Thu tuong nhan trach nhiem ve sai trai cua Vinashin

Thứ tư, 24 Tháng mười một 2010, 13:47 GMT+7

"La nguoi dung dau Chinh phu, toi xin nhan trach nhiem ve nhung sai trai cua Vinashin. Thu tuong va cac Pho Thu tuong dang tien hanh kiem diem lam ro trach nhiem" - Thu tuong Nguyen Tan Dung noi trong phien chat van cua Quoc hoi sang nay (24/11).

Thu tuong nhan trach nhiem ve "sai trai" cua Vinashin
Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung trong phien chat van cua Quoc hoi sang nay (24/11) - Anh: baodientu.chinhphu.vn
Sang nay (24/11), Thu tuong Nguyen Tan Dung dang dan tra loi chat van truoc Quoc hoi, nguoi dung dau Chinh phu da lam ro them ve viec khai thac bo xit o Tay Nguyen va van de lien quan den Tap doan cong nghiep tau thuy Viet Nam (Vinashin).

Truy van don dap trach nhiem cua Thu tuong ve Vinashin

Mo dau phien chat van voi nguoi dung dau Chinh phu, DB Pham Thi Loan (Ha Noi) ban khoan, nhung ngay gan day cac thanh vien Chinh phu khi de cap tai co cau Tap doan Vinashin da dua ra nhan dinh Tap doan se lam an co lai, tu vay tu tra, "khong biet Tap doan se tra no bang cach nao? Tren cuong vi dai dien chu so huu nha nuoc voi Tap doan nay, Thu tuong chiu trach nhiem nhu the nao?".

Thu tuong khang dinh, de an tai co cau Vinashin la kha thi, nhung tu de an den tro thanh hien thuc doi hoi mot qua trinh chi dao quyet liet, cu the. Viec thuc hien de an con rat kho khan, "mong dai bieu, nhan dan ung ho, giam sat”.

Ve van de tra duoc no, Thu tuong cho biet, tap doan san sang trinh bay cho dai bieu nhung Thu tuong khong the trinh bay cu the, nam nao tra duoc bao nhieu.

Ve trach nhiem trong viec co y lam trai cua nhung lanh dao tai Vinashin, theo Thu tuong, co quan chuc nang se lam dung phap luat, dong thoi Thu tuong cung thang than nhan trach nhiem trong vai tro chu so huu.

“La nguoi dung dau Chinh phu, toi nhan trach nhiem do. Thu tuong, cac Pho Thu tuong, cac thanh vien Chinh phu dang kiem diem de lam ro trach nhiem. Trach nhiem cu the nhu the nao chung toi se cong khai”, Thu tuong nhan manh.

DB Nguyen Minh Thuyet thang than hoi: Thu tuong la nguoi ky quyet dinh bo nhiem Chu tich HDQT, kiem Tong Giam doc Vinashin, vay Thu tuong co trach nhiem nhu the nao? DB Thuyet cung de nghi su kiem diem manh me hon nua cua Chinh phu.

Truoc cau hoi thang than cua DB Thuyet, Thu tuong cho rang: quyet dinh bo nhiem ong Pham Thanh Binh la Tong Giam doc Vinashin duoc Thu tuong Vo Van Kiet ky ban hanh tu nam 1996. Nam 1999, ong Pham Thanh Binh tiep tuc duoc Thu tuong Phan Van Khai phan cong lam Tong Giam doc kiem Chu tich HDQT Vinashin. Khi thanh lap tap doan Vinashin (2006), Thu tuong Chinh phu da “nhac” cac bo nganh chuc nang ve van de nhan su, nhung cac nganh bao cao voi Thu tuong viec chua tim duoc nguoi, theo do, tiep tuc de xuat bo nhiem ong Pham Thanh Binh lam Tong Giam doc kiem Chu tich HDQT Vinashin cho den khi..."thue duoc TGD moi". Thu tuong da dong y voi de xuat nay.

“Chung toi se kiem diem viec nay de lam ro trach nhiem nhu the nao”, Thu tuong hua.

Chua hai long, DB Vu Hoang Ha (Binh Dinh) tiep tuc chat van ve viec Thu tuong da nhan trach nhiem ma cac Bo truong lien quan lai khong nhan trach nhiem, vay "thai do cua Thu tuong doi voi trach nhiem cua cac thanh vien Chinh phu nhu the nao?”. Thu tuong tai khang dinh: Chinh phu se kiem diem nghiem tuc ve viec Bo truong nao co lien quan va trach nhiem cu the cua tung Bo truong va se cong bo cong khai.

Nguoi dung dau Chinh phu cung tai khang dinh, tu su viec cua Vinashin, Chinh phu se rut kinh nghiem de ngan khong cho xay ra nhung chuyen tuong tu tai cac Tap doan, Tong Cong ty Nha nuoc khac.

