Se sua doi mot so dieu cua Luat Si quan

Thứ hai, 09 Tháng chín 2013, 18:25 GMT+7

Luat Si quan QDND Viet Nam nam 1999 duoc sua doi, bo sung mot so dieu nam 2008 (Luat Si quan) duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Khoa XII, ky hop thu 3 thong qua ngay 3/6/2008, co hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2008.

Theo To trinh cua Chinh phu do Bo truong Bo Quoc phong Phung Quang Thanh thua uy quyen cua Thu tuong ky, trong qua trinh thuc hien Luat Si quan da boc lo mot so vuong mac, bat cap, con co y kien khac nhau, mot so quy dinh cua Luat chua cu the, kho ap dung can duoc khac phuc. Do vay, viec xay dung du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Si quan QDND Viet Nam la rat can thiet trong thoi diem hien nay, nham tao co so phap ly day du, chat che dap ung yeu cau xay dung, nang cao chat luong doi ngu si quan, gop phan xay dung QDND cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai.

Bao cao tham tra cua Uy ban Quoc phong va An ninh cua Quoc hoi cung cho biet, Thuong truc UBQP&AN tan thanh ve su can thiet sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat si quan nhu da neu trong To trinh cua Chinh phu, dong thoi neu len nhung dieu con co y kien khac nhau cua cac dai bieu Quoc hoi.

Cu the, ve chuc vu co ban cua si quan (khoan 1, Dieu 11), Thuong truc Uy ban nhat tri voi nhung noi dung sua doi, bo sung va viec sap xep lai thu tu 11 chuc vu co ban cua si quan nhu du thao Luat.

Tuy nhien, co y kien de nghi quy dinh hop ly hon ve cac chuc vu co ban cua si quan vi cho rang, do chi co 11 chuc vu co ban, trong khi toan quan co hon 6000 chuc danh va 12.000 chuc vu nen viec xac dinh tuong duong la qua rong dan den nhung bat cap trong van dung thuc hien nhu thoi gian vua qua; co y kien de nghi bo sung vao he thong chuc vu co ban chuc vu tham muu truong la chuc vu dung dau co quan tham muu cua cac don vi tu cap trung doan tro len; co y kien de nghi bo sung cap cuc truong nhu Luat Cong an nhan dan (sua doi).

Cung co y kien de nghi khong nen dua chuc vu Chi huy truong va Chinh uy vung Canh sat bien vao nhom chuc vu co ban cua si quan ma dua vao quy dinh chuc vu tuong duong de thong nhat voi Phap lenh luc luong Canh sat bien Viet Nam, tranh gay hieu lam Canh sat bien la QDND.

Ve quy dinh tai khoan 2 Dieu 11, mot so y kien cho rang, tham quyen quy dinh ham, cap cua QDND phai phu hop voi quyen han cua cac co quan nha nuoc theo quy dinh cua Hien phap. Theo do, “Quoc hoi quy dinh ham, cap trong cac luc luong vu trang nhan dan” (Dieu 84 Hien phap 1992). Nhu vay, viec quy dinh chuc vu tuong duong gan lien voi quan ham cung phai thuoc tham quyen cua Quoc hoi, nhung do tinh chat hoat dong khong thuong xuyen cua Quoc hoi nuoc ta, tham quyen nay nen giao cho UBTVQH quy dinh cac chuc vu tuong duong doi voi cac chuc vu co ban co cap bac quan ham cao nhat la cap Tuong.

Cung co y kien de nghi nghien cuu, xac dinh cap co tham quyen quy dinh tuong duong voi chuc vu co ban cua si quan theo nguyen tac cap nao co tham quyen ra quyet dinh bo nhiem thi cap do xac dinh chuc vu tuong duong cua si quan do voi chuc vu co ban.

Ve cap bac quan ham cao nhat doi voi chuc vu cua si quan (Dieu 15) duoc sua doi, bo sung tai khoan 3, Dieu 1 du thao Luat, qua thao luan, da so y kien trong Thuong truc Uy ban thong nhat voi quy dinh cap bac quan ham cao nhat doi voi cac chuc vu co ban cua si quan. Tuy nhien, viec xac dinh cap ham cao nhat doi voi cac chuc vu tuong duong la cap tuong con mot so bat cap can duoc xem xet.

Cu the, chua xac dinh ro can cu de quy dinh vi tri co nhu cau cap tuong, dieu kien, tieu chuan cua moi cap bac ham, do do viec quy dinh tran quan ham cao nhat cua mot so chuc vu lanh dao, chi huy chua tuong xung voi vi tri, chuc nang, nhiem vu, quyen han duoc giao.

Thu hai, viec quy dinh quan ham cap tuong nhu trong du thao Luat chua bao dam duoc yeu cau cua Dang la “Quy dinh chat che, cu the viec phong, thang quan ham cap tuong ngay trong Luat theo dung quy dinh cua Hien phap”, theo do, viec quy dinh cap ham cao nhat cua chuc vu cap pho thap hon hoac bang cap truong, viec quy dinh khong ro tieu chi Cuc loai 1, Cuc loai 2, Tong cong ty loai 1 truc thuoc Bo Quoc phong se lam phat sinh nhieu doi tuong co quan ham cap tuong khi van dung trong thuc te; ve van de nay, co y kien de nghi quy dinh tong so si quan co quan ham cap tuong de bao dam co cau quan ham cap tuong on dinh trong he thong cap bac quan ham cua QDND.


