Thoi cua duong cao toc

Thứ ba, 06 Tháng ba 2007, 09:32 GMT+7


Thoi cua duong cao toc
So do cac tuyen duong cao toc xung quanh TPHCM.

Tu TPHCM dang dan hinh thanh nhung con duong cao toc toa ra bon phia, ket noi va tao buoc phat trien moi cho vung kinh te trong diem phia Nam va cac tinh Nam bo.

Duong cao toc dau tien

Duong cao toc TPHCM - Trung Luong, duong cao toc dau tien o phia Nam, duoc khoi cong thang 12/2004, la mot bo phan cua tuyen cao toc TPHCM - Can Tho. Day la con duong noi vung kinh te trong diem phia Nam (TPHCM, Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc) voi cac tinh dong bang song Cuu Long. Theo ke hoach, cong trinh se hoan thanh vao cuoi nam 2008.

Cong trinh co tong chieu dai 62km, trong do 40km la duong cao toc, con 22km la cac duong nhanh tu quoc lo 1 noi vao duong cao toc. Trong 40km duong cao toc, xay dung 13km duong tren cao qua khu vuc nen dat yeu va vung dat de bi ngap lu.

Viec hinh thanh tuyen duong cao toc va cho phep xe chay voi van toc 120 km/gio se rut ngan thoi gian tu cac tinh mien Tay ve TPHCM va cac tinh mien Dong Nam bo.

Ong Duong Tuan Minh - Tong Giam doc Ban quan ly du an My Thuan - cho biet duong cao toc nay duoc xay dung tu nguon von ngan sach ung truoc cho cac don vi thi cong voi tong kinh phi 6.500 ti dong, va du kien se duoc dieu chinh len hon 9.500 ti dong.

Ngay tu khi lap du an dau tu, Chinh phu da chap thuan chu truong cua Bo GTVT cho ban quyen thu phi nham huy dong nguon von trong dan cua cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc.

4 duong cao toc khac

Du an duong cao toc Cau Gie (Ha Noi) - Ninh Binh dai 68km do Cong ty Dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam lam chu dau tu duoc khoi cong thang 1/2005 va da trien khai thi cong 4/7 goi thau. Von dau tu 3.700 ti dong dang duoc de nghi dieu chinh len 7.000 ti dong, du kien thoi gian thu phi khoang 14 nam.

Theo Bo GTVT, du an duong cao toc Noi Bai - Lao Cai dai 264km se duoc dau tu voi tong kinh phi 12.000 ti dong.

Bo GTVT dang trien khai bon du an dau tu xay dung duong cao toc tren dia ban TPHCM va vung kinh te trong diem phia Nam. Ben canh duong cao toc TPHCM - Trung Luong la duong cao toc TPHCM - Long Thanh - Dau Giay do Cong ty Dau tu phat trien duong cao toc VN lam chu dau tu. TPHCM da thoa thuan xong ve phuong an tuyen, qui mo mat cat ngang, nut giao, lo gioi.

Pho thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung da chi dao Bo GTVT tiep tuc phoi hop voi Bo Ke hoach - dau tu hoan chinh ve co cau von cua du an duong cao toc TPHCM - Long Thanh - Dau Giay.

Ngoai phuong an dau tu da duoc Thu tuong chap thuan, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung dong y nghien cuu them phuong an dau tu theo phuong thuc BOT do Ngan hang Dau tu va phat trien VN (BIDV) de xuat. BIDV chu tri, phoi hop cac don vi lien quan som hoan chinh phuong an dau tu, trinh Thu tuong trong thang ba; giao Bo Ke hoach - dau tu chu tri, phoi hop cac co quan lien quan tham dinh hai phuong an neu tren trinh Thu tuong xem xet quyet dinh trong thang tu.

Ke den la du an duong cao toc Bien Hoa - Vung Tau do Ban quan ly du an My Thuan lam chu dau tu, dang to chuc nghien cuu du an dau tu. Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung cung dong y BIDV chu tri, cung cac don vi lien quan xay dung, trinh Thu tuong phuong an dau tu duong cao toc Bien Hoa - Vung Tau theo phuong thuc BOT.

Du an duong cao toc lien vung phia Nam TPHCM - Long An - Dong Nai do Ban quan ly cac du an giao thong 9 lam chu dau tu, dang nghien cuu xac lap huong tuyen, lo gioi, mat cat ngang cua tuyen duong.

Ong Tran Quang Phuong, giam doc So Giao thong cong chinh TPHCM, cho biet so da de nghi Bo GTVT xem xet, hinh thanh du an dau tu xay dung tuyen duong cao toc TPHCM - Moc Bai de giam tai cho duong xuyen A trong tuong lai, tao dong luc phat trien vung kinh te trong diem phia Nam cung nhu phat trien khu do thi Tay Bac, cac khu cong nghiep cua thanh pho.

Theo Ngoc An, Tuan Phung, L.C

Tuoi TreCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.