Quoc hoi thao luan ve Du thao sua doi Hien phap

Thứ hai, 03 Tháng sáu 2013, 10:50 GMT+7

Hom nay (3/6), Quoc hoi bat dau thao luan o Hoi truong ve ban Du thao Sua doi Hien phap 1992 da duoc tiep thu, chinh sua sau khi lay y kien nhan dan. TS xin diem mot so dieu da duoc Ban soan thao tiep thu, giai trinh...Anh minh hoa

Theo do, truoc het, ve Loi noi dau, Ban soan thao da tiep thu y kien nhan dan, tren co so ke thua noi dung co ban Loi noi dau cua Hien phap nam 1992, Loi noi dau trong Du thao lan nay da duoc chinh ly theo yeu cau ngan gon va suc tich hon, neu khai quat truyen thong lich su ve vang cua dan toc, su ra doi cua Dang va Nha nuoc gan voi qua trinh xay dung, bao ve To quoc, xac dinh ro muc tieu, chu the xay dung, thi hanh va bao ve Hien phap.

Mot trong so cac van de quan trong duoc neu ra trong thoi gian gan day, do la y kien de nghi lay lai ten goi nuoc ta la “Viet Nam dan chu cong hoa”. Ve van de nay, theo giai trinh cua Uy ban DTSDHP, ten nuoc la Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam hoac Viet Nam dan chu cong hoa deu the hien ro hinh thuc chinh the cua nuoc ta la cong hoa, ban chat cua Nha nuoc ta la Nha nuoc dan chu. Tuy nhien, viec giu nguyen ten nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la nham tiep tuc khang dinh muc tieu, con duong xay dung va phat trien dat nuoc len chu nghia xa hoi, bao dam tinh on dinh, tranh viec phai thay doi ve quoc huy, con dau, quoc hieu tren cac van ban, giay to. Hon nua, trai qua 37 nam, ten goi nay da tro nen quen thuoc doi voi nhan dan Viet Nam va ban be quoc te.

Ve Dieu 4, tong hop cua Ban soan thao cho thay, nhin chung, dai da so y kien nhan dan tan thanh ve viec khang dinh vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi, tan thanh bo sung quy dinh Dang gan bo mat thiet voi nhan dan. Tuy nhien, cung co y kien de nghi yeu cau phai thuc hien da nguyen chinh tri, da dang doi lap vi nhu vay moi bao dam dan chu.

Ve van de nay, Uy ban Du thao sua doi Hien phap giai thich: ve ly luan, dan chu khong dong nghia voi da nguyen, khong phai co da nguyen la co dan chu. Dan chu la quyen cua nhan dan tu minh quyet dinh hoac tham gia voi Nha nuoc quyet dinh voi nhung van de nhat dinh. Dan chu xa hoi chu nghia la mot hinh thuc chinh tri - nha nuoc. No thua nhan quyen tu do, binh dang cua cong dan, thua nhan nhan dan la chu the cua quyen luc. Quyen lam chu cua nhan dan duoc the che hoa thanh cac chuan muc mang tinh nha nuoc va phap quyen, thanh nguyen tac to chuc va van hanh cua Nha nuoc cung nhu cac thiet che chinh tri khac, tao nen che do dan chu. Vi vay, khong ai khang dinh la nhieu dang se tot hon mot dang.

Ve thuc tien, o Viet Nam khong co tien de cho da nguyen chinh tri, da dang doi lap. Boi vi, o nuoc ta chi co mot dang la Dang Cong san Viet Nam va Dang ta luon la Dang cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan. Dang Cong san Viet Nam lanh dao Nha nuoc va xa hoi la su lua chon mang tinh lich su va phu hop voi thuc te, hoan canh xa hoi nuoc ta. Dieu do duoc the hien va duoc dam bao trong dao luat co ban cua Nha nuoc la Hien phap. Tren the gioi, tuy co nhieu nuoc tuyen bo theo che do da dang chinh tri, nhung thuc chat van chi la dang dai dien cho mot luc luong xa hoi duy nhat la giai cap tu san mac du cac dang nay co the co cac ten goi khac nhau. Cac dang thay nhau lanh dao dat nuoc, cung bao ve quyen va loi ich cua giai cap tu san. Tuy the, giua cac dang phai nay cung luon co su tranh chap quyen loi voi nhau (thuc chat la su tranh chap giua cac nhom loi ich, giua quyen loi cua cac nhom tu ban trong tung nganh, tung linh vuc) va dieu nay thuong dan den tinh trang bat on ve chinh tri trong noi bo dat nuoc, can tro su phat trien chung cua xa hoi.

Do vay, dan chu khong phu thuoc vao co che mot dang hay da dang, ma no phu thuoc vao ban chat cua che do cam quyen phuc vu cho loi ich cua giai cap nao cung nhu cach thuc van hanh cu the cua bo may nha nuoc trong tung xa hoi.

