Quoc hoi vua thong qua nhieu luat quan trong

Thứ ba, 20 Tháng mười một 2012, 16:13 GMT+7

Sang nay (20-11), cac dai bieu Quoc hoi hop tai hoi truong, bieu quyet, thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat luat su; Luat dien luc; Luat quan ly thue; Luat du tru quoc gia; Luat hop tac xa (sua doi); Luat xuat ban (sua doi).

» Quoc hoi se bieu quyet, thong qua 7 luat
» Kien nghi bo quy dinh xu phat xe "khong chinh chu"
» Ngam nu dai bieu Quoc hoi xinh dep cua doan Hai Duong
» Video: Toan bo phien tra loi chat van cua Thu tuong
» Thu tuong: Toi se thuc hien nghiem tuc nhu 51 nam qua


Buoi chieu, cac dai bieu thao luan ve du an Luat khoa hoc va cong nghe (sua doi).

Giang vien luat khong duoc hanh nghe luat su

Quoc hoi da bieu quyet thong qua noi dung nay sang 20-11 voi 62,27% y kien dai bieu tan thanh.

Quoc hoi vua thong qua nhieu luat quan trong
Cac dai bieu Quoc hoi bieu quyet. Anh minh hoa

Ve viec cho phep vien chuc dang lam cong tac giang day phap luat duoc hanh nghe luat su, Bao cao giai trinh, tiep thu y kien cua Uy ban thuong vu Quoc hoi duoc trinh bay sang 20-11 cho biet, qua thao luan va xin y kien bang phieu, cac dai bieu Quoc hoi co hai loai y kien chu yeu.

Loai y kien thu nhat tan thanh voi du thao Luat, theo do khong cho phep quy dinh vien chuc dang lam cong tac giang day phap luat hanh nghe luat su.

Loai y kien thu 2 de nghi chinh ly quy dinh tai diem b khoan 4 Dieu 17 du thao Luat theo huong cho phep vien chuc dang lam cong tac giang day phap luat luat hanh nghe luat su (trong do, nhieu y kien de nghi cho phep doi tuong tren duoc hanh nghe luat su nhung chi o linh vuc tu van phap luat).

Cac y kien thu 2 cho rang, quy dinh nhu vay se tao ra co che thu hut nguon nhan luc chat luong cao bo sung cho doi ngu luat su, vua phat huy nang luc chuyen mon, vua giup doi ngu giang vien phap luat co dieu kien ket hop giua ly luan va thuc tien, qua do nang cao nang luc chuyen mon cua doi ngu nay.

Bao cao giai trinh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi cho rang viec cho phep vien chuc lam cong tac giang day phap luat duoc hanh nghe luat su se lam phan tan nguon luc, anh huong den hoat dong chuyen mon giang day va kho bao dam chat luong hanh nghe luat su trong khi so giang vien dai hoc chuyen nganh luat so voi yeu cau phat trien con rat thieu.

Hon nua, ben canh nhung loi the nhu loai y kien thu hai da neu, neu cho phep vien chuc lam cong tac giang day phap luat duoc kiem nhiem hanh nghe luat su cung chua khac phuc duoc nhung han che can ban cua hanh nghe luat su nhung nam vua qua.

Ngoai ra, neu chi cho phep doi tuong noi tren hanh nghe luat su o linh vuc tu van phap luat thi se hinh thanh hai loai luat su: luat su tu van va luat su tranh tung. Dieu nay khong phu hop voi quy dinh hien hanh va cung khong giai quyet duoc van de buc xuc nhat hien nay la rat thieu luat su tham gia to tung, dac biet la trong hoat dong to tung hinh su.

Hon nua, hoat dong tu van phap luat cua vien chuc giang day phap luat da duoc phap luat hien hanh dieu chinh, nen khong can thiet bo sung trong Luat nay.

Tu nhung ly do neu tren, Uy ban thuong vu Quoc hoi de nghi Quoc hoi cho giu quy dinh ve van de nay nhu diem b khoan 4 Dieu 17 du thao Luat.

Quoc hoi da bieu quyet thong qua noi dung nay voi 330/470 y kien dai bieu co mat tan thanh, chiem 62,27% truoc khi thong qua toan van Luat voi 90,16% y kien tan thanh.

