Toan van ket luan thanh tra o Da Nang

Thứ tư, 16 Tháng một 2013, 08:11 GMT+7

Toan van ket luan thanh tra o Da Nang "Ket luan thanh tra trach nhiem cua Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Da Nang trong viec chap hanh phap luat ve Thanh tra, Khieu nai, to cao va Phong, chong tham nhung, thanh tra mot so du an dau tu co lien quan den viec quan ly su dung dat; cong khai noi dung y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu chi dao xu ly sau thanh tra".

I. PHAN KET LUAN THANH TRA

1. Khai quat chung:


Thuc hien duong loi, chu truong, chinh sach phat trien kinh te xa hoi cua Dang va Nha nuoc, Dang bo, chinh quyen va nhan dan thanh pho Da Nang da neu cao tinh than doan ket, khac phuc kho khan, phat huy truyen thong cach mang cua que huong, quyet tam doi moi, dam nghi, dam lam, khai thac tiem nang, loi the cua dia phuong, huy dong noi luc, tranh thu nguon luc ben ngoai, thong qua cac chuong trinh hanh dong cu the voi nhung giai phap ve dau tu ha tang ky thuat xa hoi; thuc hien chinh trang do thi theo co che nha nuoc va nhan dan cung lam; cai cach thu tuc hanh chinh; quy hoach lai cac khu dan cu, thuc hien cac du an tai dinh cu de tao ra quy dat sach keu goi dau tu…Nen trong thoi gian ngan, thanh pho Da Nang da thu duoc nhung ket qua dang khich le, tao nen dien mao moi cua Do thi loai I, co co so ha tang tuong doi dong bo, an sinh xa hoi duoc cai thien, quoc phong an ninh duoc dam bao tot hon, tung buoc phat huy vai tro trung tam trong khu vuc mien Trung – Tay Nguyen theo Nghi quyet so 33-NQ/TW ngay 16/10/2003 cua Bo Chinh tri.

2. Viec chap hanh cac quy dinh cua Luat Thanh tra, Luat Khieu nai, to cao va Luat Phong, chong tham nhung.

Qua thanh tra cho thay UBND thanh pho Da Nang da tap trung chi dao quyet liet cong tac tiep dan va giai quyet khieu nai, to cao. Hang nam UBND thanh pho luon xay dung ke hoach, thuc hien nghiem tuc phap luat ve Khieu nai, to cao; cung co, kien toan to chuc tiep cong dan o tat ca cac cap, cac nganh; tap

trung giai quyet tot cac vu viec khieu nai, to cao thuoc tham quyen; chi dao kiem tra, ra soat cac vu viec khieu nai, to cao noi com de giai quyet dut diem; duy tri viec kiem tra, don doc thu truong cac cap, cac nganh nham chan chinh kip thoi cac han che, thieu sot, dua cong tac nay di vao ne nep. Ket qua so luong don thu (ke ca don thu vuot cap) nhung nam gan day (2009 – 2011) cua Thanh pho so voi cac tinh thanh khac khong nhieu va co xu huong giam (mac du so ho bi thu hoi dat, den bu giai toa rat lon).

Ve cong tac thanh tra, hang nam tren co so huong dan, chi dao cua Thanh tra Chinh phu ve cong tac xay dung chuong trinh ke hoach thanh tra, Thanh tra thanh pho da xay dung chuong trinh ke hoach trinh Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho phe duyet. Tong hop ket qua thanh tra, kiem tra 3 nam (2009 2011) da phat hien cac vi pham trong quan ly kinh te, kien nghi thu hoi nop ngan sach nha nuoc so tien vi pham la 10.126,9 trieu dong; qua hoat dong thanh tra chuyen nganh da xu phat hanh chinh 4.560 truong hop voi tong so tien la 10.654,3 trieu dong; thu hoi, huy bo 8 quyet dinh thu hoi dat, ke hoach su dung dat va 148 giay chung nhan QSH nha o va QSDD o sai quy dinh; dong thoi kien nghi xu ly nghiem cac sai pham ve kinh te, de xuat cac bien phap cu the giup cac co quan don vi kip thoi chan chinh, khac phuc nhung sai sot trong quan ly dieu hanh va kien nghi voi cac co quan co tham quyen sua doi bo sung, hoan thien co che chinh sach phap luat ve cong tac bao hiem xa hoi, co phan hoa doanh nghiep, quan ly dat dai, dau tu xay dung…

