Thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung

Thứ bảy, 29 Tháng bảy 2006, 20:24 GMT+7

Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh Trung uong khoa X

Tai Hoi nghi, Ban Chap hanh Trung uong da nghe Bo Chinh tri bao cao ve viec dieu chinh phan cong cong tac mot so nhan su; xem xet, quyet dinh thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung - Bi thu thu nhat Trung uong Doan.

Tu ngay 24 den 29-7, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hop Hoi nghi lan thu 3 tai Ha Noi. Tong Bi thu Nong Duc Manh chu tri Hoi nghi, doc loi khai mac va be mac Hoi nghi.

Tai Hoi nghi lan nay, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan va thong qua Qui che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X, Qui che lam viec cua Uy ban Kiem tra trung uong khoa X, Chuong trinh lam viec toan khoa cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X, Nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung, lang phi, Quy dinh dang vien lam kinh te tu nhan, xem xet mot so van de ve cong tac nhan su va ky luat Dang.

Ke thua qui che lam viec cua khoa IX va dap ung yeu cau doi moi manh me phuong thuc lanh dao cua Dang, che do lam viec, phuong phap cong tac, qui che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X the hien ro hon ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, bao dam thuc hien tot cac nguyen tac to chuc va sinh hoat Dang, giu vung vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi, dong thoi phat huy vai tro, chuc nang cua tung thanh vien trong he thong chinh tri, nhat la tinh chu dong, nang dong trong cong tac quan ly, dieu hanh cua cac co quan Nha nuoc, de cao trach nhiem lanh dao tap the, dong thoi phat huy vai tro, trach nhiem cua tung ca nhan trong bo may; tiep tuc phan cap manh hon cho cac cap uy, to chuc dang truc thuoc.

Qui che lam viec cua Uy ban Kiem tra Trung uong the hien ro trach nhiem, quyen han, nguyen tac, che do lam viec cua Uy ban Kiem tra Trung uong voi tu cach la co quan kiem tra, giam sat chuyen trach cua Ban Chap hanh Trung uong theo qui dinh cua Dieu le Dang.

Chuong trinh lam viec toan khoa cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X da cu the hoa, trien khai thuc hien nhung phuong huong, nhiem vu quan trong ma Nghi quyet Dai hoi X da quyet dinh; lanh dao giai quyet kip thoi nhung van de lon cua Dang, cua dat nuoc theo dung trach nhiem, quyen han cua Ban Chap hanh Trung uong, trong do, uu tien tap trung cao cho cong tac xay dung Dang, nham nang cao hon nua nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang - mot trong nhung nhiem vu hang dau cua Hoi nghi Trung uong khoa X.

Thuc hien chu truong cua Dai hoi X ve viec kien quyet day manh cong tac phong, chong tham nhung, lang phi, Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh Trung uong da thao luan va quyet dinh ra Nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi.

Tren co so danh gia tinh hinh va nguyen nhan cua te tham nhung, lang phi hien nay, Nghi quyet da de ra he thong quan diem va giai phap dong bo, vua co ban, lau dai, vua cap bach truoc mat de ngan chan, tung buoc day lui tham nhung, lang phi, tao buoc chuyen bien ro ret trong cuoc dau tranh nay de giu vung long tin cua nhan dan doi Dang va Nha nuoc ta, giu vung on dinh chinh tri, phat trien kinh te - xa hoi, xay dung Dang, bo may Nha nuoc trong sach, vung manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh, doi ngu can bo cong chuc ky cuong, liem chinh.

Dang vien lam kinh te tu nhan la mot van de cu the nhung rat he trong vi no lien quan den quan diem, duong loi co ban cua Dang duoc dat ra tu nhieu nam nay. Thuc hien nhiem vu do Dai hoi X giao, tai Hoi nghi nay, Ban Chap hanh Trung uong da thong qua Qui dinh dang vien lam kinh te tu nhan theo tinh than bao dam tuan thu day du qui dinh cua Dieu le Dang, Nghi quyet, Quyet dinh cua Dang va cac qui dinh cua Phap luat, co che, chinh sach cua Nha nuoc, dong thoi phai neu cao tinh tien phong, guong mau cua moi dang vien trong moi linh vuc de vua phat huy duoc kha nang lam kinh te cua dang vien, vua giu duoc tu cach, pham chat cua dang vien, giu vung ban chat cach mang cua Dang.

Tai Hoi nghi, Ban Chap hanh Trung uong da nghe Bo Chinh tri bao cao ve viec dieu chinh phan cong cong tac doi voi ong Ho Duc Viet-Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban To chuc Trung uong tham gia Ban Bi thu Trung uong; ong Pham Quang Nghi - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi thoi khong tham gia Ban Bi thu Trung uong. Ban Chap hanh Trung uong nhat tri de ong Tran Van Truyen - Uy vien Trung uong Dang, Tong Thanh tra Chinh phu thoi giu chuc Uy vien, Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, quyet dinh thi hanh ky luat Dang bang hinh thuc khien trach va phan cong cong tac khac doi voi ong Dao Ngoc Dung-Uy vien Trung uong Dang, Bi thu thu nhat Trung uong Doan thanh nien Cong san Ho Chi Minh do vi pham qui che thi tuyen nghien cuu sinh tai Hoc vien hanh chinh Quoc gia.

Voi y thuc va tinh than trach nhiem cao truoc nhan dan, voi tinh than doi moi va quyet tam som trien khai dua Nghi quyet Dai hoi X cua Dang vao cuoc song, Ban Chap hanh Trung uong da dan chu thao luan va thong nhat cao nhung van de dat ra.

Ban Chap hanh Trung uong keu goi toan Dang, toan quan, toan dan phat huy nhung uu diem, thanh tich da dat duoc trong thoi gian qua tang cuong doan ket, thong nhat tu tuong va hanh dong lam tot nhiem vu quan triet, thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau; no luc phan dau va thuc hien thang loi nhiem vu phat trien kinh te, xa hoi nam nay, tao tien de vung chac cho buoc phat trien quan trong cua dat nuoc trong nhung nam tiep theo.

Theo VOV News

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.