VNPTBo Tu lenh Bien phong hop tac phuc vu vung bien gioi

Thứ hai, 12 Tháng mười 2009, 11:45 GMT+7

- Thoa thuan hop tac ve viec phoi hop day manh cac hoat dong xa hoi, cong dong va cong tac truyen thong gan voi cung co quoc phong - an ninh khu vuc bien gioi giua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT va Bo Tu lenh Bo doi bien phong vua duoc ky ket sang nay, 12/10 tai tru so Tap doan, 57 Huynh Thuc Khang, Ha Noi.

Theo noi dung ban hop tac nay, VNPT va Bo Tu lenh Bo doi bien phong se cung day manh cong tac truyen thong, ket qua cong tac chuyen mon va ket qua hoat dong xa hoi, cong dong cua hai ben toi can bo, nhan dan va chien si ca nuoc. Hop tac cung thuc hien Nghi quyet 30a/2008/NQ-CP ngay 27/12/2008 cua Chinh phu tren dia ban cac xa bien gioi thuoc hai huyen Muong Te va Sin Ho cua tinh Lai Chau cung cac hoat dong khac (neu co) trong pham vi cac xa, huyen bien gioi cua ca nuoc.


Truoc mat, de hien thuc hoa thoa thuan nay, hai ben se cung xay dung 24 can nha cho gia dinh nguoi co cong tren pham vi hai huyen Muong Te, Sin Ho, tang cuong hoat dong giao luu, ket nghia giua cac don vi thanh vien va to chuc quan chung trong trien khai cac hoat dong xa hoi cong dong.Anh minh hoa

Duoi su chung kien cua lanh dao hai ben, Tong giam doc VNPT Vu Tuan Hung (trai) da ky ket thoa thuan cung Tu lenh Bo doi bien phong, Trung tuong Tran Hoa.Phat bieu tai le ky ket, Chu tich Hoi dong quan tri VNPT Pham Long Tran cho biet, VNPT cam ket thuc hien day du trach nhiem ve tai chinh cho cac nhiem vu, theo thoa thuan cua hai ben trong pham vi thuc hien Nghi quyet 30a. VNPT se tan dung suc manh trong linh vuc cung cap dich vu vien thong, CNTT cua minh thuong xuyen phoi hop va ho tro Bo doi bien phong lam tot cong tac truyen thong.

Nganh Buu dien la nganh co truyen thong phuc vu trong cong cuoc dau tranh giai phong dan toc, sau nay, la cong cuoc xay dung, kien thiet lai dat nuoc khi hoa binh. Trong cong tac kinh doanh phuc vu khach hang va cong dong hien nay, VNPT luon can co nhung nguoi ban, doi tac co kinh nghiem trong nhieu linh vuc nhu Bo Tu lenh Bo doi bien phong de co the hoan thanh tot hon nua nhiem vu san xuat, kinh doanh va phuc vu - Chu tich Pham Long Tran noi.

Ve phia minh, Bo Tu lenh Bo doi bien phong cam ket tao dieu kien va giup do cac don vi thanh vien cua VNPT lam tot cong tac xa hoi cong dong; cong tac bao ve, khai thac he thong co so ha tang, dich vu cua mang luoi buu chinh, vien thong o khu vuc bien gioi, bien dao; tuyen truyen, van dong nhan dan dia phuong tham gia bao ve va khai thac co hieu qua cac dich vu buu chinh, vien thong, gop phan nang cao dan tri, phat trien san xuat kinh doanh, cung co quoc phong - an ninh va nang cao chat luong cong tac thong tin, tim kiem cuu ho, cuu nan o khu vuc bien gioi, bien dao…


Hai ben cung ky vong thoa thuan hop tac nay duoc ky ket se khai thac va phat huy tot nhat nang luc, the manh cua moi ben, ho tro nhau cung phat trien, hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao, phuc vu dac luc su nghiep CNH-HDH dat nuoc, xay dung va bao ve bien gioi va an sinh xa hoi. Trong nhung dieu kien hop ly, hai ben cam ket danh cho nhau co hoi hop tac, nham khai thac toi da tiem nang, nang cao hieu qua cong tac san xuat, kinh doanh va nang cao vi the cua moi ben.

Thuc hien Nghi quyet 30a/NQ-CP cua Chinh phu ve chuong trinh ho tro giam ngheo nhanh va ben vung cho 62 huyen tren ca nuoc, theo su phan cong cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, VNPT chiu trach nhiem ho tro hai huyen ngheo Sin Ho va Muong Te cua tinh Lai Chau. Theo Pho tong giam doc VNPT Phan Hoang Duc, voi tong kinh phi len toi gan 200 ty dong, nhung hang muc cu the ma VNPT da dang va se trien khai la:

Thu nhat, tap trung phat trien, cung cap phuc vu he thong thong tin lien lac giup hai huyen dat duoc tieu chuan nhu cac huyen dong bang, duoc thu huong cong nghe moi nhat ma Tap doan trang bi trong thoi gian hai nam, tu nay den 2010.

Thu hai, dau tu cho cong tac y te va dao tao. VNPT se tap trung vao hai cong tac nay, xay dung co so ha tang cho y te va truong hoc trong vong 5 nam. VNPT trien khai cac chuong trinh ho tro ve hoc bong cho cac em hoc sinh dan toc, dac biet la hai dan toc Mang va La Hu cua hai huyen Muong Te, Sin Ho; Tai tro toan bo kinh phi, hoc phi cho tat ca cac em hoc sinh den tuoi di hoc cua hai huyen trong suot muoi nam, tu nay den 2020. Voi y te, VNPT dang ket hop voi Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi thuc hien mang y te rong khap, ho tro nguoi dan kinh phi kham chua benh, thuoc men.

Thu ba la trien khai chinh sach an sinh xa hoi. VNPT dat muc tieu se co tren 3.000 can nha tam, nha khong dam bao duoc xoa bo trong thoi gian chuong trinh thuc hien.Thuy NguyenCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.