Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep xuc cu tri Dai hoc Quoc gia TP HCM

Chủ nhật, 21 Tháng mười 2012, 19:56 GMT+7

Sang ngay 21/10, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung doan Dai bieu Quoc hoi TP Ho Chi Minh da co buoi tiep xuc cu tri Dai hoc Quoc gia TP Ho Chi Minh.

Day la hoat dong tien hanh theo Nghi quyet lien tich so 06 nam 2004 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi voi Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam huong dan ve viec dai bieu Quoc hoi tiep xuc cu tri.

Tai buoi tiep xuc, trao doi voi cu tri ve tinh hinh kinh te-xa hoi, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, chung ta thuc hien nhiem vu nam 2012 trong boi canh kinh te the gioi bien dong rat phuc tap va kho khan nhieu hon, tac dong tieu cuc den nen kinh te da hoi nhap sau rong va co do mo lon nhu nen kinh te nuoc ta. O trong nuoc, viec that chat tai khoa va tien te de kiem che lam phat la can thiet nhung he qua la cau noi dia giam manh, hang ton kho lon, lai suat tin dung tang cao, doanh nghiep kho tiep can von, san xuat kho khan...

Trong dieu kien phai doi mat voi nhieu kho khan thach thuc, cong tac lanh dao dieu hanh thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2012 da bam sat muc tieu, nhiem vu de ra trong cac nghi quyet cua Dang va Quoc hoi, den nay, du bao dat va vuot 10/15 chi tieu ke hoach.

Tren co so ket qua tinh hinh 9 thang dau nam va uoc thuc hien nhung thang cuoi nam, Thu tuong Nguyen Tan Dung da neu nhung ket qua noi bat ve thuc hien nhiem vu phat trien kinh te xa hoi nam 2012, cu the: Lam phat duoc kiem che, kinh te vi mo chuyen bien tich cuc; da dat duoc ket qua buoc dau ve tai co cau nen kinh te, doi moi mo hinh tang truong; an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi duoc bao dam, nhat la trong linh vuc giam ngheo; viec lam, bao dam cuoc song cho cac doi tuong chinh sach, nguoi co cong; phat trien van hoa, giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe, bao ve moi truong co buoc chuyen bien tich cuc...

Ben canh khang dinh nhung ket qua dat duoc, Thu tuong cung neu nhung ton tai, han che cua nen kinh te nhu, kho khan cua nen kinh te van con lon, han che, yeu kem con nhieu. Cac nhiem vu trung han nham tao lap nen tang cho on dinh vi mo va tang truong ben vung moi o giai doan khoi dong, thach thuc con o phia truoc.Anh minh hoa

Sang ngay 21/10, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung doan Dai bieu Quoc hoi TP Ho Chi Minh da co buoi tiep xuc cu tri Dai hoc Quoc gia TP Ho Chi Minh.

De cap toi muc tieu, nhiem vu va giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2013, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, Chinh phu de nghi xac dinh muc tieu tong quat cua nam 2013 la: Tang cuong on dinh kinh te vi mo, lam phat thap hon, tang truong cao hon nam 2012. Day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong. Bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi. Nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te. Tang cuong quoc phong, an ninh va bao dam on dinh chinh tri - xa hoi. Tao nen tang phat trien vung chac hon cho nhung nam tiep theo. Tren co so muc tieu tong quat, cac chi tieu chu yeu du kien duoc xac dinh nhu sau: Tong san pham trong nuoc (GDP) tang khoang 5,5%; kim ngach xuat khau tang khoang 10%; ty le nhap sieu khoang 8%; boi chi ngan sach nha nuoc khong qua 4,8% GDP; toc do tang gia tieu dung (CPI) khoang 8%; giam 2% ty le ho ngheo ca nuoc, 4% doi voi cac huyen ngheo; tao viec lam cho khoang 1,6 trieu lao dong...

De dat cac muc tieu neu tren, Chinh phu du kien se de ra nhung nhom giai phap chu yeu nhu: thuc hien dong bo cac giai phap de tang cuong on dinh kinh te vi mo va kiem che lam phat o muc thap hon nam 2012, dong thoi, nang cao nang luc du bao, chu dong dieu hanh va co phan ung chinh sach phu hop kip thoi de ung pho co hieu qua voi nhung tac dong tieu cuc den nen kinh te.

