Van ban luat van vo tu trai luat

Thứ bảy, 27 Tháng tám 2005, 17:51 GMT+7


Van ban luat van vo tu trai luat
Quoc hoi thao luan ve cac du luat. Anh: Anh Tuan

Ban hanh cham, nhieu van ban con trai phap luat, ca biet co quy dinh di nguoc lai hien phap. Do la thong tin duoc dua ra tai phien hop hom nay cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve viec ban hanh van ban quy pham phap luat.

Theo thong ke chua day du cua Hoi dong dan toc va cac uy ban, tu dau nhiem ky Quoc hoi khoa 11 (nam 2002) den ngay 30/4/2005, Chinh phu, cac bo, co quan ngang bo, Toa an nhan dan toi cao, Vien kiem sat nhan dan toi cao can ban hanh 3.980 van ban de quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh cac luat, phap lenh, nghi quyet.

Co nghi dinh gan 10 nam chua ra duoc van ban huong dan

Nhung thuc te chi co 3.260 van ban duoc ban hanh, dat 82%. So con lai bi no dong keo dai, co cai toi gan 10 nam nhu cac nghi dinh huong dan thuc hien Bo luat dan su. Duoc thong qua tu ngay 28/10/1995, co hieu luc tu 1/7/1996, nhung sau gan 10 nam co quan chuc nang moi ban hanh duoc 54 van ban, con 20 noi dung cua bo luat chua duoc quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh. Trong khi do bo luat nay da duoc sua doi co ban vao thang 6 vua qua.

Ong Tran The Vuong, Pho chu nhiem Uy ban phap luat cua Quoc hoi dua ra mot vi du khac. Luat Dat dai nam 1993 co hieu luc tu ngay 15/10/1993, nhung sau gan 10 nam, Toa an nhan dan toi cao, Vien kiem sat nhan dan toi cao, Tong cuc dia chinh moi phoi hop ban hanh thong tu lien tich so 01 ngay 3/1/2002 huong dan ve tham quyen cua Toa an nhan dan trong viec giai quyet tranh chap lien quan den quyen su dung dat. Trong khi do, nam 2003, Quoc hoi da ban hanh luat dat dai moi va thong tu 01 van chua duoc sua doi cho phu hop.

"Viec cham ban hanh van ban huong dan thi hanh lam cho luat cham di vao cuoc song. Cac co quan to chuc ap dung khong thong nhat, gay anh huong den quyen loi va loi ich hop phap cua to chuc, cong dan", ong Vuong nhan dinh.

Co nghi dinh di nguoc ca hien phap

Theo Uy ban Phap luat, noi dung mot so van ban huong dan thi hanh con trai voi hien phap. Don cu thong tu 02 ngay 13/1/2003 cua Bo Cong an ve huong dan to chuc cap dang ky, bien so phuong tien giao thong co gioi da quy dinh: "...Moi nguoi chi duoc dang ky 1 xe moto hoac xe gan may". Quy dinh nay da han che quyen so huu cua cong dan, duoc quy dinh tai dieu 58 Hien phap nam 1992, vi pham khoan 1, dieu 221 cua Bo luat hinh su la cong dan co quyen so huu tai san khong bi han che ve so luong, gia tri.


Theo so lieu tong hop buoc dau cua Chinh phu, tu 11/2003 den thang 5/2005, cac bo, nganh da to chuc kiem tra theo tham quyen duoc 3.632 van ban, buoc dau da phat hien tren 400 van ban co dau hieu trai phap luat. Trong do, van ban co noi dung trai voi van ban cua co quan nha nuoc cap tren, sai tham quyen can huy bo, bai bo chiem 4-5%; khong dam bao ve can cu phap ly tren 20%; sai ve ten co quan ban hanh, sai so, ky hieu van ban chiem tren 15%; sai ve the thuc va ky thuat trinh bay chiem 50%...

Ong Tran The Vuong phan tich, quy dinh tren da gian tiep tao ra nhung thu tuc ruom ra, gay kho khan trong cac giao dich mua ban xe may, buoc nguoi mua xe phai chi them nhung khoan tien vo ly. Thuc te, quy dinh nay cung khong phai la giai phap co hieu qua nham tien toi giam dan so vu tai nan giao thong, khac phuc duoc tinh trang un tac boi "mot nguoi du mua nhieu xe, nhung ra duong cung chi su dung duoc 1 chiec".

Mot vi du khac, dieu 2, nghi dinh 67 ngay 19/5/2005 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua phap lenh giam dinh tu phap, da cho phep co quan thuoc Chinh phu ban hanh van ban quy pham. Dieu nay trai voi Hien phap 1992 duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51 ngay 25/12/2001 cua Quoc hoi khoa 10, ky hop thu 10. Theo dieu 116 cua hien phap thi chi bo truong, cac thanh vien khac cua Chinh phu ra quyet dinh, chi thi, thong tu va kiem tra viec thi hanh cac van ban do doi voi tat ca cac nganh, cac dia phuong va co so.

Tim thuoc chua benh cham va trai

Thua nhan nhung yeu kem trong cong tac ban hanh van ban quy pham phap luat, Bo truong Tu phap Uong Chu Luu cho biet, thang 8/2004, Thu tuong da phe duyet de an nang cao chat luong cong tac xay dung phap luat cua Chinh phu; day nhanh viec to chuc trien khai 5 de an thuoc chuong trinh 909, bao gom: doi moi quy trinh xay dung van ban quy pham phap luat dai han va hang nam cua Chinh phu; tang cuong nang luc cho cac co quan, cong chuc truc tiep tham gia soan thao van ban quy pham phap luat.

Mat khac, Chinh phu se tang cuong su chi dao, don doc kiem tra cua bo truong, thu truong co quan ngang bo trong viec chuan bi du thao van ban luat. Chinh phu se kien quyet xu ly can bo lanh dao thieu trach nhiem trong qua trinh xay dung phap luat cung nhu vi tu tuong cuc bo, dia phuong ma ban hanh van ban co noi dung trai luat, tac dong tieu cuc den doi song.

Bao cao tham luan, Pho vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao Tran Thu va Chanh an Toa an nhan dan toi cao Nguyen Van Hien cho rang, can day manh xay dung doi ngu chuyen gia vua co ly luan va thuc tien; bao dam du so luong, co ban linh chinh tri, nang luc chuyen mon nghiep vu lam cong tac nghien cuu khoa hoc, chuan bi soan thao cac van ban quy pham phap luat.

Thay mat Uy ban phap luat, Pho chu nhiem Tran The Vuong de nghi Quoc hoi, Chinh phu tang cuong kinh phi cho cong tac xay dung luat, phap lenh, dong thoi du toan mot khoan ngan sach hang nam cho viec xay dung van ban quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat, nghi quyet. Hien viec xay dung nghi dinh, thong tu khong duoc du toan ngan sach rieng hang nam ma duoc trich tu nguon kinh phi hoat dong thuong xuyen cua cac co quan soan thao. Dieu nay da dan den viec khao sat thuc te, to chuc hoi thao khoa hoc, lay y kien khong duoc thuc hien.

Nhu TrangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.