"Chinh phu rat mong duoc cac vi dai bieu Quoc hoi chia se, ung ho va giam sat"

Truoc khi bat dau phien chat van, Thu tuong cung da co phan giai trinh kha ti mi, ro rang ve thuc trang tinh hinh Vinashin truoc Quoc hoi. Thu tuong neu ro qua trinh phat trien cua Vinashin tu khi thanh lap Tong cong ty Cong nghiep tau thuy Viet Nam (Vinashin - Tong Cong ty 91) vao nam 1996 tren co so to chuc lai cac co so nghien cuu, cac doanh nghiep chuyen nganh thuoc Bo Giao thong van tai va mot so dia phuong voi von dieu le 100 ty dong tu 23 don vi thanh vien, 7.000 lao dong, chi dong duoc tau co trong tai duoi 3.000 tan. Den giai doan 1996 - 2008, toc do tang truong binh quan cua Vinashin hang nam dat 35 - 40%, kinh doanh deu co lai (theo ket qua kiem toan doc lap, loi nhuan truoc thue nam 2005 la 126,5 ty dong, nam 2006 la 503,3 ty dong, nam 2007 la 858,8 ty dong, nam 2008 la 645,1 ty dong); den het nam 2009 da dong gop vao ngan sach nha nuoc tren 3.300 ty dong.

Tuy nhien, tu cuoi nam 2008, Vinashin gap nhieu kho khan, san xuat kinh doanh bi dinh tre, khong thu xep duoc von de thuc hien cac hop dong da ky. Tap doan lam vao tinh trang thua lo (nam 2009 lo 1.600 ty dong). Thuc trang nay co nguyen nhan khach quan do anh huong nang ne cua cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau, nhieu chu tau da huy hop dong (tu don hang co gia tri gan 12 ty USD xuong chi con tren 2 ty), song "nguyen nhan chu quan van la chu yeu, truoc het la do viec co y lam trai, bao cao khong trung thuc va yeu kem cua lanh dao Tap doan trong quan tri doanh nghiep, quan ly tai chinh va dau tu, phat trien them qua nhieu doanh nghiep va nganh nghe kinh doanh… Trong khi do, mot so co quan chuc nang thuoc Chinh phu chua thuc hien tot nhiem vu quan ly nha nuoc va quan ly cua chu so huu doi voi Tap doan" - Thu tuong nhan dinh.

Khi duoc cac co quan chuc nang bao cao tinh hinh quan ly yeu kem va sai trai cua lanh dao Tap doan Vinashin, Thu tuong Chinh phu da yeu cau cac Bo chuc nang, Bo quan ly nganh lien tuc theo sat de thao go kho khan, duy tri san xuat kinh doanh va yeu cau cat giam tu 106 du an voi tong muc dau tu gan 64 nghin ty dong xuong con 28 du an voi tong muc dau tu gan 25 nghin ty dong. Rieng giai doan 2010 - 2011, chi thuc hien 13 du an dang dau tu do dang voi tong muc dau tu gan 2 nghin ty dong. Hien nay, Thanh tra Chinh phu dang hoan chinh ket luan thanh tra toan dien Tap doan Vinashin, kiem toan doc lap dang kiem toan ket qua kinh doanh nam 2010 va lanh dao Tap doan cung dang ra soat danh gia lai cu the de co con so cap nhat chinh xac ve tinh hinh tai chinh, tai san cua Tap doan.

Thu tuong cho biet, Chinh phu da nghiem tuc kiem diem va thao luan phan tich tinh hinh cac mat, xac dinh nguyen nhan, trach nhiem va de ra ke hoach cu the voi hai yeu cau la: Chan chinh va xu ly kho khan, tao dieu kien de tap doan Vinashin som on dinh, phuc hoi san xuat kinh doanh, tung buoc giam lo, co lai, tra duoc no, tich luy va phat trien; Tap trung hoan thien the che co che, nang cao trach nhiem, hieu luc hieu qua quan ly nha nuoc va quan ly cua chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc, khong de xay ra tinh trang nhu Vinashin. Thu tuong Chinh phu da yeu cau cac Bo, co quan chuc nang tang cuong trach nhiem quan ly nha nuoc va quan ly cua chu so huu doi voi Tap doan Vinashin, tap trung chi dao, ho tro de Tap doan thuc hien co ket qua De an tai co cau da duoc phe duyet.

