Phat huy suc manh tong hop no luc phan dau ngan chan suy giam kinh te duy tri tang truong va bao dam an sinh xa hoi

Thứ năm, 01 Tháng một 2009, 19:54 GMT+7Tap trung nguon von dau tu vao cac cong trinh ket cau ha tang. Trong anh: Thi cong dai lo Dong Tay doan qua quan 5-TPHCM. Anh: T.THANH
I. Nam 2008, nam ban le cua ke hoach phat trien kinh te - xa hoi (KT-XH) 5 nam 2006 - 2010 theo tinh than Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, lai la nam ma tinh hinh kinh te the gioi va trong nuoc bien dong rat phuc tap, kho luong, tham chi van dong theo nhung xu huong trai chieu

Nhung thang dau nam 2008, the gioi phai duong dau voi nguy co khung hoang nang luong, khung hoang luong thuc. Gia ca hau het cac mat hang tang cao, dac biet la luong thuc va dau mo, gay ra lam phat chi phi day tren pham vi toan the gioi.

Tu thang 9-2008, cuoc khung hoang tai chinh bat nguon tu My da lan rong sang hau het cac nuoc va mang tinh toan cau. Khung hoang co xu huong ngay cang tram trong va lan truyen tu khu vuc tai chinh sang khu vuc kinh te thuc. Tu tinh trang lam phat cao, the gioi phai doi dau voi nguy co suy giam tang truong sau (1) di cung voi tinh trang giam manh gia dau, gia luong thuc va cac loai nguyen lieu tho khac.

O trong nuoc, vao cuoi nam 2007, nhung thanh tuu dat duoc sau hon 20 nam doi moi, dac biet la hai nam 2006-2007 va co hoi moi mo ra khi VN tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) da tao nen khong khi phan khoi, tin tuong vao tiem nang, trien vong phat trien nhanh cua dat nuoc: Nam 2006, tang truong kinh te dat 8,2%, nam 2007 dat 8,5%; von dau tu truc tiep nuoc ngoai dang ky cap phep trong nam 2007 dat hon 21 ti USD, muc cao nhat so voi nhung nam truoc.Thu tuong Nguyen Tan Dung trao doi voi cac lanh dao tap doan, tong cong ty Nha nuoc ve trien khai nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2009 vao ngay 16-12-2008, tai Ha Noi. Anh: TTXVN

Trong boi canh do, voi tinh than cach mang tien cong, chung ta da dat muc tieu la tranh thu thoi co thuan loi de hoan thanh co ban cac nhiem vu, chi tieu chu yeu ngay trong nam 2008 de tiep tuc phan dau dat va vuot muc ke hoach 5 nam 2006 - 2010 trong nam 2009 va 2010.

Quyet tam neu tren da tao duoc su dong thuan cao trong toan Dang, toan dan. Tuy nhien, nhung yeu kem trong co cau kinh te va hieu qua dau tu tich tu tu nhieu nam cham duoc khac phuc, nhung ton tai trong chi dao dieu hanh kinh te vi mo cung voi nhung tac dong rat manh cua nhung yeu to tieu cuc ben ngoai den nen kinh te co do mo lon nhu nen kinh te nuoc ta, lam cho lam phat o trong nuoc von tiem an tu nhung nam truoc da boc lo va tang cao vao quy I/2008 (2), kinh te vi mo bi de doa nghiem trong. Truoc tinh hinh do, chung ta da nghiem tuc kiem diem va quyet dinh dieu chinh muc tieu dieu hanh KT-XH, chuyen nhiem vu trong tam vao viec kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi va duy tri tang truong hop ly; trong do, kiem che lam phat la nhiem vu uu tien hang dau.

