Tieu chi xet tuyen vao cac truong thuoc DH Da Nang

Thứ tư, 11 Tháng tư 2012, 01:53 GMT+7

Tieu chi xet tuyen vao cac truong thuoc DH Da Nang Cac HS nam cuoi cap tim hieu cac thong tin lien quan den tuyen sinh nam 2012 Tren co so quy che tuyen sinh DH, CD he chinh quy do Bo GD-DT ban hanh nam 2012, HDTS DHDN vua co thong bao ve viec tuyen thang, uu tien xet tuyen he chinh quy vao cac truong DH, CD, Phan hieu truc thuoc DHDN nam 2012... Theo do, nam nay, DHDN tuyen thang vao 38 nganh cua cac truong thuoc DHDN doi voi cac doi tuong hoi du cac tieu chi, dieu kien...

Theo quy dinh, tong so TS duoc tuyen thang, uu tien xet tuyen va xet tuyen vao mot nganh cua tung truong, phan hieu thuoc DHDN se khong vuot qua 10% tong chi tieu tuyen sinh he chinh quy cua nganh do.

Theo do, doi tuong duoc tuyen thang he chinh quy vao 38 nganh cua cac truong DH, CD, Phan hieu va khoa truc thuoc DHDN nam 2012 gom cac doi tuong: AHLD, AHLLVTND, CS Thi dua toan quoc da tot nghiep THPT; Nguoi da du thi va trung tuyen vao cac truong DH, CD thuoc DHDN, nhung ngay trong nam do co lenh dieu dong nghia vu quan su hoac di TNXP tap trung nay da hoan thanh nghia vu, duoc phuc vien, xuat ngu ma chua duoc nhan vao hoc o mot truong lop chinh quy dai han nao, duoc tu cap trung doan trong quan doi hoac tong doi TNXP gioi thieu, neu du cac dieu kien va tieu chuan ve suc khoe, day du giay to hop le thi duoc xem xet nhan vao hoc tai truong truoc day da du thi ma khong phai thi lai; TS trong doi tuyen Olympic da tot nghiep THPT duoc tuyen thang vao mot trong cac nganh DH ma DHDN co dao tao, neu chua tot nghiep THPT se duoc bao luu sau khi tot nghiep.

Nganh hoc cua nhung TS nay duoc uu tien xem xet phu hop voi mon TS da du thi tai ky thi Olympic; TS doat giai nhat, nhi, ba tai ky thi chon HSG quoc gia lop 12 va da tot nghiep THPT, duoc tuyen thang vao DH theo dung nganh hoac nganh gan voi mon TS doat giai ma DHDN co dao tao; TS doat giai khuyen khich trong ky thi chon HSG quoc gia lop 12 va da tot nghiep THPT, duoc tuyen thang vao he CD theo dung nganh hoac nganh gan voi mon TS doat giai ma DHDN co dao tao; TS la nguoi khuyet tat dac biet nang khong the tu thuc hien viec phuc vu nhu cau sinh hoat ca nhan hang ngay, HDTS DHDN se can cu vao ket qua hoc tap THPT (hoc ba) cua HS do, tinh trang suc khoe va yeu cau cua nganh dao tao de xem xet, quyet dinh cho vao hoc nganh phu hop.

Tieu chi xet tuyen vao cac truong thuoc DH Da Nang, Tin tuc trong ngay, dai hoc da nang, tieu chi xet tuyen, tuyen sinh dai hoc, hoc sinh, tuyen thang, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Cac HS nam cuoi cap tim hieu cac thong tin lien quan den tuyen sinh nam 2012 tai Ngay hoi tu van, huong nghiep ve cong tac tuyen sinh nam 2012

Doi tuong duoc uu tien xet tuyen:

TS doat giai trong ky thi chon HSG quoc gia va da tot nghiep THPT nhung khong dang ky xet tuyen thang, sau khi thi tuyen sinh DH, CD he chinh quy du so mon quy dinh theo de thi chung, co ket qua thi tu diem san DH tro len va khong co mon nao bi diem 0, HDTS DHDN se xem xet, quyet dinh cho vao hoc DH hoac CD (neu co nguyen vong) theo nganh hoac chuyen nganh TS dang ky du thi; TS doat giai trong ky thi chon HSG quoc gia va da tot nghiep THPT nhung khong dang ky xet tuyen thang, sau khi thi tuyen sinh DH, CD he chinh quy du so mon quy dinh theo de thi chung, co ket qua thi tu diem san CD den duoi diem san DH va khong co mon nao bi diem 0, HDTS DHDN se xem xet, quyet dinh cho vao hoc he CD theo nganh hoac chuyen nganh TS dang ky du thi.

Ngoai ra, theo quy dinh tai diem b khoan 1 dieu 33 cua quy che tuyen sinh DH, CD he chinh quy nam 2012, HDTS DHDN se xem xet, xet tuyen vao hoc du bi doi voi cac TS la nguoi dan toc thieu so, TS co ho khau thuong tru tu ba nam tro len, tinh den ngay nop ho so xet tuyen tai cac huyen ngheo theo quy dinh tai Nghi quyet so 30a/2008/NQ-CP ngay 27-12-2008 cua Chinh phu, voi dieu kien ket qua hoc tap ba nam THPT va tot nghiep THPT dat loai kha. Nhung TS nay sau khi duoc xet tuyen vao hoc phai hoc bo sung kien thuc mot nam. DHDN se can cu ket qua hoc tap de phan truong, phan nganh. Chuong trinh, noi dung hoc bo sung kien thuc do thu truong cac don vi dao tao quy dinh.

