Tieu cuc trong giai quyet thu tuc hanh chinh con pho bien

Thứ tư, 29 Tháng chín 2010, 00:14 GMT+7

"Tinh trang can bo, cong chuc giai quyet cong viec cham tre, cua quyen, tieu cuc, tham nhung trong qua trinh thuc hien thu tuc hanh chinh con pho bien", Chu nhiem Uy ban Phap luat Nguyen Van Thuan phat bieu chieu 27/9.
> Tiet kiem 6.000 ty dong neu cat giam thu tuc hanh chinh

Trinh bay bao cao ket qua giam sat viec thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh trong mot so linh vuc lien quan truc tiep den cong dan va doanh nghiep, Chu nhiem Uy ban Phap luat Nguyen Van Thuan da chi ra nhieu mat ton tai.

Do la thu tuc hanh chinh o mot so linh vuc, mot so khau van con phien ha, tien do cai cach thu tuc hanh chinh con cham, nhat la trong linh vuc dat dai, nha o, xay dung. Tinh cong khai, minh bach chua duoc dam bao. Cong tac tiep nhan phan anh, kien nghi ve thu tuc hanh chinh cua cac co quan don vi con han che, dan den nhieu thu tuc khong phu hop chua duoc sua doi, bo sung kip thoi.

"Tinh trang can bo, cong chuc giai quyet cong viec cham tre, cua quyen, hach dich, sach nhieu, tieu cuc, tham nhung trong qua trinh thuc hien cac thu tuc hanh chinh van con pho bien. Day la mot trong nhung nguyen nhan rat co ban lam cho muc do hai long cua nguoi dan, doanh nghiep ve cong tac cai cach thu tuc hanh chinh chua cao", ong Thuan noi va ket luan "so voi khu vuc, thu tuc hanh chinh cua nuoc ta chua duoc o muc do trung binh".


Tieu cuc trong giai quyet thu tuc hanh chinh con pho bien
Cac uy vien Thuong vu cho rang con nguoi van la khau quan trong nhat trong viec cai cach thu tuc hanh chinh. Anh minh hoa cua Hoang Ha.

Rat dong tinh voi y kien tren, ca Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien va Chu nhiem Uy ban Tai chinh Ngan sach Phung Quoc Hien deu cho rang du thu tuc co tinh gian bao nhieu, tot bao nhieu, nhung con nguoi trien khai khong "sach" thi cung khong thu duoc ket qua. Ong Kien vi du du cai cach thu tuc dau thau, nhung neu can bo khong cong tam chac chan van con tinh trang cac doan nguoi va xe lu luot den dut lot can bo chi dinh thau.

Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh thua nhan nguyen nhan mot phan do con nguoi, nhung quan trong van la do chinh sach tai chinh co van de. "Trong khi nhieu nuoc quy dinh phai nop thue truoc roi moi cho nhap hang thi chinh sach uu dai thoi gian nop thue cua ta giong nhu tha ga ra duoi, vo cung kho khan khi thu thue. Hay viec phoi hop lien nganh con thieu, vi du cang Cat Lai noi tap trung toi 48% luong hang hoa container nhap khau, nhung khi xay khong co cho cho hai quan dat may soi dien tu", ong Ninh vi du.

Dong tinh voi voi bao cao giam sat cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, tuy nhien Bo truong Chu nhiem Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc de nghi bao cao can neu ro them nhung thanh tuu dat duoc trong viec thuc hien de an cai cach hanh chinh nam 2007-2010. Do la ngoai viec cat giam thoi gian, chi phi, rui ro cho cac ca nhan, to chuc trong viec thuc hien thu tuc hanh chinh, de an da giup tiet kiem duoc 30.000 ty dong moi nam, gop phan nang cao hinh anh va nang cao vi tri xep hang cua Viet Nam ve tinh minh bach, moi truong kinh doanh va nang luc canh tranh...

Hong Khanh

Y kien ban doc (13)

That kho de thay doi van hoa khi da an sau vao xa hoi

Chung ta thuong nghe cac cau "can bo la day to cua dan", do dan vi dan"... Nhung thuc te la khac hoan toan, moi khi di lam mot giay to nao ma khong co tien hoac khong quen biet thi rat kho, mat nhieu lan di lai. Biet khi nao moi nguoi dan duoc huong cong bang, dan chu?

