Ong Truong Tan Sang dac cu Chu tich nuoc

Thứ hai, 25 Tháng bảy 2011, 14:41 GMT+7

Chieu nay, voi 97,4% phieu bau, ong Truong Tan Sang, Thuong truc Ban bi thu, da tro thanh Chu tich nuoc nhiem ky 2011-2016.
> Ong Nguyen Tan Dung tiep tuc duoc de cu Thu tuong

Phat bieu ngay sau khi nham chuc, Tan Chu tich nuoc da gui loi cam on cac dai bieu da bau, dong thoi nhan thuc day la vinh du lon, trach nhiem nang ne ma Dang, Nha nuoc, nhan dan, tin cay giao pho. "Toi xin hua nguyen dem het suc minh phuc vu to quoc, nhan dan, thuc hien day du quyen han chu tich nuoc duoc hien phap, phap luat quy dinh, thuong xuyen tu duong dao duc, can kiem liem chinh, chi cong vo tu theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", ong Sang noi.


*Tieu su ong Truong Tan Sang

Luoc qua mot so thanh tuu cua nhiem ky Quoc hoi khoa 12, Tan Chu tich nuoc khang dinh ket qua do co dong gop quan trong cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet. "Mong rang voi uy tin, kinh nghiem cua minh, ong Triet tiep tuc dong gop cho dat nuoc va ho tro giup do toi hoan thanh trach nhiem duoc giao", ong noi.

Chu tich nuoc nhan manh tren cuong vi moi se cung toan Dang, toan dan quyet tam thuc hien nghi quyet dai hoi 11 cua Dang, trong do tap trung vao 5 nhom nhiem vu lon.

Thu nhat, xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia trong sach, vung manh, that su cua nhan dan, do dan, vi dan, quan ly co hieu luc, hieu qua cao; sua doi, bo sung Hien phap nam 1992; nang cao chat luong xay dung va thuc thi phap luat; day manh hon nua cai cach hanh chinh, cai cach tu phap, dau tranh phong chong quan lieu, tham nhung, lang phi; bao ve cac quyen va loi ich hop phap, chinh dang cua to chuc va cong dan.

Thu hai, tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; thuc hien doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc; xay dung nen kinh te doc lap tu chu trong dieu kien chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te.

Thu ba, tap trung phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi, bao ve moi truong dong bo voi phat trien kinh te, quan tam giai quyet viec lam, xoa doi giam ngheo ben vung; doi moi chinh sach phan phoi, tien luong, thu nhap cua can bo cong chuc, nguoi lao dong, thu hep khoang cach giau ngheo.


Ong Truong Tan Sang dac cu Chu tich nuoc
Chu tich nuoc nhiem ky khoa 13 tang hoa Tan Chu tich nuoc Truong Tan Sang. Anh: Tien Dung.

Thu tu, cham lo cung co quoc phong an ninh, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho cua dat nuoc, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve cuoc song binh yen cua nhan dan; thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, da phuong hoa, da dang hoa quan he; la ban, doi tac tin cay va la thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te; giu vung moi truong hoa binh, on dinh, thuan loi cho phat trien dat nuoc; kien tri giai quyet cac van de con ton tai ve bien gioi, lanh tho, chu quyen bien, dao, vung dac quyen kinh te va them luc dia voi cac nuoc lien quan bang thuong luong hoa binh, tren co so luat phap quoc te trong do co cong uoc Lien hop quoc ve Luat bien nam 1892 va nguyen tac ung xu cua khu vuc.

Nhiem vu cuoi cung la phat huy suc manh dai doan ket dan toc, lay muc tieu xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, doc lap, thong nhat, toan ven lanh tho, dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh lam diem tuong dong, xoa bo mac cam, dinh kien qua khu, thanh phan giai cap, chap nhan nhung diem khac nhau khong trai voi loi ich chung cua dan toc; de cao tinh than dan toc, truyen thong yeu nuoc, nhan nghia, khoan dung de tap hop, doan ket cac giai cap, tang lop xa hoi, dong bao cac dan toc, ton giao, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai.

Ong Truong Tan Sang nam nay 62 tuoi, que xa My Hanh (Duc Hoa, Long An), la cu nhan luat. Nam 1991, khi moi 42 tuoi, ong duoc bau vao uy vien Trung uong Dang khoa 7. Lien tiep cac khoa 8, 9, 10, 11, ong Sang la uy vien Bo Chinh tri.

Ong Sang la dai bieu Quoc hoi cac khoa 8, 10, 11. Tai ky bau cu Quoc hoi khoa 13, ong Sang ung cu tai TP HCM.

Cung nhu Chu tich nuoc khoa 12 Nguyen Minh Triet, ong Truong Tan Sang tung lam Bi thu Thanh uy TP HCM. Sau do, ong trai qua cac cuong vi Truong ban kinh te Trung uong, Thuong truc Ban bi thu.

Ngay sau khi trung cu, Chu tich nuoc Truong Tan Sang doc to trinh gioi thieu danh sach de cu Pho chu tich nuoc, Thu tuong, Chanh an TAND toi cao, Vien truong VKSND toi cao.

Hong Khanh - Tien DungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.