Nhung truong hop nao duoc nang luong tu thang 9 nay

Chủ nhật, 01 Tháng chín 2013, 12:57 GMT+7

- Theo quy dinh cua Chinh phu, tu 15/9 nay, 2 truong hop: Can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong lap thanh tich xuat sac trong thuc hien nhiem vu; va can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong da co thong bao nghi huu se duoc nang luong truoc thoi han.

Day la mot trong nhung chinh sach moi se co hieu luc tu 1/9 nam nay. Cu the, theo huong dan cua Bo Noi vu ap dung tu ngay 15/9/2013, che do nang bac luong truoc thoi han duoc ap dung doi voi 2 truong hop: Can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong lap thanh tich xuat sac trong thuc hien nhiem vu; va can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong da co thong bao nghi huu.

Cung voi do, Bo Noi vu cung ban hanh Thong tu 08/2013/TT-BNV huong dan thuc hien che do nang bac luong thuong xuyen doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong, duoc ap dung tu 15/9/2013. Theo do, ve che do nang bac luong thuong xuyen, doi voi chuyen gia cao cap, neu chua xep bac luong cuoi cung trong bang luong chuyen gia cao cap thi sau 5 nam (du 60 thang) giu bac luong trong bang luong chuyen gia cao cap thi duoc xet nang mot bac luong.

Doi voi cac ngach va cac chuc danh co yeu cau trinh do dao tao tu cao dang tro len, neu chua xep bac luong cuoi cung trong ngach hoac chuc danh, thi sau 3 nam (du 36 thang) giu bac luong trong ngach hoac trong chuc danh duoc xet nang mot bac luong.

Doi voi cac ngach va cac chuc danh co yeu cau trinh do dao tao tu trung cap tro xuong va nhan vien thua hanh, phuc vu, neu chua xep bac luong cuoi cung trong ngach hoac trong chuc danh, thi sau 2 nam (du 24 thang) giu bac luong trong ngach hoac trong chuc danh duoc xet nang mot bac luong.

Bo Noi vu cung quy dinh ro cac truong hop duoc tinh vao thoi gian de xet nang luong thuong xuyen gom: thoi gian nghi lam viec duoc huong nguyen luong theo quy dinh cua phap luat ve lao dong; thoi gian nghi huong che do thai san theo quy dinh cua phap luat ve bao hiem xa hoi; thoi gian nghi om dau, tai nan lao dong, benh nghe nghiep huong bao hiem xa hoi cong don tu 6 thang tro xuong (trong thoi gian giu bac).


Anh minh hoa

Theo huong dan cua Bo Noi vu, tu 15/9 nay se co hai doi tuong duoc nang luong truoc thoi han.

Tang luong huu, tro cap cho can bo xa da nghi viec

Theo Nghi dinh dieu chinh luong huu, tro cap BHXH, tro cap hang thang doi voi can bo xa da nghi viec, dieu chinh muc luong huu, tro cap bao hiem xa hoi va tro cap hang thang doi voi 7 nhom doi tuong sau:

Thu nhat, can bo, cong chuc, cong nhan, vien chuc va nguoi lao dong (ke ca nguoi co thoi gian tham gia bao hiem xa hoi tu nguyen, nguoi nghi huu tu quy bao hiem xa hoi nong dan Nghe An chuyen sang theo Quyet dinh so 41/2009/QD-TTg); quan nhan, cong an nhan dan va nguoi lam cong tac co yeu dang huong luong huu hang thang.

Thu hai, can bo xa, phuong, thi tran quy dinh tai Nghi dinh 92/2009/ND-CP, Nghi dinh so 121/2003/ND-CP va Nghi dinh so 09/1998/ND-CP cua Chinh phu dang huong luong huu va tro cap hang thang.

Thu ba, nguoi dang huong tro cap mat suc lao dong hang thang theo quy dinh cua phap luat; nguoi dang huong tro cap hang thang theo Quyet dinh so 91/2000/QD-TTg, Quyet dinh so 613/QD-TTg; cong nhan cao su dang huong tro cap hang thang.

Thu tu, can bo xa, phuong, thi tran dang huong tro cap hang thang theo Quyet dinh so 130/CP ngay 20/6/1975 cua Hoi dong Chinh phu va Quyet dinh so 111-HDBT ngay 13/10/1981 cua Hoi dong Bo truong.

Thu nam, quan nhan dang huong che do tro cap hang thang theo Quyet dinh so 142/2008/QD-TTg, Quyet dinh so 38/2010/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu.

Thu sau, cong an nhan dan dang huong tro cap hang thang theo Quyet dinh so 53/2010/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu.

Thu bay, quan nhan, cong an nhan dan, nguoi lam cong tac co yeu huong luong nhu doi voi quan nhan, cong an nhan dan dang huong tro cap hang thang theo Quyet dinh so 62/2011/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu.Cac nhom doi tuong neu tren duoc tang them 9,6% luong huu, tro cap BHXH, tro cap hang thang tu 1/7/2013.Nghi dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 1/9/2013.


Van Xuan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.