Tiep tuc tap trung thao go kho khan, thuc day phat trien san xuat kinh doanh de dat muc tang truong hop ly. Tap trung vao viec thuc hien cac bien phap ve ho tro doanh nghiep tiep can von tin dung, cac bien phap ve thue, thu tuc hanh chinh, xu ly no xau, xu ly hang ton kho, giup doanh nghiep trong xuc tien thuong mai, phat trien thi truong trong va ngoai nuoc, day manh cuoc van dong nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam. Ngan chan co hieu qua viec gian lan thuong mai, nhap khau hang hoa kem chat luong...

Day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong. Chu trong cac bien phap bao dam an sinh va phuc loi xa hoi, cai thien doi song nhan dan. Phat trien giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe, cham soc suc khoe nhan dan. Tang cuong hieu luc hieu qua quan ly nha nuoc ve dat dai, tai nguyen, bao ve moi truong, phong chong thien tai va ung pho voi bien doi khi hau. Tiep tuc cong cuoc cai cach hanh chinh, phat huy quyen lam chu cua nhan dan, phong chong tham nhung lang phi, bao dam trat tu an toan xa hoi va xay dung doi song van hoa theo dung tinh than Hoi nghi Trung uong 4, Hoi nghi Trung uong 6 (khoa XI). Bao dam quoc phong an ninh va on dinh chinh tri xa hoi; nang cao hieu qua cong tac doi ngoai. Tang cuong cong tac thong tin tuyen truyen, tao su dong thuan xa hoi, phat huy suc manh tong hop thuc hien thang loi nhiem vu ke hoach nam 2013.

Anh: VGP

Cu tri Dai hoc Quoc gia TP Ho Chi Minh bay to vui mung truoc nhung ket qua dat duoc het suc dang tran trong trong phat trien kinh te-xa hoi cua dat nuoc thoi gian qua, dong thoi bay to dong tinh voi nhieu bien phap tich cuc, hieu qua ma Chinh phu dang va se tap trung chi dao thuc hien trong thoi gian toi.

Hoan nghenh, danh gia cao nhung y kien tam huyet, trach nhiem cua cu tri, Thu tuong Nguyen Tan Dung da trao doi nhieu van de ma cac cu Dai hoc Quoc gia TP Ho Chi Minh quan tam nhu van de doi moi can ban va toan dien giao duc; cai cach tien luong, dam bao muc luong dap ung nhu cau sinh hoat cho can bo, cong nhan vien chuc; phong chong tham nhung, lang phi; bao ve chu quyen, lanh tho quoc gia.

Thu tuong ung ho va de nghi Dai hoc Quoc gia TP Ho Chi Minh xay dung de an de co the tien phong thi diem doi moi can ban va toan dien giao duc dao tao.

Doi voi cong tac dau tranh phong chong tham nhung, lang phi, Thu tuong nhan manh day la van detoan Dang, toan dan het suc quan tam, tran tro; quyet tam cua Dang, Nha nuoc la ngan chan va tung buoc day lui toi pham nay. Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh: Viec sua doi Luat Phong chong tham nhung la can thiet de phu hop, sat voi thuc te va hieu qua hon nhung phong chong tham nhung khong chi la luat, xu ly nghiem theo luat, hanh xu theo luat ma con la giao duc, giao duc ve dao duc, loi song, tu tuong, long tu trong va trach nhiem voi dat nuoc. Ben canh do rat can su giam sat, phat hien va dau tranh cua nhan dan…

Lien quan den van de bao ve chu quyen quoc gia va toan ven lanh tho ma cu tri quan tam, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh, Dang va Nha nuoc ta co thai do rat ro rang va rat kien dinh, day la van de thieng lieng cua To quoc.

Ve van de Bien Dong, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, chung ta kien tri, nhat quan thuc hien chu truong giai quyet cac van de tren bien bang bien phap hoa binh tren co so luat phap quoc te, dac biet la Cong uoc Lien Hop Quoc ve Luat Bien nam 1982; ton trong va thuc hien day du Tuyen bo ve ung xu cua cac ben lien quan o Bien Dong (DOC) va huong toi xay dung Bo quy tac ung xu o Bien Dong (COC), bao ve vung chac chu quyen, quyen chu quyen va loi ich tren bien cua Viet Nam; dong gop tich cuc vao hoa binh, on dinh, an ninh, an toan hang hai o Bien Dong.

Cung tai buoi tiep xuc, Thu tuong Nguyen Tan Dung da phan tich, chia se ve lo trinh cai cach tien luong va khang dinh, Chinh phu dang tinh toan, can doi ky luong de thuc hien lo trinh nay.


(chinhphu.vn)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.