VN dang thuc hien tot Cong uoc Quyen tre em

Thứ hai, 26 Tháng ba 2007, 19:36 GMT+7


VN dang thuc hien tot Cong uoc Quyen tre em

Tu nam 2005 den nay, hang nam Nha nuoc da ho tro hang trieu USD ho tro kham chua benh mien phi cho tre em duoi 6 tuoi tai cac co so y te cong lap. O Viet Nam trong nhung nam qua, he thong giao duc da mo rong den khap cac xa, phuong trong ca nuoc, tung buoc dap ung nhu cau hoc tap cua tre em…

Bao cao quoc gia ve Viet Nam thuc hien van kien "Mot the gioi phu hop voi tre em" do ong Nguyen Ba Thuy, Pho Chu nhiem Uy ban Dan so, Gia dinh va Tre em trinh bay hom nay 26/3 tai Ha Noi da tong ket, sau 15 nam thuc hien Cong uoc quoc te ve Quyen tre em, 5 nam thuc hien van kien "Mot the gioi phu hop voi tre em" va Chuong trinh hanh dong quoc gia vi tre em Viet Nam giai doan 2001-2010, cong tac bao ve tre em duoc tang cuong theo huong dam bao ngay cang day du hon cac quyen co ban va nhu cau cua tre em, tao moi truong binh dang cho moi tre em; viec tao dieu kien giao duc, vui choi giai tri cho tre em, cac quyen cua tre em duoc dam bao tot hon; nhieu tre em co hoan canh dac biet duoc cham soc, tre em duoi 6 tuoi duoc kham benh, chua benh mien phi.

Theo danh gia cua Truong dai dien UNICEF Jesper Morch, nhung uu tien cua Chinh phu Viet Nam xay dung mot xa hoi cong bang va giam thieu su phan hoa dang thuc hien co hieu qua ma cu the bang viec giam ty le tu vong tre so sinh, tre em va ba me; ty le tre nhap hoc, tiep tuc hoc tai truong, tot nghiep va chuyen cap deu tang; cuoc song tre em va thanh nien duoc cai thien ro ret.

Con ong Kul Gautam, Pho Giam doc UNICEF cho biet, Viet Nam la nuoc dau tien o chau A va thu hai tren the gioi phe chuan Cong uoc Quoc te ve Quyen tre em. Viet Nam duoc danh gia la mot trong so cac quoc gia dang phat trien the hien va thuc hien tot nhat ve Cong uoc Quyen tre em.

Tu nam 2005 den nay, hang nam Nha nuoc da ho tro hang trieu USD ho tro kham chua benh mien phi cho tre em duoi 6 tuoi tai cac co so y te cong lap; da co gan 8,5 trieu tre em duoi 6 tuoi duoc cap phat the kham, chua benh mien phi tai cac co so y te cong lap, dat 96% tong so tre em duoi 6 tuoi trong ca nuoc. Hon 90% tre em duoc tiem chung phong cac benh truyen nhiem, gop phan de nuoc ta co ban thanh toan cac benh nhiem trung va gay tu vong cao, nang cao chat luong cuoc song cho tre em Viet Nam. O Viet Nam thoi gian qua he thong giao duc da mo rong den khap cac xa, phuong trong ca nuoc (bao gom ca giao duc mam non), tung buoc dap ung nhu cau hoc tap cua tre em va dam bao quyen co ban cua tre em duoc di hoc, duoc song va bao ve trong moi truong on dinh va phat trien.

Phat bieu y kien chi dao tai Hoi nghi quoc gia kiem diem giua ky tinh hinh thuc hien van kien "Mot the gioi phu hop voi tre em", Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung nhan dinh: Chuong trinh hanh dong quoc gia vi tre em Viet Nam giai doan 2001-2010, cong tac bao ve tre em duoc tang cuong theo huong dam bao ngay cang day du hon cac quyen co ban va nhu cau cua tre em.

Tuy nhien, ben canh nhung ket qua da dat duoc, Pho Thu tuong da chi ra nhung ton tai, bat cap nhu: ty le suy dinh duong tre em duoi 5 tuoi con cao; tinh trang buon ban tre em va so tre em vi pham phap luat chua giam manh; tinh trang tre em su dung ma tuy, bi lay nhiem HIV/AIDS van con dang lo ngai; tre em o vung sau, vung xa, vung cao, bien gioi, hai dao van con gap nhieu kho khan.

Chinh phu yeu cau, trong nhung nam toi, ben canh viec day manh tang truong kinh te, thuc hien cong bang xa hoi, can danh su quan tam ve moi mat va dau tu cao hon cho cong tac bao ve va giao duc tre em. Chinh phu Viet Nam tao moi truong thuan loi de tre em Viet Nam duoc phat trien toan dien ve the chat va tinh than.


"Mot the gioi phu hop voi tre em" la van kien duoc nguyen thu cua cac nuoc tham du Khoa hop lan thu 27 cua Dai hoi dong Lien hop quoc-Khoa hop dac biet ve van de tre em, nhat tri thong qua vao nam 2002, nham khang dinh nghia vu phat huy va bao ve quyen va phuc loi cua tre em.

Anh ThiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.