Duoi su lanh dao cua Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang va su no luc cua ca he thong chinh tri trong viec thuc hien dong bo 8 nhom giai phap kiem che lam phat (3), den cuoi quy III, lam phat da duoc kiem che (4), kinh te vi mo co ban on dinh, tang truong kinh te nam 2008 duoc duy tri o muc 6,23%. Nhung su tiep bien co tinh quy luat cua lam phat va khung hoang tai chinh toan cau da va dang tac dong manh den kinh te nuoc ta. Hau het cac nganh san xuat va dich vu deu bi giam sut, thi truong xuat khau bi thu hep (5). Dat nuoc da chuyen tu uu tien doi pho voi lam phat cao sang duong dau voi suy giam tang truong kinh te, ma hau qua va viec xu ly no cung khong kem phan phuc tap so voi lam phat, tham chi con kho khan hon do nguon luc cua ta con rat han che, trong khi khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te the gioi van chua ro diem dung.

II.

Truoc nhung dien bien moi cua tinh hinh, de thuc hien nghiem tuc, toan dien va co hieu qua cac muc tieu va nhiem vu phat trien KT-XH ma Quoc hoi da de ra cho nam 2009 (6), Chinh phu da thao luan va xac dinh nhiem vu trong tam cap bach la: phat huy suc manh tong hop, no luc phan dau ngan chan suy giam kinh te, duy tri tang truong va bao dam an sinh xa hoi. Thuc hien nhiem vu trong tam cap bach neu tren, Chinh phu tap trung chi dao 5 nhom giai phap chu yeu sau day:

1. Thao go kho khan de day manh san xuat kinh doanh va xuat khau

Khung hoang tai chinh va suy giam kinh te toan cau gay nhieu kho khan thach thuc cho nen kinh te nuoc ta; tuy nhien, chung ta van co the khai thac khong it nhung thuan loi, co hoi cho phat trien. Do la: (a) moi truong chinh tri xa hoi nuoc ta on dinh voi the che kinh te thi truong ngay cang hoan thien; (b) nam 2008, trong kho khan, kinh te nuoc ta van dat muc tang truong kha (6,23%) va tiem nang tang truong van con lon; (c) thi truong noi dia van dang co nhu cau rat da dang ve hang hoa va dich vu; (d) nguon von trong dan va nang luc san xuat, che tao, thi cong cong trinh con nhieu, chua duoc huy dong het; (e) gia vat tu, nguyen lieu, cong nghe va may moc, thiet bi tren thi truong the gioi dang xuong thap trong khi nhu cau dau tu phat trien cua chung ta lai rat lon, nhat la phat trien ha tang, doi moi cong nghe; (f) cac nha dau tu, cac nha tai tro nuoc ngoai van tin tuong vao trien vong phat trien cua nuoc ta, van coi VN la diem den an toan va hap dan.

Day manh san xuat kinh doanh la giai phap co ban nhat, khong chi la yeu cau cap bach trong tinh hinh hien nay, ma con la nhiem vu chu yeu, thuong xuyen trong chi dao dieu hanh. Muon tang truong kinh te phai day manh san xuat, phat trien dich vu. Chuyen bien thuc su chi dien ra khi co su no luc o tung doanh nghiep (DN), tung ho gia dinh, Nha nuoc giu vai tro dinh huong va tao lap moi truong thong thoang, thuan loi cho hoat dong san xuat kinh doanh. Mac du chung ta khong co chu truong phan biet chinh sach theo loai hinh DN nhung trong dieu kien hien nay, cac giai phap chu yeu phai huong vao ho tro thiet thuc cac DN nho va vua, cac ho san xuat kinh doanh - noi tao ra nhieu viec lam va cung la khu vuc dang gap kho khan hon ca.

Kim ngach xuat khau cua nuoc ta hien bang khoang 70% GDP voi hang chuc trieu lao dong tham gia, tu san xuat nong nghiep, nuoi trong thuy san den cac nganh cong nghiep, tieu thu cong nghiep va lang nghe, cac DN thu mua va kinh doanh xuat khau, kinh doanh du lich. Xuat khau suy giam dang tac dong lon den tang truong, den doi song va viec lam cua nguoi lao dong . Chinh phu da va se de ra cac giai phap, nhat la chinh sach tai chinh, tien te de ho tro thiet thuc cho linh vuc quan trong nay.

