Uy ban kiem tra trung uong ky luat 4 dang vien

Thứ sáu, 25 Tháng ba 2011, 10:39 GMT+7

- Hom qua, Uy ban Kiem tra Trung uong (khoa XI) da co thong bao ve ket qua Ky hop thu 3 cua Uy ban. Tai ky hop nay, Uy ban da xem xet thi hanh ky luat dang doi voi 6 dang vien, trong do, qua kiem tra dau hieu vi pham 2 truong hop, giai quyet to cao 1 truong hop, cap uy cap duoi de nghi 3 truong hop.

Uy ban Kiem tra Trung uong Dang da hop ky thu 3 tu ngay 14 den ngay 23/3/2011 tai Ha Noi, voi su chu tri cua dong chi Ngo Van Du, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

Tai ky hop nay, Uy ban Kiem tra Trung uong da cho y kien ve viec chuan bi mot so van ban cu the hoa Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI co lien quan den cong tac kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat dang, gom Du thao quy che lam viec cua Uy ban Kiem tra Trung uong de trinh Ban Chap hanh Trung uong theo quy dinh; Du thao huong dan thuc hien cac quy dinh ve cong tac kiem tra, giam sat va ky luat cua Dang trong Chuong VII va Chuong VIII Dieu le Dang khoa XI de trinh Bo Chinh tri theo quy dinh.

Uy ban Kiem tra Trung uong da xem xet, giai quyet khieu nai ky luat dang theo tham quyen doi voi 19 truong hop, trong do xem xet, ket luan, bao cao Ban Bi thu quyet dinh 6 truong hop. Uy ban Kiem tra Trung uong xem xet, quyet dinh 13 truong hop, trong do, xoa bo hinh thuc ky luat 1 truong hop; thay doi hinh thuc ky luat 4 truong hop; chuan y hinh thuc ky luat 6 truong hop va 2 truong hop tiep tuc tham tra, xac minh lam ro mot so noi dung trinh Uy ban trong ky hop sau.

Uy ban da xem xet thi hanh ky luat dang doi voi 6 dang vien, trong do, qua kiem tra dau hieu vi pham 2 truong hop, giai quyet to cao 1 truong hop, cap uy cap duoi de nghi 3 truong hop. Uy ban ket luan 4 truong hop co vi pham phai ap dung hinh thuc ky luat, trong do thi hanh ky luat bang hinh thuc khien trach ve Dang doi voi 1 truong hop; thi hanh bang hinh thuc khien trach ve Dang, dong thoi de nghi cap co tham quyen thi hanh ky luat bang hinh thuc khien trach ve chinh quyen doi voi 1 truong hop; thi hanh ky luat bang hinh thuc ky luat canh cao ve Dang, dong thoi de nghi cap co tham quyen thi hanh ky luat canh cao ve chinh quyen doi voi 1 truong hop; thi hanh ky luat bang hinh thuc cach het chuc vu trong Dang va de nghi cap co tham quyen cach chuc ve chinh quyen doi voi 01 truong hop; 2 truong hop chua den muc phai ap dung hinh thuc ky luat, yeu cau kiem diem rut kinh nghiem.

Uy ban Kiem tra Trung uong cung xem xet giai quyet to cao doi voi 1 can bo dien Ban Bi thu quan ly. Uy ban yeu cau Doan kiem tra tiep tuc lam viec voi mot so bo, ban, nganh Trung uong co lien quan de trao doi them mot so van de can thiet truoc khi thong bao chinh thuc ket luan giai quyet to cao.

Cung tai ky hop, Uy ban da thao luan va quyet dinh Chuong trinh cong tac nam 2011 cua Uy ban; quyet dinh mot so truong hop nhan su thuoc Co quan UBKT Trung uong


theo chinhphu.vnCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.