Cong tac phong ngua tham nhung cung duoc lanh dao thanh pho quan tam. Hang nam, deu ban hanh ke hoach thuc hien cong tac phong, chong tham nhung tren dia ban thanh pho; cong tac tuyen truyen pho bien phap luat ve phong, chong tham nhung cung nhu thuc hien cac bien phap phong ngua nhu thuc hien cong khai minh bach trong hoat dong cua cac co quan, to chuc, cai cach thu tuc hanh chinh, chuyen doi vi tri cong tac, ke khai tai san thu nhap, tra luong qua tai khoan...duoc cac don vi thuc hien tuong doi nghiem tuc. Tu nam 2009 den nam 2011, da to chuc tien hanh 17 cuoc kiem tra ve viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve PCTN tai cac co quan, don vi tren dia ban thanh pho. Qua kiem tra da chan chinh nhung sai sot, dong thoi de nghi cac don vi tiep tuc lanh dao, chi dao viec trien khai thuc hien Luat PCTN, Chuong trinh hanh dong cua Thanh uy va UBND thanh pho ve cong tac PCTN, mot so truong hop can bo loi dung chuc vu, quyen han lam trai trong quan ly dat dai da duoc phat hien, ket luan xu ly va chuyen co quan cong an dieu tra (dang tien hanh dieu tra).

Tuy nhien, nhung nam qua, thanh pho Da Nang co toc do phat trien do thi “nong” so luong cac du an dau tu cua khu vuc cong va tu nhieu, dien tich dat thu hoi de trien khai cac du an lon nhung viec quan ly su dung dat dai, dau tu xay dung con boc lo nhieu vi pham, lam anh huong den loi ich cua Nha nuoc, song cong tac thanh tra va phong chong tham nhung o nhung linh vuc nay chua duoc Thanh pho quan tam dung muc dan den vi pham xay ra trong mot thoi gian dai ma khong duoc phat hien, xu ly, chan chinh kip thoi. Viec phong ngua tham nhung, thong qua thuc hien cong khai, minh bach trong linh vuc dat dai, dau tu xay dung con mang tinh hinh thuc thieu chieu sau; cong khai khong day du thong tin; thong tin cong khai khong chinh xac, thieu can cu, co so de cac co quan, to chuc va nhan dan thuc hien chuc nang giam sat. Chuong trinh, ke hoach thanh tra hang nam chua xac dinh dung trong tam, trong diem, chua tap trung vao cac linh vuc nhay cam de phat sinh tieu cuc, lang phi nhu dat dai, den bu giai toa, tai dinh cu, dau tu xay dung, tai chinh...Vi vay, mot so sai pham trong cac linh vuc nay chua duoc phat hien va xu ly kip thoi. Viec phat hien va xu ly sai pham thong qua ket qua thanh tra cua toan thanh pho trong 3 nam con rat it.

Ve giai quyet khieu nai, to cao, UBND thanh pho ban hanh Quyet dinh so 47/2006/QD-UBND ngay 18/5/2006, giao cho cac Ban giai toa den bu giai quyet cac don thu, kien nghi, de xuat cua cong dan (thuc chat la don khieu nai) la chua phu hop voi quy dinh tai Dieu 20, 23, 75 cua Luat Khieu nai, to cao nam 2004, quy dinh ve tham quyen giai quyet khieu nai va viec tiep cong dan. Nhung viec giao cac Ban giai toa den bu tiep nhan, xem xet giai quyet cac don thu lien quan den cong tac den bu, giai phong mat bang noi tren la co hieu qua lam giam ap luc doi voi cac co quan hanh chinh.

Tinh den thoi diem ket thuc thanh tra, tren dia ban thanh pho con 15 vu viec khieu nai da duoc thanh pho giai quyet nhung cong dan van tiep khieu keo dai, Thanh tra Chinh phu da co y kien de nghi UBND thanh pho kiem tra, ra soat, xem xet bao cao Thanh tra Chinh phu ket qua. Den nay, cac vu viec dang duoc thanh pho tap trung xu ly dut diem.