Thi truong noi dia voi gan 87 trieu dan co thu nhap binh quan dau nguoi khoang 17 trieu dong/nam la mot thi truong kha lon, cac DN nuoc ngoai, trong do co nhieu tap doan xuyen quoc gia, dang rat quan tam khai thac, nhat la tu dau nam 2009 chung ta se phai mo cua dich vu phan phoi theo cam ket voi WTO. Trong khi do, nhieu DN VN lai chua quan tam dung muc den viec chiem linh khu vuc thi truong nay. Mo rong thi truong noi dia, tang cuong noi tieu (voi ca san xuat va tieu dung) khong chi la yeu cau cap bach trong boi canh thi truong xuat khau bi thu hep, ma phai la huong phat trien quan trong trong qua trinh xay dung nen kinh te doc lap tu chu trong dieu kien toan cau hoa va hoi nhap kinh te quoc te. Thi truong noi dia con la diem tua de cac DN nuoc ta vuon len trong canh tranh, noi cac DN VN co loi the hon so voi thi truong nuoc ngoai. Phai quan triet quan diem: thi truong trong nuoc la co so, thi truong nuoc ngoai la quan trong trong chien luoc kinh doanh cua cac DN. Can co chinh sach thich hop de cac DN VN phat trien nhanh, ben vung trong ca thi truong noi dia va thi truong quoc te.

2. Huy dong cac nguon luc de kich cau dau tu va tieu dung

Tang dau tu khong chi lam tang GDP trong nganh xay dung, tao ra GDP trong cac nganh san xuat, dich vu khi du an di vao hoat dong ma con la nguon tieu thu san pham cua cac nganh khac, qua do kich thich san xuat, thuc day tang truong, tao them nhieu viec lam va tang thu nhap cho NLD. O nuoc ta, von dau tu cua dan cu va tu nhan hien chiem 33% tong von dau tu xa hoi, bang khoang 44% tong von dau tu trong nuoc va dang co xu huong ngay cang tang. Day la nguon luc rat quan trong. Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang lan thu 4 khoa VIII xac dinh, de chu dong hoi nhap kinh te quoc te phai phat huy noi luc, coi noi luc la yeu to quyet dinh, truoc het phai tao moi thuan loi de huy dong nguon luc nay vao dau tu phat trien. Trong thuc hien chu truong kich cau dau tu va tieu dung, cong dong DN va nhan dan luon co vai tro quyet dinh; tuy nhien, trong boi canh kinh te the gioi co nhieu bien dong, thi truong bi thu hep, lai suat tin dung con cao, do rui ro trong dau tu kinh doanh con lon thi dau tu Nha nuoc co vai tro dan dat, kich thich, tao tien de va gay hieu ung lan toa cho dau tu cua cac thanh phan kinh te khac. Van de la phai bao dam chat luong va hieu qua dau tu cua khu vuc nay.

Tap trung nguon von dau tu tu ngan sach, von trai phieu Chinh phu, von ODA va von tin dung ho tro dau tu phat trien de dau tu vao cac cong trinh ket cau ha tang (giao thong, nang luong) nham giai toa nhanh cac diem nghen tang truong, giam chi phi trung gian, tao thuan loi cho san xuat va luu thong hang hoa; dau tu phat trien ket cau ha tang KT-XH o nong thon theo tinh than nghi quyet hoi nghi lan thu VII Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X; dau tu nhieu hon vao cac cong trinh y te, giao duc, nha o xa hoi, phuc vu cho viec an o di lai hoc tap, chua benh cua nhan dan.

