Phat bieu cua Chu tich nuoc Tran Duc Luong

Thứ ba, 28 Tháng ba 2006, 15:04 GMT+7

"Quyet tam dua Tay Nguyen tro thanh vung kinh te dong luc cua mien Trung"

(Phat bieu cua chu tich nuoc Tran Duc Luong tua do TS dat )

Ngay 28/3, tai Dai hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen, ky niem 60 nam ngay Chu tich Ho Chi Minh gui thu cho Dai hoi dai bieu cac dan toc thieu so mien Nam hop tai Pleiku, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co bai phat bieu quan trong. Sau day la toan van bai phat bieu nay.


Phat bieu cua Chu tich nuoc Tran Duc Luong

Thua cac vi dai bieu tieu bieu dai dien dong bao cac dan toc Tay Nguyen;

Thua cac dong chi lanh dao Dang, chinh quyen, Mat tran To quoc TW va cac dia phuong;

Thua cac dong chi lao thanh cach mang, cac ba me Viet Nam anh hung, cac Anh hung luc luong vu trang, Anh hung lao dong, dai dien gia dinh co cong voi cach mang;

Thua cac vi dai bieu.

Thay mat Dang va Nha nuoc, toi nhiet liet chao mung cac vi dai bieu, nhung dai dien uu tu cua cac dan toc anh em, gan bo voi Tay Nguyen hung vi da hoi tu ve day du Dai hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen, nham ky niem 60 nam Chu tich Ho Chi Minh gui thu cho Dai hoi dai bieu cac dan toc thieu so mien Nam hop tai Pleiku (19/4/1946-19/4/2006).

Nhan dip nay, toi xin chuyen den cac vi da tung tham gia cong tac Mat tran - cong tac xay dung khoi dai doan ket toan dan toc qua cac thoi ky lich su, cac Ba me Viet Nam anh hung, cac Anh hung luc luong vu trang, Anh hung lao dong, cac thuong binh, gia dinh liet si, cac bac lao thanh cach mang, cac gia dinh co cong voi nuoc, can bo huu tri, cac nhan si, tri thuc, cac chuc sac ton giao yeu nuoc tin tuong vao su lanh dao cua Dang va Bac Ho kinh yeu da tung day cong dong gop xay dung Tay Nguyen co buoc truong thanh va phat trien nhu ngay hom nay nhung tinh cam chan thanh va long biet on sau sac cua Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam va Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

Cung nhan dip nay, qua cac vi dai bieu dai hoi, toi xin gui den can bo, chien si va dong bao cac dan toc Tay Nguyen, loi chao doan ket va loi tham hoi an can cua Dang, Nha nuoc va dong bao ca nuoc.

Trong niem vui cua ngay hoi lon, chung ta bay to long biet on vo han doi voi Chu tich Ho Chi Minh, lanh tu vi dai cua dan toc ta, nha tu tuong lon, nha chien luoc thien tai, Nguoi khai sinh ra nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa - nay la nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Nguoi sang lap va lanh dao Mat tran Dan toc thong nhat, Nguoi da ke thua va phat huy truyen thong yeu nuoc, truyen thong dai doan ket, nguon suc manh vo dich cua toan dan toc ta trong suot qua trinh dau tranh dung nuoc va giu nuoc. Chan ly ma Nguoi tong ket: "Doan ket, doan ket, dai doan ket; Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong" da duoc kiem nghiem qua cuoc dau tranh vo cung gian kho, nhung rat ve vang va rat tu hao cua toan dan toc va cua dong bao cac dan toc Tay Nguyen, trong 75 nam qua, ke tu ngay co Dang Cong san Viet Nam lanh dao. Chan ly do mai mai soi sang moi buoc duong phat trien cua Tay Nguyen noi rieng, dat nuoc ta noi chung.

