Phat bieu be mac hoi nghi TW thu 7 cua Tong Bi thu

Thứ bảy, 11 Tháng năm 2013, 19:27 GMT+7

Sang 11/5, Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da hoan thanh toan bo chuong trinh de ra, sau 10 ngay lam viec khan truong, dan chu, nghiem tuc.

» Bau bo sung hai nhan su vao Bo Chinh tri
» Nhung ket qua chu yeu cua Hoi nghi Trung uong 7
» Khai mac Hoi nghi Trung uong 7, khoa XI


Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da phat bieu be mac, khai quat lai nhung ket qua chu yeu ma Hoi nghi dat duoc. TTXVN tran trong gioi thieu toan van phat bieu:

“Thua cac dong chi Trung uong,
Thua cac dong chi tham du Hoi nghi,tong bi thu
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu be mac Hoi nghi.
Sau 10 ngay lam viec khan truong, dan chu, nghiem tuc, Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XI da hoan thanh toan bo chuong trinh de ra. Cac dong chi Uy vien Trung uong va cac dong chi tham du Hoi nghi da the hien tinh than trach nhiem cao, phat huy tri tue, thang than thao luan, dong gop nhieu y kien sau sac vao cac de an, bao cao.

Bo Chinh tri da tiep thu toi da va giai trinh nhung van de con co y kien khac nhau. Ban Chap hanh Trung uong da thong nhat cao thong qua noi dung cac nghi quyet, ket luan cua Hoi nghi. De ket thuc Hoi nghi, thay mat Bo Chinh tri, toi xin phat bieu lam ro them mot so van de va khai quat lai nhung ket qua chu yeu ma Hoi nghi da dat duoc.

1- Ve tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri: Qua trao doi, thao luan, Trung uong nhan manh, cung co, kien toan, tung buoc hoan thien he thong chinh tri la cong viec rat lon, he trong va phuc tap, phai vua lam vua rut kinh nghiem. Vua qua, chung ta da co nhieu co gang va dat duoc nhieu ket qua quan trong, gop phan vao thanh tuu chung cua cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve dat nuoc.

Tuy nhien, so voi yeu cau phat trien, van con khong it han che, yeu kem. To chuc bo may van cong kenh, chong cheo; bien che van phinh to, nang ne; chat luong can bo, cong chuc cham duoc nang cao; hoat dong cua toan he thong co nhung khau chua thong suot, hieu luc, hieu qua chua cao. Viec nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien mot so van de ve phuong thuc lanh dao cua Dang, to chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc, phat huy quyen lam chu cua nhan dan co nhung diem con chua du sang to.

Viec quan triet, to chuc thuc hien cac quan diem, chu truong dung dan cua Dang trong linh vuc nay chua thuc su kien quyet, nhat quan; mot so chu truong, chinh sach chua phu hop cham duoc phat hien, dieu chinh, sua doi. Chua tien hanh dong bo giua doi moi, kien toan to chuc bo may voi bo sung, hoan thien he thong luat phap, chinh sach.

Trung uong yeu cau, thoi gian toi, can tiep tuc day manh doi moi, kien toan he thong chinh tri tu Trung uong den co so, nham muc tieu xay dung to chuc bo may dong bo, tinh gon, co tinh on dinh, phu hop voi chuc nang, nhiem vu; xay dung doi ngu can bo, cong chuc co so luong hop ly, co pham chat chinh tri, dao duc, trinh do, nang luc chuyen mon nghiep vu cao, dap ung yeu cau nhiem vu trong tinh hinh moi.

Doi moi, hoan thien he thong chinh tri phai dong bo voi doi moi the che kinh te; thong nhat giua cac to chuc trong toan he thong, bao gom Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi. Kien toan to chuc bo may phai di doi voi hoan thien chuc nang, nhiem vu, nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc. Hoan thien the che phai gan lien voi doi moi noi dung va phuong thuc lanh dao cua Dang.

Doi moi manh me ve to chuc va co che hoat dong cua cac don vi su nghiep cong. Tang cuong quyen lam chu truc tiep cua nhan dan, nhat la o co so. Khong nhat thiet o Trung uong co to chuc nao thi o dia phuong cung co to chuc do. Doi voi nhung van de thuc tien doi hoi, da du ro, chin muoi thi kien quyet thuc hien; nhung van de chua du ro, con co y kien khac nhau thi can chi dao khan truong nghien cuu, tong ket de lam ro, co buoc di thich hop, khong nong voi, chu quan, duy y chi...