(chieu nguyen)

Con qua nhieu tieu cuc

Duoc nha nuoc ban nha theo dien den bu giai toa, tien nop roi, nha nhan roi ma di lam thu tuc bia do qua vat va ton kem. Sao khong thu them tien de giao nha thi giao luon bia do.

(Hoai thanh)

Dua ra cac kien nghi cai cach hon la chi trich

Co rat nhieu bat cap trong thu tuc hanh chinh. Chi lay mot vi du nho. Toi di dang ky xe may, khi nop thue truoc ba thi theo so ho khau, khi di kham xe de dang ky thi yeu cau theo chung minh thu, trong khi ho khau cap cach day hon chuc nam, con chung minh thu vua cap duoc hon mot nam, nguoi kham xe yeu cau di xac nhan lai giay to theo chung minh thu.

Tranh cai mot luc cuoi cung vo toi danh phai dua 50 nghin cho nguoi kham xe, nguoi nay che it khong nhan bao thang la 100 nghin. Toi buc lam nhung danh phai chiu de dang ky cho xong, chu cu tranh cai voi ho co ma cai... troi. Kien nghi cua toi la "lam ro thu tuc dang ky xe may giua ben thu thue va ben cong an".

(Nguyen Tien Thanh)

Muon doi khong thay doi

Chuyen tuong nhu don gian la den cong an phuong dang ky tam tru nhung cung gian nan. Lich lam viec thong bao buoi toi lam tu 19h30 den 20h nhung luc toi den la gan 8h toi roi ma khong co ai tiep ca. Gap duoc mot anh (khong biet lam o bo phan nao) thi hat ham hoi: "Gap ai?". Sau khi biet ly do toi len thi anh ta bao "Cho day", nhung cung chang noi cho toi biet toi phai ngoi o dau va bao lau? Toi cho den 8h nhung van khong thay ai ca nen danh ve.

Ai den co quan hanh chinh ma khong bi hanh thi moi la chu kieu duoc "huong dan" tu cho nay sang cho kia la chuyen thuong. Toi so nhat la phai ra uy ban hay bo phan nao day thuoc hanh chinh su nghiep lam...

(Phuong Mai)

Toi tung bi hanh

Chinh toi da chung kien va nghe thay tu nhieu nguoi dan mat long tin vi dan phuc vu cua cac co quan nha nuoc. Dien hinh la nha toi o quan 8 khi sua nha muon lam them de cho con cai o thoai mai bi ben co quan phuong xuong lam kho. Nhieu lan xin giay phep kho khan phuong chi len quan, quan chi tro lai phuong rot cuoc phai chi cho ho, phai nhau giao luu moi giai quyet. Da so cac anh thanh tra o tren phuong duoc vao lam nho gia dinh co cha chu lam o do.

(Tran Cao Van)

Khong chi dan kho ma ca co quan nha nuoc cung kho

Khong chi dan kho ma ngay ca cac co quan quan ly nha nuoc voi nhau cung bi hanh len, hanh xuong. Do la do tinh trang tren bao duoi khong nghe, trung uong chi mot duong, dia phuong lam mot neo. Co nhieu Luat, Nghi dinh cua Quoc hoi, Chinh phu ban hanh nhung den khi di lam viec dem Luat, Nghi dinh ra thi chang ong nao chiu, cu doi phai co Thong tu huong dan, van ban chi dao cua ong nay ong no thi moi lam trong khi Luat, Nghi dinh quy dinh ro rang.

Tuy nhien neu co quan nao co chut it kinh phi du gia, to chuc hoi hop, phong bi, phong bao, dieu dom, moi anh hai, anh ba... an uong linh dinh thi chi ngay ngay hom sau moi viec deu thong suot, dung la kho.

(Huynh Vu Binh)

Tieu cuc, cua quyen

Van de nay da an sau vao nguoi Viet Nam roi, giong nhu ban sac mat roi. Dan di lam thu tuc hanh chinh de phuc vu viec lam cua minh va phai thong qua phap luat Nha nuoc, vay ma Nha nuoc lai co nhung nguoi nhung nhieu dan, cua quyen, tieu cuc. Khong biet ho lam vay cam thay sao nua.