Thua dong bao,

Thua cac vi dai bieu,

60 nam thuc hien loi day cua Chu tich Ho Chi Minh trong thu cho Dai hoi dai bieu cac dan toc thieu so mien Nam hop tai Pleiku: "Dong bao Kinh hay Tho, Muong hay Man, Gia Rai hay E De, Xe Dang hay Ba Na va cac dan toc thieu so khac, deu la con chau Viet Nam, deu la anh em ruot thit, chung ta song chet co nhau, suong kho cung nhau, no doi giup nhau". Dong bao cac dan toc Tay Nguyen da mot long theo Dang va Bac Ho tap hop trong cac hinh thuc to chuc Mat tran Dan toc thong nhat, da co nhung dong gop to lon, lap cong xuat sac trong hai cuoc khang chien chong Phap, chong My truoc day cung nhu trong cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi, xay dung va phat trien Tay Nguyen hien nay.

Qua cuoc chien dau lau dai, day gian nan va thu thach do, Tay Nguyen da chung kien biet bao su tich anh hung. Moi ten nui, ten song, ten buon, ten lang tren cao nguyen hung vi nay la mot nhan chung lich su, la mot ban anh hung ca ve long yeu nuoc, ve chu nghia anh hung cach mang, ve moi tinh doan ket keo son giua cac dan toc, cac ton giao, giua dong bao Nam - Bac ruot thit.

Chinh tai noi day, o khu tu do cung nhu o vung con bi tam chiem, duoi mua bom, bao dan cua ke thu, qua cac chien dich can quet, cha di, xat lai nhieu lan, cac chien dich don dan vao ap chien luoc, to cong, ly khai cong san v.v... voi biet bao canh dau thuong, tang toc, nguoi dan Tay Nguyen van son sat mot long, thuy chung, doan ket giup nhau vuot qua moi kho khan, gian kho, kien cuong chien dau va gianh thang loi ngay cang to lon hon, xung dang voi loi khen ngoi cua Chu tich Ho Chi Minh khi Nguoi gui dien tham hoi, dong vien nhan dip cac luc luong vu trang giai phong Tay Nguyen mo Dai hoi anh hung chien si thi dua, dung si diet My lan thu nhat vao ngay 30/11/1968.

Nguoi viet: "... Nhu vay la quan va dan Tay Nguyen, gia, tre, gai, trai, Kinh, Thuong doan ket mot long, luon luon neu cao truyen thong anh hung, vuot qua moi kho khan, gian kho, lap cong giu gin buon, ray, thu duoc nhung thanh tich to lon, cung dong bao ca nuoc danh thang giac My xam luoc..." va Nguoi can dan: "Dong bao va cac chien sy Tay Nguyen da doan ket, cang phai doan ket chat che hon nua, co gang khong ngung, phat huy manh me thang loi da gianh duoc, luon luon de cao canh giac, san sang dap tan moi am muu cua dich".

Vang theo loi day cua Bac Ho, bang suc manh cua khoi dai doan ket dan toc, bang muu tri va long dung cam hy sinh, quan va dan cac dan toc Tay Nguyen da luon sat canh cung quan va dan ca nuoc da lien tiep danh thang thuc dan va de quoc xam luoc, giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat To quoc, non song thu ve mot moi, viet len nhung trang su hao hung cua dan toc ta trong thoi dai

Ho Chi Minh. To quoc, nhan dan, cac the he hom nay va mai sau mai mai ghi nho nhung cong lao to lon cua dong bao cac dan toc Tay Nguyen.

Tu sau ngay mien Nam duoc hoan toan giai phong, nhat la tu khi trien khai cong cuoc doi moi, dua tren nhung quan diem va tu tuong Ho Chi Minh ve van de dan toc voi nhung noi dung co ban la: Binh dang, doan ket, tuong tro, giup nhau cung phat trien, Dang va Nha nuoc ta da ban hanh nhieu chu truong, chinh sach nham cung co va tang cuong khoi dai doan ket cac dan toc.

