Quy bao tri duong bo se khong thu qua gia xang dau

Thứ sáu, 09 Tháng chín 2011, 07:05 GMT+7

“Bo Tai chinh van bao luu y kien khong thu phi su dung duong bo thong qua phi xang dau, dong thoi Quy bao tri duong bo chi chi tra cho cac hoat dong sua chua duong bo”, ba Nguyen Thi Minh, Thu truong Bo Tai chinh khang dinh.

Day la quan diem cua Bo Tai chinh duoc dua ra tai cuoc hop moi day cua lien Bo Giao thong van tai (GTVT), Bo Tai Chinh, Bo Tu phap, sau khi nghe Bo GTVT trinh bay De an Quy bao tri duong bo, du thao to trinh, Quyet dinh gui Thu tuong Chinh phu.

Theo do, Bo Tai chinh va Bo Tu phap cung de nghi Bo GTVT lam ro cac can cu de tinh toan nhu cau von cho cong tac sua chua duong bo, trong do can xem xet lai dinh muc sua chua duong bo, xac dinh ro hien von ngan sach dap ung den muc do nao, huy dong dong gop cua nguoi dan tham gia giao thong den muc do nao…

Lien Bo cung thong nhat, thu phi giao thong qua xe may se giao cho dia phuong quyet dinh muc thu, lo trinh thu, tuy thuoc vao dieu kien cu the cua dia phuong va quyet dinh cua Hoi dong nhan dan, Bo GTVT chi xay dung quy dinh khung.

Muc thu phi cung can phai co lo trinh, khong nen nhay tu muc thu qua tram thu phi kha thap hien nay, sang muc phi qua cao gay xao tron lon.


Quy bao tri duong bo se khong thu qua gia xang dau
Viec thu phi cho Quy bao tri duong bo se chi duoc thuc hien qua dau phuong tien va gia xang. Anh minh hoa Internet.

Ngoai ra, viec giai quyet lao dong doi du tu cac tram thu phi bi giai the se lay tu nguon cua cac quy chinh sach lao dong hien tai, khong su dung kinh phi tu Quy bao tri duong bo.

Truoc y kien cua 2 Bo Tai chinh va Tu phap, ong Nguyen Hong Truong, Thu truong Bo GTVT cho biet, se trinh Thu tuong Chinh phu 2 phuong an thu cho Quy bao tri duong bo, trong do bo cac khoan thu tu dau, cu the:

Phuong an 1 (phuong an uu tien): Quy bao tri duong bo se duoc hinh thanh tu nguon thu chu yeu qua dau phuong tien giao thong, gom ca oto va xe may, cong voi ngan sach Nha nuoc cap bu cho du nhu cau.

Phuong an 2: Quy Bao tri duong bo duoc hinh thanh qua 3 nguon thu chu yeu: Thu qua dau phuong tien (chi thu oto), thu qua phi xang (khong thu phi dung dau diesel) va Ngan sach Nha nuoc cap bu them cho du nhu cau.

Cac tram thu phi nop ngan sach se duoc giai the, cac tram da ban quyen thu phi se de hoat dong lau nhat den het nam 2015. Cac tram thu phi cua nha dau tu BOT van tiep tuc duy tri.

Theo do, Bo GTVT du kien lo trinh thu phi cho Quy bao tri trong nam dau se dap ung duoc 70% nhu cau sua chua duong bo, sau 5 nam se dap ung toan bo nhu cau.

Cham nhat ngay 30/10, cac Bo phai hoan tat du thao trinh Thu tuong Chinh phu, de Quy co the chinh thuc di vao hoat dong tu thang 7/2012.

Truoc do, Tong Cuc duong bo Viet Nam (Bo GTVT) da dua ra De an Quy bao tri duong bo, trong do de xuat 3 phuong an de thu du 12.200 ty dong cho Quy Bao tri duong bo moi nam.

Phuong an 1: Se thu truc tiep tren dau phuong tien oto, xe may; tu ngan sach nha nuoc cap gian tiep qua ti le % tren gia xang, dau diesel; va cap truc tiep bo sung cho du nhu cau von bao tri duong bo hang nam.

Phuong an 2: Gom cac khoan thu truc tiep tu dau phuong tien co gioi duong bo (chi thu voi oto, khong thu mo to), tu ngan sach nha nuoc cap gian tiep qua thue nhap khau xang, dau diesel (voi muc 1.000 dong/lit xang, 330 dong/lit dau diesel); va cap bo sung truc tiep cho du nhu cau.

Phuong an 3: Se thu truc tiep tu dau phuong tien co gioi duong bo (ca oto va moto); va ngan sach nha nuoc cap bo sung.


Le Viet
Tin lien quan

» Phi bao tri duong bo: Mot xe se ganh nhieu loai phi?
» Oto se chiu phi "bao tri duong bo" gan 1,5 trieu/thang?
» Thu phi duong bo qua xang, dau: Can cong bang!
» "Chung toi cam ket duong tot khi co Quy bao tri"


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.