3. Viec thuc hien Quy hoach, Ke hoach su dung dat.

Can cu bao cao ket qua thuc hien Quy hoach, Ke hoach su dung dat cua UBND thanh pho Da Nang cho thay: Mac du Quy hoach, Ke hoach su dung dat giai doan 2001 – 2010 da 3 lan duoc dieu chinh song ket qua thuc hien so voi chi tieu ke hoach van dat rat thap (dat phi nong nghiep thuc hien dat 47,61% ke hoach; dat o thuc hien dat 30.97% ke hoach). Dieu do cho thay cong tac lap quy hoach, ke hoach su dung dat thieu can cu, co so, chua phu hop voi tinh hinh phat trien kinh te xa hoi va nhu cau thuc te cua dia phuong. Tinh trang dat dai sau khi duoc san lap, giai toa, chuyen quyen su dung dat, thue dat de hoang hoa lon, it du an dau tu duoc thuc hien. Su phoi hop giua cac cap thanh pho, quan, huyen, phuong, xa va cac nganh con thieu dong bo. Trach nhiem thuoc UBND thanh pho va So Tai nguyen va Moi truong, So Xay dung, So Ke hoach Dau tu.

4. Viec ban hanh quy che dau gia dat va thuc hien quy che dau gia dat.


Viec dau gia quyen su dung dat trong nhung nam qua, UBND thanh pho Da Nang trien khai khong tot, tu khau ban hanh quy che dau gia den to chuc thuc hien khong tuan thu quy dinh cua Luat Dat dai va Quyet dinh so 216/2005/QD- TTg cua Thu tuong Chinh phu. Ty le cac phien dau gia thanh cong qua thap, chua tao duoc thi truong binh dang, khach quan khi chuyen nhuong quyen su dung dat nham thu cho ngan sach nha nuoc co hieu qua.

Tinh trang giao dat khong thong qua dau gia con pho bien dan den viec xac dinh gia thu tien su dung dat chua sat voi gia chuyen nhuong quyen su dung dat tren thi truong, tao dieu kien de mot so Nha dau tu dau co, thu loi. Trach nhiem thuoc UBND thanh pho, Van phong UBND thanh pho, So Tai chinh, So Tai nguyen va Moi truong, So Xay dung, Trung tam giao dich bat dong san thanh pho.

5. Viec giao dat, ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat.

Theo bao cao cua UBND thanh pho, tu nam 2003 den nam 2011, thanh pho da thu hoi, giao dat, cho thue dat doi voi 1.061 cong trinh, du an voi dien tich 17.534 ha, tong so tien su dung dat thu duoc la 25.271,376 ty dong. Trong do giao dat de thuc hien cac cong trinh du an tai dinh cu, dau tu xay dung co so ha tang de khai thac quy dat tren 200 du an tuong duong 2.960,7ha voi tong von dau tu 12.630 ty dong da tao ra duoc 346,4ha quy dat sach de tao von dau tu va 83.142 lo dat de bo tri tai dinh cu (tuong duong 911,2ha). Den nay con 187,2ha quy dat sach va 8.933 lo dat tai dinh cu (tuong duong 105,5ha) chua duoc dua vao su dung.

Kiem tra 46/1.061 cong trinh du an cho thay: UBND thanh pho Da Nang da giao cho cac Ban quan ly du an va mot so Cong ty thuc hien chuc nang quan ly quy dat, ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat cho cac to chuc, ca nhan de dau tu xay dung co so san xuat kinh doanh va xay dung nha de ban va cho thue khong tuan thu cac quy dinh cua phap luat ve dat dai, vi pham quy dinh tai cac Dieu 5,15,31,41,58,122 Luat Dat dai nam 2003. Day la nguyen nhan co ban dan den phat sinh nhieu sai pham nhu: khong du can cu, co so de xac dinh gia thu tien su dung dat; viec phe duyet va phe duyet dieu chinh quy hoach chi tiet xay dung tuy tien; nhieu nha dau tu sau khi ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat, duoc cap Giay chung nhan quyen su dung dat, da khong thuc hien dau tu, tiep tuc chuyen nhuong cho nha dau tu khac thu chenh lech so tien rat lon... lam that thu ngan sach nha nuoc, gay thiet hai lon ve kinh te. Trach nhiem thuoc UBND thanh pho Da Nang, Van phong UBND thanh pho, Hoi dong tham dinh gia dat thanh pho, So Tai nguyen va Moi truong, So Xay dung, Cong ty Quan ly va khai thac dat thanh pho, Ban Quan ly du an cong trinh duong Bach Dang Dong.