Chung ta rat vui mung thay rang: Tu khi co Nghi quyet cua Bo Chinh tri khoa VI "Ve mot so chu truong, chinh sach lon phat trien kinh te-xa hoi mien nui", cac chinh sach cua Nha nuoc, dac biet la tu khi co Nghi quyet 10 cua Bo Chinh tri (khoa IX) va Quyet dinh 168 cua Thu tuong Chinh phu ve phat trien kinh te-xa hoi, bao dam an ninh-quoc phong vung Tay Nguyen, von dau tu cho Tay Nguyen khong ngung tang. Tao dieu kien thuan loi de dong bao cac dan toc Tay Nguyen phan dau vuot bac va dat duoc nhung ket qua dang khich le: kinh te tang truong kha va lien tuc, nam sau cao hon nam truoc; mot bo phan nhan dan von quen song tu cap, tu tuc da biet chuyen doi co cau cay trong, vat nuoi, co cau kinh te dang chuyen dich theo huong san xuat hang hoa va da tung buoc hinh thanh nhung vung kinh te hang hoa lon nhu: san xuat ho tieu, hat dieu, cao su, ca phe v.v... da xuat hien them nhieu mo hinh san xuat kinh doanh co hieu qua; ngay cang co nhieu ho lam kinh te gioi; ket cau ha tang kinh te-xa hoi gom giao thong, thuy loi, dien luc, truong hoc, benh vien, phat thanh, truyen hinh, nha van hoa, do thi... duoc xay dung va phat trien nhieu va nhanh hon bat cu thoi ky nao truoc day. Doi song nhan dan o Tay Nguyen duoc cai thien ro ret. Cong tac xoa doi, giam ngheo dat duoc nhung ket qua to lon. Mat bang dan tri duoc nang len, nhieu noi da pho cap giao duc tieu hoc va xoa xong mu chu; doi ngu can bo, tri thuc la con em dong bao cac dan toc thieu so ngay cang nhieu hon; he thong truong pho thong dan toc noi tru duoc hinh thanh va phat trien o ca 5 tinh; doi song van hoa cua cac dan toc, nhat la van hoa cong chieng duoc giu gin va phat huy. Cac loai benh dich co ban duoc ngan chan va tung buoc day lui; viec kham, chua benh cho nguoi ngheo vung sau, vung xa duoc quan tam hon. He thong chinh tri o Tay Nguyen buoc dau duoc tang cuong va cung co; an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi co ban duoc on dinh.

Noi den nhung thanh tuu ma dong bao cac dan toc dat duoc qua 60 nam chien dau, bao ve va xay dung Tay Nguyen, khong the khong noi den su dong gop tich cuc cua doi ngu can bo lam cong tac dan van, mat tran, doi ngu chuyen trach cong tac dan toc qua cac thoi ky cach mang. Do la nhung lop nguoi Kinh cung nhu Thuong da vuot qua moi kho khan, thu thach, chiu dung moi thieu thon, hy sinh, kien tri van dong dong bao thuc hien cac chu truong, chinh sach dan toc cua Dang va Nha nuoc, lam tham muu dac luc cho Dang va Nha nuoc trong viec hoach dinh va huong dan thuc hien cac chu truong, chinh sach phu hop voi tien trinh doi moi va dac diem cua cac dan toc Tay Nguyen, cung nhu van dong nhan dan o tung buon, lang, ban doan ket giup nhau cung phat trien.

Thay mat cac dong chi Lanh dao Dang va Nha nuoc, toi nhiet liet bieu duong, khen ngoi nhung thanh tich da dat duoc cua dong bao cac dan toc Tay Nguyen trong nhung nam qua va bieu duong su co gang khong met moi cua cac the he can bo lam cong tac dan van, mat tran, can bo lam cong tac dan toc da co nhieu cong hien doi voi dong bao cac dan toc Tay Nguyen.