Trong dieu kien can doi ngan sach nam 2009 kho khan hon so voi nhung nam truoc, Chinh phu chu truong phat hanh them trai phieu nham huy dong nhieu hon cac nguon luc trong dan de tao them von cho dau tu phat trien. Chinh phu cung se kien nghi danh khoang 17.000 ti dong de bu khoang 40% lai suat vay thuong mai nham huy dong mot luong kha lon von tin dung voi lai suat thap (khoang 400.000 ti dong voi chu ky cho vay 1 nam) de ho tro cac DN, khong phan biet thanh phan kinh te, chu yeu la cac DN nho va vua vay dau tu phat trien, duy tri san xuat kinh doanh, giu va tao them viec lam. Ngoai ra, Chinh phu con chu truong bao lanh cho DN nhap khau thiet bi, may moc de dau tu phat trien san xuat, doi moi cong nghe.Ap dung nhieu chinh sach mien, giam, hoan thoi gian nop thue nham giup doanh nghiep nang cao hieu qua san xuat. Trong anh: Can bo Chi cuc Thue quan 1 - TPHCM lam thu tuc hoan thue cho doanh nghiep. Anh: T.Thanh

Doi voi nguon dau tu cua cac DN Nha nuoc, nhat la cua cac tap doan va tong cong ty, phai huong vao cac du an cong nghe hien dai, than thien voi moi truong, phat trien cong nghiep ho tro, tao ra cac san pham co suc canh tranh cao, co gia tri gia tang lon, cac du an thu hut nhieu viec lam de thuc day nhanh chuyen dich co cau kinh te, co cau lao dong. Nham bao dam hieu qua dau tu cua khoi DN Nha nuoc, Chinh phu da giao cac nganh chuc nang tao thuan loi, dong thoi tang cuong kiem tra, khong vi chu truong kich cau ma buong long quan ly, de dai chap nhan nhung du an kem hieu qua, khong co kha nang canh tranh, lam o nhiem moi truong, gay nguy co tang lam phat tro lai.

De viec thuc hien kich cau dau tu va tieu dung co hieu qua va giam chi phi trung gian, nang cao hieu qua dau tu cua DN, Chinh phu yeu cau cac bo, nganh, UBND cac dia phuong theo chuc nang va tham quyen cua minh, khan truong xu ly nhung vuong mac ve thu tuc dau tu, ve giai phong mat bang, ban hanh cac quy dinh phu hop ve lua chon nha thau theo huong giao quyen va tang cuong trach nhiem cua chu dau tu, cua nguoi quyet dinh dau tu va phat huy vai tro giam sat cong dong trong viec bao dam chat luong cac cong trinh, du an. Lam tot cac viec nay cung chinh la gop phan tiep tuc hoan thien the che, cai cach thu tuc hanh chinh va cac quy dinh ve phan cap theo tinh than doi moi tu duy quan ly: chuyen tu tu duy quan ly chu yeu la xac lap trat tu, sang quan ly la de thuc day phat trien.

Dieu quan trong doi voi nuoc ta hien nay la phai day nhanh qua trinh cai cach va chuyen doi mo hinh tang truong, tu mo hinh tang truong chu yeu la dua vao cac yeu to theo chieu rong (dua chu yeu vao xuat khau tai nguyen, tang dau tu, nhat la dau tu Nha nuoc) sang mo hinh tang truong theo chieu sau tren co so phat huy nguon luc va tinh nang dong cua khu vuc dan doanh, khai thac loi the so sanh, tang dong gop cua yeu to nang suat tong hop (cong nghe va quan ly, chat luong nguon nhan luc...) nham tao ra nang luc canh tranh moi trong tung DN cung nhu toan bo nen kinh te. Vi vay, dieu cuc ky quan trong la cac giai phap cap bach khong duoc mau thuan voi cac muc tieu dai han, ma phai tao ra co so, tien de cho viec khai thac tiem nang tang truong cua dat nuoc, nang cao chat luong hieu qua cua tang truong, bao dam phat trien nhanh va ben vung trong nhung nam sau.