6. Viec thu tien su dung dat.

Qua trinh xac dinh gia thu tien su dung dat doi voi mot so du an, Hoi dong tham dinh gia dat va UBND thanh pho chua can cu vao quy hoach muc dich su dung dat, quy hoach chi tiet xay dung, thieu dieu tra, khao sat khu dat, chua tinh day du dieu kien ha tang va quy hoach dinh huong phat trien trong tuong lai, khong tinh he so nga 3, nga 4 duong, he so sinh loi, tinh khong du dien tich, khong dung voi muc dich su dung dat, giam gia va phe duyet gia khong tuan thu quy dinh, thieu can cu, co so… nen da xac dinh gia thu tien su dung dat chua sat voi gia thi truong trong dieu kien binh thuong duoc quy dinh tai Luat Dat dai Nam 2003 va cac Nghi dinh cua Chinh phu. Mot so du an xac dinh gia thap hon bang gia dat thanh pho ban hanh hang nam, mot so du an khac UBND thanh pho quyet dinh gia thu tien su dung dat thap hon gia cua Hoi dong tham dinh gia dat thanh pho trinh, gay that thu ngan sach, tao dieu kien cho mot so nha dau tu chuyen nhuong thu loi bat chinh voi so tien lon. Dang chu y viec chuyen nhuong quyen su dung dat cho mot so to chuc, ca nhan sau:

+ Khu dat chuyen nhuong cho Cong ty TNHH Phuc Thien Long de xay dung khu dich vu thuong mai du lich, da duoc UBND thanh pho xac dinh gia chuyen nhuong quyen su dung dat nam 2007, qua 4 lan gia han nop tien, den thang 9/2009 Cong ty moi nop tien su dung dat nhung thanh pho khong xac dinh lai gia (gay that thu 120.172, trieu dong), sau do nha dau tu da chuyen nhuong ngay cho doi tac khac thu loi 498.442,206 trieu dong;
+ Khu dat A2, A3 (dien tich 34.306m2) thuoc khu tai dinh cu dau tuyen Son Tra - Dien Ngoc, chuyen nhuong cho ba Pham Thi Dong. Ngay 30/3/2007, UBND thanh pho co Quyet dinh so 2435/QD-UBND phe duyet gia khoi diem de dau gia quyen su dung dat khu A2, A3 la 2.570.000 dong/m2. Cong ty quan ly va khai thac dat Da Nang da thong bao cong khai tren Bao Da Nang, bao Cong an nhan dan thanh pho Da Nang. Ngay 28/11/2007, ba Pham Thi Dong co van ban de nghi duoc mua voi gia bang gia khoi diem dau gia la 2.570.000 dong/m2 (tuong duong 88.166.420.000 dong) va duoc UBND thanh pho dong y tai van ban so 368/QD-UBND ngay 14/1/2008. Ngay 23/1/2008 Cong ty quan ly khai thac dat Da Nang da ky 02 hop dong chuyen quyen su dung dat voi ba Dong: Khu A3 la 62.304.501.000 dong; Khu A2 la 25.861.910.000 dong. Sau 32 ngay, Ngay 25/2/2008, Ba Pham Thi Dong da chuyen nhuong lo dat A2 cho ba Nguyen Thi Xuan bang Hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat voi gia la 133.727.207.000 dong, thu chenh lech 107.965.297.000 dong. Con Lo dat A3, sau khi ba Dong nop du tien da duoc UBND thanh pho cho chuyen ten tren Hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat sang ba Truong Thi Chi va Le Thuy Huong. Ngay 11/8/2010, ba Chi va Huong chuyen nhuong lo dat nay cho ong Truong Dinh Trung voi gia chuyen nhuong la 218.158.200.000 dong, thu chenh lech 155.853.699.000 dong. Hon 02 thang sau, ngay 28/10/2010, ong Truong Dinh Trung tiep tuc chuyen nhuong cho Cong ty co phan Phuong Trang voi gia tri chuyen nhuong la 475.100.080.000 dong, thu chenh lech 256.941.880.000 dong. Tong so tien cac ca nhan da chuyen nhuong 2 khu dat tren da thu duoc khoan chenh lech so voi gia chuyen nhuong cua thanh pho tren 520 ty dong.

