Van chua ro so phan giay trang

Thứ sáu, 28 Tháng mười hai 2007, 08:15 GMT+7

Giao luu truc tuyen voi Bo Tai nguyen - moi truong:


Van chua ro so phan giay trang
Du an phat trien va chinh trang khu dan cu An Suong, Q.12, TP.HCM duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tu dau nam 2000... va “treo” cho den nay - Anh: N.C.T.
Trong cuoc giao luu truc tuyen dien ra ngay 27-12, Bo Tai nguyen - moi truong (TN-MT) da “keo” luon so TN-MT cua 64 tinh, TP vao cuoc nham giai dap nhung vuong mac khi thuc hien phap luat ve dat dai. Trong cuoc giao luu nay, so phan “giay trang” van chua ro rang.


Nghe doc noi dung toan bai:

Dot giao luu truc tuyen lan nay duoc to chuc theo phuong thuc moi, do cac so TN-MT chu tri thuc hien thong qua he thong giao luu truc tuyen cua cac so.

Giao dich ve dat dai con roi ram

“Trong cuoc giao luu nguoi dan co hoi ke tu 1-1-2008 giay trang con tiep tuc duoc giao dich hay khong, song chung toi thong nhat tra loi rang bo se lam ro va tra loi bang van ban cu the sau. Nhung cau hoi nay khong duoc dua len mang” - ong Nguyen Khai, vu truong Vu Dat dai Bo TN-MT, noi voi TT nhu vay vao cuoi buoi giao luu. Nhu vay, so phan cua “giay trang” van tiep tuc... chua ro.

Tinh hinh mua ban dat ruong bang giay tay, muon tach thua, cap giay chu quyen va xin phep cat nha la chuyen kha pho bien o cac quan ven va huyen ngoai thanh TP.HCM. Tra loi cau hoi nay voi truong hop cu the o khu dat 43ha tai ap Doi, P.15, Q.Go Vap, So TN-MT TP.HCM cho biet Trung tam thu hoi va khai thac qui dat phuc vu dau tu chu tri thuc hien cac thu tuc boi thuong.

Toan bo khu dat tren duoc thu hoi (ke ca phan dien tich dat do Nha nuoc truc tiep quan ly) de dua ra dau gia va danh mot phan dien tich dat de tai dinh cu tai cho cho cac ho dan co dat bi thu hoi trong khu vuc.

Cung theo So TN-MT TP.HCM, truong hop dat da su dung truoc thoi diem qui hoach duoc xet duyet, nhung tai thoi diem cap giay chung nhan viec su dung dat khong phu hop voi qui hoach da duoc xet duyet va da co chu truong thu hoi dat thi nguoi su dung dat khong duoc cap giay chung nhan nhung duoc su dung dat theo hien trang cho den khi co quyet dinh thu hoi dat.

Van con qui hoach “treo”


Van chua ro so phan giay trang
Ong Pham Khoi Nguyen - Anh: K.H.

Qui hoach “treo” va chuyen den bu giai toa la noi dung duoc nguoi dan thac mac kha nhieu. Qui hoach ho sinh thai o ap 5, xa Vinh Loc B, huyen Binh Chanh, TP.HCM “treo” 15 nam, duoc So TN-MT TP.HCM thong tin: lanh dao TP khang dinh chu truong van tiep tuc thuc hien du an, qui hoach van thong nhat qui mo du an ho sinh thai van hoa Vinh Loc la 369ha va khong thuc hien dieu chinh nham dam bao lau dai ve moi truong va tai nguyen cua TP, nhung du an duoc tach rieng thanh ba du an: boi thuong giai phong mat bang, tai dinh cu va ho sinh thai.

Chi tiec la noi dung duoc nguoi dan quan tam nhat “khi nao trien khai thuc hien?” thi cau tra loi lai rat chung chung “dang khan truong tien hanh dieu tra co ban...”.

“San bay quoc te o Long Thanh, tinh Dong Nai nghe noi hoai sao khong thay thuc hien?” - nguoi dan Dong Nai hoi. Day cung la thac mac cua nguoi dan ca nuoc. So TN-MT Dong Nai tra loi: “San bay quoc te Long Thanh da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet ve qui mo dien tich, ranh gioi tu ngay 20-7-2005, voi dien tich 5.000ha.

Hien nay du an dang trong giai doan lap du an kha thi trinh co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet. Theo bao cao cua Cum cang hang khong mien Nam (chu dau tu), du kien hoan thanh den bu giai phong mat bang vao cuoi nam 2010 va se khai thac truoc hai duong bay vao nam 2015”.

Lien quan den gia dat boi thuong cua khu vuc bi giai toa, So TN-MT Dong Nai cho biet gia dat boi thuong tuy thuoc vao vi tri thua dat va gia dat do UBND tinh qui dinh tai thoi diem thu hoi dat, viec nay se do Hoi dong boi thuong huyen Long Thanh thuc hien khi co quyet dinh thu hoi dat cua co quan nha nuoc co tham quyen.

