Sang nay 51 Khai mac Hoi nghi lan thu chin Ban Chap hanh TU Dang khoa X

Thứ hai, 05 Tháng một 2009, 07:59 GMT+7

Sang nay (5/1), Hoi nghi lan thu chin Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da khai mac tai Ha Noi.

Phat bieu khai mac, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro: Hoi nghi lan nay se kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang trong nua dau nhiem ky (2006-2008); kiem diem hai nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa X) ve phong chong tham nhung, lang phi; 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa VIII) ve chien luoc can bo. Hoi nghi cung se ban, quyet dinh mot so van de quan trong khac

Danh gia nhung thanh tuu quan trong cua dat nuoc ta trong gan 3 nam thuc hien nhung muc tieu, phuong huong ma Dai hoi X cua Dang da xac dinh, Tong Bi thu neu ro: Toan Dang, toan dan, toan quan ta da dong tam, nhat tri, nang dong, sang tao, nam bat thoi co, vuot qua thach thuc, phan dau voi quyet tam cao, da trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang mot cach dong bo, dat nhieu ket qua tich cuc. Cong tac xay dung Dang, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang duoc quan tam day manh, tao duoc mot so chuyen bien tien bo. Suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc tiep tuc duoc cung co va phat huy. Su nghiep doi moi tiep tuc duoc day manh tren moi linh vuc. Chinh tri - xa hoi on dinh; duy tri duoc toc do tang truong kha cao, co ban on dinh kinh te vi mo, linh vuc an sinh xa hoi duoc cham lo nhieu hon. Hoat dong doi ngoai, hoi nhap kinh te quoc te duoc day manh, uy tin nuoc ta tren truong quoc te duoc nang cao; quoc phong an ninh duoc tang cuong, chu quyen va toan ven lanh tho duoc giu vung. Nhieu chi tieu da dat hoac gan dat so voi Nghi quyet Dai hoi X de ra. Tuy nhien, tinh hinh kinh te - xa hoi cua dat nuoc gap khong it kho khan, con han che, yeu kem tren mot so linh vuc.

Tong Bi thu nhan manh, nhung thanh tuu va tien bo ma nhan dan ta da dat duoc trong boi canh do la rat quan trong, that dang quy, dang tu hao. Vua qua, cac nganh, cac cap, cac dia phuong da kiem diem, danh gia ket qua dat duoc trong nua dau nhiem ky, tren co so do de ra phuong huong phan dau trong nua nhiem ky con lai theo pham vi, trach nhiem cua minh. Day la mot co so quan trong gop phan vao viec kiem diem, danh gia ket qua chung cua ca nuoc. Tai Hoi nghi nay, voi vai tro cua cap chien luoc, noi truc tiep de ra duong loi, nghi quyet va chi dao thuc hien duong loi, chu truong cua Dang, phap luat cua Nha nuoc, chung ta phai xem xet, nhin nhan van de o tam chien luoc, quan triet quan diem bien chung, khach quan, nhin thang vao su that, phan anh dung thuc tien de danh gia dung tinh hinh dat nuoc va ket qua thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang trong nua dau nhiem ky qua, phan tich uu, khuyet diem, tim dung nguyen nhan, rut ra nhung bai hoc kinh nghiem bo ich, tren co so do de ra nhung muc tieu, giai phap quyet tam thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang. Nhung noi dung thao luan trong hoi nghi nay se truc tiep gop phan tiep tuc nang cao nang luc lanh dao cua Dang ve moi mat, truoc het la nang luc nam quy luat va van dung quy luat vao hoat dong thuc tien de tao ra buoc phat trien moi cho su nghiep cach mang...

Day cung la luc can di sau nghien cuu de gop phan giai dap nhung van de dat ra tu thuc tien nhu: Quan he giua toc do tang truong va chat luong phat trien, giua tang truong nhanh va phat trien ben vung; giua tang truong kinh te va an sinh, cong bang xa hoi; quan he giua doi moi kinh te va doi moi he thong chinh tri; giua doi moi va on dinh; quan he giua doc lap, tu chu va hoi nhap kinh te quoc te; ve dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi; ve xay dung doi ngu can bo ngang tam voi yeu cau nhiem vu cua thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.... Nhung noi dung thao luan va nhung bai hoc rut ra duoc tu thuc tien vua qua khong chi co y nghia doi voi nua nhiem ky con lai ma con thiet thuc gop phan dinh huong cho cac chang duong doi moi va phat trien cua dat nuoc trong giai doan tiep theo.

Tong Bi thu de nghi cac dong chi Uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang, cac dong chi du hoi nghi de cao trach nhiem, tap trung tri tue, phat huy tinh than dan chu, sang tao, tu phe binh va phe binh nghiem tuc dong gop nhieu y kien thiet thuc de hoi nghi thanh cong tot dep.

Theo chuong trinh, Hoi nghi lan thu chin Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X se lam viec tu 5/1 den ngay 14/1.


(theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.