Tren co so tu tuong chi dao chung neu tren, can tiep tuc ra soat, kien toan cac co quan tham muu, giup viec, don vi su nghiep cua Dang; hoan thien, nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua bo may nha nuoc (bao gom ca Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, Toa an nhan dan, Vien kiem sat nhan dan, chinh quyen dia phuong); doi moi, kien toan to chuc bo may va hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi theo huong tinh gon, ro chuc nang, nhiem vu, khong chong cheo, trung lap.

Xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, trach nhiem, quyen han cua can bo, cong chuc, vien chuc theo vi tri cong tac, tieu chuan chuc danh, so luong can bo, cong chuc, vien chuc de giao, quan ly bien che. Tiep tuc thi diem khoan kinh phi hanh chinh de khuyen khich giam bien che. Tang cuong can bo kiem nhiem mot so chuc danh phu hop. Thuc hien dung quy dinh ve so luong cap pho lanh dao, quan ly o cac to chuc.

Day manh ap dung co che tu chu, tu chiu trach nhiem trong cac don vi su nghiep cong lap, thuc hien "xa hoi hoa" dich vu cong, tung buoc giam chi luong vien chuc tu ngan sach nha nuoc; quan ly chat che viec thanh lap moi cac don vi su nghiep cong lap, cac to chuc quan chung va so luong vien chuc o cac don vi su nghiep cong lap. Khan truong tong ket va co ket luan ve viec thi diem khong to chuc Hoi dong nhan dan o mot so huyen, quan, phuong. Nghien cuu, thi diem xay dung mo hinh chinh quyen do thi. Thuc hien giam dan so luong can bo khong chuyen trach cap xa.

2- Hoi nghi nhat tri cho rang, tiep sau Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang, viec lan nay Trung uong ban va ban hanh Nghi quyet ve tang cuong va doi moi su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van la rat can thiet trong tinh hinh hien nay. Boi vi chi co lam tot cong tac dan van, tang cuong moi lien he mau thit giua nhan dan voi Dang thi Dang moi co suc manh.

Trong dieu kien Dang cam quyen, xay dung Nha nuoc phap quyen, phat trien kinh te thi truong, hoi nhap quoc te, co rat nhieu van de moi dat ra tac dong den tu tuong, tinh cam, doi song cua can bo, dang vien va nhan dan. Nhung hien tuong phan hoa giau ngheo, phan tang xa hoi, cung voi te quan lieu, tham nhung, xa dan, xam pham quyen lam chu cua nhan dan, lam suy giam niem tin cua nhan dan doi voi Dang la thach thuc doi voi moi lien he giua dan voi Dang.

Chi co doi moi va lam tot cong tac dan van, cung co vung chac niem tin cua nhan dan doi voi Dang, tang cuong moi lien he giua Dang voi dan, cung nhu khoi dai doan ket toan dan thi moi phat huy duoc suc manh to lon cua toan dan phuc vu su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

De thuc hien duoc yeu cau tren, phai quan triet sau sac tu tuong cua Chu tich Ho Chi Minh va cac quan diem cua Dang ta ve dan van, ve dai doan ket dan toc. Dac biet la phai ton trong va phat huy day du quyen lam chu cua nhan dan; het long, het suc cham lo doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, chu trong den loi ich truc tiep cua nguoi dan; luon trong dan, gan dan, hieu dan, tin dan; nhung gi co loi cho dan thi het suc lam, nhung gi co hai cho dan thi het suc tranh.

Thuong xuyen chinh don, xay dung Dang, Nha nuoc, chinh quyen trong sach, vung manh; moi quan diem, chu truong cua Dang, luat phap, chinh sach cua Nha nuoc phai vi dan, xuat phat tu loi ich va nguyen vong chinh dang cua nhan dan. Can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc phai guong mau, tan tuy voi cong viec, noi di doi voi lam de nhan dan tin tuong, noi theo.

Tiep tuc nang cao nhan thuc cua doi ngu can bo, dang vien va cac tang lop nhan dan ve vi tri, vai tro cua cong tac dan van. Tang cuong cong tac tuyen truyen, pho bien kip thoi duong loi, chu truong cua Dang, luat phap, chinh sach cua Nha nuoc den voi nhan dan; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc ve cac hoat dong thong tin, truyen thong, dinh huong du luan xa hoi; kip thoi ngan chan, dau tranh voi cac thong tin xau, doc hai, nhat la qua mang Internet.

