No sung ban ke chong doi Dung dan gi ban vao dau

Thứ tư, 13 Tháng ba 2013, 06:21 GMT+7

– “Cac dieu khoan soan thao phai quy dinh ro trong truong hop nao moi duoc no sung, ban nhu the nao, ban dan gi, ban vao dau… va phai quy dinh cu the tung truong hop, tranh lam dung quyen no sung lam thiet hai tinh mang nguoi khac”

» De xuat cho ban nguoi chong can bo thi hanh cong vu
» Cong an ban ke chong doi: Chuyen gia phap luat noi gi?


Do la quan diem cua Luat su Trieu Dung – Truong Van phong Luat su Trieu Dung va cong su xung quanh quy dinh ve cho phep no sung vao doi tuong chong lai luc luong thi hanh cong vu tai du thao Nghi dinh quy dinh cac bien phap phong ngua, ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu ma Bo Cong an vua dua ra.

Cho no sung thi de, chong lam quyen thi kho

Theo Luat su Dung, de xuat cua Bo Cong an co y nghia trong viec dau tranh, phong chong toi pham, viec trao quyen cho chien si cong an nhan dan noi chung la can thiet, de bao ve phap luat, thi hanh cong vu nha nuoc, mang tinh tran ap toi pham ro ret nhung “cho no sung thi de, chong lam quyen no sung khong dung quy dinh thi kho”.

Theo do, viec ra Nghi dinh hay Thong tu ve viec nay phai can cu theo quy dinh phap luat.

Cu the khoan 1 dieu 22 Phap lenh so: 16/2011/UBTVQH12 quy dinh: “viec no sung cua Cong an nhan dan thuc hien theo quy dinh cua Bo truong Bo Cong an” thi Bo truong Bo Cong an chi can ra Quyet dinh huong dan chi tiet khoan 2 dieu nay ve 7 truong hop Cong an duoc no sung theo Phap lenh tren la du, trong do co ghi muc dich de ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu gay nguy hiem tinh mang cho si quan, chien si Cong an… se tranh duoc du luan trai chieu.


No sung ban ke chong doi: Dung dan gi, ban vao dau?
Theo thong ke cua Bo Cong an, thoi gian qua, so vu chong nguoi thi hanh cong vu gia tang.

Con viec ra Nghi dinh quy dinh cac bien phap phong ngua, ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu ma khong lien quan den viec no sung va khong huy dong luc luong quan doi thi khong vi pham pham luat hien hanh.

Phan tich ve du thao cua Bo Cong an lan nay, Luat su Dung dua ra ba quan diem.

Thu nhat, neu du thao thi Bo cong an phai xay dung cac dieu khoan va ban hanh van ban nay khong duoc trai voi “Luat ban hanh van ban quy pham phap luat”, khong trai Phap lenh 16/2011/UBTVQH12 neu tren, khong chong cheo voi “Nghi dinh so 25/2012/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Phap lenh quan ly, su dung vu khi, vat lieu no va cong cu ho tro”.

Thu hai, cac dieu khoan phai quy dinh ro: the nao la hanh vi nguy hiem, rat nguy hiem…. chu khong the quy dinh chung chung nhu co dau hieu toi pham it nghiem trong, rat nghiem trong… nhung khong co gi cu the, ro rang va de co hanh vi lam dung quyen no sung lam thiet hai tinh mang nguoi khac.

Thu ba, cac dieu khoan soan thao phai quy dinh ro trong truong hop nao moi duoc no sung, phai ban chi thien the nao, bao nhieu phat sung moi duoc ban thang; Su dung dan gi, dan cao su hay dan dau bang… neu ban thi phai ban vao dau? Chu khong phai cu nham vao dau, vao tim nguoi ta ma ban… Neu khong quy dinh ro rang, se dan den hau qua khong the luong duoc.

Tu ly do do, Luat su Dung cho rang, trong giai doan nay khong nen qua dat nang van de quyen no sung boi viec nay se rat de dan toi tinh trang loi dung, lam quyen no sung nhu vu an Tung Duong tren cau Chuong Duong nam xua, de gay mat uy tin cua nganh Cong an.

Mat khac, luc luong Cong an con rat nhieu bien phap ngan chan va cong cu ho tro khac nhu binh xit hoi cay, dui cui cao su, dui cui dien…

Cuc Kiem lam ung ho de xuat cho phep no sung

Ngay 12/3, Cong thong tin dien tu Chinh phu dan loi ong Truong Tat Bat, Truong phong Tuyen truyen Phat trien luc luong, Cuc Kiem lam ve quan diem cua Cuc nay ve de xuat cho phep nguoi thi hanh cong vu duoc “no sung” ban doi tuong chong nguoi thi hanh cong vu.


No sung ban ke chong doi: Dung dan gi, ban vao dau?
Mot can bo kiem lam bi lam tac hanh hung. Anh: Bao Quang Binh.

Theo ong Bat, thuc tien cong tac bao ve rung cho thay tinh trang lam tac chong doi can bo kiem lam dang dien bien phuc tap, muc do nguy hiem ngay cang cao. Nhieu truong hop lam tac tan cong mot cach quyet liet, bat chap mang song cua kiem lam.

Chi tinh tu nam 2005 den nay da co 8 can bo kiem lam hy sinh khi dang lam nhiem vu.

Nguyen nhan cua tinh trang lam tac manh dong va “nhon luat” co the do nhieu vu vi pham chua duoc xu ly nghiem khac; hoac do tai san vi pham gia tri lon, vi du, chi mot khuc go sua gia tri da len toi bac ty, nen doi tuong vi pham san sang chong doi nguoi thi hanh cong vu de bao ve tai san pham phap va bao ve dong bon…

Nhung nguyen nhan co ban nhat la do co so phap ly ve cac bien phap phong ngua, ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu chua day du, tao dieu kien cho can bo chap phap thuc thi nhiem vu.

Trong quy dinh hien hanh, ranh gioi giua truong hop duoc phep, khong duoc phep no sung chua duoc ro rang. Dan toi, anh em duoc “giao sung nhung khong dam ban”.

Vi vay, viec xay dung, trinh Chinh phu ban hanh quy dinh cac bien phap phong ngua, ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu la het suc can thiet.

Quy dinh nay khong chi giup luc luong chuc nang phong ve, tan cong, vo hieu hoa hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu de ngan chan hau qua xau xay ra doi voi xa hoi ma con giup bao ve tinh mang, tai san cua can bo tot hon. Dong thoi, quy dinh nay con tao dieu kien de anh em tu tin thuc thi nhiem vu.

Con lo lang ve kha nang “lam quyen” cua du luan neu, theo ong Bat khong phai khong co co so. Tuy nhien, phap luat cung da co quy dinh cu the de ngan chan tinh trang nay.

Cac co quan thuc thi da va se quan triet, tap huan ky luong cho anh em cac ky nang nhan dinh va xu ly tinh huong theo dung quy dinh cua phap luat.

“Neu nguoi nao vi pham, nguoi nao lam quyen, nguoi do phai chiu trach nhiem truoc phap luat”, ong Bat nhan manh.

» De xuat cho ban nguoi chong can bo thi hanh cong vu
» Cong an ban ke chong doi: Chuyen gia phap luat noi gi?

Nguyen Dung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.