Anh minh hoa

Anh minh hoa


Ngoai hai van de neu tren, mot so y kien cua Thuong truc Uy ban de nghi nghien cuu viec mo rong phong, thang quan ham cap tuong can phai bao dam su tuong thich voi cac chuc vu can bo trong he thong chinh tri cua Dang va Nha nuoc; can lam ro moi quan he chuc vu Chinh uy cap cuc voi Cuc truong theo Nghi quyet so 51-NQ/TW ngay 20/7/2005 cua Bo Chinh tri ve viec tiep tuc hoan thien co che lanh dao cua Dang, thuc hien che do mot nguoi chi huy gan voi thuc hien che do Chinh uy, Chinh tri vien trong QDND Viet Nam, de quy dinh cap bac ham phu hop; co y kien de nghi khong nen quy dinh cap bac ham cua Truong Ban Co yeu Chinh phu vao Luat de bao dam su thong nhat voi Luat co yeu. Viec quy dinh tran quan ham cap tuong o mot so chuc vu phai bao dam tuong quan voi quy dinh cua Luat CAND (sua doi), nhat la Bo chi huy quan su va Cong an cap tinh.

Ve bo sung quy dinh “cap bac quan ham cua cap pho thap hon hoac bang cap truong” tai khoan 2, Dieu 15, Thuong truc Uy ban cho rang, viec bo sung noi dung nay la khong nhat quan ngay trong cac dieu, khoan cua du thao Luat, se dan toi khong phan biet ro thu bac ve quyen han, trach nhiem, anh huong den chuan hoa trong quy hoach xay dung doi ngu can bo cao cap, nay sinh viec bo nhiem nhieu cap Pho hoac chi huy cap duoi kiem nhiem cap pho o cap tren de co quan ham va co nhieu he luy tieu cuc khac.

Ve quy dinh quan ham cao nhat la cap trung tuong, thieu tuong doi voi chuc vu tuong duong cua cua don vi moi thanh lap (khoan 3, Dieu 15), da so y kien cho rang, noi dung nay la khong can thiet vi da co quy dinh tai khoan 2 Dieu 11 du thao Luat, hon nua viec thanh lap don vi moi neu dieu chinh trong du an Luat phai bao dam thong nhat o tat ca cac cap, khong nen chi quy dinh rieng doi voi cap ham Trung tuong, Thieu tuong.

Ve truong hop duoc xet thang quan ham cao hon 1 bac (Khoan 4, Dieu 15,da so y kien cho rang, khoan 3 Dieu 15 Luat si quan nam 1999 va Luat si quan hien hanh tuy da co quy dinh ve truong hop si quan duoc thang quan ham cao hon mot bac so voi cap bac quan ham cao nhat doi voi chuc vu co ban cua si quan nhung khong kha thi, kho van dung( ). Du thao Luat sua doi bo sung khoan nay quy dinh “Si quan duoc xet thang quan ham cao hon 1 bac do cap co tham quyen quyet dinh” la chua ro ca ve tieu chi va doi tuong duoc xet, cap quyet dinh, nen kha nang khong giai quyet duoc kho khan, vuong mac hien nay ma con co the phat sinh nhieu vuong mac, thieu kha thi hon.

Ve cap bac quan ham cao nhat doi voi cac chuc danh la si quan hoat dong trong cac don vi la doanh nghiep thuoc Bo Quoc phong. Da so y kien Thuong truc Uy ban de nghi can nhac viec quy dinh quan ham cap tuong cho Chu tich hoi dong thanh vien, Tong giam doc Tong cong ty truc thuoc Bo Quoc phong va cho rang, viec to chuc quan doi lam kinh te la phu hop voi chuc nang la “doi quan chien dau, doi quan cong tac va lao dong san xuat”, theo do Bo Quoc phong thuc hien to chuc cac loai hinh doanh nghiep hoat dong hien nay la dung quy dinh cua phap luat. Tuy nhien, viec lao dong san xuat la nhiem vu cua toan quan, con viec to chuc si quan, thuc hien quan ly cac don vi co hoat dong san xuat, kinh doanh phai bao dam phu hop voi quy dinh cua Luat si quan hien hanh( ). Cac doanh nghiep do Bo Quoc phong quan ly voi tu cach la dai dien chu so huu von, tai san tai doanh nghiep khong tham gia cac hoat dong quan su, bao dam san sang chien dau cho quan doi thi chi nen bo tri dien quan nhan chuyen nghiep hoac cong chuc quoc phong va hoat dong theo Luat doanh nghiep.

Ve tham quyen quyet dinh doi voi si quan (Dieu 25) duoc sua doi, bo sung tai khoan 3 dieu 1 du thao Luat, da so y kien Thuong truc Uy ban cho rang, Luat si quan hien hanh quy dinh tham quyen cua Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu ve viec phong, thang quan ham cap tuong la chua phu hop voi quy dinh cua Hien phap hien hanh, hien nay dang duoc sua doi, bo sung. Vi vay, de nghi Ban soan thao nghien cuu de xuat ve tham quyen quyet dinh doi voi si quan tai Luat nay cung voi sua doi Hien phap nam 1992 cung se thong qua tai ky hop thu 6.

Co y kien cho rang, quy dinh tai khoan 2 Dieu 25 la chua ro ve noi dung nhu: mot cap bac quan ham nhung duoc bo tri o nhieu chuc vu do nhieu nguoi bo nhiem… Do do, de nghi Chinh phu can co quan diem ro ve van de nay de lam can cu thao luan sua doi, bo sung Hien phap nam 1992.


Xuan Hung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.