UBND tinh Quang Ninh dung dau trong van nan than lau

Chủ nhật, 01 Tháng sáu 2008, 07:35 GMT+7

Co nhung dau hieu bat thuong trong viec tinh Quang Ninh cap giay phep khai thac, che bien khoang san cho nhung doanh nghiep voi so luong qua lon

Hau qua cua cap phep o at?


TIN LIEN QUAN
So lieu tu Cong an tinh Quang Ninh cho thay, nam 2008, Tap doan Than va Khoang san Viet Nam (TKV) giao cho 9 don vi truc thuoc duoc phep xuat khau 3 trieu tan than qua cac cua khau bien gioi Viet Nam - Trung Quoc (van ban so 294 ngay 15/1/2008), va cac don vi nay deu thue cac phuong tien tu tinh ngoai de van chuyen.

Tau cho than bi tam giu do nghi cho than lau neo dau tai vinh Ha Long da hon 1 thang nay.


Dong thoi, So Ke hoach va dau tu tinh nay cung "manh dan" cap giay phep cho cac doanh nghiep ngoai nganh than duoc phep che bien, kinh doanh than (theo luat doanh nghiep) voi con so tren 100 doanh nghiep co nhung chuc nang nay. Tuy nhien, qua kiem tra, cac co quan chuc nang phat hien co nhieu doanh nghiep khong du dieu kien kinh doanh mat hang nay.

Chua het, cong an tinh Quang Ninh cung da len danh sach 9 doanh nghiep ben ngoai thuoc tinh quan ly duoc Bo Cong thuong va UBND tinh xet cap cho phep duoc tieu thu than di Trung Quoc.

Mot "rung" doanh nghiep ra doi gan voi hon than, cong voi khu vuc bien rong, duong bien dai da khien cong an Quang Ninh khong ngai ngan khi khang dinh "cong tac kiem soat tuyen bien de ngan chan tinh hinh phuong tien van chuyen than trai phep di Trung Quoc gap nhieu kho khan va bat cap".

Chua ke, co nhung dau hieu "bao ke" nhu da co don to cao ma chung toi da de cap trong bai dau tien cua loat bai nay.


Tau vao cap cang "an" than tai khu vuc cang 10/10, dia ban thi xa Cam Pha (Quang Ninh) ngay 15/5/2008.


Ngoai ra, theo kien nghi cua cong an Quang Ninh, sau khi Bo Cong thuong ra cac thong tu 04, 05, tu ngay 22/10/2007 - theo do, than khong phai la mat hang cam, chi la mat hang kinh doanh co dieu kien, nen viec quan ly xuat khau than tieu ngach khong nam trong hang muc mat hang phai quan ly chat che, da khien cho viec quan ly than da kho lai cang kho.

Mot trong nhieu giai phap Cong an Quang Ninh de xuat la "quan ly xuat khau than tieu ngach phai theo han ngach", va "khu vuc ngoai ranh gioi mo nen giao cho dia phuong quan ly, khai thac, tieu thu than".

Nguoi phat ngon cua Cong an tinh Quang Ninh, thuong ta Nguyen Trinh Dong giai thich voi TS rang, viec de xuat "khu vuc ngoai ranh gioi mo nen giao cho dia phuong quan ly, khai thac, tieu thu than" chi nham muc dich "de sau nay ngoai ranh gioi mo thi chinh quyen chiu trach nhiem, trong ranh gioi mo thi mo chiu trach nhiem, khong do lan , do lon cho ai ca".

Truoc cau hoi "Neu Chinh phu dong y giao bot cac mo than khong nam trong ranh gioi mo cua nganh than cho tinh Quang Ninh chu dong trong viec cap phep va quan ly thi ong co nghi rang dieu do tao ra mot phong trao dao boi ram ro o QN de kiem tim than?", ong Dong cho rang:

"Cau hoi nay nam ngoai pham vi chuc nang tra loi cua chung toi, nhung nam trong du bao cua co quan an ninh, co quan CA ve tinh hinh phat trien KTXH. Theo toi, moi hoat dong khai khoang, hay khai thac tai nguyen thien nhien cua dat nuoc muon thuc hien phai co du nhung dieu kien nhat dinh, du la trong hay ngoai nganh than. Tuc la phai co 1 quy dinh ro rang, cu the. Viec Chinh phu co giao cho tinh hay khong thi phai can nhac xem xet, tren co so do phai trao doi thong nhat voi TKV.

Gia su nganh than khong dam nhan phan nao do ma giao lai cho dia phuong thi co quan, doanh nghiep tham gia khai thac phai tuan thu tat ca nhung quy dinh ve khai thac mo, chu khong the tao ra mot phong trao nguoi nguoi lam than, nha nha lam than".

Tuy nhien, voi nhung thong tin chung toi thu thap duoc, thi neu viec phan chia nay xay ra, rat co the lai pha vo mot the doc quyen nay de hinh thanh mot the doc quyen khac.

