Se co 3 nghi dinh huong dan thuc hien Phap lenh phong chong mai dam

Thứ sáu, 28 Tháng ba 2003, 22:27 GMT+7

Chieu qua (27/2), Cuc Phong chong TNXH (Bo LDTB&XH) vua to chuc lay y kien gop y cac co quan bao chi cho Phap lenh phong chong mai dam sau khi Phap lenh nay vua duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua. Giai dap nhung thac mac cua cac phong vien bao dai Trung uong va dia phuong theo doi mang te nan xa hoi, cac thanh vien trong Ban soan thao Phap lenh da nhan dinh \'\'Cung voi Phap lenh phong chong mai dam, se co 3 nghi dinh huong dan thuc hien kem theo\'\'. Tuy nhien, van con nhieu y kien ban khoan ve thoi han Phap lenh lenh co hieu luc thi hanh (1/7).undefinedundefined


Se co 3 nghi dinh huong dan thuc hien Phap lenh phong chong mai dam
Mua ban dam bi cong an bat qua tang

Thay mat Ban soan thao, Cuc pho Cuc phong chong TNXH (Bo LDTB&XH) Nguyen Van Minh cho biet, Phap lenh phong chong mai dam la van ban phap ly cao nhat tu truoc toi nay trong linh vuc phong chong mai dam. Truoc day, da co nhieu van ban phap luat de cap den van de nay nhu Bo luat Hinh su, Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, mot so Nghi quyet, Nghi dinh cua Chinh phu... Theo ong Minh, tuy co nhieu van ban lien quan den van de phong va chong te nan mai dam nhung hau het la khong thong nhat, phu thuoc vao tung dia phuong va giai doan cu the. Hon nua, cac quy dinh do cung chua dieu chinh het cac quan he phuc tap trong cong tac phong, chong te nan mai dam hien nay. Ong Minh khang dinh: \'\'Can thiet phai co mot Phap lenh nhu the nay hien nay de tang cuong he thong phap luat, tao ra khung phap ly cao hon, thong nhat thi hanh tren toan quoc. Phap lenh phong chong mai dam ra doi se cung voi cac quy dinh cua Bo luat Hinh su ve toi pham nay, lam tang qua cong tac phong, chong mai dam, han che toi muc toi da te nan nay\'\'.


Phap lenh phong chong mai dam gom 6 chuong, 41 dieu voi nhung quy dinh chung ve phong chong mai dam; nhung bien phap va trach nhiem cua co quan, to chuc ca nhan; nhung quy dinh ve xu ly vi pham phap luat ve phong, chong mai dam; trach nhiem quan ly nha nuoc ve cong tac phong, chong mai dam; van de khen thuong va to cao va nhung dieu khoan thi hanh

Trong Phap lenh phong chong mai dam co mot diem moi ma Ban soan thao, cac co quan, ban nganh cung dong dao du luan xa hoi dang het suc quan tam va dong gop y kien xay dung. Do la nhung quy dinh ghi trong dieu 27 cua Phap lenh, ve van de xu ly doi voi can bo, cong chuc, nguoi thuoc luc luong vu trang nhan dan vi pham phap luat ve phong chong mai dam. Theo do, nguoi co hanh vi mua dam, lien quan dem mai dam, loi dung kinh doanh dich vu de hoat dong mai dam... la can bo, cong chuc hoac nguoi thuoc luc luong vu trang nhan dan thi ngoai viec bi xu ly theo quy dinh con bi thong bao cho nguoi dung dau co qua, to chuc, don vi co tham quyen quan ly de giao duc va xu ly ky luat. Dong thoi, can bo, cong chuc hoac nguoi thuoc luc luong vu trang nhan dan vi pham phap luat ve phong, chong mai dam thi trong thoi gian bi xu ly ky luat khong duoc de cu, ung cu vao cac co quan dan cu, to chuc chinh tri...

Ong Do Dang Khanh, Pho phong Chinh sach (Bo LDTB&XH), thanh vien Ban soan thao Phap lenh cho biet, hien nay Ban soan thao dang tien hanh xay dung cac nghi dinh, thong tu huong dan thuc hien Phap lenh phong chong mai dam. Ong Son cho biet, co the co 3 nghi dinh. Do la Nghi dinh quy dinh chi tiet, Nghi dinh huong dan bien phap xu ly, Nghi dinh chuyen ve xu phat hanh chinh trong phong chong mai dam cung nhieu thong tin khac. Ngoai ra cung se co mot thong tu lien tich ve xu phat cong chuc vi pham Phap lenh phong chong mai dam giua Bo LDTB&XH va Bo Noi vu.

Cung nhu nhieu phong vien bao dai tham gia dong gop y kien, ong Le Hong Son, Pho phong Thi dua tuyen truyen (Bo LDTB&XH) cung to ro moi ban khoan cua minh ve gioi han thoi gian de Phap lenh phong chong mai dam co hieu luc thi hanh. Theo ong Son, thoi han 1/7 co the kho thuc hien duoc vi hien nay Ban soan thao dang gap rut hoan thanh mot khoi luong lon nghi dinh va thong tu huong dan.

Ong Nguyen Quy Trong (Bao LD- XH) lai ban khoan ve mot van de khac. Ong Trong cho biet, hien nay co nhieu truong hop xay ra tren thuc the la cac doi tuong mua dam va ban dam gia vo lam nhung doi tinh nhan roi dan nhau vao khach san thi giai quyet nhu the nao, cong an sau khi bat duoc doi tuong mua dam thi gui thong bao cho ai va bang hinh thuc nao, truong hop lanh dao co quan vi pham thi thong bao se gui ve dau...

Theo Ban soan thao, tat ca nhung y kien dong gop se duoc ghi nhan lai va neu phu hop se bo sung de Phap lenh phong chong mai dam nhanh chong co lieu luc va som di vao thuc te xa hoi.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.