Theo do, diem b khoan 4 Dieu 17 quy dinh: Nguoi dang la can bo, cong chuc, vien chuc; si quan, quan nhan chuyen nghiep, cong nhan quoc phong trong co quan, don vi thuoc Quan doi nhan dan; si quan, ha si quan, cong nhan trong co quan, don vi thuoc Cong an nhan dan thi khong duoc cap Chung chi hanh nghe luat su.

Thong qua Luat Du tru quoc gia

Trong buoi sang, Quoc hoi cung da bieu quyet thong qua luat Du tru quoc gia voi 471/472 y kien tan thanh (chiem 94,58%).

Luat quy dinh muc tieu cua du tru quoc gia (DTQG) la Nha nuoc hinh thanh, su dung du tru quoc gia nham chu dong dap ung yeu cau dot xuat, cap bach ve phong, chong, khac phuc hau qua thien tai, tham hoa, hoa hoan, dich benh; phuc vu quoc phong, an ninh.

Che do, chinh sach doi voi cong chuc, vien chuc DTQG

Bao cao tiep thu, giai trinh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi cho biet mot so y kien de nghi co che do, chinh sach rieng doi voi nguoi lam cong tac DTQG. Tuy nhien, mot so y kien cho rang, khong nen ap dung che do rieng doi voi nhung nguoi lam cong tac DTQG hoac chi nen ap dung doi voi mot so doi tuong lam cong tac DTQG tai vung sau, vung xa, tiep xuc truc tiep voi cac hoa chat doc hai…

Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho rang, tren thuc te, nguoi lam cong tac DTQG co dieu kien lam viec dac thu, co kho khan rieng (phai lam viec trong nhieu tinh huong khan cap, nguy hiem). Vi vay, can co chinh sach dong vien, khuyen khich nguoi lao dong gan bo voi cong tac DTQG, nhung mat khac, cung bao dam tinh cong bang giua nguoi lam truc tiep cong tac DTQG voi nguoi chi lam cong tac hanh chinh tai cac bo, nganh. Do do, UBTVQH tiep thu, chinh sua va trinh Quoc hoi xem xet.

Theo do, Dieu 9 cua Luat Du tru quoc vua duoc Quoc hoi thong qua gia quy dinh: Nguoi lam cong tac du tru quoc gia bao gom: Cong chuc, vien chuc lam viec tai co quan quan ly du tru quoc gia chuyen trach; nguoi lam cong tac du tru quoc gia la quan nhan, cong an thi duoc huong phu cap tham nien; tuy theo linh vuc, tinh chat cong viec duoc huong phu cap uu da nghe.

Nhu vay, cong chuc, vien chuc lam cong tac DTQG tai cac bo, nganh khong duoc huong chinh sach tren.

Quy dinh danh muc hang du tru quoc gia

Dieu 27 cua Luat quy dinh cac mat hang thuoc Danh muc hang du tru quoc gia phai dap ung muc tieu du tru quoc gia duoc quy dinh tai Dieu 3 va mot trong cac tieu chi: La mat hang chien luoc, thiet yeu, co tan suat su dung nhieu, co tac dung ung pho kip thoi trong tinh huong dot xuat, cap bach; La mat hang dac chung, khong the thay the; La vat tu, thiet bi, hang hoa bao dam quoc phong, an ninh ma san xuat trong nuoc chua dap ung duoc yeu cau ve so luong, chat luong, chung loai.

Dieu 27 cung quy dinh Danh muc hang du tru quoc gia bao gom cac nhom hang: Luong thuc; Vat tu, thiet bi cuu ho, cuu nan; Vat tu thong dung dong vien cong nghiep; Muoi trang; Nhien lieu; Vat lieu no cong nghiep; Hat giong cay trong; Thuoc bao ve thuc vat; Hoa chat khu khuan, khu trung lam sach moi truong, xu ly nguon nuoc sinh hoat va trong nuoi trong thuy san; Thuoc phong, chong dich benh cho nguoi; Thuoc phong, chong dich benh cho gia suc, gia cam, cay trong, nuoi trong thuy san; Vat tu, thiet bi, hang hoa phuc vu quoc phong, an ninh.

Trong truong hop can dieu chinh Danh muc hang du tru quoc gia, Chinh phu trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

Hop tac xa duoc cung cap san pham ra thi truong

Quoc hoi da bieu quyet thong qua Luat Hop tac xa (sua doi) voi 436/463 y kien tan thanh (87,55%).

