Se giam bien che 1 4 trieu can bo cong chuc tai cac don vi su nghiep

Thứ hai, 13 Tháng mười 2008, 08:37 GMT+7Khi thuc hien Luat CBCC se co khoang 1,4 trieu nguoi trong cac don vi su nghiep se khong con la CBCC - anh minh hoa

Ngay 11/10, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da nghe va cho y kien ve du an Luat Sua doi, bo sung dieu 126 Luat Nha o va cho y kien viec tiep thu, chinh ly du an Luat Can bo cong chuc (CBCC).

Gop y du an Luat CBCC, mot so y kien de nghi bo sung cac chuc danh pho chi huy quan su, pho truong cong an, chanh van phong Dang uy, cap pho mot so to chuc chinh tri - xa hoi va dai dien Hoi cuu TNXP o cap xa la CBCC. Chu nhiem Uy ban Phap luat cua QH Nguyen Van Thuan canh bao: Xu huong phinh to bien che CBCC cap xa va “hanh chinh hoa” doi voi hoat dong cua cac to chuc xa hoi o co so dang la van de rat dang quan tam.

Hien nay o cap xa co rat nhieu loai hinh doi tuong duoc huong luong hoac phu cap tu ngan sach Nha nuoc (NSNN). Ca nuoc co 204.146 doi tuong cap xa duoc huong luong. Ngoai ra, co hon 500.000 nguoi hoat dong ban chuyen trach o tren 110.000 thon, ban, lang, ap... duoc huong phu cap hoac khoan phu cap hoat dong co nguon tu NSNN. Trong khi do, voi khoang 11.000 don vi hanh chinh cap xa, neu chi tang mot bien che la cong chuc duoc huong luong va cac khoan phu cap khac, NSNN hang nam phai chi them 631 ti dong.

Mat khac, viec tang them bien che cho chuc danh nao o cap xa se con nay sinh nhieu van de rat phuc tap chua tinh het duoc. Boi neu tang them bien che cho mot chuc danh nhu pho chi huy quan su, pho truong cong an, chanh van phong Dang uy thi lai tao ra su bat binh dang giua cac co quan, to chuc khac trong he thong chinh tri nhu MTTQ, thanh nien, phu nu... Do do, cac Uy vien uy ban Thuong vu QH deu thong nhat voi chu truong, chua bo sung 3 chuc danh nay vao bien che.

Nhieu y kien de nghi ro Luat CBCC se dieu chinh, giai quyet van de lao dong thuoc dien hop dong trong co quan Nha nuoc ra sao? Truong hop da co bien che tu truoc nhung chi lam nhung viec nhu lai xe, tap vu thi co duoc giu lai khong? Giai quyet truong hop da vao bien che truoc day, mot so thanh vien Uy ban Thuong vu QH dong tinh de nhung nguoi tuy lam cong viec dien hop dong da vao bien che roi thi duoc giu nguyen.

Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cung thang than cho rang co tinh trang hop dong doi voi mot so cong viec trong co quan Nha nuoc duoc hop thuc dan de vao thanh bien che, lam tang bo may. Nhung loai viec nhu lai xe, tap vu va mot so cong viec khac se khong thuoc dien CBCC. Khi thuc hien Luat CBCC se co khoang 1,4 trieu nguoi trong cac don vi su nghiep se khong con la CBCC. Uy ban Phap luat de nghi can co quy dinh nham bao dam cac quyen loi chinh dang cho doi ngu vien chuc, dong thoi dam bao cho cac hoat dong tren linh vuc nay duoc lien tuc, on dinh. Voi truong hop la cap truong, nhung vi tri quan trong o nhung co quan hanh chinh, su nghiep se van giu la CBCC.

Ngay 11/10, Hoi dong Dan toc cua QH da khai mac phien hop toan the lan thu 4 va cho y kien vao du thao Luat Quoc tich Viet Nam (sua doi) va du thao Luat Bao hiem y te.

Gop y kien vao du an Luat Quoc tich Viet Nam (sua doi), da so thanh vien Hoi dong Dan toc nhat tri voi nhung quy dinh co ban trong du thao luat theo huong phu hop voi loi ich quoc gia. Tan thanh nguyen tac mot quoc tich nhung de nghi cung nen co nhung quy dinh mo de phu hop voi nhung dieu kien cu the cua dat nuoc va xu the hoi nhap kinh te quoc te. Ve viec cho tro lai quoc tich Viet Nam duoc quy dinh tai dieu 23 du thao luat, mot so dai bieu de nghi can quy dinh nhung dieu kien cho tro lai quoc tich Viet Nam chat che hon, nhat la doi voi cac truong hop bi tuoc quoc tich, bi huy bo quyet dinh cho nhap quoc tich...

Ve du thao Luat Bao hiem y te, cac dai bieu de nghi de cac doi tuong la dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan dang sinh song tai cac thon, xa dac biet kho khan duoc mien 100% chi phi kham chua benh. Cac dai bieu cung de nghi nen tinh toan lai lo trinh thuc hien bao hiem y te toan dan, khong nen non nong an dinh thoi gian cu the de dat muc tieu...

(Theo Nguoi lao dong)


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.