Kien quyet, kien tri thuc hien tot Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang, lam cho Dang ta thuc su trong sach, vung manh; tang cuong quan he mat thiet giua nhan dan voi Dang. Nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua bo may nha nuoc tu Trung uong den co so. Tap trung giai quyet co hieu qua nhung van de buc xuc trong nhan dan, nhat la ve doi song, cong an viec lam, giai toa, den bu dat dai, giai quyet khieu nai, to cao cua dan, cai cach thu tuc hanh chinh; khac phuc tinh trang tieu cuc, phien ha; ach tac va tai nan giao thong, te nan xa hoi, bao dam an sinh xa hoi…

Day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cac tang lop nhan dan. Doi moi to chuc va hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi, cac hoi quan chung. Kien toan, nang cao nang luc dan van cua cac co quan, don vi va doi ngu can bo lam cong tac dan van trong toan he thong chinh tri, dac biet la trong cac co quan hanh chinh nha nuoc, cac can bo thuong xuyen co quan he, tiep xuc truc tiep voi dan. Doi moi manh tac phong cong tac, that su gan dan, trong dan, hoc dan. Thuc hien tot Quy che dan chu o co so.

3- Ban Chap hanh Trung uong hoan nghenh va cam on dong bao, chien si ca nuoc va kieu bao ta o nuoc ngoai da nhiet tinh huong ung, tham gia dong gop y kien xay dung du thao sua doi Hien phap nam 1992. Dong thoi, ghi nhan, bieu duong Uy ban du thao sua doi Hien phap va cac co quan chuc nang da to chuc chu dao viec lay y kien nhan dan; tong hop day du, tiep thu nghiem tuc, giai trinh cac gop y xay dung de hoan thien them mot buoc du thao sua doi Hien phap nam 1992 trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

Qua dot sinh hoat chinh tri dan chu, sau rong nay, nhan dan ta da mot lan nua the hien cao do long yeu nuoc, tin tuong vao su lanh dao cua Dang, het long cham lo xay dung Nha nuoc ta, dat nuoc ta, dan toc ta vung manh, truong ton. Tuyet dai da so cac tang lop nhan dan tan thanh voi noi dung cua du thao va cho rang: Du thao sua doi Hien phap nam 1992 da bam sat muc tieu, yeu cau, quan diem va dinh huong lon da duoc xac dinh trong cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong va Quoc hoi, phu hop voi y chi, nguyen vong cua nhan dan; khang dinh ban chat, mo hinh tong the cua the che chinh tri va to chuc bo may cua Nha nuoc ta da duoc the hien trong Cuong linh va Hien phap hien hanh. Noi dung cua Du thao da co nhieu sua doi, bo sung quan trong, phu hop voi yeu cau phat trien cua dat nuoc trong tinh hinh moi.

So voi ban du thao duoc cong bo, da co rat nhieu y kien cua nhan dan duoc tiep thu, tap trung vao nhieu van de quan trong. Doi voi nhung van de moi, nhay cam, con y kien khac nhau, Trung uong da danh nhieu thoi gian thao luan, cho y kien chi dao dinh huong lua chon, tiep thu, giai trinh. Doi voi cac quan diem sai trai, nhung luan dieu tuyen truyen chong pha cua cac the luc thu dich, Trung uong kien quyet phe phan, bac bo.

Trung uong giao Dang doan Quoc hoi cung voi Uy ban du thao sua doi Hien phap, tiep tuc quan triet day du va sau sac hon nua Cuong linh chinh tri nam 2011 cua Dang, cac nghi quyet, ket luan cua Hoi nghi Trung uong 2 va Hoi nghi Trung uong 5, cac ket luan cua Bo Chinh tri va ket luan cua Hoi nghi lan nay, khan truong chuan bi bao cao tiep thu, giai trinh va chinh ly, hoan thien ban du thao sua doi Hien phap nam 1992 de trinh ky hop sap toi cua Quoc hoi.

4- Ve chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong: Trung uong cho rang, day la 3 linh vuc cuc ky quan trong, co noi dung phong phu, nhieu mat va quan he mat thiet voi nhau. Thoi gian qua, cac linh vuc nay o nuoc ta da buoc dau duoc quan tam, co buoc phat trien va dat duoc nhung ket qua quan trong. Tuy nhien, hien van con khong it han che, yeu kem. Viec ung pho voi bien doi khi hau con nhieu lung tung, bi dong; thiet hai ve nguoi va tai san do thien tai gay ra con lon.