Den bu gia thap, ban dat gia cao

“Tai sao cac cap chinh quyen lai de cac doanh nghiep lay dat cua dan den bu gia re, sau do ban tang len hang tram lan lam nhan dan thiet thoi? Toi de nghi phai den bu dan sao cho hop ly. Cac cap can xem xet lai ngay”.

Nguoi dan dat thang van de va nhan duoc ngay cau tra loi cua Bo TN-MT: “Bo tiep thu de nghien cuu, xem xet nhung qui dinh con bat hop ly de trinh Chinh phu sua doi, bo sung cho phu hop”. Chua biet viec “nghien cuu, xem xet” se keo dai trong bao lau, nhung du sao cuoc giao luu truc tuyen nhu vay cung la cach de nguoi dan “xa xu pap”.

Nhieu van de mau chot ve dat se duoc sua

Ben le buoi giao luu truc tuyen ve dat dai, tai nguyen, moi truong hom qua (27-12), Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Pham Khoi Nguyen da tra loi bao chi ve mot so van de dat dai dang duoc nguoi dan quan tam.

+ Nhieu dia phuong keu co qua nhieu thay doi ve chinh sach lien quan toi dat dai khien ho gap kho khan trong thuc hien. Viec sua doi Luat dat dai toi day co tranh duoc tinh trang nay khong?

- Viec thay doi van ban huong dan duoi luat nhu thoi gian qua la nham phu hop voi thuc te bien doi rat nhanh va chu yeu dem lai mat loi. Tuy nhien, dung la thay doi nhieu qua thi kho khan. Thoi gian toi nhung gi mau chot nhat, nong bong nhat can giai quyet thi se dieu chinh vao trong luat. Huong cua bo la co gang nghien cuu that day du de den nam 2011, 2012 se ban hanh mot bo luat dat dai tuong doi day du va hoan thien.

+ Thua ong, hien nay nguoi dan tai TP.HCM rat ban khoan voi viec “giay trang” lieu co duoc giao dich tu sau ngay 1-1-2008?

- Chung toi dang phoi hop voi Bo Tu phap va mot so co quan se som ra huong dan de dau nam 2008 nguoi dan co the su dung duoc quyen cua minh trong van de su dung dat de lam sao mang duoc dat cua minh ra the chap, vay tien...

+ Con viec hop nhat “giay hong”, “giay do” khi nao se duoc thuc hien?

- Theo toi, trong nam 2008 phai thong nhat mot loai giay vi cang de lau cang phuc tap. Hien nay cac bo phan ky thuat dang tap trung nghien cuu xem su dung giay nao la giay chuan. Chung toi thay nen lay “giay do” lam giay chuan.

Theo chi dao chung, neu su dung duoc “giay do” hop phap thi co gang tan dung. Nhung tien toi tiep can phuong an hien dai thi tat ca giay cap truoc kia phai doi ra mot loai giay khac duoi dang “giay dien tu” de quan ly tren co so cong nghe thong tin, tren co so ma vach. Giay do ngoai chuyen xac dinh ranh gioi thua dat, dac diem thua dat, quyen nguoi su dung... phai dua vao tham gia thi truong bat dong san.

Co the nguoi dan can giay do, co the khong nhung Nha nuoc phai quan ly duoc dat. Hien bo dang lap du an vay von Ngan hang The gioi lam tai chin tinh de den nam 2010 bat may tinh len biet ngay tung mieng dat the nao tai chin tinh nay.

Theo ong Le Van Hop, pho chanh van phong Bo TN-MT, tinh den cuoi ngay hom qua (27-12) da co hon 2.000 cau hoi cua nguoi dan ca nuoc gui toi buoi giao luu, trong do co hon 1.400 cau hoi gui toi cac so TN-MT va hon 600 cau hoi gui toi bo. Sau mot ngay giao luu, da co tren 50% so cau hoi duoc tra loi. Ong Hop cho biet so cau hoi con lai se duoc bo va cac so lan luot tra loi, dua len mang tu nay den het ngay 31-12.

Ban doc co the xem chi tiet noi dung giao luu truc tuyen tren trang web cua Bo TN-MT: http://gltt.monre.gov.vn .

KHIET HUNG

>> Sau 1-1: "Giay trang" van duoc giao dich
>> Sau 1-1-2008: 80.000 giay trang tai TP.HCM con duoc giao dich?
>> So phan " giay trang" van chua ro!
>> Giay to nha dat, nen hieu nhu the nao?
>> Lai "xinh vinh" voi "giay trang"
>> Sau 1-1-2008, “so phan” giay trang se ra sao?

DOAN TRANG luoc ghi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.