Se tang so luong dai bieu hoi dong nhan dan dia phuong

Thứ tư, 23 Tháng tư 2003, 14:31 GMT+7

Day la diem moi trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi) ma Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan hom nay. Tuy nhien muc tang cu the bao nhieu, o cap nao se duoc Quoc hoi quyet dinh, phu hop voi tinh chat hoat dong, nhiem vu cua tung cap.

Luat hien hanh (ban hanh tu nam 1994) quy dinh HDND cap xa co 19-25 dai bieu, cap huyen la 25-35 va tinh 45-75; rieng Ha Noi, TP HCM va cac tinh co tren 2,5 trieu dan co the bau den 85 dai bieu. Tu do den nay, viec thuc hien quy dinh nay cho thay co quan dan cu chua dam bao tinh dai dien cho cong dong dan cu, don vi hanh chinh, chua dam bao su tham gia day du cua cac thanh phan xa hoi. Dac biet o cac dia phuong dan cu tap trung dong, HDND to chuc nhu tren hieu qua hoat dong thap.

Vi vay, Chinh phu de xuat 2 phuong an: nang cap HDND xa len quy mo 25-35 nguoi, huyen 35-50 va tinh 50-90 (Ha Noi va TP HCM khong qua 110 dai bieu); hoac chi tang o cap tinh, cap xa nhu tren, con huyen chi giu muc 30-40 dai bieu.

Tham tra du luat, Uy ban Phap luat cho rang cap xa la chinh quyen co so, noi truc tiep thuc hien cac chinh sach cua nha nuoc, quan he truc tiep toi doi song sinh hoat, lao dong hang ngay cua nguoi dan, Nha nuoc dang co chu truong mo rong dan chu co so... Vi vay can phai tang so dai bieu HDND o cap xa, tao dieu kien cho dan giam sat va tham gia vao hoat dong cua co quan nha nuoc dia phuong. Con hai cap tinh va huyen co the tang nhung khong dong loat ma tuy vao dieu kien xa hoi tung dia phuong.

Ve tieu chuan dai bieu HDND, Uy ban Thuong vu tan thanh voi du thao, quy dinh cu the cac tieu chi lua chon. Du luat nhan manh nhung pham chat cua dai bieu dan cu: tich cuc dau tranh chong quan lieu, hach dich, cua quyen, tham nhung; co kha nang tuyen truyen, van dong nhan dan thuc hien chinh sach, phap luat, am hieu tinh hinh kinh te - xa hoi; co dieu kien tham gia hoat dong cua HDND. He thong tieu chuan nay khac voi quy dinh hien hanh: co pham chat dao duc tot, guong mau, co trinh do hieu biet va co nang luc thuc hien nhiem vu dai bieu...

Nghia NhanCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.