+ Khu dat phia Nam cuoi duong Pham Van Dong. Nam 2006, UBND thanh pho chuyen nhuong cho ong Hoang Hai va ba Trung Thi Lam Ngoc, voi tong gia tri hop dong la 84 ty dong. Den nam 2008, ong Hai va ba Ngoc khong trien khai thuc hien du an, da uy quyen cho ong Phan Van Anh Vu chuyen nhuong cho ong Pham Dang Quan voi gia chuyen nhuong la 581,526 ty dong (thu chenh lech 495,374 ty dong). Nam 2009, ong Pham Dang Quan lai tiep tuc chuyen nhuong cho Cong ty Co phan Dau tu dia oc o to Phuong Trang voi gia la 585 ty dong. Hien trang khu dat van bo trong, chua duoc dau tu.

+ Khu dat A4, A5 (khu dan cu dau tuyen Son Tra – Dien Ngoc). Nam 2007 chuyen nhuong cho Cong ty Co phan Xay dung thuong mai Phu My de xay dung chung cu, can ho cao cap, van phong cho thue va khach san du lich, Lanh dao UBND thanh pho va Hoi dong khong xac dinh theo gia dat o ma giu nguyen gia theo gia dat SXKD (bang 0,7 gia dat o) gay that thu cho ngan sach. Den nam 2010, Cong ty Co phan Xay dung thuong mai Phu My chuyen nhuong cho Cong ty Co phan Bat dong san Phuong Trang voi so tien la 285.645.920.000 dong. Chenh lech so voi gia cua thanh pho xac dinh nam 2007 la 220.680.432.000 dong;

+ Khu dat chuyen doi muc dich su dung dat cua Cong ty Tan Cuong Thanh tinh gia thap hon gia thanh pho quy dinh la 67.323,064 trieu dong;

+ Khu dat 29 ha thuoc du an San golf Da Phuoc giao cho Cong ty CP 79 thap hon gia thanh pho quy dinh lam loi cho Cong ty CP 79 la 570.826,323 trd.

Do tham quyen va nghiep vu dieu tra cua Doan thanh tra khong co; hoat dong thanh tra moi chi dung o buoc thanh tra hanh chinh. Vi vay, mot so hanh vi co y lam trai phap luat ve dat dai va dau tu xay dung; vi pham ve xac dinh nghia vu tai chinh khi ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat; hanh vi ban dat cua nguoi nhan chuyen nhuong thu loi lon, gay thiet hai cho Nha nuoc cua 06 truong hop neu tren can phai duoc xac minh, lam ro de xu ly.

Tong hop so lieu tu 22 du an co vi pham ve xac dinh so tien phai thu khi chuyen quyen su dung dat la 2.120.569.900.790 dong. Ngoai ra, con co mot so khu dat Hoi dong xac dinh gia thieu can cu, co so, khong phu hop voi quy dinh nhu: Khu dat 209 duong Truong Chinh; 4 khu dat A2, A3, A4, A5 Khu tai dinh cu dau tuyen Son Tra - Dien Ngoc; khu dat so 8 duong Hung Vuong; 4 khu dat khu vuc vinh Thuan Phuoc…, can co bien phap tien hanh xac dinh lai gia thu tien su dung dat doi voi cac du an nay de truy thu ve ngan sach nha nuoc.

Trach nhiem de xay ra cac vi pham tren thuoc lanh dao UBND thanh pho thoi ky 2003 - 2011, Van phong UBND thanh pho, So Tai chinh, So Tai nguyen va Moi truong, So Xay dung, Hoi dong tham dinh gia thanh pho, Ban Quan ly du an cong trinh duong Bach Dang Dong, Cong ty Quan ly va khai thac dat thanh pho.