Nhung uu ai kho hieu cua Quang Ninh?

Bao Nhan Dan trong bai viet "Kien quyet lap lai trat tu ben vung trong khai thac, tieu thu than o Quang Ninh" khang dinh: "UBND tinh Quang Ninh cung da nhieu lan but phe vao cac cong van cho phep tan thu tai nguyen con lan trong dat da, mo duong cho cac don vi tu nhan tan thu va xuat khau than".


Them mot hinh anh nhung nguoi lam ra than tho phi. Ho kiem dau ra giay to tu nhung nguon than nhu the nay, neu hut duoc than len?


Cu the, tai cong van so 1131 (de ngay 24/3/2008) gui Cuc Hai quan tinh Quang Ninh, UBND tinh Quang Ninh khang dinh: "UBND tinh da co Thong bao so 36/TB-UBND ngay 16/3/2006 ve viec khong cap phep cho bat cu to chuc va ca nhan nao duoc to chuc hoat dong khai thac va tan thu than. Viec cap giay phep che bien than thuoc tham quyen cua Bo Tai nguyen va Moi truong (khoan a muc 1 dieu 56 Luat Sua doi va bo sung mot so dieu cua Luat Khoang san nam 2005)".

Tuy nhien, chi sau do bon ngay (den ngay 28/3/2008, ngay cao diem truy bat cac tau nghi ngo cho than lau tren dia ban - NV), UBND tinh Quang Ninh lai cap giay phep che bien khoang san so 907/GP-UBND cho Cong ty co phan Tap doan INDEVCO (INDEVCO - tien than la Cong ty co phan Phat trien cong nghiep Quang Ninh). Theo giay phep nay, INDEVCO duoc phep gia cong, che bien than mo tan thu voi so luong len den 15 trieu tan trong 10 nam.

Lan nguoc tro lai quy trinh cap phep nay, chung toi khong khoi ngac nhien vi nhung dau hieu kho hieu trong qua trinh cap phep.

Tu ngay 17/5/ 2004, tai quyet dinh so 1558/QD-UB, Chu tich UBND tinh Quang Ninh giao cho Cong ty co phan phat trien cong nghiep (tien than cua INDEVCO) boc xuc, van chuyen dat da trong pham vi 98.848m2 tai doi 908 (con goi la doi Chay) thuoc phuong Cam Tay (thi xa Cam Pha, tinh Quang Ninh) nham muc dich xu ly chay ngam.

Cong ty nay co quyen su dung dat da va cac nguyen phe lieu khac de phuc vu cho du an san lap mat bang. Ngoai ra, cong ty nay cung duoc tan thu tai nguyen (than) trong dat da boc xuc tai doi nay (neu co).

Giua thang 5/2008, khi co mat tai dinh Doi Chay, da thay cong tac boc xuc hoan thanh. Tren dinh doi Chay, cay bat dau duoc trong de tai tao mau xanh.


Dinh doi 908, con goi la doi Chay, noi INDEVCO bao cao da tan thu duoc hon 7 trieu tan than sau khi xu ly chay ngam o khu vuc nay. Anh chup thang 5/2008.


Sau 2 nam boc xuc, "xu ly chay ngam", tan thu tai nguyen, den ngay 29/2/2008, INDEVCO chinh thuc gui cong van 210/INDEVCO cho Cuc thue tinh Quang Ninh xin xac nhan da nop ngan sach thue tai nguyen va thue moi truong than tan thu tu doi 908 voi so luong than tan thu len toi hon.... 7,5 trieu tan (?), voi muc phi moi truong ap dung cho than bun la 2.000 dong/ tan.

Nhung nguoi am hieu ve than o Quang Ninh deu bat ngo truoc nang luc tan thu "sieu dang" nay? Boi, de co the chua duoc luong than noi tren, INDEVCO can toi mot bai chua than khong lo. Ngoai ra, dung tu dinh doi 908 da duoc don quang dang hom nay nhin sang mo than cua TKV phia ben, dang thay ro ho phai mo rong bo moong de tao do sau khai thac. Theo tinh toan do xiet cua via than, thi tu doi 908 phai dao sau chung vai chuc thuoc nua may ra moi dung toi duoc via than cua TKV?

Chap nhan con so khai bao nap thue la hon 7,5 trieu tan than tan thu cua INDEVCO, Hai quan Quang Ninh "tuan lenh" cho INDEVCO xuat than ma khong can giay phep khai thac khoang san. Khi phat hien ra su "de dai" nay khong dung mau giay phep theo quy dinh, ngay 26/3/2008, Cuc Hai quan Quang Ninh tiep tuc gui cong van "hoi" UBND tinh Quang Ninh.