Bao cao tiep thu, giai trinh y kien cua cac dai bieu Quoc hoi do Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban kinh te cua Quoc hoi Nguyen Van Giau trinh bay cho biet, co y kien de nghi cho phep hop tac xa duoc quyen cung cap san pham, dich vu rong rai ra thi truong de hop tac xa phat trien va khang dinh quyen tu chu, tu chiu trach nhiem.

Uy ban Thuong vu Quoc hoi nhan thay, khac voi mo hinh hop tac xa kieu cu, hop tac xa kieu moi hoat dong nham muc dich tap trung mang lai loi ich cho thanh vien thong qua viec cam ket cung ung, tieu thu san pham, dich vu, viec lam theo nhu cau cua thanh vien.

De dat muc dich do, hop tac xa tu chu trong hoat dong, co quyen duoc cung ung, tieu thu san pham, dich vu, viec lam cho ca doi tuong khong phai la thanh vien.

Tuy nhien, de hoat dong dung ban chat, hop tac xa phai bao dam loi ich cho thanh vien lon hon so voi doi tuong khong phai thanh vien, do vay, du thao Luat duoc thiet ke theo huong hop tac xa co quyen cung ung, tieu thu san pham, dich vu, viec lam ra thi truong, nhung phai bao dam hoan thanh cam ket nghia vu doi voi thanh vien.

Khoan 3 va 4 Dieu 8 da duoc Quoc hoi thong qua quy dinh ve quyen cua hop tac xa, lien hiep hop tac xa neu ro: “Tien hanh cac hoat dong san xuat, kinh doanh, tao viec lam theo nganh, nghe da dang ky nham dap ung nhu cau chung cua thanh vien, hop tac xa thanh vien; Cung ung, tieu thu san pham, dich vu, viec lam cho thanh vien, hop tac xa thanh vien va ra thi truong nhung phai bao dam hoan thanh nghia vu doi voi thanh vien, hop tac xa thanh vien.”

Quy dinh ve Lien minh hop tac xa

Bao cao giai trinh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi cho biet, co y kien cho rang, xet ve ban chat, lien minh hop tac xa la to chuc dai dien do cac hop tac xa tu nguyen thanh lap va hoat dong theo quy dinh phap luat chung ve hoi, de nghi can nhac bo Dieu 58 trong du thao Luat (Dieu 58: To chuc lien minh hop tac xa Viet Nam, to chuc lien minh hop tac xa tinh, thanh pho truc thuoc trung uong).

Co y kien cho rang du thao Luat quy dinh lien minh hop tac xa duoc thanh lap o Trung uong va cap tinh la chua bao dam nguyen tac tu nguyen, tu chu; co y kien de nghi nen mo rong he thong lien minh den cap huyen.

Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho rang, lien minh hop tac xa la to chuc dai dien cua hop tac xa va thuc te dang ton tai co cau to chuc, hoat dong cua lien minh o cap trung uong va cap tinh; dieu le hoat dong duoc co quan Nha nuoc phe duyet. Dong thoi, thuc trang hoat dong hop tac xa con nhieu han che, nen can Nha nuoc ho tro, tao dieu kien de lien minh hop tac xa hoat dong nham phat trien phong trao hop tac xa o nuoc ta dung voi tinh than Nghi quyet Trung uong 5 Khoa IX.

Tiep thu y kien dai bieu Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi chinh ly theo huong ton trong nguyen tac tu nguyen, tu chu cua to chuc dai dien hop tac xa, lien hiep hop tac xa, dong thoi ghi nhan vai tro cua lien minh hop tac xa.

Tai Dieu 58 cua Luat Hop tac xa (sua doi) da duoc Quoc hoi thong qua quy dinh ro: Lien minh hop tac xa Viet Nam duoc thanh lap o trung uong; lien minh hop tac xa cap tinh duoc thanh lap o cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong. Dieu le lien minh hop tac xa Viet Nam duoc dai hoi lien minh hop tac xa Viet Nam thong qua va do Thu tuong Chinh phu phe duyet; dieu le lien minh hop tac xa cap tinh duoc dai hoi lien minh hop tac xa cap tinh thong qua va do Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh phe duyet.