Thu tuong nhan dinh, tuy kho khan con rat lon nhung viec trien khai cac giai phap tai co cau Tap doan Vinashin da co ket qua buoc dau tich cuc. Da chan chinh, kien toan mot buoc ve tu tuong, to chuc, doi ngu can bo va quy che quan ly noi bo cua Tap doan. Den nay, ve co ban, san xuat kinh doanh duoc duy tri va co buoc phuc hoi. Tu dau nam den ngay 18/11/2010, Vinashin da giao duoc 36 tau voi gia tri hop dong tren 280 trieu USD, trong do co 21 tau xuat khau. Tu nay den cuoi nam 2010 se giao them 21 tau voi tong gia tri gan 293 trieu USD, trong do co 7 tau xuat khau. Tap doan dang phan dau giao them 9 tau nua, nang tong so tau du kien giao trong nam len 66 tau voi tong gia tri gan 600 trieu USD. Cac doanh nghiep thanh vien cua Tap doan cung dang tich cuc hoan thanh cac con tau dang dong va tim them cac hop dong moi de khai thac toi da co so vat chat ky thuat hien co. Da co mot so khach hang trong va ngoai nuoc ky them cac hop dong dong moi voi Tap doan. Nam 2010 doanh thu cua Tap doan du kien se dat 14 - 15 nghin ty dong va lo kinh doanh se it hon nam 2009.

Cung voi do, 30 doanh nghiep va 5 du an duoc chuyen giao sang Tap doan Dau khi va Tong cong ty Hang hai deu phu hop voi nganh nghe chinh va cung la the manh cua hai doanh nghiep nay. Den nay, hau het da phuc hoi san xuat, hoat dong tro lai, bao dam viec lam va thu nhap cho nguoi lao dong, co trien vong phat trien, tra duoc no va co lai. Tau Hoa Sen chuyen giao cho Tong cong ty Hang hai cung da co phuong an khai thac.

"Trong thoi gian qua, cac Bo, nganh, dia phuong, cac ngan hang va cac doi tac lam an voi Vinashin ca trong va ngoai nuoc da tich cuc hop tac, ho tro, tao dieu kien de Vinashin buoc dau phuc hoi san xuat, ban duoc hang va co tra no. No luong va bao hiem xa hoi tung buoc duoc giai quyet va du kien se giai quyet xong trong nam 2010. Nguoi lao dong co ban da yen tam lam viec. Lanh dao moi cua Tap doan dang khan truong xay dung phuong an san xuat kinh doanh voi quyet tam rat cao la som thuc hien thanh cong De an tai co cau Tap doan" - Thu tuong noi..

Truoc Quoc hoi, Thu tuong neu ro, nhung viec lam sai trai cua lanh dao Tap doan Vinashin da gay hau qua nghiem trong. Nhung nguoi truc tiep quan ly dieu hanh hoat dong san xuat kinh doanh cua Tap doan vi pham phap luat dang duoc cac co quan chuc nang dieu tra, lam ro va se xu ly nghiem minh theo quy dinh cua phap luat. Thuc trang nay co trach nhiem cua Chinh phu, cua cac thanh vien Chinh phu co lien quan trong viec thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc va quan ly cua chu so huu, nhat la chua tap trung hoan thien duoc day du, chat che he thong co che chinh sach trong quan ly dau tu, su dung von, lap moi doanh nghiep, mo them nganh nghe kinh doanh va trong giam sat, kiem tra, thanh tra doi voi cac tap doan kinh te, cac tong cong ty nha nuoc. Mat khac, viec thuc hien chuc nang nhiem vu duoc giao, viec tien hanh va xu ly sau giam sat, kiem tra, thanh tra cua co quan chuc nang thuoc Chinh phu con kem hieu luc hieu qua nen chua phat hien duoc day du va ngan chan kip thoi nhung viec lam sai trai va bao cao khong trung thuc cua lanh dao Tap doan Vinashin.

"La nguoi dung dau Chinh phu, toi xin nhan trach nhiem ve nhung han che yeu kem neu tren cua Chinh phu. Thu tuong, Pho Thu tuong va nhung thanh vien Chinh phu co lien quan dang tien hanh kiem diem de lam ro trach nhiem. Chinh phu va Thu tuong Chinh phu nhan thuc sau sac trach nhiem cua minh la phai thuc hien tot nhat chuc trach nhiem vu duoc giao, tap trung suc thuc hien co ket qua Ket luan chi dao cua Bo Chinh tri va thuc hien thanh cong De an tai co cau Tap doan Vinashin, khong de xay ra vu viec tuong tu Vinashin. Viec thuc hien thanh cong De an tai co cau Tap doan Vinashin con rat kho khan. Chinh phu rat mong duoc cac vi dai bieu Quoc hoi chia se, ung ho va giam sat" - Thu tuong thang than noi.

Tran Vu

Moi luc, moi noi moi nguoi trong chung ta deu co the lap tuc giup do duoc cho dong bao mien Trung.

Nhan tin theo cu phap don gian UH gui 1405 (10.000d/tin) hoac UH gui 1409 (18.000d/tin) cua Cong thong tin nhan dao quoc gia la ban da hanh dong thiet thuc de cuu tro dong bao mien Trung ruot thit.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.