Thu tuc dang ky tam tru tam vang tach chuyen ho khau

Thứ ba, 12 Tháng sáu 2007, 06:02 GMT+7

Tu 1-7-2007 Luat cu tru co hieu luc:


Viec nhap ho khau vao cac thanh pho lon se khong con la ap luc voi nhieu nguoi khi Luat cu tru qui dinh dieu kien nhap ho khau don gian hon truoc day. Trong anh: dong dao nguoi dan den lam thu tuc dang ky ho khau tai Cong an TP.HCM (anh chup ngay 14-11-2005) - Anh: Thanh Dam

Ai duoc cap so ho khau? So ho khau duoc cap cho ho gia dinh hoac ca nhan, co gia tri xac dinh noi thuong tru cua cong dan.

So ho khau bi hu hong thi duoc doi, bi mat thi duoc cap lai.

So ho khau cua ho gia dinh: moi ho gia dinh cu mot nguoi co nang luc hanh vi dan su day du lam chu ho. Nhung nguoi o chung mot cho o hop phap va co quan he gia dinh la ong, ba, cha, me, vo, chong, con va anh, chi, em ruot, chau ruot thi co the duoc cap chung mot so ho khau. Nhieu ho gia dinh o chung mot cho thi moi ho duoc cap mot so ho khau rieng.

Cac truong hop bi xoa ho khau thuong tru

Co quan co tham quyen xoa dang ky thuong tru cua nguoi dan trong cac truong hop sau day: da chet (hoac bi toa an tuyen bo mat tich, chet); nguoi duoc tuyen dung vao quan doi, cong an o tap trung trong doanh trai; da co quyet dinh huy dang ky thuong tru cua co quan co tham quyen do viec dang ky trai phap luat; nguoi ra nuoc ngoai dinh cu hoac da dang ky thuong tru o noi cu tru moi.

Khi thay doi cho o, trong vong 24 thang nguoi dan phai co trach nhiem lam thu tuc thay doi ho khau thuong tru.

Truong hop sau day khong phai cap giay chuyen ho khau: chuyen trong pham vi xa, thi tran cua huyen thuoc tinh; chuyen di trong cung mot huyen, quan, thi xa cua thanh pho truc thuoc trung uong; chuyen di trong cung mot thi xa, thanh pho thuoc tinh; hoc sinh, sinh vien, hoc vien hoc tai nha truong va co so giao duc khac; di lam nghia vu quan su, phuc vu co thoi han trong cong an nhan dan; duoc tuyen dung vao quan doi nhan dan, cong an nhan dan o tap trung trong doanh trai hoac nha o tap the; chap hanh hinh phat tu; chap hanh quyet dinh dua vao truong giao duong, co so giao duc, co so chua benh, co so cai nghien ma tuy bat buoc, quan che.


Thu tuc tach, chuyen ho khau

Nhung nguoi co cung mot cho o hop phap duoc tach so ho khau bao gom cac truong hop: nguoi du nang luc hanh vi dan su co nhu cau tach so ho khau; nguoi khong co quan he cha me, vo chong, con cai, anh chi em ruot, chau ruot voi chu ho neu co nhu cau co the duoc tach ho khau nhung phai duoc chu ho dong y bang van ban. Thoi han giai quyet ho so tach ho khau trong vong bay ngay lam viec. Truong hop khong giai quyet thi co quan co tham quyen phai tra loi bang van ban va neu ro ly do.

Cong dan khi chuyen noi thuong tru thi duoc cap giay chuyen ho khau. Tham quyen cap giay chuyen ho khau duoc qui dinh nhu sau: neu chuyen di ngoai pham vi xa, thi tran cua huyen thuoc tinh thi truong cong an xa, thi tran cap giay chuyen ho khau. Truong cong an huyen, quan, thi xa cua TP truc thuoc trung uong, truong cong an thi xa, thanh pho thuoc tinh cap giay chuyen ho khau cho truong hop chuyen di ngoai pham vi huyen, quan, thi xa cua TP truc thuoc trung uong; thi xa, TP thuoc tinh.