Chua cho phep tu nhan thanh lap nha xuat ban

Sang 20-11, cac dai bieu Quoc hoi bieu quyet thong qua Luat Xuat ban (sua doi) voi 92,37% y kien tan thanh.

Truoc khi bieu quyet thong qua toan van Luat Xuat ban (sua doi), Quoc hoi da bieu quyet thong qua dieu Dieu 12 ve Doi tuong thanh lap nha xuat ban va loai hinh to chuc nha xuat ban voi 93,17% y kien tan thanh.

Theo do, Dieu 12 quy dinh: Co quan, to chuc duoc thanh lap nha xuat ban gom: Co quan nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi o trung uong va cap tinh; Don vi su nghiep cong lap o trung uong, to chuc chinh tri - xa hoi - nghe nghiep o trung uong truc tiep sang tao ra tac pham va tai lieu khoa hoc, hoc thuat. Nha xuat ban to chuc va hoat dong theo loai hinh don vi su nghiep cong lap hoac doanh nghiep kinh doanh co dieu kien do Nha nuoc la chu so huu.

Truoc do, Bao cao tiep thu, giai trinh y kien cua dai bieu Quoc hoi ve Luat xuat ban (sua doi) do Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban van hoa, giao duc, thanh nien, thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi Dao Trong Thi trinh bay cho biet: Mot so y kien de nghi mo rong doi tuong thanh lap va loai hinh to chuc nha xuat ban, cho phep tu nhan tham gia thanh lap nha xuat ban.

Co y kien cho rang, quy dinh doi tuong thanh lap nha xuat ban nhu du thao Luat la qua rong se dan den tinh trang thanh lap nha xuat ban tran lan, kho khan cho cong tac quan ly.

Uy ban thuong vu Quoc hoi cho rang, Dieu 12 cua du thao Luat duoc thiet ke theo huong ke thua Luat hien hanh va cu the hoa doi tuong duoc thanh lap nha xuat ban, trong do luat hoa nhung noi dung phu hop da duoc kiem chung trong thuc tien cua Nghi dinh so 72/2011/ND-CP ngay 23/8/2011cua Chinh phu trong do quy dinh bo sung cac to chuc duoc thanh lap nha xuat ban, do do khong giao Chinh phu quy dinh ve doi tuong khac duoc thanh lap nha xuat ban.

De day manh xa hoi hoa hoat dong xuat ban, du thao Luat da mo rong hop ly su tham gia cua tu nhan trong cac khau khac nhau cua hoat dong xuat ban. Tuy vay, vi hoat dong xuat ban thuoc linh vuc van hoa - tu tuong, cho nen de bao dam dieu kien co the quan ly, kiem soat duoc noi dung van hoa – tu tuong cua xuat ban pham, Uy ban thuong vu Quoc hoi de nghi chua cho phep tu nhan thanh lap nha xuat ban.

Xuat ban va phat hanh xuat ban pham dien tu

Bao cao giai trinh cho biet co y kien de nghi quy dinh chi tiet de dieu chinh linh vuc xuat ban va phat hanh xuat ban pham dien tu ma khong giao cho Chinh phu quy dinh.

Uy ban thuong vu Quoc hoi cho rang, du thao Luat lan nay da bo sung mot chuong rieng ve xuat ban, phat hanh xuat ban pham dien tu tren co so ke thua nhung quy dinh tu Luat hien hanh, nghien cuu bo sung nhung quy dinh moi ve xuat ban, phat hanh xuat ban pham dien tu cap nhat hon voi su phat trien cong nghe thong tin va hoat dong xuat ban dien tu trong nuoc cung nhu tren the gioi hien nay. Nhung quy dinh nay phu hop, thong nhat voi cac quy dinh cua phap luat ve vien thong, cong nghe thong tin, giao dich dien tu cua Viet Nam.

Tuy nhien, xuat ban dien tu la van de moi, dang trong qua trinh van dong, phat trien khong ngung, hon nua cung moi la buoc dau hinh thanh o Viet Nam trong nhung nam gan day.

Do vay, de van dung mot cach linh hoat truoc su phat trien cua cong nghe thong tin trong thoi gian toi cung nhu giu duoc su on dinh ve hieu luc thuc thi Luat sau khi ban hanh, thi noi dung nay can duoc quy dinh theo huong mo va giao cho Chinh phu huong dan thi hanh.

Theo VOV

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.