Quoc hoi ban ve huong sua doi Hien phap

Thứ năm, 04 Tháng tám 2011, 21:23 GMT+7

Theo dai bieu Nguyen Dinh Quyen, can tap trung sua doi nhung quy dinh ve bo may Nha nuoc va Quoc hoi. Trong khi, dai bieu Ho Trong Ngu (Vinh Long) cho rang, can sua doi van de so huu dat dai trong Hien phap 1992.

Chieu 4/8, Chu nhiem Uy ban Phap luat Quoc hoi Phan Trung Ly doc to trinh Quoc hoi ve viec trien khai thuc hien chu truong nghien cuu sua doi, bo sung Hien phap nam 1992, va viec thanh lap Uy ban du thao sua doi Hien phap.

Theo ong Ly, Hien phap 1992 la Hien phap cua thoi ky dau doi moi dat nuoc. Den nay, dat nuoc da co nhieu thay doi trong boi canh quoc te dang co nhung dien bien to lon, phuc tap va sau sac. Vi vay, sua doi Hien phap la the che hoa kip thoi duong loi, chu truong, chinh sach lon cua Dang, phat huy tinh than yeu nuoc, long tu hao dan toc, suc manh dai doan ket toan dan, phan dau xay dung dat nuoc cong nghiep hien dai theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Viec sua doi, bo sung tap trung vao cac van de lon nhu kinh te, van hoa, giao duc, khoa hoc cong nghe, bao ve To quoc, quyen con nguoi, quyen va nghia vu cong dan, to chuc bo may nha nuoc, va ky thuat trinh bay cac quy dinh cua Hien phap, dam bao dao luat cua nha nuoc co tinh on dinh lau dai. Hien phap chi quy dinh cac van de lon, con cac van de co ban nen de luat quy dinh.

Uy ban du thao sua doi Hien phap 1992 co 27 thanh vien, trong do co Chu tich Quoc hoi, mot Pho chu tich Quoc hoi, Thuong truc Ban bi thu Trung uong Dang, Pho chu tich nuoc, Pho thu tuong, Bo truong Quoc phong, Cong an...


Hien phap
Co dai bieu Quoc hoi cho rang, can sua doi nhung quy dinh ve bo may Nha nuoc va Quoc hoi. Anh: Tien Dung

Nhat tri voi viec can thiet phai sua doi Hien phap 1992, dai bieu Nguyen Dinh Quyen (Ha Noi) cho rang, huong sua doi moi chi tap trung ve kinh te, giao duc... con to chuc bo may nha nuoc van giu nguyen la chua hop ly boi can thiet nhat chinh la sua doi nhung quy dinh ve bo may Nha nuoc va Quoc hoi.

"Chinh phu la co quan chap hanh cua Quoc hoi, la co quan hanh chinh nha nuoc cao nhat thi duoc the hien o phuong dien gi? Hoi dong nhan dan co phai la co quan quyen luc o dia phuong hay la co quan dai dien? Cau hoi nay ton tai hang thap ky nay. Dinh huong sua doi lon nhat la bo may nha nuoc, con the che kinh te, che do xa hoi, quyen va nghia vu cua cong dan khong co vuong mac nhieu", vi tan Pho chu nhiem Uy ban Tu phap noi them.

Dong quan diem, dai bieu Tran Du Lich (TP HCM) cho hay, trong quan diem sua doi can noi ro quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan. "Hien phap 1946 quy dinh quyen phu quyet cua dan o mot so van de. Can lam ro, o Hien phap lan nay, van de nao dan duoc quyen phu quyet. Chung ta dang vuong co che kiem soat quyen luc. De nghi to chuc bo may co quan trung uong co co che kiem soat quyen luc, de khong phan quyen, nhung cung khong lam quyen", ong Lich nhan manh.

Cho rang nhuoc diem cua Hien phap 1992 la quy dinh qua cu the khien viec thuc hien gap nhieu vuong mac, dai bieu Nguyen Manh Cuong (Quang Binh) de nghi, Hien phap chi nen quy dinh chung, khong nen qua cu the. Va tot nhat nen quy dinh theo huong mo, chi khang dinh nguyen tac lon, dam bao giu vung duoc che do, quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan...

Con dai bieu Phung Khac Dang (Son La) mong moi, Hien phap sua phai co tam co, tuoi tho lau dai. "Ve co che bao ve Hien phap, de nghi nen chang thanh lap co quan chuyen trach, vi du Toa an Hien phap, thanh tra cua Quoc hoi de xu ly neu co vi pham Hien phap", dai bieu Dang noi them.

Trong khi do, dai bieu Ho Trong Ngu (Vinh Long) lai nhan dinh, sua doi cau truc bo may nha nuoc khong phai la van de trong tam boi dat nuoc con nhieu van de khac can sua doi. Don cu, neu khong sua doi van de so huu dat dai thi se con nhieu van de phuc tap nay sinh.

Sau khi nghe 15 y kien dong gop cua dai bieu, Pho chu tich Quoc hoi Uong Chu Luu cho hay, Hien phap la dao luat co ban cua nha nuoc, the hien su dan chu, tien bo cua nha nuoc. Bon ban Hien phap truoc day cung chi quy dinh nhung van de co tinh nen tang chu khong di vao quy dinh cu the. Van de lien quan den chinh sach de cho luat va van ban phap luat quy dinh.

Cung theo Pho chu tich Uong Chu Luu, day moi chi la dinh huong sua doi chu chua ban den noi dung. Quoc hoi se co 8 thang tong ket viec thi hanh Hien phap 1992, sau do moi xac dinh viec sua doi nhu the nao. Quoc hoi se co ban thuyet minh, giai trinh bao cao dai bieu trong phien be mac ky hop thu nhat.


Theo ke hoach, thang 4/2012, Uy ban du thao sua doi Hien phap se bao cao Bo Chinh tri lan thu nhat ve noi dung sua doi Hien phap. Thang 10/2012, ban du thao lan thu nhat se duoc trinh Quoc hoi. Sau khi hoan thien, Uy ban du thao se cong bo lay y kien nhan dan ve ban du thao (lan 2) sua doi Hien phap. Du kien, thang 10/2013 se trinh Quoc hoi thong qua Du thao Hien phap.

Tien Dung - Nhu TrangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.