Quy hoach can bo chien luoc Mot nhiem vu trong tam cua Dang

Thứ sáu, 10 Tháng năm 2013, 20:34 GMT+7

Tai Hoi nghi Trung uong 7 (Khoa XI), dien ra tu 2-11/5, cong tac quy hoach can bo cap chien luoc la mot noi dung quan trong, co y nghia lau dai, duoc Trung uong thao luan ky nham chuan bi nhan su du kien cho cac vi tri chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo.


Quy hoach can bo chien luoc: Mot nhiem vu trong tam cua Dang

Quy hoach can bo cap chien luoc la mot trong sau van de trong tam duoc thao luan tai Hoi nghi Trung uong 7 (khoa XI). Anh: vov.vn

Nghi quyet Trung uong 4 Khoa XI xac dinh thuc hien quy hoach doi ngu can bo cap chien luoc cua dat nuoc la mot trong tam va vo cung can thiet. Tung buoc trong chuong trinh hoat dong cua Dang cung nhu tung cap, tung nganh, tung dia phuong deu phai xuc tien viec quy hoach doi ngu can bo cap chien luoc cho phu hop.

Co nhieu bien phap de thuc hien cong tac quy hoach can bo chien luoc dat ket qua, co tinh kha thi, song trong dieu kien cu the cua nuoc ta hien nay can tap trung nhung van de chu yeu sau.

Xac dinh ro the nao la can bo cap chien luoc

Can bo cap chien luoc la can bo du tam co, du pham chat, nang luc, tri tue dam duong va giai quyet duoc nhung van de chien luoc cua quoc gia, cua dat nuoc.

Nguoi can bo cap chien luoc phai co trinh do chuyen mon nghiep vu, nhan quan chinh tri, tam hieu biet sau rong va kha nang to chuc thuc hien cac nhiem vu chien luoc bang nhung hinh thuc, bien phap, buoc di thich hop trong nhung dieu kien, hoan canh lich su, cu the cua dat nuoc.

Can bo cap chien luoc la nhung nguoi co to chat tam chien luoc cua quoc gia chu khong phai la nguoi co dieu kien tuoi tac tham gia, nam giu cong viec ay dai lau hoac vi nhung ly do nao day. Viec dam bao ket hop ba do tuoi va co cau la can thiet song van de quyet dinh, cot loi, ban chat cua can bo cap chien luoc la nhung to chat tam chien luoc. Tu day se gat bo nhung sai trai lech lac, phiem dien, co hoi, ca nhan, chu quan trong cong tac can bo noi chung, trong viec quy hoach can bo cap chien luoc noi rieng. Day thuc su la van de he trong lien quan den van menh cua quoc gia, lien quan den su phat trien cua dat nuoc.

Phan biet cong tac quy hoach voi cong tac nhan su: Cong tac quy hoach la viec chu dong chuan bi nguon nhan su tu xa cho cong tac can bo, bao gom ca khau dao tao, boi duong, ren luyen de chuan bi bo tri, bo nhiem can bo trong tuong lai; con cong tac nhan su la viec lua chon nguoi de bo tri, bo nhiem vao vi tri co nhu cau theo tieu chuan chuc danh can bo.
Do vay, viec lua chon nhan su vao quy hoach can co tieu chi, bao dam tinh thong nhat, dong bo va su lien thong giua quy hoach cua cap tren va cap duoi; dong thoi phai lam nhieu lan, bo sung, dieu chinh dan, khong nhat thiet phai du so luong ngay tu dau.
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Thuc hien tot cong tac quy hoach can bo cap chien luoc