Cung la di lam, cuoi thang nhan luong, vay phai lam sao cho xung dang muc luong minh lam chu, hay la luong it qua, phai kiem them thu nhap nhu la di lam ngoai vay? Theo y kien cua toi, khong phai toi khong yeu nuoc nhung cu tinh trang nhu the thi Viet Nam con ngheo mai, dan con kho nua...

(Nguyen Huu Phuc)

Bat cong kho dan

Thu tuc hanh chinh la hanh la chinh. Vi du truong hop cu the cua me toi lam lai giay khai sinh goc, ly do la me toi danh mat het giay to goc. Ve noi sinh (UBND cap xa) ho chi len cap huyen. Cap huyen (noi sinh) lai chi ve noi dang ky ho khau thuong tru. Noi dang ky ho khau thuong tru lai chi ve UBND cap huyen (noi sinh). Day ho hanh dan day.

(Nguyen Duy Hiep)

Tieu cuc tu cac sep

Van de tieu cuc trong thu tuc hanh chinh nay cac sep nha ta noi thi rat hay "luon tim giai phap khac phuc" nhung thu hoi den cac co quan hanh chinh, de gap nhung nguoi co tham quyen to nhat de giai quyet thi luon nhan duoc cau "nguoi truc tiep ky thi di cong tac". Luon luon la cau tra loi nhu vay, neu khong phai la nguoi quen biet. Noi chung phai co tien thi cac sep moi giai quyet nhanh cho, thu hoi sep nhu vay, sao nhan vien khong hach sach.

(Ta Van Anh)

Neu khong tieu cuc thi lam sao phai tranh nhau vao nha nuoc

De duoc vao lam trong co quan nha nuoc that su la khong de dang. Khong phai la nguoi cuc gioi (co nhu Ngo Bao Chau) hoac con ong chau cha thi nhung nguoi dan binh thuong muon vao lam viec trong co quan nha nuoc rat kho.

Muon vao duoc phai bo ra so tien lon de chay vay. Vay thi khi duoc vao lam viec roi nguoi ta phai tim cach bu lai so tien da bo ra chu. Luong hanh chinh thi thap, nhung cac quan chuc van giau, nha lau xe hoi,... Cai do lay dau ra chi co tham o, cua quyen de nhan hoi lo thi moi giau duoc chu.

(nguyen van hoa)

Can truoc 2 van de co ban de cai cach thu tuc hanh chinh

1. Can co nguoi nhu uy vien thu ky ngay xua de ky ngay, tra ngay nhung van de don gian. Co the la chinh van phong hay uy vien thu ky chuyen trach van de nay.

2 Tim moi cach giam viec can cong chung ma co quan nhan ho so chi can xem ban chinh roi pho to ban chinh, ky da xem ban chinh la du vi phai tu chiu trach nhiem viec nay thay cong chung.

Tren co so 2 viec dau tien can lam ngay roi moi den chan chinh thai do dich vu cua nguoi nhan nhiem vu theo huong nhanh nhat, giam phien ha cho doi.

(Nguyen Duc Thuan)

Benh thanh tich bao gio moi chua duoc?

Hoan toan dong y voi nhan xet ve cong tac cai cach thu tuc hanh chinh hien nay tai VN cua cac dai bieu Quoc hoi: Nhung nhieu, tham nhung va moc ngoac, dac biet trong dau thau, lua chon nha thau xay dung. Tuy nhien, biet la mot chuyen, giai phap khac phuc lai la van de khac. Neu khong co che tai manh, khong co co che bat buoc phai cong khai thi chi la "Biet roi, kho lam noi mai".

(Nguyen Duc Toan)

Giai phap

Neu ra van de thi de lam, nguoi dan ai cung thay va ngan ngam. Van de la lam sao de khac phuc tinh trang do. Day moi la mau chot. Lam sao de nguoi dan do kho va duoc huong mot he thong hanh chinh "trong sach", khong ruom ra, rac roi!

(co con)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.