Thua cac vi dai bieu,

Cung voi nhung buoc phat trien, tien bo neu tren, voi trach nhiem cao truoc nhan dan, chung ta can noi ro nhung mat kho khan, han che o vung nui, vung dong bao dan toc noi chung va Tay Nguyen noi rieng. Do la kinh te con cham phat trien, tap quan canh tac o cac vung sau con lac hau, van con tinh trang dinh canh chua on dinh den nay mot bo phan ba con van con thieu dat san xuat; ket cau ha tang o mot so vung sau, vung xa, vung can cu dia cach mang con nhieu viec phai lam. Ty le doi ngheo o Tay Nguyen nhin chung con cao so voi binh quan chung cua ca nuoc chat luong hieu qua giao duc va dao tao con thap nhat la: dao tao nghe; cong tac cham soc suc khoe cho dong bao vung sau, vung xa con nhieu kho khan; mot so tap quan lac hau, me tin di doan con ton tai. Muc huong thu van hoa cua dong bao con thap. He thong chinh tri tuy da duoc cung co mot buoc song van con yeu; doi ngu can bo nguoi dan toc thieu so con thieu ve so luong va yeu ve chat luong. o mot so noi, ton giao phat trien khong binh thuong, trai phap luat va xa la voi truyen thong, phong tuc tap quan cua nhan dan. Chinh quyen, Mat tran va cac doan the nhan dan o nhieu noi hoat dong hieu qua chua cao, chua sat dan nen khong tap hop duoc dong dao nhan dan. Cac the luc thu dich va ke xau loi dung, kich dong, loi keo dong bao mot so noi vao cac hoat dong gay chia re khoi dai doan ket dan toc.

De tiep tuc dua Tay Nguyen phat trien hon nua, toi de nghi cac cap bo Dang, chinh quyen, Mat tran To quoc cac tinh Tay Nguyen can xay dung quyet tam cao hon va phoi hop chat che voi cac nganh huu quan o Trung uong tap trung lam tot mot so viec cu the sau:

1. Cac cap, cac nganh phai nhan thuc duoc vi tri chien luoc quan trong cua Tay Nguyen trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc, dong thoi phai quan triet sau sac duong loi chi dao cua Dang la quyet tam xay dung Tay Nguyen thanh mot khu vuc giau ve kinh te, vung ve chinh tri, manh ve quoc phong va la vung kinh te dong luc cua mien Trung. Tren co so do tap trung cac nguon luc de xay dung Tay Nguyen giau manh trong thoi gian toi. Dong thoi tang cuong cong tac giao duc, tuyen truyen trong ca he thong chinh tri, cac cap, cac nganh, toan the xa hoi quan triet va to chuc thuc hien tot chu truong, chinh sach dai doan ket, chinh sach dan toc cua Dang va Nha nuoc, coi do la nhiem vu thuong xuyen va trong tam cua cac cap uy Dang, chinh quyen, Mat tran tu Trung uong den co so. Day la nen tang co ban cho su on dinh va phat trien ben vung cua Tay Nguyen va ca nuoc.

2. Day manh cong tac xoa doi, giam ngheo, nang cao muc song cua dong bao dan toc thieu so, truoc het la dong bao vung cao, vung sau, vung xa. Trong nhung nam truoc mat, Tay Nguyen can tap trung tro giup dong bao ngheo, cac dan toc dac biet kho khan giai quyet ngay nhung van de buc xuc nhu: thieu luong thuc, thieu nuoc sinh hoat, thieu tu lieu san xuat, nha o tam bo, giai quyet xong ve co ban tinh trang thieu dat san xuat, dat o va van de tranh chap dat dai o vung dong bao dan toc thieu so; lam tot cong tac dinh canh, dinh cu.

Tang cuong co so kham, chua benh, can bo y te cho cac xa, ban; nang cao chat luong cong tac cham soc suc khoe cho dong bao dan toc thieu so. Phan dau som dua Tay Nguyen thoat khoi vung ngheo, kem phat trien, thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa.

3. Cham lo toan dien hon nua den su nghiep phat trien giao duc nang cao dan tri, dao tao nguon luc, boi duong nhan tai cho cac dan toc thieu so o Tay Nguyen. Thuc hien chuong trinh pho cap giao duc trung hoc co so va cac chuong trinh giao duc mien nui, nang cao chat luong va hieu qua giao duc, dao tao, nhat la he thong truong pho thong dan toc noi tru cac cap; day manh viec to chuc cac truong mau giao cong lap; da dang hoa, phat trien nhanh cac loai hinh dao tao, boi duong, day nghe, dua chuong trinh day nghe vao cac truong dan toc noi tru. Dac biet chu trong dao tao, boi duong, day nghe cho thanh nien nguoi dan toc thieu so.