3. Bao dam an sinh xa hoi va day manh xoa doi giam ngheo

An sinh xa hoi la linh vuc duoc Dang va Nha nuoc ta quan tam khong chi trong dieu kien lam phat cao, ma cang phai dac biet quan tam truoc nguy co suy giam tang truong, tac dong tieu cuc den viec lam va thu nhap cua NLD.Cac giai phap day manh san xuat kinh doanh phai huong vao ho tro thiet thuc cac doanh nghiep nho va vua. Trong anh: Che bien thuc pham o Cong ty Viet Huong - TPHCM. Anh: T.THANH

Chinh phu chu truong bo tri du ngan sach, tang cuong du tru quoc gia, nhat la ve luong thuc de trien khai thuc hien cac chinh sach an sinh xa hoi da ban hanh; thuc hien tang muc luong co ban cho NLD trong DN va can bo cong chuc; tiep tuc ho tro luong thuc, khoi phuc nhanh co so ha tang KT-XH, ho tro va tao dieu kien de on dinh doi song nhan dan vung bi anh huong cua thien tai, dich benh; trien khai ngay tu dau nam 2009 cac giai phap dau tu de giam ngheo nhanh o 61 huyen hien co ti le ngheo cao nhat; thuc hien chuong trinh nha o cho nguoi ngheo, cac doi tuong chinh sach, nha o cho NLD tai cac KCN tap trung, nha o va tin dung uu dai cho hoc sinh, sinh vien; trien khai bao hiem that nghiep theo quy dinh cua Luat Bao hiem that nghiep. Nghien cuu can doi ngan sach de co the tro cap truc tiep cho nguoi ngheo. Dac biet quan tam bao dam y te, giao duc, nhat la doi tuong chinh sach va cac khu vuc con nhieu kho khan. Trien khai co hieu qua chuong trinh muc tieu quoc gia nham han che toi da thiet hai do bien doi khi hau gay ra.

4. Thuc hien chinh sach tien te va chinh sach tai chinh tich cuc, hieu qua

Chinh sach tai chinh va chinh sach tien te co vai tro quyet dinh trong viec duy tri, thuc day san xuat kinh doanh, day manh xuat khau, kich cau dau tu va tieu dung, khuyen khich su dung hang san xuat trong nuoc, bao dam an sinh xa hoi, xoa doi giam ngheo, on dinh kinh te vi mo va bao dam an toan he thong cac to chuc tin dung.

Trong dieu kien san xuat kinh doanh bi suy giam, dinh tre, thu nhap sut giam thi canh tranh ve gia la yeu to quan trong de giu vung va mo rong thi truong. Chinh phu da thuc hien nhieu giai phap trong linh vuc tai chinh tien te nham giup DN nang cao hieu qua san xuat, ha gia thanh, tang suc canh tranh cua hang hoa va dich vu. Theo do, ap dung nhieu chinh sach mien, giam, hoan thoi gian nop thue, huong vao cac DN san xuat, su dung nhieu lao dong, tao ra nhieu viec lam; ho tro lai suat va thuc hien bao lanh tin dung cho cac DN nho va vua; giam phu hop lai suat co ban va ap dung lai suat thoa thuan doi voi nhung du an dau tu, kinh doanh co hieu qua. Dieu hanh ti gia linh hoat theo tin hieu thi truong, tao thuan loi cho xuat khau.

Doi voi cac ho nong dan bi thiet hai do thien tai va cac DN gap kho khan trong tieu thu san pham, Chinh phu chu truong thuc hien viec co cau lai thoi han no va ap dung cac giai phap thich hop de xu ly cac khoan no vay von ngan hang; xem xet dieu chinh lai suat cho vay cua cac hop dong tin dung phu hop theo muc lai suat hien hanh. Thuc hien ho tro dau tu phat trien cong nghe sau thu hoach; ho tro tieu thu mot so nong san co luong hang hoa lon va san xuat tap trung; ho tro giong cho nong dan de khoi phuc san xuat nong nghiep va nuoi trong thuy san o cac vung bi thiet hai do thien tai, dich benh. Tat ca cac bien phap tren day nham giup cho cac DN, nhat la DN nho va vua, ho nong dan vuot qua kho khan, duy tri va phat trien san xuat kinh doanh.