Viec quy hoach can bo noi chung, quy hoach can bo cap chien luoc noi rieng xua nay chung ta da de cap, song viec thuc hien con kha hinh thuc, tuy tien, thieu thuong xuyen lien tuc va bai ban. Vi the co tinh trang hang hut, bi dong, lung tung trong cong tac bo tri, sap xep can bo, nhat la khi to chuc dai hoi cac cap.
Cong tac quy hoach can bo chien luoc duoc tien hanh theo quy trinh co ban. Truoc het, xac dinh ro yeu cau chien luoc doi voi loai can bo ma dat nuoc dang can. Thu hai, that su khach quan, cong tam, trong sang vi viec ma chon nguoi. Thu ba, phat hien som nhung nguoi co to chat cua nguoi can bo cap chien luoc. Thu tu, dao tao, boi duong, ren luyen, thu thach. Thu nam, bo tri sau khi xac dinh, danh gia dung thuc chat doi voi ho qua cac khau da tien hanh neu tren. Nhu vay se tranh tinh trang quy hoach hinh thuc, quy hoach mot dang, lam mot neo, vua ton cong suc, tien cua, thoi gian, vua anh huong den long tin cua nhan dan, su trong sang lanh manh cua cong tac can bo.

Bo tri can bo cap chien luoc

Viec bo tri, sap xep can bo cap chien luoc la vo cung he trong. No doi hoi nguoi can bo duoc bo tri the hien toan bo pham chat, nang luc, trinh do tam chien luoc trong cuoc song, la nhung co so bao dam cho ho hoan thanh tot nhiem vu chien luoc duoc giao. Cong viec ay cua ho lien quan den chien luoc quoc gia, den su van dong phat trien cua dat nuoc. Bo tri dung can bo chien luoc thi dat nuoc se on dinh, phat trien. Nguoc lai bo tri sai can bo chien luoc thi dat nuoc lung tung, quan quanh, thut lui, tut hau so voi khu vuc va the gioi…

Co quan diem dung va trach nhiem cao trong cong tac can bo chien luoc

Quan diem dung va trach nhiem cao cua nhung ca nhan, to chuc lam cong tac can bo chien luoc co y nghia, tam quan trong vo cung lon vi no lien quan den duong loi, chat luong, hinh thuc, buoc di cua qua trinh phat trien dat nuoc thong qua thuc te hoat dong cua nhung can bo cap chien luoc nay. Do la su thong nhat tu tuong, co quan diem ro rang ve muc dich, yeu cau chon, bo tri can bo cap chien luoc. Su thong nhat nay tu yeu cau khach quan cua nhung doi hoi cua cuoc song, tuyet nhien khong de nhung quan diem, tinh cam, y thuc thieu trach nhiem voi nhan dan, voi dat nuoc chi phoi.

Quan diem dung va trach nhiem cao cua ca nhan va to chuc lam cong tac can bo cap chien luoc the hien o nhieu diem, song co the khai quat o cac diem chinh sau: Thu nhat, phai khach quan, cong tam, that su vi dan, vi Dang, vi nuoc, trong cac khau cua quy trinh lam cong tac can bo chien luoc. Thu hai, xac dinh ro cac tieu chuan cua nguoi can bo cap chien luoc. Trong do tieu chuan trung thanh voi loi ich cua nhan dan, cua dat nuoc, cua dan toc duoc dat len hang dau cung voi cac tieu chuan duc va tai. Thu ba, co co che khach quan, khoa hoc thuong xuyen theo doi, kiem tra, kiem soat, danh gia can bo cap chien luoc va co bien phap dung dan, nghiem minh, cong khai, dan chu voi can bo chien luoc tren co so kiem tra, giam sat cua Dang, cac co quan chuc nang va cua nhan dan.Thu tu, bo tri tang so du va co tranh cu cua nhung can bo du kien bo tri o cap chien luoc de co co so lua chon dung nguoi, dung viec mot cach cong khai, dan chu, minh bach.Thu nam, thuc hien co len, co xuong tren co so thuc chat chat luong, hieu qua cong viec ma trach nhiem nguoi can bo cap chien luoc dam nhiem.

PGS. TS. Tran Quang Nhiep


(chinhphu.vn)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.