Se tro cap cho can bo cong chuc co muc luong thap

Thứ hai, 01 Tháng chín 2008, 18:34 GMT+7Cham lo tot hon doi song cua can bo, cong chuc se gop phan nang cao chat luong phuc vu cua cac co quan hanh chinh. Anh minh hoa.

Do la ket luan cua Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung tai cuoc hop voi cac bo, nganh danh gia viec thuc hien cac chinh sach an sinh xa hoi. Trong boi canh lam phat hien nay, hang loat co che, chinh sach nham bao dam an sinh xa hoi, tranh ton thuong cho cac doi tuong ngheo, kho khan se duoc Chinh phu thuc thi trong thoi gian toi.

Pho Thu tuong da chi dao, tinh toan va phan loai doi tuong ho tro, chu ky ho tro, xac dinh tong nguon cho vay theo kha nang dap ung cua ngan sach nha nuoc. Truoc mat, Chinh phu se trien khai thuc hien khoan tro cap cho cac doi tuong kho khan do gia ca va lam phat tang cao.

Trong so cac giai phap de bao dam an sinh xa hoi ma Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung da ket luan, la giao Bo Noi vu ngay trong thang 9 nay se trinh Thu tuong ban hanh Quyet dinh ve tro cap cho can bo, cong chuc huong luong tu ngan sach nha nuoc co muc luong thap, doi song kho khan. Day cung la dieu ma thoi gian qua du luan het suc quan tam.

Duoc biet, Tong Lien doan Lao dong Viet Nam (LDLD) cung da co van ban kien nghi gui Chinh phu ve viec tro cap cho so can bo, cong chuc huong luong gap nhieu kho khan trong dieu kien lam phat tang cao.

Theo Tong LDLD Viet Nam, thang 1/2008, luong toi thieu chung da tang len 540.000 dong/thang, la muc tang nhanh hon so voi De an cai cach chinh sach tien luong. Tuy nhien do chi so gia tang nhanh hon, dac biet la tinh hinh lam phat tu dau nam den nay khien doi song cua can bo cong chuc va nguoi lao dong gap rat nhieu kho khan.

Chinh phu cung se bo sung co che, chinh sach tro cap doi voi cac doi tuong moi co kho khan do mat viec lam, thu nhap thap, nguoi ve huu; cac chinh sach tro giup nhan dan cac vung bi anh huong nang ne do lu, lut; tiep tuc thuc hien cac chuong trinh giam ngheo.

Dong thoi, Pho Thu tuong da yeu cau Bo Tai chinh chu tri phoi hop voi Bo KH-DT ra soat, can doi, bo tri von cho cac chuong trinh, du an an sinh xa hoi, co tinh toi yeu to truot gia, tinh toan nguon von de bo tri ngan sach, trong do dac biet la chuong trinh cho vay hoc sinh, sinh vien, dao tao lao dong nong thon, chuong trinh 134, chuong trinh 135, xoa nha tam, chinh sach doi voi quan nhan truc tiep tham gia khang chien chong My co duoi 20 nam cong tac trong quan doi da phuc vien ve dia phuong.

Ngoai ra, Bo Tai chinh duoc giao bao lanh cho Ngan hang Chinh sach xa hoi phat hanh trai phieu, nhung khong ban le ma to chuc dau gia tren san giao dich. Ngan hang nay cung se duoc Chinh phu xem xet can doi, bo tri bo sung von dieu le tang dan theo ty le tang them cac chuong trinh phuc vu an sinh xa hoi. Dong thoi co co che xu ly no rui ro cho phu hop voi hoat dong khong vi muc tieu loi nhuan cua Ngan hang Chinh sach xa hoi.

De cac chinh sach an sinh xa hoi duoc trien khai dong bo va hoan thien, Bo LDTB-XH cung se trinh Chinh phu ban hanh cac Nghi dinh dieu chinh luong huu va tro cap uu dai doi voi nguoi co cong (thuc hien truoc trong lo trinh cai cach chinh sach tien luong); dieu chinh muc luong toi thieu trong cac doanh nghiep.

Dong thoi, chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan nghien cuu, tinh toan, xac dinh chuan ngheo moi phu hop voi tinh hinh lam phat, co tinh toi tac dong doi voi cac chinh sach an sinh xa hoi, trinh Thu tuong quyet dinh. Bo nay cung duoc giao chu tri dieu tra, nghien cuu hieu qua, su tac dong cua cac chinh sach an sinh xa hoi, tinh toan nhu cau ve nguon von de bao dam thuc thi cac chinh sach an sinh mot cach hieu qua nhat.

Ben canh do, Chinh phu cung yeu cau Uy ban Dan toc chu dong trong viec nam bat tinh hinh va thuc hien cac chinh sach ho tro cho dong bao dan toc thieu so, dac biet la dong bao dan toc vung kho khan, vung sau, vung xa. Nghien cuu trinh Thu tuong viec nang muc ho tro cua cac chuong trinh an sinh xa hoi lien quan den dong bao dan toc thieu so (cac chuong trinh 134, 135) do co bien dong ve gia.

Quan diem cua Chinh phu la khong dat lai viec tinh toan so luong ho kho khan moi, ma tap trung giai quyet dut diem trong 2 nam so ho kho khan da duoc dieu tra, tinh toan tu nam 2007.

Sau cuoc hop nay, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung da ket luan bao dam an sinh xa hoi la mot chu truong quan trong the hien su uu viet cua xa hoi chu nghia, duoc Dang va Nha nuoc rat quan tam.

Vi vay, theo Pho Thu tuong yeu cau dat ra hien nay la phai gan chinh sach tien luong voi cac chinh sach an sinh xa hoi, thuc hien viec ra soat, bo sung day du cac chinh sach, chuong trinh phuc vu an sinh xa hoi, tang cuong su phoi hop giua cac co quan de tap trung thuc hien som cac chinh sach, chuong trinh da duoc phe duyet nham ho tro nguoi ngheo, nguoi co hoan canh kho khan trong giai doan gia ca tang cao.


(theo Bao Dien tu DCSVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.