Trong thoi gian giai quyet ho so chuyen ho khau la ba ngay lam viec. Trong thoi han muoi ngay, ke tu ngay nhan duoc thong bao tiep nhan cua co quan quan ly noi den, cong an huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh noi co nguoi chuyen di phai chuyen ho so dang ky, quan ly ho khau cho cong an cung cap noi nguoi do chuyen den.

So ho khau duoc cap cho ca nhan trong cac truong hop sau day: nguoi co nang luc hanh vi dan su day du va co cho o doc lap voi gia dinh cua nguoi do; nguoi song doc than, nguoi duoc tach so ho khau; nguoi lam nghe luu dong tren tau, thuyen, phuong tien hanh nghe luu dong khac, neu ho khong song theo ho gia dinh; thuong benh binh, nguoi thuoc dien chinh sach uu dai cua Nha nuoc, nguoi gia yeu, co don, tan tat duoc nuoi duong, cham soc tap trung; chuc sac ton giao, nha tu hanh song tai co so ton giao.


Dang ky tam tru khong thoi han

Nguoi dang sinh song, lam viec, hoc tap tai mot dia diem thuoc xa, phuong, thi tran khong thuoc truong hop duoc dang ky thuong tru thi trong thoi han 30 ngay, ke tu ngay den phai dang ky tam tru tai cong an xa, phuong, thi tran. Nguoi dang ky phai xuat trinh giay chung minh nhan dan hoac giay to co xac nhan cua cong an xa, phuong, thi tran noi nguoi do da dang ky thuong tru; giay to chung minh quyen so huu hoac su dung nha o do; nop phieu bao thay doi ho khau, nhan khau, ban khai nhan khau; truong hop cho o hop phap la nha do thue, muon hoac o nho cua ca nhan thi phai duoc nguoi cho thue, cho muon, cho o nho dong y bang van ban.

Thoi han giai quyet dang ky tam tru la ba ngay lam viec. Co quan co tham quyen cap so tam tru cho ho gia dinh hoac ca nhan da dang ky tam tru. So co gia tri xac dinh noi tam tru cua cong dan va khong xac dinh thoi han. Neu nguoi tam tru khong sinh song, lao dong, hoc tap tai noi dang ky tu sau thang tro len se bi xoa ten trong so dang ky tam tru.

Thu tuc dang ky luu tru va tam vang

Luu tru la viec cong dan o lai trong mot thoi gian nhat dinh tai dia diem thuoc xa, phuong, thi tran ngoai noi cu tru cua minh (truoc day goi la cu tru vang lai). Gia dinh, nha o tap the, co so chua benh, khach san phai co trach nhiem thong bao voi cong an xa, phuong thi tran khi co nguoi tren 14 tuoi den luu tru. Viec thong bao luu tru duoc thuc hien truc tiep hoac bang dien thoai.

Khai bao tam vang: bi can, bi cao dang tai ngoai; nguoi bi ket an phat tu, bat buoc chua benh nhung chua thi hanh hoac duoc hoan, tam dinh chi chap hanh; nguoi duoc huong an treo; nguoi bi phat cai tao khong giam giu; nguoi dang bi quan che; nguoi dang chap hanh bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran khi di khoi noi cu tru tu mot ngay tro len phai khai bao tam vang. Nguoi trong do tuoi nghia vu di khoi pham vi huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh tu ba thang tro len co trach nhiem khai bao tam vang.

CHI MAI luoc ghi

Ban doc thac mac xung quanh nhung qui dinh tai Luat cu tru xin gui cau hoi den TT theo dia chi: 60A Hoang Van Thu, P.9, Q.Phu Nhuan, TP.HCM hoac dia chi email: . Chung toi se nho nhung nguoi co trach nhiem giai dap.

TOA SOAN


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.