Tang luong cho nhieu doi tuong cong chuc

Thứ tư, 22 Tháng sáu 2011, 07:45 GMT+7

Nguoi lam viec tai ban quan ly lang van hoa - du lich cac dan toc Viet Nam thuoc Bo Van hoa, The thao va Du lich duoc tang luong.

Tang luong cho nhieu doi tuong cong chuc
Nhieu doi tuong duoc tang luong. Anh minh hoa: internet.

Bo Tai chinh, Bo Noi vu va Bo Van hoa, The thao va Du lich vua ban hanh Thong tu lien tich quy dinh he so dieu chinh tien luong toi thieu tang them so voi muc luong toi thieu chung doi voi cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong lam viec tai ban quan ly lang van hoa - du lich cac dan toc Viet Nam thuoc Bo Van hoa, The thao va Du lich.

Theo do, cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong lam viec tai ban quan ly lang van hoa - du lich cac dan toc Viet Nam thuoc Bo Van hoa, the thao va du lich phai la nhung nguoi da duoc tuyen dung trong pham vi chi tieu bien che duoc cap co tham quyen giao hang nam theo quy dinh cua phap luat ve quan ly bien che, lam viec tai cac to chuc thuoc Ban Quan ly Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam, gom: Van phong; Thanh tra; Ban To chuc can bo; Ban Ke hoach - Tai chinh; Ban Quy hoach, Kien truc va Moi truong; Ban Nghiep vu van hoa dan toc; Ban Doi ngoai va Xuc tien dau tu; Ban Quan ly Khu cac lang dan toc; Trung tam Thong tin - Du lieu; Tap chi Lang Viet.

Cac doi tuong tren duoc ap dung he so dieu chinh tien luong toi thieu tang them tu nguon chi thuong xuyen cua ngan sach nha nuoc hang nam la 0,8 lan muc luong toi thieu chung. Thoi gian thuc hien duoc tinh ke tu ngay 1/1/2011 den het ngay 31/12/2013.

Thong tu lien tich nay co hieu luc tu ngay 1/8 /2011. Doi voi nhung nguoi da nghi huu hoac chuyen cong tac khoi Ban Quan ly Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam truoc ngay Thong tu lien tich nay co hieu luc thi hanh thi khong hoi to chi tra tien luong tang them.

Lang Van hoa-Du lich cac dan toc Viet Nam la noi gin giu va phat huy cac di san van hoa truyen thong cua cong dong cac dan toc Viet Nam. Lang Van hoa-Du lich cac dan toc Viet Nam da duoc khai truong thang 9/2010.


Theo Quyet dinh 1925/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve mot so co che trong quan ly dau tu xay dung, tai chinh va phat trien nguon nhan luc tai Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam, can bo cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong lam viec tai Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam duoc huong he so tien luong tang them tu nguon chi thuong xuyen cua ngan sach nha nuoc giao hang nam trong giai doan tu 2009 den 2013.

Tin lien quan

» Dung tang luong: Khong phai chung toi noi “doi”
» Tang luong: Chua tham vao dauViet Bao (Theo Chinh phu)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.