Cac nganh duoc tuyen thang vao cac truong DH thanh vien DHDN nam 2012 doi voi TS doat giai:

SP Toan hoc, Toan ung dung, Thong ke (mon thi HSG la Toan); SP Vat Ly, Vat ly hoc (mon thi HSG la Ly); SP Hoa hoc, Hoa hoc, CN thuc pham, Khoa hoc moi truong (mon thi HSG la Hoa); SP Sinh hoc, CN Sinh hoc, Khoa hoc moi truong (mon thi HSG la Sinh); SP Ngu van,Viet Nam hoc, Van hoc, Van hoa hoc, Bao chi (mon thi HSG la Ngu Van); SP Lich Su (mon thi HSG la Lich Su); SP Dia ly, Dia ly hoc (mon thi HSG la Dia ly); SP Tin hoc, CNTT (mon thi HSG la Tin hoc); SP Tieng Anh, Ngon ngu Anh, Quoc te hoc (mon thi HSG la Tieng Anh); Ngon ngu Nga (mon thi HSG la Tieng Nga); SP Tieng Trung Quoc, Ngon ngu Trung Quoc (mon thi HSG la tieng Trung); SP Tieng Phap, Ngon ngu Phap (mon thi HSG la Tieng Phap).

TS trong doi tuyen Olympic hay doat giai trong ky thi chon HSG quoc gia dang ky tuyen thang lam ho so gom: Phieu dang ky xet tuyen (theo mau); Ban sao hop le giay chung nhan la thanh vien cua doi tuyen quoc gia du thi Olympic quoc te; giay chung nhan doat giai trong ky thi chon HSG quoc gia THPT hoac giay chung nhan thuoc cac doi tuong duoc tuyen thang khac; Giay chung nhan tot nghiep THPT nam 2012; 2 phong bi da dan tem va ghi ro dia chi lien lac, so dien thoai cua TS; 2 anh chan dung co 4 x 6, gui ve So GD-DT truoc ngay 20-6-2012. Le phi tuyen thang 15.000d /TS/ho so (trong do tai So GD-DT 10.000 dong, nop tai truong khi den nhap hoc 5.000 dong).

Doi voi TS la nguoi khuyet tat dac biet nang nop ho so dang ky tuyen thang cho So GD-DT noi minh dang theo hoc hoac truc tiep tai Ban Dao tao DHDN (41 Le Duan, TPDN) truoc ngay 20-6-2012. Ho so gom: Phieu dang ky tuyen thang; Ban sao hop le hoc ba THPT; giay chung nhan tot nghiep THPT; giay chung nhan la nguoi khuyet tat hoac giay giam dinh suc khoe; 2 phong bi da dan tem va ghi ro dia chi lien lac, so dien thoai cua TS; 2 anh chan dung co 4x6.

Doi voi doi tuong duoc uu tien xet tuyen nhung khong su dung quyen tuyen thang, ma dang ky du thi, can nop ho so dang ky uu tien xet tuyen cung voi ho so dang ky du thi DH, CD ve So GD-DT tu ngay 15-3 den het ngay 16-4-2012 hoac nop truc tiep tai Ban Dao tao DHDN tu ngay 17-4 den het ngay 23-4-2012, ho so gom: Phieu dang ky uu tien xet tuyen; Ban sao hop le: giay chung nhan doat giai trong ky thi chon HSG quoc gia lop 12 THPT; 2 phong bi da dan tem va ghi ro dia chi lien lac, so dien thoai cua TS; 2 anh chan dung co 4 x 6.

Doi voi doi tuong duoc xet tuyen gom TS la nguoi dan toc thieu so, TS co ho khau thuong tru tu ba nam tro len, tinh den ngay nop ho so xet tuyen tai cac huyen ngheo (theo quy dinh tai nghi quyet so 30a/2008/NQ-CP ngay 27-12-2008 cua Chinh phu), neu hoc ba nam cuoi cap va tot nghiep THPT tai cac huyen nay thi nop ho so dang ky xet tuyen gui ve So GD-DT truoc ngay 25-6-2012. Ho so gom: Phieu dang ky xet tuyen; Ban sao hop le hoc ba ba nam hoc THPT; giay chung nhan tot nghiep THPT nam 2012; ban sao hop le ho khau thuong tru; 2 phong bi da dan tem va ghi ro dia chi lien lac, so dien thoai cua TS; 2 anh chan dung co 4 x 6. Le phi xet tuyen 15.000d /TS/ho so (trong do nop tai So GD-DT 10.000 dong, nop tai truong khi den nhap hoc 5.000 dong).


Mat tuong lai vi mot lan "lam lo"

Theo A.H (Cong an Da Nang)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.