Trong dieu hanh chinh sach tai chinh, chinh sach tien te nam 2009, phai bao dam huy dong du va su dung co hieu qua cac nguon von nhu: ngan sach tap trung danh cho dau tu phat trien, trai phieu Chinh phu, nguon von ODA, von tin dung uu dai ho tro dau tu va dau tu cua DN Nha nuoc de cac nguon luc nay thuc su la dong luc quan trong thuc day san xuat kinh doanh, xuat khau, kich cau dau tu va tieu dung hop ly, hieu qua.

5. Tap trung dieu hanh quyet liet, linh hoat va phu hop voi thuc te tinh hinh

Khi da xac dinh dung nhiem vu trong tam va cac giai phap chu yeu thi viec to chuc chi dao dieu hanh quyet liet, linh hoat va phu hop voi thuc te tinh hinh la yeu to quyet dinh thang loi. Hieu qua cua chu truong, chinh sach phai do bang nhung chuyen bien cu the tren tung dia phuong, tung DN va co so; tat ca phai vi muc tieu ngan chan suy giam kinh te, duy tri tang truong, bao dam an sinh xa hoi va su phat trien ben vung cua dat nuoc.

Hien nay, tinh hinh kinh te the gioi dang bien dong rat phuc tap va kho luong. Cac bo, dia phuong phai dac biet quan tam lam tot hon nua cong tac du bao de chu dong kip thoi dieu chinh nhiem vu va cac giai phap to chuc dieu hanh cho phu hop voi thuc tien tinh hinh; dong thoi, phai tap trung chi dao hoan thien co che, chinh sach, cai cach manh thu tuc hanh chinh cho phu hop, dap ung yeu cau nhiem vu moi dat ra, nhat la trong quan ly dau tu, xay dung co ban, cap von, giai ngan, den bu giai phong mat bang, cac quy dinh ve thue, hai quan, bao lanh tin dung, ho tro lai suat...; phai phan cap manh, giao quyen va trach nhiem cho cap truc tiep chi dao thuc hien cong viec; de cao trach nhiem nguoi dung dau co quan, don vi va phai thuc su lay ket qua thuc hien nhiem vu duoc giao lam thuoc do chu yeu trong danh gia can bo.Chinh phu se kien nghi danh khoang 17.000 ti dong de bu khoang 40% lai suat vay thuong mai. Trong anh: Giao dich tai Ngan hang Dong A Chi nhanh Go Vap - TPHCM. Anh: T.THANH

Cac bo, dia phuong, don vi phai co ke hoach hanh dong cu the va dac biet coi trong cong tac chi dao thuc hien, tang cuong kiem tra, don doc va so ket rut kinh nghiem, uon nan, dieu chinh kip thoi; tat ca phai vi hieu qua, chat luong cong viec va hoan thanh nhiem vu duoc giao.

Chu tich Ho Chi Minh da day: “De tram lan khong dan cung chiu, kho van lan dan lieu cung xong”. Cac giai phap chu dong ngan chan suy giam kinh te, duy tri tang truong, bao dam an sinh xa hoi deu huong toi viec phat huy nguon luc cua toan xa hoi va suc manh cua khoi dai doan ket toan dan. Nhan dan la luc luong chu dao trong viec thuc hien cac giai phap; vi vay, phai that su phat huy dan chu, thuc hien dung phuong cham dan biet, dan ban, dan lam, dan kiem tra va chinh nhan dan la nguoi thu huong ket qua cua cac giai phap do; phai chu dong phoi hop va de cao vai tro cua MTTQ VN, cua cac to chuc chinh tri xa hoi trong viec van dong cac tang lop nhan dan tich cuc ung ho, giam sat va thuc hien cac giai phap ngan chan suy giam kinh te, duy tri tang truong va bao dam an sinh xa hoi.