Tai nguyen chua duoc khai thac, su dung hop ly, hieu qua va ben vung, mot so loai bi khai thac qua muc nen bi suy thoai, can kiet. O nhiem moi truong con dien ra pho bien, co xu huong gia tang, o mot so noi rat nghiem trong; da dang sinh hoc suy giam, gay nguy co mat can bang sinh thai tren dien rong. Du bao thoi gian toi, tinh hinh con dien bien phuc tap, kho luong; kho khan, thach thuc co the con gay gat, nang ne hon.

De lanh dao, chi dao phat trien nhung linh vuc quan trong, phuc tap nay, truoc het can nang cao nhan thuc trong toan dang, toan dan va toan he thong chinh tri, coi chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong la van de co y nghia quyet dinh su phat trien ben vung cua dat nuoc.

Viec xem xet, giai quyet cac van de phai dua tren nhung nguyen tac cua phuong thuc quan ly tong hop va thong nhat, lien nganh, lien vung; vua dap ung yeu cau truoc mat, vua bao dam loi ich lau dai; vua toan dien vua co trong tam, trong diem, co buoc di phu hop.

Bien doi khi hau la van de toan cau, co nhieu dien bien phuc tap, kho luong, thach thuc nghiem trong doi voi toan nhan loai trong the ky 21, doi hoi phai co tam nhin xa, chu dong nghien cuu, du bao va co cac phuong an ung pho; khong cuong dieu, thai qua, nhung cung khong duoc xem thuong, chu quan.

Tai nguyen la tai san quoc gia, la nguon luc, nguon von tu nhien quan trong de xay dung va phat trien dat nuoc, can duoc danh gia mot cach khoa hoc, chinh xac, tren co so do co ke hoach quan ly, khai thac va su dung hop ly, tiet kiem, hieu qua, gan voi muc tieu phat trien kinh te - xa hoi, bao dam quoc phong - an ninh; chu trong phat trien, su dung nang luong tai tao, vat lieu moi, tai che.

Bao ve moi truong vua la muc tieu, vua la mot trong nhung noi dung co ban cua phat trien ben vung, phai duoc long ghep trong chien luoc, quy hoach, ke hoach, du an phat trien kinh te - xa hoi cua tung nganh va tung dia phuong. Thuc hien phuong cham lay phong tranh, ngan ngua la chinh, di doi voi kiem soat, xu ly o nhiem, khac phuc suy thoai, cai thien moi truong, bao ton thien nhien va da dang sinh hoc.

Nhiem vu chung dat ra la: Phai day manh chuyen doi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te theo huong tang truong xanh va phat trien ben vung; thi diem phat trien mo hinh kinh te xanh theo dia ban va theo nganh, linh vuc va tung buoc nhan rong tren ca nuoc. Thuc hien phan vung chuc nang sinh thai lam co so de xay dung quy hoach phat trien kinh te - xa hoi, nganh, linh vuc va dia phuong theo huong phu hop voi dac tinh sinh thai tung vung, hai hoa voi thien nhien va thich ung voi bien doi khi hau.

Thiet lap, ung dung cac mo hinh du bao tong the tac dong cua bien doi khi hau den tai nguyen, moi truong va kinh te-xa hoi; thi diem phuong thuc quan ly tong hop va thong nhat tai nguyen, moi truong va thich ung voi bien doi khi hau cho luu vuc song, vung ven bien, sau do nghien cuu nhan rong ra ca nuoc. Xay dung he thong co so du lieu tong hop va thong nhat theo chuan quoc te; co co che phu hop khai thac, chia se thong tin, su dung hieu qua co so du lieu tren cac linh vuc nay.

Trong so cac giai phap da de ra, can het suc chu trong cong tac tuyen truyen, giao duc va ap dung che tai xu ly vi pham du manh de nang cao nhan thuc, hinh thanh y thuc tu giac, chu dong de phong va ung pho voi bien doi khi hau, su dung tiet kiem tai nguyen va bao ve moi truong cua toan he thong chinh tri, cac doanh nghiep, can bo, dang vien va nhan dan; hinh thanh cac thiet che van hoa, dao duc moi truong trong xa hoi. Day manh nghien cuu, ung dung tien bo khoa hoc va cong nghe trong cac linh vuc nay.

Nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc, doi moi, hoan thien co che quan ly tai chinh, tang cuong va da dang hoa cac nguon luc cho ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Coi trong hop tac, hoi nhap quoc te. Trong nhiem ky nay, can som xay dung va trien khai cac chuong trinh, ke hoach de thuc hien co hieu qua cac chien luoc da duoc ban hanh tren 3 linh vuc nay, tap trung giai quyet nhung van de ma nhan dan dang dac biet quan tam nhu: Trieu cuong, nuoc bien dang gay ung lut, nhiem man o cac tinh ven bien, nhat la khu vuc dong bang Song Cuu Long; nan pha rung, khai thac huy hoai mot so loai khoang san; phat trien thuy dien tran lan, gay hau qua xau den xa hoi va moi truong; bo hoang hoa dat dai sau khi duoc giao quyen su dung cho cac du an dau tu...

5- Ban Chap hanh Trung uong da xem xet ky va nhat tri cao voi nhung nhan dinh, danh gia va de xuat neu trong Bao cao so ket 1 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay". Hoi nghi thong nhat cho rang, trong hon mot nam qua, toan he thong chinh tri da nghiem tuc quan triet va tich cuc trien khai thuc hien Nghi quyet; nhan dan da nhiet tinh huong ung tham gia xay dung Dang. Nho vay, chung ta da thu duoc nhung ket qua buoc dau quan trong.

Can bo, dang vien va nhan dan deu cho rang, viec ban hanh va thuc hien Nghi quyet la rat can thiet, dung dan, kip thoi nham ngan chan va tung buoc day lui nhung tieu cuc, suy thoai trong Dang, giu vung ban chat cach mang cua Dang, xay dung Dang ta ngay cang trong sach, vung manh. Qua day chung ta cung co them kinh nghiem trong viec chi dao thuc hien cong tac xay dung Dang noi chung, trong chi dao viec kiem diem, tu phe binh va phe binh noi rieng.

Trung uong yeu cau phai kien quyet, kien tri tiep tuc lanh dao to chuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 voi nhung buoc di vung chac de co the thuc su tao duoc chuyen bien ro ret trong cong tac xay dung Dang. Truoc mat, tap trung xay dung va thuc hien that tot, co ket qua cu the cac chuong trinh, ke hoach sua chua nhung sai lam, khuyet diem, khac phuc nhung han che, yeu kem da duoc chi ra trong dot sinh hoat chinh tri vua qua.

Viec kiem diem, tu phe binh va phe binh can tiep tuc duoc thuc hien mot cach nghiem tuc gan voi kiem diem cong tac hang nam. Viec thuc hien cac nhom giai phap khac phai duoc tien hanh khan truong, dong bo theo dung Ke hoach so 08-KH/TW cua Bo Chinh tri, gan voi tiep tuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, thuc hien nhung dieu dang vien khong duoc lam; gan voi viec thuc hien cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, bao dam an ninh, quoc phong, tang cuong cong tac doi ngoai, hoi nhap quoc te.

Trung uong cung da xem xet cac Bao cao cong tac kiem tra cua Dang nam 2012; cong tac tai chinh Dang nam 2012; cong tac lanh dao, chi dao cua Bo Chinh tri tu sau Hoi nghi Trung uong 6 den nay. Dong thoi yeu cau Ban can su dang Chinh phu khan truong chuan bi De an cai cach tien luong, bao hiem xa hoi, tro cap uu dai nguoi co cong de trinh Trung uong xem xet, quyet dinh vao thoi gian thich hop.

Ngoai nhung quan diem, dinh huong chinh sach, bien phap da duoc xac dinh tai Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 5 khoa XI, can quan triet va thuc hien nghiem tuc Ket luan cua Hoi nghi Trung uong lan nay; day manh viec nghien cuu, tong ket mot cach co ban, sau sac, toan dien cac mat de co mot he thong cac chinh sach, bien phap cai cach co ban che do tien luong. Chu trong mot so giai phap co tinh dot pha, nhat la dot pha trong cai cach hanh chinh, tinh gian bien che va tao nguon luc tai chinh bao dam cho tinh kha thi cua De an.

Ve xay dung quy hoach can bo cap chien luoc: Tren co so To trinh va cac bao cao cua Bo Chinh tri, Trung uong da cho y kien ve nguyen tac, tieu chi, phuong phap lua chon nhan su dua vao quy hoach; ve so luong cho moi chuc danh; ve co cau do tuoi, gioi tinh, thanh phan xuat than va phuong an nhan su gioi thieu vao quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc nhiem ky 2016 - 2021 va cac nhiem ky tiep theo.

