Tranh chap dat dai tang Ra quyet dinh nhieu thieu sot

Thứ tư, 07 Tháng mười một 2012, 11:00 GMT+7

Khieu nai, to cao va tranh chap dat dai co xu huong ngay cang tang ca ve so luong cung nhu tinh chat phuc tap, mot trong nhung nguyen nhan la do viec ra quyet dinh hanh chinh ve dat dai cua cac cap chinh quyen con nhieu thieu sot.

» Truc tiep QH thao luan giai quyet khieu nai ve dat dai
» Quoc hoi tiep tuc thao luan nhieu du luat quan trong
» Khoi to 4 bi can lien quan vu cuong che o Tien Lang
» Dong gop du thao luat dat dai sua doi


Tranh chap dat dai tang: Ra quyet dinh nhieu thieu sot
Ong Nguyen Van Giau
Sang 7/11, Chu nhiem Uy ban Kinh te cua Quoc hoi Nguyen Van Giau da trinh bay Bao cao cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve ket qua giam sat viec thuc hien chinh sach, phap luat trong giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan doi voi cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai.

Bao cao neu ro, tu nam 2003 - 2011 cac cap, cac nganh da giai quyet duoc so luong lon don thu khieu nai, to cao; trong do da giai quyet dut diem nhieu vu khieu nai, to cao phuc tap, ton dong, keo dai, xu ly kip thoi nhung diem nong phat sinh va nhung vu viec khieu nai dong nguoi.

Trong tong so don khieu nai, to cao hang nam cac co quan hanh chinh nha nuoc nhan duoc co khoang 70% la don khieu nai, to cao lien quan den dat dai; khieu kien dong nguoi, khieu kien keo dai, phuc tap xuat hien ngay cang nhieu.

Noi dung khieu nai, to cao doi voi cac quyet dinh hanh chinh trong quan ly dat dai chu yeu tap trung: khieu nai cac quyet dinh hanh chinh ve thu hoi dat, boi thuong, ho tro, tai dinh cu chiem khoang 70%; ve giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat chiem khoang 20%; ve cap, thu hoi Giay chung nhan quyen su dung dat chiem khoang 10%.

Qua so lieu tong hop cua nhieu dia phuong cho thay ty le cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai bi khieu nai, to cao chiem khoang 3% so voi tong so quyet dinh hanh chinh duoc ban hanh trong linh vuc nay.

Tuy nhien, trong tong so quyet dinh hanh chinh ve dat dai bi khieu nai, to cao thi ty le khieu nai, to cao dung va co dung, co sai chiem 47,8%, co dia phuong ty le nay rat cao. Trong so cac vu duoc dua ra xet xu tai Toa an thi ty le khoi kien dung va dung mot phan chiem 19,5%.

Mot so quyet dinh hanh chinh ve dat dai bi khieu nai, to cao la do chua dam bao trinh tu, thu tuc, hinh thuc, tham quyen theo luat dinh; mot so noi dung chua dap ung duoc doi hoi cua thuc tien cuoc song, nguyen vong va loi ich chinh dang cua nguoi dan.

“Qua do co the thay viec khieu nai, to cao cua cong dan la co co so, viec ra quyet dinh hanh chinh ve dat dai cua cac cap chinh quyen con nhieu thieu sot”, bao cao khang dinh.

Chu nhiem Uy ban Kinh te cua Quoc hoi Nguyen Van Giau cho biet, nguyen nhan dan den viec khieu nai, to cao va tranh chap dat dai co xu huong ngay cang tang ca ve so luong cung nhu tinh chat phuc tap la do he thong chinh sach, phap luat ve dat dai con nhieu bat cap.

Chinh sach phap luat ve quan ly, su dung dat dai qua cac thoi ky co nhieu thay doi, thieu tinh on dinh, chua dong bo, co nhung quy dinh chua sat thuc te, thieu cu the.

Cac chinh sach lien quan boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat qua cac nam thay doi theo huong co loi cho nguoi dan gay so bi ve quyen loi giua nhung nguoi dan co dat bi thu hoi tai thoi diem truoc va sau khi co chinh sach moi. Gia dat den bu tai nhieu noi chua sat gia thi truong; co su chenh lech lon, co mot so noi chenh lech qua lon.

Bao cao giam sat cung chi ro, mot so quyet dinh hanh chinh thu hoi dat, boi thuong, ho tro, tai dinh cu, chuyen doi muc dich su dung dat, quyet dinh giai quyet tranh chap dat dai bi sai sot nhu: ap gia boi thuong, xac dinh vi tri dat, dien tich dat chua dung, chua du. Viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat tai mot so dia phuong chua tuan thu trinh tu thu tuc theo quy dinh cua phap luat, sai ve noi dung ghi trong Giay chung nhan quyen su dung dat.

Ben canh do, chat luong quy hoach, ke hoach su dung dat con co nhung ton tai va viec thuc hien quan ly dat dai theo quy hoach, ke hoach chua nghiem, dan toi tinh trang thu hoi dat de hoang, trien khai du an cham, lang phi nguon tai nguyen dat, trong khi do nguoi dan o vung du an khong con dat san xuat, khong co viec lam dan den buc xuc, khieu kien.

Viec xem xet ra quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh con sai sot ve trinh tu, thu tuc, tham quyen xu phat; xu phat sai can cu, muc phat hoac hinh thuc phat chua phu hop.

Ngoai ra, su yeu kem trong cong tac to chuc thi hanh phap luat ve dat dai; su thieu guong mau, sa sut ve pham chat dao duc cua mot bo phan can bo, cong chuc; su hieu biet va y thuc chap hanh chinh sach, phap luat ve dat dai va phap luat ve khieu nai, to cao cua mot bo phan nguoi dan con han che va viec tuyen truyen, pho bien phap luat cua cac co quan co trach nhiem chua tot, chua thuong xuyen, lien tuc cung la nhung nguyen nhan dan den ti le khieu nai, to cao lien quan den dat dai con cao.

Chau Anh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.