Chi 2 ngay sau, (den ngay 28/3/2008), Pho Chu tich UBND tinh Quang Ninh Nguyen Quang Hung da ky vao giay phep che bien khoang san cap cho INDEVCO duoc gia cong che bien than mo tan thu tu 2 nguon: tai doi 908 theo so lieu duoc Cuc thue Hai quan xac nhan ngay 14/3/2008 (hon 7,5 trieu tan) va tu nguon ba xit co than va cac loai than phu pham bai thai cua TKV, cac nguon than hop phap khac voi san luong che bien toi 15 trieu tan trong vong 10 nam.


Mot hinh anh khac ve "tho phi" than. Bao gio ho thu gom du so luong than cho mot con tau ra khoi? Va ho chung minh nguon goc than hop phap ma ho thu gom duoc bang cach nao?Khong chi vay, Bo Cong thuong tu 14/12/2007 da dong y cho INDEVCO co quyen xuat khau than cuc chat luong thap (tri so toa nhiet toan phan kho Q<7.000 cal/g) tan thu tu nguon thu 2 neu tren. Cu the, tai hop dong nguyen tac so 30/HD-TVN-CNQN de ngay 11/5/2005 ky giua INDEVCO va TKV, tap doan INDEVCO co mua ba xit co than va cac loai than phu pham bai thai tu cac don vi thanh vien cua TKV.

Theo nhung thong tin tim hieu them, chung toi duoc biet, so luong ba xit thai co than theo hop dong INDEVCO ky voi TKV la hon 7 trieu tan. Theo phan tich cua nhung nguoi hieu ve than, trong luong xit thai ham luong than chi chiem tu 10% - 12%. Nhu vay, voi con so hon 7 trieu tan ba xit thai theo hop dong, INDEVCO gioi tan thu cung chi co the cho ra chung... 800.000 tan than!

Nhung cau hoi chua co tra loi

Nhu vay, tu 2 nguon than tan thu neu tren cong lai, cung khong the co noi con so 15 trieu tan than tan thu ma INDEVCO dang ky. Khong hieu, UBND tinh Quang Ninh da nghien cuu thau dao den dau truoc khi manh tay ky mot giay phep tan thu cap cho mot cong ty voi so luong lon nhu vay?


Ba xit thai tai khai truong mo Cao Son, noi INDEVCO co hop dong thu mua. Theo tinh toan, ham luong than co trong ba xit chi 10-12%.


Trong khi do, dai dien mot cong ty cung tham gia khai thac, che bien than tan thu tren dia ban Cam Pha cung khong khoi ngac nhien khi cho hay: "Chung toi muon nap thue tai nguyen than tan thu cung khong duoc. Nganh Thue khong cho nap vi tinh da cam tu nam 2006".

Trong mot don kien nghi dong dau do cua mot cong ty than o Quang Ninh gui toi TS, Giam doc doanh nghiep nay boc lo nghi ngo: "trong chien dich truy quet than lau cua tinh, khi tat ca cac doanh nghiep tu nhan va cac ho dan deu ngung hoat dong thi INDEVCO van mua khoang 7 van tan than khong co nguon goc tai khu vuc cang Khe Day, 5 van tan tai khu vuc cang 10/10 voi gia re. Cung luc do, INDEVCO cung gap rut tau tan so luong than lon nay" (?).

Chung toi chua binh luan ve nhung thong tin trong don kien nghi neu tren, boi dang trong qua trinh xac minh. Tuy nhien, nhung thong so ro rang ve so luong than da duoc tinh Quang Ninh cap phep cho INDEVCO co dau hieu rat bat thuong khi xem xet nguon goc than theo cac hop dong, giay phep co duoc.


Cong ty dau tu thuong mai va dich vu - TKV cung phai thue mat bang tai cang Khe Day cua INDEVCO de lam kho than va che bien? Anh chup thang 5/2008.


Theo tai lieu TS co duoc trong qua trinh dieu tra su viec, chi tinh rieng tu ngay 28/3/2008 den ngay 16/5/2008, chi co 4 cong ty co the xuat khau than qua cua khau Van Gia. Trong so do, chi rieng Cong ty co phan Tap doan INDEVCO da xuat khau (gom than cam tan thu, than cam xit tan thu, than cam xit va than cuc tan thu) voi khoi luong len toi hon 300 ngan tan.

Trong khi do, tong khoi luong than xuat khau cua cong ty nay ca nam 2007 qua 2 cua khau Van Gia va Cai Lan chi la hon 1,1 trieu tan.

Tiec rang, mac du da rat no luc de co the tim kiem cau tra loi chinh thuc tu UBND tinh Quang Ninh truoc nhung van de neu tren. Tuy nhien, sau khi phong vien trinh bay ca giay gioi thieu lan the nha bao, ong Le Quy Hiep (Pho Chanh van phong UBND tinh Quang Ninh) van kien quyet tu choi voi ly do "Can co cong van dong dau do thi chung toi moi lam viec" (?)

Mot nguoi trong gioi kinh doanh than binh luan: "Chi can sau dot nay, chi con TKV va INDEVCO may ra con co quota xuat khau. Tat ca cac doanh nghiep con lai chac thanh than tho phi het?!".

(Con tiep)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.