7. Viec giam tien su dung dat.

Viec UBND thanh pho Da Nang giam 10% tien su dung dat phai nop cho cac ho duoc bo tri dat tai dinh cu, cac to chuc ca nhan duoc thanh pho giao dat, nhan chuyen nhuong nhuong quyen su dung dat la khong dung doi tuong va trai voi quy dinh tai Dieu 13, Dieu 15, Nghi dinh so 198/2004/ND-CP cua Chinh phu va Muc III, Phan C, Thong tu so 117/2004/TT-BTC cua Bo Tai chinh, gay that thu ngan sach 446.229.756.243 dong (doi voi cac ho tai dinh cu) va 867.455.055.921 dong (doi voi cac to chuc, ca nhan khi duoc UBND thanh pho giao dat, chuyen nhuong nhuong quyen su dung dat). Trach nhiem thuoc lanh dao UBND thanh pho, So Tai chinh, So Tai nguyen va Moi truong, Cuc Thue thanh pho va cac don vi da ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat cho cac nha dau tu.

8. Viec gia han thoi gian nop tien su dung dat.


Ket qua kiem tra 46 du an cho thay co 10/46 du an UBND thanh pho da dong y cho phep chu dau tu duoc keo dai thoi han nop tien su dung dat ma khong tien hanh phat cham nop. Mot vai du an da xac dinh so tien phat cham nop, sau do UBND thanh pho lai cho phep mien nop phat la vi pham Dieu 15 Nghi dinh 198/2004/ND-CP cua Chinh phu gay that thu ngan sach Nha nuoc. Trach nhiem thuoc UBND thanh pho, Van phong UBND thanh pho, So Tai chinh, So Tai nguyen va Moi truong, Cuc Thue thanh pho va cac don vi da ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat cho cac nha dau tu.

9. Viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat.

Kiem tra viec cap giay chung nhan quyen su dung dat cho thay co 20/46 du an duoc kiem tra, UBND thanh pho da cap GCN QSDD doi voi dat SXKD voi thoi han su dung lau dai la vi pham quy dinh tai Khoan 3, Dieu 67 Luat Dat dai 2003 gay that thu ngan sach nha nuoc (gia dat san xuat kinh doanh bang 70% gia dat o). Trach nhiem thuoc UBND thanh pho, Van phong UBND thanh pho, So Tai nguyen va Moi truong, Van phong dang ky quyen su dung dat thanh pho va quan, huyen.

II. KIEN NGHI.

Tu nhung ket luan thanh tra neu tren, Thanh tra Chinh phu kien nghi Thu tuong Chinh phu:

1. Kiem diem Chu tich, cac Pho chu tich UBND thanh pho Da Nang, cac to chuc va ca nhan co lien quan (thoi ky 2003 - 2011) theo phan cap quan ly can bo, da vi pham quy dinh ve quan ly su dung dat dai lien quan den viec xac dinh gia thu tien su dung dat; giam tien su dung dat phai nop cho cac don vi va ca nhan gay that thu ngan sach 3.434.254.712.950 dong (gom co: 446.229.756.243 dong la so tien giam 10% cho cac ho tai dinh cu; 867.455.055.921 dong la so tien giam 10% cho cac Nha dau tu; 2.120.569.900.790 dong la so tien UBND thanh pho quyet dinh gia thieu can cu); ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat; cap giay chung nhan quyen su dung dat va gia han nop tien su dung dat sai quy dinh gay hau qua rat kho khac phuc.

2. Chap thuan voi kien nghi cua UBND thanh pho Da Nang tai van ban giai trinh so 87/UBND-NC-PC ngay 11/6/2012 cua UBND thanh pho Da Nang ve viec cho phep ghi thu, ghi chi so tien chenh lech 50.056.050.000 dong giua gia thu tien su dung dat do UBND thanh pho phe duyet voi gia ban dau gia de dau tu xay dung benh vien ung thu nhu mot khoan kinh phi ngan sach ho tro. Doi voi so tien su dung dat da giam cho cac ho tai dinh cu la 446.229.756.243 dong khong truy thu ve ngan sach de tao dieu kien, thao go kho khan cho cac ho bi giai toa phai di chuyen cho o.

