Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

Thứ năm, 01 Tháng tám 2002, 09:59 GMT+7


Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo
Quoc hoi nghe to trinh ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky moi.

Sang nay, Quoc hoi da nghe Thu tuong Phan Van Khai trinh de an ve co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky moi. Theo do, so bo va co quan ngang bo ve co ban giu nguyen; se chuyen doi chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan de thanh lap 3 bo moi la Bo Tai nguyen Moi truong, va Bo Buu chinh Vien thong & Cong nghe Thong tin, Ban To chuc can bo Chinh phu duoc doi thanh Bo Noi vu.

Bo Tai nguyen va Moi truong duoc thanh lap tren co so nhap chuc nang cua Tong cuc Dia chinh vao chuc nang quan ly nha nuoc ve moi truong cua Bo Khoa hoc Cong nghe & Moi truong. Bo moi thuc hien quan ly nha nuoc ve tai nguyen nuoc, tai nguyen dat dai, khoang san va tai nguyen rung. Do do, Bo Khoa hoc Cong nghe & Moi truong se giam bot nhiem vu, doi ten thanh Bo Khoa hoc Cong nghe.

Bo Buu chinh Vien thong & Cong nghe Thong tin duoc nang len tu Tong cuc Buu dien, thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc tren cac linh vuc buu chinh, vien thong, cong nghe thong tin.

Theo to trinh cua Thu tuong, Ban To chuc can bo Chinh phu cung duoc nang len thanh Bo Noi vu, dam nhiem them cong tac quan ly luong, che do dai ngo voi cac luc luong vu trang.

Uy ban Dan toc & Mien nui giam bot chuc nang lien quan den cong tac mien nui, duoc doi ten thanh Uy ban Dan toc.

Uy ban Bao ve va cham soc ba me, tre em, va Uy ban quoc gia ve Dan so & Ke hoach hoa gia dinh duoc de nghi nhap lam mot, thanh Uy ban Dan so gia dinh & tre em.

Trong phien hop hom qua cua Uy ban Phap luat, tham tra de an co cau to chuc cua Chinh phu, da co mot so y kien de nghi Thu tuong bo sung, lam ro de dam bao phan cong nhiem vu giua cac bo, co quan ngang bo theo nguyen tac moi viec chi giao cho mot co quan dam trach.

Cu the, chuc nang quan ly nha nuoc ve lap hoi va to chuc phi chinh phu, theo to trinh cua Thu tuong, duoc giao cho Bo Noi vu. Nhung hien tai cac bo khac nhu Tu phap, Tai chinh, Lao dong thuong binh & xa hoi, Thuong mai... deu co chuc nang quan ly cac hoi, to chuc hoat dong trong linh vuc ma bo do phu trach.

Chuc nang quan ly nha nuoc ve cong nghe thong tin, theo to trinh cua Thu tuong, duoc giao cho Bo Buu chinh Vien thong & Cong nghe Thong tin. Trong khi do, Bo Khoa hoc Cong nghe quan ly chung ve mang cong nghe, bao gom ca cong nghe thong tin. Viec khai thac tai nguyen va moi truong hien nay do nhieu bo quan ly, trong khi chua co co quan quan ly, bao ve tong hop ve tai nguyen moi truong.

Uy ban Phap luat cua Quoc hoi de nghi, su dan xen, chong cheo chuc nang nhiem vu cua cac bo, co quan ngang bo can duoc giai quyet triet de. Dieu nay can the hien ro ngay trong to trinh de lam co so ban hanh cac nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu cua tung bo, nganh sau nay.

Nhung nam truoc, viec nhap tach, thanh lap moi cac bo da gay ton kem ngan sach. Mot so uy vien cua Uy ban Phap luat cho rang, lan tai co cau to chuc Chinh phu nay can su dung toi da con nguoi va co so vat chat cua cac co quan hien co, dam bao yeu cau lau dai la cong tac cai cach bo may hanh chinh.

Ngay mai, Quoc hoi se thao luan va quyet dinh tai hoi truong ve co cau to chuc Chinh phu neu tren. Sau do, Thu tuong se trinh Quoc hoi phe chuan viec bo nhiem cac vi tri pho thu tuong, bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu.

Nghia NhanCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.