Chuong 2 - Quyen con nguoi - la chuong nhan duoc nhieu gop y nhat, voi khoang 5,6 trieu y kien. Theo Ban soan thao co toi 8 loai y kien ve Chuong nay, trong do co de nghi can lam ro, phan biet khai niem quyen con nguoi, quyen cong dan trong Hien phap; de nghi xem lai cach quy dinh ve quyen con nguoi va quyen cong dan, tach rieng quyen con nguoi, quyen cong dan thanh cac muc khac nhau; de nghi co cac quy dinh bao dam tinh hien thuc, kha thi cua cac quyen, trong do co de xuat thanh lap co quan chuyen trach ve quyen con nguoi; de nghi, trong mot so truong hop can co quy dinh ve nghia vu co ban cua cong dan nham bao dam nguyen tac viec huong quyen phai tuong ung voi thuc hien nghia vu...

Trong dieu kien phat trien kinh te xa hoi nhu hien nay, thu hoi dat tro thanh van de “nong bong” va nhan duoc nhieu gop y cua nhan dan. Theo tong hop cho thay, co 4 loai y kien chinh cho Dieu 58 quy dinh ve thu hoi dat.

Trong do, loai y kien thu nhat tan thanh voi quy dinh cua Du thao nhung de nghi xac dinh ro cac nguyen tac thu hoi dat.

Loai y kien thu hai de nghi khong quy dinh ve thu hoi dat doi voi truong hop da co quyen su dung dat ma chi thu hoi doi voi cac truong hop lan chiem, su dung sai muc dich, ke hoach, quy hoach. Tat ca cac truong hop khac deu su dung hinh thuc trung mua.

Loai y kien thu ba de nghi chi thu hoi dat doi voi 3 truong hop vi ly do quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia hoac loi ich cong cong ma khong quy dinh truong hop vi ly do “cac du an phat trien kinh te - xa hoi”. Boi vi, ban than cac du an phat trien kinh te – xa hoi da the hien loi ich quoc gia, loi ich cong cong; dong thoi, cung tranh viec lam dung quy dinh nay de thu hoi dat tran lan.

Loai y kien thu tu cho rang, viec quy dinh quyen su dung dat la quyen tai san de dan den mau thuan vi da xac dinh quyen su dung dat la quyen tai san tuc la co quyen so huu va cac quyen lien quan, viec thu hoi dat la khong hop ly vi quyen tai san thi Nha nuoc phai trung mua.

Theo giai trinh cua Uy ban DTSDHP, thu hoi dat la van de quan trong, vua lien quan den quyen so huu toan dan ve dat dai, vua lien quan den quyen cua nguoi su dung dat. Uy ban DTSDHP de nghi Quoc hoi quy dinh co che thu hoi dat vi dat dai thuoc so huu toan dan, khong dat van de trung mua vi to chuc, ca nhan chi co quyen su dung, khong co quyen so huu. Tuy nhien, de bao dam viec thu hoi dat khong bi lam dung, de nghi bo sung quy dinh ve nguyen tac cua viec thu hoi, boi thuong, do la “Viec thu hoi dat phai co boi thuong, cong khai, minh bach, cong bang theo quy dinh cua phap luat”; noi dung cu the ve dieu kien va the thuc thu hoi, boi thuong se duoc xac dinh trong luat.

Ve truong hop thu hoi dat de phuc vu cac du an phat trien kinh te - xa hoi, Uy ban DTSDHP nhan thay, dat dai la nguon luc quan trong can duoc khai thac, su dung hieu qua nham muc dich phuc vu cho su nghiep xay dung, bao ve va phat trien dat nuoc. Vi vay, viec thu hoi dat de phuc vu cac du an phat trien kinh te - xa hoi la can thiet. Tuy nhien, de tranh viec thu hoi dat tran lan, Du thao quy dinh “Nha nuoc thu hoi dat do to chuc, ca nhan dang su dung trong truong hop that can thiet vi ly do quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong va cac du an phat trien kinh te - xa hoi. Cac truong hop thu hoi dat do luat dinh. Viec thu hoi dat phai co boi thuong, cong khai, minh bach, cong bang theo quy dinh cua phap luat”.

Ve y kien cho rang quy dinh quyen su dung dat la quyen tai san de dan den mau thuan vi da xac dinh quyen su dung dat la quyen tai san tuc la co quyen so huu va cac quyen lien quan, viec thu hoi dat la khong hop ly vi quyen tai san thi nha nuoc phai trung mua, Uy ban DTSDHP phan tich: quyen su dung dat la quyen tai san Hien dinh duoc trao cho cong dan va gan voi mot manh dat, thua dat cu the. Tuy nhien, day la quyen co dieu kien va gan voi mot doi tuong cu the la dat dai. Trong khi do, doi tuong cua quyen su dung dat - dat dai - lai thuoc so huu toan dan do Nha nuoc lam dai dien chu so huu.

Do do, Nha nuoc co quyen thu hoi lai manh dat ma Nha nuoc da giao cho mot nguoi dang su dung. Dieu nay khong co nghia la Nha nuoc thu hoi quyen su dung dat (quyen tai san) cua nguoi su dung dat ma Nha nuoc thu hoi dat - doi tuong cua quyen su dung dat. Voi cac ly do do, Uy ban DTSDHP de nghi khong the hien viec trung mua quyen su dung dat trong Du thao.


Tue Khanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.