Quy hoach Ha Noi can co y kien cua Bo Quoc phong

Thứ hai, 23 Tháng tám 2010, 10:34 GMT+7

Trong bao cao gui Thu tuong Chinh phu ve Do an Quy hoach chung xay dung Thu do Ha Noi den nam 2030 va tam nhin den nam 2050, UBND TP Ha Noi kien nghi can phai co y kien cua Bo Quoc phong trong van de quy hoach dat an ninh quoc phong va cac van de lien quan…

Cuoi tuan vua qua, UBND Thanh pho Ha Noi da co van ban gui Thu tuong Chinh phu va Bo xay dung ve viec de nghi gop y cho Do an Quy hoach chung xay dung Thu do Ha Noi den nam 2030 va tam nhin den nam 2050. Ngoai viec kien nghi khong chuyen trung tam hanh chinh - chinh tri Quoc gia len Ba Vi, cung co nghia la se khong lam tuyen duong “Truc Thang Long”, thi Ha Noi con kien nghi Quy hoach can phai co y kien cua Bo Quoc phong trong van de quy hoach dat an ninh quoc phong va cac van de lien quan.

Theo do, khong the tuy tien theo vi tri va muc do do thi hoa ma chuyen doi thanh dat do thi. Dinh huong quy hoach cac do thi trung tam, ve tinh va khong che do cao cac cong trinh can co y kien ve chieu cao tinh khong cua Bo Quoc phong theo Nghi dinh so 20/2009/ND-CP ngay 23/2/2009 cua Chinh phu ve quan ly do cao chuong ngai vat hang khong va cac tran dia quan ly, bao ve vung troi Viet Nam.

Lien quan den Dai doc lap duoc tu van dua ra la se dung tren truc Thang Long, lanh dao TP kien nghi can xac dinh ro vi tri Dai doc lap va dac biet nhan manh la phai gan voi Trung tam chinh tri, lich su van hoa va khong gian cong cong quang truong lon cua Thanh pho, dam bao tinh hoanh trang, trang trong cua thoi ky doi moi.

Ngoai ra, Ha Noi cung neu y kien ve mot so cac dinhhuong khac nhu phat trien nha o; tai chinh quan ly do thi,moi truong va tac dong cua bien doi khi hau…Anh minh hoa

Dinh huong quy hoach cac do thi trung tam, ve tinh va khong che do cao cac cong trinh can co y kien ve chieu cao tinh khong cua Bo Quoc phong

Dua ra con so chua co co so

Theo lanh dao TP Ha Noi, viec neu tieu chuan 30m2 san/nguoi doi voi do thi va 25m2 san/nguoi doi voi nong thon trong do an la chua co co so va can phai co luan chung cu the. Doi voi ca khu tap the cu, quy hoach can dinh huong cu the nham dam bao muc tieu giam dan so trong 4 quan noi thanh va kha nang doi ung ve chi phi dau tu cung nhu ke hoach trien khai. Thuc te la vua qua, TP da trien khai thi diem mot so khu nhung den nay van gap rat nhieu kho khan, vuong mac ve quan diem, ve loi ich kinh te, ve quan ly nha nuoc, quan ly do thi…

Ha Noi hien con hon 700 du an quy hoach, 244 du an duoc Chinh phu dong y nguyen tac cho phep tiep tuc trien khai co dieu kien, trong do con nhieu du an quy hoach nam trong vung du kien la hanh lang xanh, vanh dai xanh… viec dung hoac thay doi muc tieu dau tu se gay ra nhung thiet hai lon ve cua cai vat chat va moi truong dau tu. Do vay, Ha Noi kien nghi ban do an quy hoach Thu do can de xuat va kien nghi giai phap ve tai chinh cu the de giai quyet nhung ton tai nay.

Theo de xuat cua ben tu van, viec phan ky dau tu giai doan 2010 den 2020 chu yeu tap trung trong vanh dai 4 den vanh dai song Nhue. Tuy nhien, lam nhu vay se tiep tuc thuhut dan cu vao chuoi do thi mo rong cua thanh pho trung tam bao quanh khu vuc noi do cu, vi vay se khong the giai quyet duoc van de giam dan so va van de giao thong. UBND TP Ha Noi kien nghi can xac dinh phat trien hoan thien cac Khu cong nghe Hoa Lac, Khu cong nghiep moi, Khu Dai hoc Quoc gia dong bo thanh mot do thi hoan chinh lam dong luc de hut dan ra khoi do thi trung tam vao cac do thi ve tinh.

Lanh dao TP kien nghi can lam ro muc do anh huong cua bien doi khi hau tren pham vi toan cau, Viet Nam co anh huong den moi truong Ha Noi (dac biet la ve thay doi muc nuoc mat, suy thoai nuoc ngam, nuoc bien dang cao, dong dat, bao lon…).

Dac biet, TP kien nghi can co danh gia sau sac hon ve vai tro he thong cac con song va mat nuoc song Hong, song Day, song Tich, song Nhue, song To Llich… doi voi to chuc canh quan va moi truong Ha Noi. Theo lanh dao TP, de an can de xuat cac giai phap cu the de khoi phuc va xu ly moi truong dang ngay cang o nhiem nang, trong do bao gom ca cac de xuat trong lien ket vung voi cac tinh lan can de giai quyet triet de cac van de tu thuong luu den ha luu va vung phu can.


Tue KhanhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.