3. Chi dao Chu tich UBND thanh pho to chuc thuc hien mot so noi dung sau:
3.1. Tang cuong va nang cao hieu qua cong tac thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao va phong chong tham nhung tren dia ban thanh pho; phe duyet Ke hoach thanh tra hang nam theo huong dan cua Thanh tra Chinh phu va bam sat nhiem vu chinh tri cua dia phuong, co trong tam, trong diem. Kiem tra, ra soat, de xuat cac giai phap giai quyet dut diem 15 vu viec khieu nai ton dong, keo dai va mot so vu viec Thanh tra Chinh phu nhan duoc don khieu nai trong thoi gian thanh tra truc tiep tai Da Nang bao cao Thanh tra Chinh phu.

Dieu chinh, sua doi noi dung mot so dieu cua Quyet dinh so 47/2006/QD- UBND ve viec giai quyet khieu nai, to cao theo huong cac Ban Giai toa den bu co trach nhiem tham muu, de xuat phuong an giai quyet cac khieu nai, to cao cua cong dan lien quan den den bu giai toa, tai dinh cu de co quan co tham quyen giai quyet khieu nai, to cao ban hanh quyet dinh giai quyet.

Chan chinh viec cong khai quy hoach, ke hoach su dung dat, quy hoach xay dung, cac thong tin cong khai lien quan den dau thau, dau gia quyen su dung dat, cong trinh dau tu xay dung va cong tac to chuc dau gia quyen su dung dat…Kiem tra, don doc tien do thuc hien cac du an DTXD tren dia ban, co bien phap kien quyet doi voi cac nha dau tu co tinh khong thuc hien du an, de dat hoang hoa, nham chuyen nhuong thu loi, gay lang phi tai nguyen dat dai, khong phat huy hieu qua von dau tu cua thanh pho…

3.2. Cham dut viec giao dat (ban dat) theo hinh thuc ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat. Thu hoi, huy bo Quyet dinh so 6644/QD-UBND ngay 28/8/2009 cua UBND thanh pho ve viec quy dinh nop du tien su dung dat trong vong 60 ngay duoc giam 10% tien su dung dat phai nop. Thu hoi, huy bo hoac dieu chinh cac Giay chung nhan quyen su dung dat da cap sai cho 26 doi tuong, dong thoi kiem tra ra soat lai tat ca cac truong hop tuong tu de thu hoi, dieu chinh Giay chung nhan quyen su dung dat dung voi dien tich dat duoc giao, muc dich su dung dat theo quy hoach duoc duyet va thoi han su dung dat; thu bo sung tien su dung dat phai nop khi co su thay doi ve dien tich va chuyen doi muc dich su dung dat.

3.3. Thu hoi ve ngan sach thanh pho 1.486.252.087.290 dong doi voi cac nha dau tu (ke ca truong hop Thanh pho da co quyet dinh thu nhung chua thu) do tinh thieu dien tich thu tien su dung dat, khong tinh du tien chuyen muc dich su dung dat, keo dai thoi gian cho thue dat tu 50 nam len 70 nam, xac dinh gia thu tien su dung dat khi giao dat thap hon bang gia do thanh pho ban hanh va gia do Hoi dong tham dinh gia dat thanh pho trinh. Kiem tra ra soat lai tat ca cac truong hop tuong tu de thu hoi ve ngan sach thanh pho.

3.4. Thu hoi ve ngan sach thanh pho 867.455.055.921 dong la so tien su dung dat da giam 10% cho cac nha dau tu khi duoc ky ho dong chuyen nhuong quyen su dung dat trai quy dinh cua phap luat.

3.5. Giao So Tai chinh, Hoi bao tro Phu nu va Tre em ngheo bat hanh thanh pho xay dung Dieu le, Quy che quan ly su dung quy xay dung Benh vien Ung thu, quy Phao hoa trinh UBND thanh pho phe duyet, lam can cu co so de cac nganh, cac cap, cac nha hao tam…kiem tra, giam sat viec quan ly su dung quy.

3.6. Kiem diem va co hinh thuc xu ly ky luat Giam doc cac so: Tai chinh, Xay dung, Tai nguyen va Moi truong, Noi vu, Hoi dong tham dinh gia dat thanh pho, Chanh Van phong UBND thanh pho, Giam doc Van phong dang ky quyen su dung dat, Giam doc cong ty Quan ly va khai thac dat thanh pho, Giam doc Ban quan ly du an cong trinh duong Bach Dang Dong va cac ca nhan co lien quan da de xay ra cac sai pham neu trong Ket luan thanh tra.

