, khai thac, su dung va quan ly ben vung cac nguon tai nguyen, trong do co nguon nuoc, dai duong va cac tai nguyen bien. Cac thanh vien danh gia cao vai tro, dong gop quan trong cua Viet Nam trong viec tang cuong bao dam an ninh luong thuc va nguon tai nguyen nuoc trong cac khuon kho hop tac khu vuc va quoc te.

Mot dong gop noi bat nua la chung ta da de xuat nhieu bien phap tang cuong lien ket kinh te khu vuc, chuoi cung ung dang tin cay va thuc day tang truong sang tao, trong do coi trong hop tac ung pho voi thien tai, an toan va an ninh hang hai, cuu ho, cuu nan tren bien. Chung ta de nghi APEC day manh hon phoi hop voi cac co che lien ket khac o khu vuc, ho tro hop tac tieu vung va ket noi cua ASEAN.

Cac thanh vien danh gia cao va ung ho Viet Nam du kien dang cai Hoi nghi thuong dinh APEC vao nam 2017, huong toi ky niem 20 nam chung ta tham gia Dien dan va danh dau ky Hoi nghi thuong dinh lan thu 25 cua APEC. Chung ta cung dang tich cuc chuan bi cho viec dang cai Hoi nghi Bo truong ve phat trien nguon nhan luc nam 2014, mot trong cac uu tien hop tac cua APEC hien nay. Nhung dong gop do the hien sinh dong vai tro chu dong, tich cuc va co trach nhiem cua chung ta trong thuc day lien ket khu vuc.

- Cac su kien quoc te lon nhu Hoi nghi thuong dinh APEC cung la dip de cac nha Lanh dao gap go, tiep xuc song phuong. Xin Bo truong cho biet nhung ket qua chinh cua cac hoat dong song phuong cua Chu tich nuoc tai Hoi nghi lan nay?


Bo truong Pham Binh Minh: Chu tich nuoc va cac thanh vien chinh thuc cua Doan ta da gap go, tiep xuc song phuong voi nhieu nguyen thu, lanh dao APEC, trong do co Tong thong nuoc chu nha Lien bang Nga, Chu tich Trung Quoc, truong doan Hoa Ky, cac Tong thong Philippines, Han Quoc, Chile, cac Thu tuong Singapore, Australia…

Qua cac cuoc gap, cac nha lanh dao APEC deu danh gia cao no luc on dinh kinh te vi mo, tai co cau nen kinh te va hoi nhap quoc te toan dien cua Viet Nam, nhat tri cung no luc mo rong hop tac nhieu mat va lam sau sac quan he doi tac.

Lanh dao ta va cac nuoc nhan manh can tang cuong tiep xuc cap cao, cung co su tin cay lan nhau, de cao doan ket ASEAN va vai tro trung tam cua ASEAN, day manh phoi hop trong APEC va cac khuon kho da phuong khac.

Cac ben nhat tri cung no luc de giai quyet moi khac biet, bat dong tren co so doi thoai hoa binh, binh dang, cung co loi va ton trong luat phap quoc te. Do la nen tang co ban nham duy tri hoa binh, on dinh va an ninh trong boi canh tinh hinh quoc te va khu vuc dang co nhieu dien bien nhanh, phuc tap.

Cac cuoc tiep xuc da gop phan lam sau sac them quan he cua chung ta voi cac doi tac quan trong, dac biet trong kinh te-thuong mai, voi nhung ket qua rat cu the.

Quan he doi tac chien luoc toan dien voi Lien bang Nga duoc nang tam trong chuyen tham chinh thuc cua Chu tich nuoc thang 7 vua qua va duoc cu the hoa voi viec ky ket Bien ban hoan tat nghien cuu tac dong de co the khoi dong dam phan Hiep dinh Thuong mai Tu do Viet Nam-Lien minh thue quan vao quy I/2013.

Cac cuoc trao doi voi Lanh dao khu vuc Vien Dong va Dien dan doanh nghiep Viet-Nga da mo ra nhung tiem nang hop tac to lon giua hai nuoc noi chung va o khu vuc Vien Dong noi rieng.

Lanh dao ta va cac nuoc cung thoa thuan cac bien phap thiet thuc nang tam quan he, danh dau nhung buoc ngoat trong quan he song phuong, nhu ky niem thiet lap quan he ngoai giao 20 nam voi Han Quoc, huong toi ky niem 40 nam lap quan he ngoai giao voi Nhat Ban, Singapore…

Co the noi, nhung dong gop thiet thuc cua Doan ta tai Hoi nghi cung cac hoat dong song phuong da lam sau sac them quan he voi cac doi tac quan trong, gop phan cung co moi truong an ninh va phat trien cua dat nuoc, cung nhu nang cao vi the, hinh anh cua Viet Nam.

Lien ket kinh te khu vuc noi chung va trong khuon kho APEC noi rieng cung nhu hoi nhap kinh te quoc te cua nuoc ta dang chuyen sang giai doan moi, voi nhung noi ham sau rong, muc do cam ket cao hon, mo rong sang nhieu van de thuong mai va dau tu the he moi.

Do do, cong viec cap bach dat ra la chung ta tiep tuc chu dong day manh chuan bi trong nuoc, som hinh thanh cac dinh huong lon ve hoi nhap kinh te quoc te, hoan thien he thong phap ly, tang cuong dong thuan xa hoi cung nhu su tham gia tich cuc cua cac doanh nghiep va dia phuong. Day la nhan to quyet dinh kha nang cua chung ta tan dung nhung thoi co to lon cung nhu ung pho hieu qua voi nhung thach thuc cua hoi nhap kinh te quoc te./.» Hoat dong cua Chu tich nuoc tai Hoi nghi APEC 20
» Nhat va Singapore thuc xu ly tranh chap Bien Dong
» Chu tich nuoc gap go nguoi Viet tai Vladivostok
» Chu tich nuoc Truong Tan Sang tham du APEC 20
» APEC ban ve chinh sach phat trien vien thong va CNTT
» "De xuat cua Viet Nam duoc danh gia cao tai APEC"
TTXVN Vi the, hinh anh Viet Nam duoc nang cao tai APEC 20

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.