Phai lam tot cong tac thong tin tuyen truyen de nhan dan hieu ro ve tinh hinh va nhiem vu cua dat nuoc, tao su thong nhat cao ve nhan thuc va dong thuan trong cach nghi, cach lam; cac co quan Nha nuoc phai chu dong cung cap thong tin, cong khai minh bach ve chinh sach, co che quan ly; cac co quan bao chi co trach nhiem tuyen truyen, pho bien chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, phai dua tin chinh xac va co loi cho su phat trien cua dat nuoc.

Nam 2009 se la mot nam voi nhieu kho khan, thach thuc rat lon trong tien trinh phat trien cua dat nuoc ta, dan toc ta. Nhung chung ta tin tuong vung chac rang, duoi su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc va su doan ket nhat tri, chung suc chung long cua ca he thong chinh tri, cua toan Dang, toan dan, toan quan, nhat dinh chung ta se tao nen suc manh tong hop, thuc hien thang loi nhiem vu phat trien KT-XH ma Quoc hoi da de ra cho nam 2009.

Nguyen Tan Dung, Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu


(1) Theo IMF, tang truong kinh te toan cau nam 2009 khoang 2,2%. Cac nuoc phat trien du kien giam tang truong 0,3%; trong do My -0,7%, Nhat -0,2%, Duc -0,8%, Phap -0,5%, Anh -1,3%... Cac nuoc dang phat trien du kien co muc tang truong duong, khoang 5,1%.

(2) Gia tieu dung quy IV/2007 tang 5%; thang 1-2008 tang 2,38%; thang 2 tang 3,56%; thang 3 tang 2,99%.

(3) Tam nhom giai phap kiem che lam phat: Ap dung chinh sach tien te that chat; kiem soat chat che chinh sach tai khoa, chi tieu cong; day manh xuat khau, kiem soat nhap sieu; day manh san xuat, can doi cung cau; tang cuong cac bien phap ho tro an sinh xa hoi, on dinh doi song nhan dan; quan ly thi truong gia ca, to chuc tot thuong mai trong nuoc; phat dong tiet kiem trong san xuat va tieu dung, bao dam an sinh xa hoi; cong tac thong tin tuyen truyen de huy dong suc manh tong hop, tao su dong thuan trong toan xa hoi.

(4) Tu thang 6-2008, muc tang gia thang sau thap hon thang truoc. Tu thang 10-2008, gia tieu dung da giam: thang 9 tang 0,18%, thang 10 giam 0,19%, thang 11 giam 0,76%, thang 12 giam 0,68%.

(5) Xuat khau giam lien tuc trong 4 thang, tu 6,55 ti USD (thang 7), xuong con 4,8 ti USD (thang 11) va 4,9 ti USD vao thang 12-2008; gia nhieu mat hang xuat khau giam tu 20%-40% so voi thang 9. Nam 2008, luong khach quoc te di du lich, nghi ngoi chi tang 1%, trong khi nam 2007 tang 18%. VN-Index xuong con 288 diem vao ngay 8-12-2008.

(6) Muc tieu tong quat phat trien KT-XH nam 2009: “Tiep tuc kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong hop ly, ben vung, chu dong ngan ngua suy giam, bao dam an sinh xa hoi; day manh hop tac va hoi nhap kinh te quoc te mot cach chu dong va hieu qua; giu vung on dinh chinh tri, bao dam quoc phong, an ninh va trat tu, an toan xa hoi; tao dieu kien thuc hien thang loi ke hoach phat trien KT-XH 5 nam 2006 - 2010” - Nghi quyet Ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XII.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.