4. Giao Bo Tai chinh chu tri phoi hop voi Bo Tai nguyen va Moi truong, UBND thanh pho Da Nang tien hanh xac dinh lai gia, dien tich tinh thu tien su dung dat doi voi mot so du an, bao cao ket qua ve Thanh tra Chinh phu.

5. Giao Bo Cong an xac minh, lam ro dau hieu co y lam trai, vi pham cac quy dinh cua phap luat dat dai va dau tu xay dung; hanh vi chuyen nhuong dat trai phap luat thu loi so tien lon, gay that thu ngan sach Nha nuoc cua to chuc va ca nhan co lien quan, tap trung vao 06 truong hop neu o Diem 6, Muc I cua Thong bao ket luan thanh tra, neu cau thanh toi pham thi xu ly theo Bo Luat Hinh su.

III. NOI DUNG CHI DAO CUA THU TUONG CHINH PHU XU LY SAU THANH TRA.

Ngay 19/11/2012, Van phong Chinh phu co van ban so 1930/VPCP-V.I thong bao y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve xu ly sau thanh tra tai thanh pho Da Nang, co noi dung:

Xet bao cao cua Thanh tra Chinh phu tai van ban so 2852/KL-TTCP ngay 02/11/2012 ve Ket luan thanh tra trach nhiem cua Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Da Nang trong viec chap hanh phap luat ve Thanh tra, Khieu nai, To cao, Phong, chong tham nhung va mot so du an dau tu lien quan den viec quan ly, su dung dat; sau khi nghe y kien cua Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao xu ly sau thanh tra tai thanh pho Da Nang nhu sau:

1. Thuc hien chu truong, chinh sach phat trien kinh te, xa hoi, Dang bo va Chinh quyen Da Nang da quyet tam doi moi, voi chuong trinh hanh dong cu the va da thu duoc ket qua dang khich le, lam thay doi bo mat thanh pho nhat la ha tang do thi va tung buoc nang cao doi song nhan dan. Tuy nhien, qua thanh tra cho thay viec chap hanh phap luat ve Thanh tra, Khieu nai, To cao va Phong, chong tham nhung, viec quan ly va su dung dat co mot so khuyet diem, sai pham.

2. Dong y voi ket luan va kien nghi cua Thanh tra Chinh phu tai van ban so 2852/KL-TTCP ngay 02/11/2012. Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Da Nang to chuc kiem diem, lam ro trach nhiem cua to chuc, ca nhan lien quan den sai pham va co hinh thuc xu ly nghiem minh theo quy dinh cua phap luat; thuc hien cac kien nghi cua Thanh tra Chinh phu, thu hoi triet de ve Ngan sach so tien phai nop.

3. Giao cac bo: Tai nguyen va Moi truong, Tai chinh, Ke hoach va Dau tu theo chuc nang tien hanh kiem tra viec chap hanh quy dinh cua phap luat ve quan ly, su dung dat dai, thu chi tai chinh va viec thuc hien du an dau tu lien quan den viec giao dat, cho thue dat tai thanh pho Da Nang thoi gian qua.

4. Giao Bo Cong an xac minh, lam ro dau hieu co y lam trai cac quy dinh cua phap luat ve dat dai va dau tu xay dung; hanh vi chuyen nhuong dat trai phap luat, gay that thu ngan sach nha nuoc, truoc het la 6 truong hop neu tai Diem 5, Muc I, Phan III cua Ket luan thanh tra (Diem 6, Muc I cua Thong bao ket luan thanh tra) neu co dau hieu toi pham thi phai xu ly nghiem minh theo quy dinh cua phap luat.

Theo website Thanh tra Chinh phu (14066 binh chon, 8/10 diem)Toan van ket luan thanh tra o Da NangToan van ket luan thanh tra o Da NangToan van ket luan thanh tra o Da NangToan van ket luan thanh tra o Da NangToan van ket luan thanh tra o Da Nang Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Binhluan Banin Toan van ket luan thanh tra o Da Nang

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.