Resort treo ven bien Quang Nam Khoi cong gion mat

Thứ tư, 26 Tháng mười hai 2007, 22:35 GMT+7


Resort treo ven bien Quang Nam Khoi cong gion mat
Minh hoa: DAD

Mot so cong ty khoi cong 2-3 lan, moi quan khach rat hoanh trang. Ngay khoi cong ho thue rat nhieu may moc san ui den cong truong, nhung khi khach rut thi xe, may cung rut...

Tu nam 2003, co 27 du an dich vu - du lich (da phan xin phep lam resort) duoc cap phep dau tu tai thi xa Hoi An va huyen Dien Ban (mot huyen sat ke thi xa Hoi An, thuoc tinh Quang Nam) voi dien tich 237 ha, trung binh 8,4 ha/du an. Ngoai ra con co 2 du an san golf (Indochina Land va Sai Thanh) voi tong dien tich len den 191 ha.

Du an thi nhieu nhung du an "treo" cung lam. Buc xuc nhat trong so cac du an treo tai Hoi An phai ke den du an cua Cong ty co phan IOC. Tu nam 2004, Cong ty IOC da duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat voi dien tich 4,32 ha. Cong tac giai phong mat bang da hoan thanh, Cong ty IOC co duoc mat bang "sach" o vi tri rat thuan loi, mot mat nhin ra bien, mot mat phia ngay sat khu do thi co Hoi An. Tuy vay, trong gan 4 nam, cong ty nay van chua thuc hien ky quy, chua trien khai cong trinh theo giay phep xay dung da duoc cap. Duoc biet, ngay 21.11, UBND thi xa Hoi An da co to trinh de nghi UBND tinh ra quyet dinh thu hoi 4,32 ha dat du an cua Cong ty co phan IOC. To trinh nay neu ro: "Trong thoi gian qua, cong ty nhieu lan to chuc khoi cong nhung tren thuc te khong dau tu xay dung ma chat pha cay coi lam xoi lo dat tai khu vuc ven bien...".

Truoc tinh trang cac du an treo gay buc xuc tai dia phuong, thang 10.2007, Doan kiem tra cua Hoi dong nhan dan tinh Quang Nam da co bao cao ket qua kiem tra tinh hinh thuc hien quy hoach, ke hoach quan ly su dung dat khu vuc ven bien thuoc huyen Dien Ban va thi xa Hoi An. Theo do, tai huyen Dien Ban va thi xa Hoi An, co 29 du an dich vu - du lich (tinh ca 2 du an san golf) duoc dau tu, trong do moi co 5 du an duoc dua vao hoat dong, 15 du an dang trien khai (trong do 5 du an dang trien khai tich cuc, 10 du an trien khai cham, cam chung), 9 du an chua trien khai hoac chua hoan thanh cac thu tuc dau tu.

Co the ke ten hang loat cong ty du da nhan dat nhung vi cac ly do khac nhau den nay chua xay dung xong, dat bi xoi lo nhu: Cong ty thuong mai dich vu du lich Cu Lao Cham (dien tich duoc giao la 11,7 ha tu nam 2003, sau khi bi xoi lo chi con 6,7 ha); Cong ty Dong Duong duoc giao 5,5 ha tu nam 2003, sau khi bi xoi lo gio chi con 3,1 ha...

Tu nam 2003 den nay, tai huyen Dien Ban va thi xa Hoi An (Quang Nam) co 29 du an du lich, dich vu voi dien tich dat duoc cap len toi hon 400 ha. Tuy nhien, moi chi co 5 du an da di vao hoat dong, 10 du an trien khai cham, cam chung, con toi 9 du an chua trien khai.


Trong so cac nguyen nhan khien tinh trang du an treo chiem ty le lon co ca nguyen nhan tu chinh quyen dia phuong vuong mac trong van de giai phong mat bang. Tuy nhien, nhieu du an du da giai phong mat bang tron ven nhung cac cong ty nhan dat van khong trien khai, hoac trien khai cam chung nhu du an Khu du lich Dong Duong, khu du lich Cu Lao Cham, khu du lich bien Hoi An. Mot can bo lanh dao thi xa Hoi An cho biet: "Mot so cong ty khoi cong 2-3 lan, moi quan khach rat hoanh trang. Ngay khoi cong ho thue rat nhieu may moc san ui den cong truong, nhung khi khach rut thi xe, may cung rut".

Doan cong tac cua Hoi dong nhan dan tinh Quang Nam cung co bao cao de nghi thu hoi 9 du an nhu: Cong ty Dinh Street, Cong ty IOC, Khu du lich Cu Lao Cham, du an cua Cong ty Song Han, Khu du lich Le Phan... Trao doi voi Thanh Nien, ong Nguyen Su, Bi thu Thi uy Hoi An buc xuc: "Neu cac doanh nghiep khong trien khai, chung toi thu hoi de trong cay chan cat, boi neu moi truong sinh thai bi xam hai, Hoi An se khong con la Hoi An nua".

Kap Thanh LongCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.