Day la mot dip tong ra soat lai doi ngu can bo, cho chung ta mot cai nhin tong the ve nguon can bo va la co so quan trong de xay dung quy hoach can bo cap chien luoc. Ngay sau Hoi nghi nay, Bo Chinh tri se nghiem tuc tiep thu y kien cua Trung uong de hoan thien, ban hanh quy hoach; dong thoi bam sat nhung quan diem, nguyen tac, tu tuong chi dao cua De an da duoc Hoi nghi Trung uong 6 khoa XI thong qua va Ke hoach so 10 cua Bo Chinh tri de lanh dao, chi dao to chuc thuc hien quy hoach, tung buoc dua cong tac can bo o Trung uong di vao nen nep, chu dong hon, chinh xac hon.

Tai Hoi nghi lan nay, Ban Chap hanh Trung uong da bau 2 dong chi bo sung vao Bo Chinh tri va 1 dong chi bo sung vao Ban Bi thu khoa XI. De nghi moi dong chi hay no luc het minh hoan thanh xuat sac nhiem vu ve vang nhung rat nang ne ma Trung uong giao pho.

Thua cac dong chi,

Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da hoan thanh mot khoi luong lon cong viec. Trung uong da thong nhat cao ban hanh nhieu nghi quyet, ket luan quan trong. Tat ca cac quyet dinh nay deu lien quan chat che voi nhau, co y nghia to lon doi voi viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.

Trach nhiem cua chung ta sau Hoi nghi nay la phai trien khai thuc hien co ket qua cac nghi quyet va ket luan cua Trung uong vua thong qua, coi day la khau mau chot quyet dinh trong viec bien nghi quyet thanh hien thuc. O day doi hoi chang nhung phai co quyet tam cao, no luc lon, ma con phai co phuong phap lam viec khoa hoc, chat che. Boi vi cung mot luc chung ta phai lam rat nhieu viec, viec nao cung quan trong, cap bach. Neu khong co cai nhin tong the, bao quat thi de chi thay viec nay, bo sot viec khac.

Tinh hinh chung cua dat nuoc ben canh mat thuan loi co ban cung con nhieu kho khan, thach thuc. Kinh te - xa hoi 4 thang dau nam 2013 tuy co nhung mat chuyen bien tich cuc, dung huong, nhat la trong viec on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat, bao dam an sinh xa hoi, nhung van chua vung chac, con nhieu kho khan. Thu chi ngan sach dat thap; san xuat cong nghiep tang cham so voi cung ky; so doanh nghiep bi giai the hoac ngung hoat dong van con lon; san xuat nong, lam, ngu nghiep bi anh huong boi thoi tiet xau va dich benh. Viec lam, thu nhap cua nguoi lao dong, an sinh xa hoi con nhieu van de phai giai quyet.

Trong khi do, tinh hinh the gioi va khu vuc van tiep tuc dien bien phuc tap, kho luong, dat ra nhung thach thuc moi cho su nghiep bao ve doc lap, chu quyen quoc gia, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Cac the luc thu dich, co hoi chinh tri dang tim moi cach chong pha su nghiep cach mang cua nhan dan ta, ra suc kich dong, chia re noi bo ta, chia re Dang, Nha nuoc voi nhan dan.

Vi vay, hon luc nao het, chung ta can neu cao y chi cua nguoi cach mang chan chinh, tinh than trach nhiem truoc Dang va nhan dan, tang cuong doan ket thong nhat, phat huy hon nua vai tro ca nhan, cung voi cap uy va chinh quyen, lanh dao va to chuc thuc hien that tot cac nghi quyet, ket luan, quyet dinh cua Hoi nghi Trung uong lan nay cung cac nghi quyet khac cua Dang, Quoc hoi va Chinh phu; bao dam hoan thanh thang loi muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi nam 2013.

Voi tinh than do, toi xin tuyen bo be mac Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI. Chuc cac dong chi manh khoe, hanh phuc, hoan thanh xuat sac trong trach truoc Dang, truoc nhan dan va dat nuoc.

Xin tran trong cam on”./.


» Bau bo sung hai nhan su vao Bo Chinh tri
» Nhung ket qua chu yeu cua Hoi nghi Trung uong 7
» Khai mac Hoi nghi Trung uong 7, khoa XI

Theo TTXVN

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.