Nong thon voi mot dien mao moi

Thứ sáu, 22 Tháng mười 2010, 16:15 GMT+7


Xa Dai Ang huyen Thanh Tri la mot trong 3 xa diem cua TP Ha Noi thuc hien chuong trinh xay dung nong thon moi (NTM). Mac du moi hon 3 thang trien khai xay dung NTM theo de an con nhieu kho khan, thach thuc song voi quyet tam cao cua chinh quyen dia phuong va su dong thuan cua nguoi dan, dien mao NTM dang hinh thanh tren que huong Dai Ang.

14 cong trinh dang va se trien khai

Nong thon voi mot dien mao moi

Xa Dai Ang (Thanh Tri) hom nay.

Ong Nguyen Ba Dong, Chu tich UBND xa Dai Ang cho biet: Ngay sau khi duoc chon lam diem ve xay dung NTM, xa da thanh lap ban quan ly va bat dau trien khai cung co he thong chinh tri, phat trien ha tang KT-XH nong thon, to chuc san xuat va nang cao doi song van hoa… Truoc do, Dang uy, UBND xa to chuc cac buoi hop dan o tung thon, cong khai ke hoach xay dung NTM, lang nghe y kien, tam tu, nguyen vong cua dan. Sau do, ban chi dao NTM cap xa tong hop y kien lam co so xay dung du an di doi voi cong tac tuyen truyen de nguoi dan hieu, tu giac tham gia. Theo tieu chi ve NTM, tren dia ban xa da co 4/19 tieu chi dat nhu quy hoach, an ninh trat tu duoc giu vung, buu dien, giao duc; 5/19 tieu chi gan dat chuan theo quy dinh nhu he thong dien, hinh thuc to chuc san xuat, nha o dan cu… Tuy nhien van con 10/19 tieu chi chua dat nhu giao thong, thuy loi, ty le ho ngheo, co cau lao dong…

Tap trung vao chuong trinh xay dung NTM, 14 cong trinh cong cong da va dang trien khai thuc su dem lai niem vui cho nguoi dan nhu he thong duong giao thong truc chinh lien thon 3km, voi kinh phi 4 ty dong, du kien cuoi thang 10 se khoi cong xay dung; duong giao thong noi dong o thon Vinh Thinh, kinh phi 4,5 ty dong, du kien cung khoi cong cuoi thang 10. He thong dien chieu sang nong thon dang thi cong voi tri gia 2,2 ty dong du kien cuoi thang 11 se hoan thanh va dua vao su dung; nha van hoa o thon Vinh Thinh va thon Dai Ang dang trien khai xay dung. Ngoai ra, xa dau tu xay dung moi he thong truong mam non, tieu hoc va trung hoc co so, du kien nhung cong trinh nay se hoan thanh vao quy IV nam 2011… Dong thoi, Dai Ang da to chuc hop va trien khai toi cac chu trang trai ve viec xay dung khu nuoi trong thuy san tap trung ket hop voi du lich sinh thai co dien tich 67ha, chuyen doi 42ha sang trong lua cao san… Cac cong trinh xay dung co ban tren dia ban xa co du an phai den bu giai phong mat bang nhung deu nhan duoc su dong thuan cua nhan dan.

Anh Nguyen Van Thinh, nguoi dan xa Dai Ang cho biet: Ngay sau khi nghe can bo xa pho bien ve chuong trinh xay dung NTM, toi thay chuong trinh se mang lai cho xa dien mao moi, nguoi dan se co dieu kien thuan loi de giao luu hang hoa phat trien kinh te, nang cao doi song. He thong thuy loi noi dong duoc hoan chinh tao dieu kien cho san xuat nong nghiep. Do do, khi xa dong loat trien khai cac du an trong chuong trinh NTM, chung toi san sang tham gia.

Can co che dac thu

Theo ong Nguyen Ba Dong, duoc chon trien khai thi diem ve NTM cua thanh pho doi voi Dai Ang vua la vinh du, song cung vua la thach thuc. Mac du xa chi cach trung tam thanh pho 15km nhung do duong giao thong nho hep, lay loi lai la duong doc dao nen Dai Ang duoc vi nhu "vung dat bi lang quen" trong nhieu nam. La xa vung trung; co so ha tang nhat la giao thong, he thong thuy loi hau het la duong dat, co so vat chat cho giao duc, y te, van hoa chua duoc dau tu dong bo, thu nhap binh quan cua nguoi dan con thap, moi dat khoang 12 trieu dong/nguoi/nam do vay viec huy dong nguon luc de xay dung NTM gap nhieu kho khan. Dang bo, nhan dan Dai Ang luon xac dinh viec xay dung NTM thanh cong la co hoi tot nhat de nang cao doi song vat chat, tinh than, dua Dai Ang tu mot xa ngheo cua huyen Thanh Tri vuon len. De chuong trinh NTM thanh cong, xa xac dinh phai day manh cong tac tuyen truyen, van dong nhan dan, huy dong moi nguon luc trong dan, de nguoi dan tu nguyen tham gia dong gop xay dung que huong. Muc dong gop tuy theo dieu kien cu the cua tung ho gia dinh voi nhieu hinh thuc nhu tien, ngay cong...

Voi so von xay dung NTM rat lon, hon 260 ty dong, xa Dai Ang de nghi thanh pho co co che, chinh sach dac thu de huy dong nguon von nhu doi voi cac du an dau gia quyen su dung dat co quy mo tren 5.000m2 thanh pho dieu tiet ty le de lai ngan sach xa 80%. Doi voi xu ly dat xen kep dat gian dan, den bu quy dat cong va xu ly ton tai de cap giay chung nhan quyen su dung dat, de nghi thanh pho de lai 100% cho xa. Doi voi mot so dien tich dat cong thuan tien giao thong, cap tren tao dieu kien cho xa quy hoach thanh khu dich vu, lang nghe, phat trien nganh nghe moi thu hut lao dong tu nong nghiep sang cong nghiep, dich vu, tieu thu cong nghiep, giai quyet viec lam, nang cao thu nhap cho nong dan.
Viet Bao (Theo HNM)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.