4. Cung co va nang cao chat luong he thong chinh tri co so buon lang, bon, soc o vung dan toc thieu so, kien quyet khac phuc tinh trang quan lieu, xa dan cua mot so can bo.

5. Cac dia phuong o Tay Nguyen phai thuong xuyen nang cao canh giac voi am muu pha hoai cua cac the luc thu dich. Tiep tuc xay dung the tran quoc phong toan dan va the tran an ninh nhan dan, phat huy suc manh tai cho de san sang dap tan moi am muu pha hoai cua cac the luc thu dich; tang cuong cong tac dam bao an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi, khong de xay ra nhung "diem nong" ve an ninh, trat tu xa hoi tren Tay Nguyen nhu da tung xay ra.

6. Tiep tuc day manh su nghiep bao ton va phat huy van hoa cac dan toc o Tay Nguyen. Dong thoi thuc hien tot chinh sach tin nguong va ton giao; kien quyet ngan chan viec loi dung chinh sach tu do ton giao, tu do tin nguong de hoat dong pha hoai khoi dai doan ket dan toc, chong pha su nghiep xay dung chu nghia xa hoi cua nuoc ta.

Thua cac vi dai bieu,

Doan ket la truyen thong vo cung quy bau cua dan toc Viet Nam trong suot lich su dung nuoc va giu nuoc. Tu tuong doan ket moi tang lop nhan dan, moi luc luong de lam cach mang giai phong dan toc duoc dat ra ngay tu khi Dang ta moi ra doi va duoc the hien xuyen suot trong cac thoi ky cach mang.

Tu tuong do duoc the hien trong cau noi noi tieng mang tinh tong ket lich su cua Chu tich Ho Chi Minh:

"Doan ket, doan ket, dai doan ket;

Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong"

Doan ket cac dan toc, cac ton giao la mot bo phan quan trong cua khoi dai doan ket dan toc. Truoc kia, hien nay va mai mai ve sau, van de dan toc va ton giao luon luon la van de mang y nghia chien luoc trong su nghiep cach mang cua nhan dan ta. Dung nhu nha tho To Huu da the hien tam nguyen cua nhan dan ta:

"Du ai noi nga, noi nghieng

Long ta van vung nhu kieng ba chan

Du ai rao dau ngan san

Long ta van vung la dan Cu Ho"

Vi vay, nhan Dai hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen, toi mong muon moi nguoi dan Tay Nguyen; gia, tre, gai, trai hay ra suc bao ve khoi dai doan ket dan toc nhu bao ve con nguoi cua mat minh.

Mot lan nua, toi de nghi cac cap uy Dang, chinh quyen, Mat tran cac tinh Tay Nguyen da quan tam can dac biet quan tam hon nua den viec dao tao, boi duong va su dung co hieu qua nhat doi ngu can bo la con em dong bao cac dan toc Tay Nguyen tren moi linh vuc. Cac tinh Tay Nguyen can lam tot hon nua cong tac xay dung Dang, phan dau lam sao de hau het cac dang bo tren Tay Nguyen deu thuc su la nhung dang bo trong sach, vung manh, vi su trong sach, vung manh cua Dang la yeu to quyet dinh de cung co, tang cuong khoi dai doan ket toan dan, moi can bo, dang vien phai guong mau lam cong tac Dan van va Mat tran theo tinh than "trong dan, gan dan, hieu dan, hoc dan va co trach nhiem voi dan", "nghe dan noi, noi dan hieu, lam dan tin".

Dang, Nha nuoc, nhan dan ta nhat dinh se xay dung Tay Nguyen thanh dia ban tru phu tuoi dep noi tieng cua dat nuoc ta.

Voi tinh than do, toi chuc Dai hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen cua chung ta trong thoi ky doi moi thanh cong tot dep.

Chuc cac vi dai bieu, cac vi khach qui va tat ca cac vi co mat hom nay doi dao suc khoe va hanh phuc.

Xin cam on!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.