No luc nang cao an toan giao thong xe buyt

Thứ hai, 02 Tháng mười 2006, 19:43 GMT+7


No luc nang cao an toan giao thong xe buyt
Hinh anh xe buyt gay tai nan khong con qua xa la voi nguoi dan.

Sau hang loat vu xe buyt gay tai nan, vi pham an toan giao thong, ngay 29/9, Tong Cong ty Van tai Ha Noi (Transerco) da to chuc hoi nghi ban ve “Cac giai phap nang cao an toan giao thong xe buyt”.

4 yeu to anh huong den an toan giao thong xe buyt

Phat bieu tai hoi nghi, ong Bui Xuan Dung - Chu tich Hoi dong quan tri Tong Cong ty Van tai Ha Noi - cho biet, tu hien trang cua giao thong Ha Noi la giao thong phuc hop nen cac nha dieu hanh, quan ly buyt thanh pho da tim ra duoc “thu pham” gay mat an toan. Do la 4 yeu to: lai xe - phuong tien - ha tang, duong sa - moi truong giao thong.

Cu the, co toi tren 60% lai xe buyt hien nay co nhung han che ve y thuc chap hanh luat giao thong.

Trong khi do, he thong duong sa Ha Noi hien nay kha chat hep voi nhieu giao cat dong muc, thieu duong danh rieng cho xe buyt, cac diem do dung xe buyt van chua hop ly, thieu khong gian de xe buyt vao don tra khach, dan den tinh trang xe buyt tat dau cac phuong tien khac de vao diem do. So luong phuong tien xe buyt lien tuc tang nhung chua dap ung duoc yeu cau. Hien van con mot so xe buyt cu phai hoat dong cho khach.

Ben canh do, su phat trien “nong” cua xe buyt voi so tuyen, xe va luong hanh khach di xe buyt tang lien tuc da gay kho khan cho cong tac to chuc van hanh cung nhu bao dam chat luong phuc vu va an toan giao thong.

Tat ca nhung yeu to tren da anh huong khong nho toi cong tac van hanh cua xe buyt va da la nguyen nhan dan den cac vu tai nan giao thong do xe buyt gay ra trong thoi gian vua qua.

Can tuyen chon ky doi ngu lai xe

Do la y kien ma luc luong canh sat giao thong dua ra trong hoi nghi. Theo Trung ta Nguyen Van Tong - Doi truong doi CSGT so 1, Phong CSGT TP Ha Noi - khi tuyen chon lai xe buyt, can tuyen chon ky ve trinh do, dao duc va phai kiem tra suc khoe dinh ky.

De giam un tac va tai nan giao thong, Tong Cong ty can tinh toan diem dung do hop ly, viec chuyen xe phai tuyet doi an toan, khong gay un tac, nghien cuu ky gio cao diem de tu do bo tri hop ly mat do xe.

Ben canh do, ong Nguyen Van Du - Chuyen gia tu van Du an an toan giao thong cua JICA - cho hay, TP nen co ngay mot trung tam cuu nan (hoac cuu ho) cho xe buyt voi kha nang ung truc khi co tai nan co the dieu dong xe, giai quyet cho khach di ngay. Dong thoi con lam nhiem vu ung cuu cho nhung xe gap su co tren duong.

Theo lai xe Nguyen Tuan Phuong, Xi nghiep xe buyt Thang Long, do dac thu chuyen luot phai bao dam gio chay theo bieu do, khi gap phai tac duong, phan luong giao thong phai chuyen huong, co the bi cham gio, anh huong den chuyen sau nen nhieu anh em lai xe muon chay co cho kip.

Ong Tran Danh Loi - Pho Giam doc So GTCC Ha Noi - lai cho rang, voi dac thu giao thong Ha Noi nhu hien nay, Tong Cong ty can dam bao lo trinh, phuong tien an toan, phoi hop chat che voi Trung tam dieu hanh xe buyt de nghien cuu cai tao he thong bien bao, cac diem dung do xe buyt chua hop ly. Ong Loi cung de nghi Tong Cong ty nen xay dung thi diem mot tuyen buyt 100% so lai xe la nu, de phat huy uu the cua phu nu la can than, diem dam, kien nhan... de lam dien hinh, neu tot thi nhan rong.

Khan truong thuc hien 5 chuong trinh cap bach

De chan chinh hoat dong cua xe buyt, bao dam an toan giao thong, nang cao chat luong phuc vuc cua xe buyt, Tong Cong ty Van tai Ha Noi da de ra 5 chuong trinh nang cao chat luong xe buyt.

Thu nhat, doi moi mo hinh to chuc cac xi nghiep buyt theo tieu chuan, voi quy mo 120 - 150 xe. Mo hinh nay rat phu hop, thuan tien cho cong tac quan ly va phat huy tinh than trach nhiem cua moi ca nhan, tu do de cao tieu chi an toan chay xe.

Thu hai, tang cuong cong tac dao tao. Cu the, tu nay tat ca cac lai xe, ban ve khi duoc hoat dong tren tuyen phai trai qua mot khoa dao tao bat buoc va phai vuot qua ky sat hach cuoi khoa. Ngoai ra, Tong cong ty cung dang phoi hop voi Phong CSGT tap huan nang cao y thuc va ky nang ve ATGT cho lai xe.

Thu ba, tang cuong kiem tra, xu ly cac vi pham doi voi cac lai xe.

Thu tu, trien khai phong trao thi dua giu xe tot, lai xe an toan, phuc vu van minh.

Thu nam, doi moi phuong tien. Trong nam 2007 se doi moi manh phuong tien, dan thay the phuong tien cu.

Dong thoi phoi hop voi So GTCC HN de xuat cac giai phap bao dam ATGT cho xe buyt nhu nang cap he thong nha cho, xen he de tang khong gian don, tra khach, ap dung cac loai bien bao phan quang, to chuc tuyen duong, lan duong danh rieng cho xe buyt.

Van biet, bai toan tai nan giao thong co lien quan den xe buyt con nan giai nhung hy vong rang voi nhung co gang tren cua Tong Cong ty Van tai Ha Noi, xe buyt se som chia tay voi cai ten “hung than duong pho”.

Manh Hung



Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.