Quoc hoi se nang cao chat luong hieu qua hoat dong

Thứ tư, 05 Tháng một 2011, 20:15 GMT+7

– Quoc hoi se phat huy nhung thanh tuu va kinh nghiem cua 65 nam qua, tiep tuc doi moi, nang cao hon nua chat luong va hieu qua hoat dong de dap ung tot nhat yeu cau, nhiem vu chinh tri cua dat nuoc trong giai doan moi.

Day la khang dinh cua Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong tai Le ky niem 65 nam ngay Tong tuyen cu dau tien bau ra Quoc hoi Viet Nam duoc to chuc trong the tai Nha hat Lon TP Ha Noi (noi dien ra Ky hop dau tien cua Quoc hoi), ngay 5/1.


Quoc hoi se nang cao chat luong, hieu qua hoat dong
Cu tri Ha Noi bo phieu bau dai bieu Quoc hoi Khoa I (anh: TL)

Tai buoi le, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh, ngay 6/1/1946, chi may thang sau khi gianh duoc doc lap, trong hoan canh muon van kho khan, dap loi keu goi thieng lieng cua Chu tich Ho Chi Minh, nhan dan ta, khong phan biet nam nu, giau ngheo, dan toc, giai cap, ton giao, chinh kien, da tham gia cuoc Tong tuyen cu bau ra Quoc hoi dau tien cua nuoc Viet Nam moi bang phuong thuc bau cu dan chu, binh dang, truc tiep va bo phieu kin.

Su kien trong dai nay da di vao lich su nuoc ta nhu mot moc son choi loi, danh dau buoc phat trien nhay vot ve the che dan chu, mo ra mot thoi ky phat trien moi cua dan toc.

“Lan dau tien trong lich su, nuoc ta chang nhung da tro thanh mot quoc gia doc lap ma con co co quan nha nuoc co day du co so va tu cach phap ly dai dien cho y chi, nguyen vong va quyen lam chu cua nhan dan, thay mat nhan dan quyet dinh nhung van de quan trong cua dat nuoc” – Chu tich Nguyen Phu Trong noi.

Chu tich Quoc hoi cung nhan manh, trai qua 65 nam, voi 12 nhiem ky hoat dong, Quoc hoi da luon luon gan bo dong hanh cung dan toc, khong ngung phat huy vai tro, vi tri la co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, co quan quyen luc nha nuoc cao nhat cua dat nuoc, thuc hien co hieu qua chuc nang, nhiem vu, quyen han theo quy dinh cua Hien phap va phap luat, dong gop to lon va quan trong vao su nghiep dau tranh giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc.

Nhac lai nhung moc son cua cac khoa Quoc hoi truoc, Chu tich Nguyen Phu Trong khang dinh, moi khoa Quoc hoi deu de lai nhung dau an rieng va deu hoan thanh trong trach ma nhan dan giao pho, thuc hien dung chuc nang lap hien, lap phap, giam sat toi cao va quyet dinh nhung van de quan trong cua dat nuoc.

“Nhung thanh tuu dat duoc cua Quoc hoi nuoc ta trong 65 nam qua bat nguon tu su lanh dao dung dan cua Dang - nhan to quyet dinh de Quoc hoi hoan thanh xuat sac trong trach ma nhan dan giao pho. Do la ket qua cua su gan bo mat thiet giua Quoc hoi voi nhan dan, nam bat dung tam tu, nguyen vong cua nhan dan, lang nghe va tiep nhan cac y kien, kien nghi cua cu tri va giam sat viec giai quyet kien nghi cua cu tri, lam cho Quoc hoi thuc su la co quan dai bieu cao nhat, dai dien cho y chi va nguyen vong cua nhan dan”.

Cung tai le ky niem, Chu tich Nguyen Phu Trong khang dinh, Quoc hoi se phat huy nhung thanh tuu va kinh nghiem cua 65 nam qua, tiep tuc doi moi, nang cao hon nua chat luong va hieu qua hoat dong de dap ung tot nhat yeu cau, nhiem vu chinh tri cua dat nuoc trong giai doan moi.

Cu the, Quoc hoi tiep tuc phat huy vai tro, vi tri cua minh trong viec tao khuon kho phap ly cho cac hoat dong cua dat nuoc, phuc vu nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai. Day nhanh toc do va nang cao chat luong ban hanh van ban phap luat; som xay dung he thong phap luat dong bo, day du, bao dam chat luong, bam sat yeu cau cua thuc tien. Uu tien xay dung moi, bo sung cac dao luat o cac linh vuc trong diem co y nghia then chot, co tinh kha thi cao, tao su but pha ve phat trien kinh te - xa hoi.

Cung voi do, tiep tuc doi moi, nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong giam sat, nhat la giam sat chuyen de, hoat dong chat van, phat huy dan chu, tang tinh tranh luan, phan tich sau, lam ro nhung thanh tich, uu diem, cung nhu nhung ton tai khuyet diem, tim ra nguyen nhan, bai hoc kinh nghiem va de xuat cac giai phap. Chu trong giam sat viec thuc hien cac ket luan, kien nghi sau giam sat.

Dong thoi, nang cao chat luong quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc theo huong thuc chat hon, nhat la viec quyet dinh ngan sach nha nuoc, cac van de ve kinh te-xa hoi, to chuc bo may nha nuoc, cac du an cong trinh quan trong quoc gia. Day manh hoat dong doi ngoai, chu dong hoi nhap, hop tac quoc te, gop phan thuc hien duong loi doi ngoai rong mo, da dang hoa, da phuong hoa cua Dang va Nha nuoc.

Nhan dip nam moi 2011 va chuan bi don Xuan Tan Mao, tai le ky niem, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cung chuc cac vi dai bieu, cac vi khach quy, cac dong chi va dong bao luon luon manh khoe, hanh phuc, thang loi.

Trong khuon kho cac su kien ky niem 65 nam ngay Tong tuyen cu dau tien bau ra Quoc hoi Viet Nam (6/1/1946), chieu 4/1, Pho Chu tich nuoc - Pho chu tich Hoi dong Thi dua khen thuong trung uong Nguyen Thi Doan da trao tang Huan chuong Sao Vang va Huan chuong Ho Chi Minh cho cac nguyen Lanh dao QH, cac co quan cua QH qua cac thoi ky.

Cu the, trao tang Huan chuong Sao Vang cho dai dien cac gia dinh: nguyen Truong ban Thuong truc QH Khoa I Nguyen Van To, nguyen Pho chu tich QH (1960 - 1987) Nguyen Xien, nguyen Pho truong ban Thuong truc QH Khoa III va IV Ton Quang Phiet, nguyen Uy vien UBTVQH Nguyen Xuan Linh, nguyen Pho chu tich QH Khoa VII Nghiem Xuan Yem.

Trao tang Huan chuong Ho Chi Minh cho dai dien cac gia dinh: nguyen Chanh VPQH, Chu nhiem Van phong UBTVQH Tran Dinh Tri; nguyen Pho chu tich QH Khoa VIII va IX Phung Van Tuu; nguyen Chu tich Hoi dong Dan toc (1987 - 2001) Y Ngong Niek Dam.


Tin lien quan

» Ky uc Ngay bau cu dau tien: Noi noi nhu ngay hoi
» Chu tich Quoc hoi tham Dai tuong Vo Nguyen Giap


Tran Vu

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.