Nhung ket qua chu yeu cua Hoi nghi Trung uong 7

Thứ bảy, 11 Tháng năm 2013, 16:22 GMT+7

Hoi nghi Trung uong 7 da hoan thanh mot khoi luong lon cong viec, thong nhat ban hanh nhieu nghi quyet, ket luan va quyet dinh quan trong, co lien quan chat che va co y nghia to lon doi voi viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI.

» Khai mac Hoi nghi Trung uong 7, khoa XI


 Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu be mac Hoi nghi TW7. Anh: VGP/Nguyen Hoang
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu be mac Hoi nghi TW7.
Sau 10 ngay lam viec khan truong, dan chu, nghiem tuc, Hoi nghi Trung uong 7 da hoan thanh toan bo chuong trinh de ra, the hien tinh than trach nhiem cua cac dai bieu tham du, phat huy tri tue, thang than thao luan, dong gop nhieu y kien sau sac vao cac de an, bao cao.

Qua do, Bo Chinh tri da tiep thu toi da va giai trinh nhung van de con co y kien khac nhau. Ban Chap hanh Trung uong da thong nhat cao thong qua noi dung cac nghi quyet, ket luan cua Hoi nghi. Hoi nghi Trung uong 7 dat duoc mot so ket qua chu yeu, co y nghia quan trong.

Thu nhat, tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so. Theo do, Trung uong yeu cau, trong thoi gian toi, can tiep tuc day manh doi moi, kien toan he thong chinh tri tu Trung uong den co so nham xay dung to chuc bo may dong bo, tinh gon, co tinh on dinh, phu hop voi chuc nang nhiem vu; xay dung doi ngu can bo, cong chuc co so luong hop ly, co pham chat chinh tri, dao duc, trinh do, nang luc chuyen mon cao, dap ung yeu cau nhiem vu trong tinh hinh moi.

Doi moi, hoan thien he thong chinh tri phai dong bo voi doi moi the che kinh te; thong nhat giua cac to chuc trong toan he thong. Kien toan to chuc bo may phai di doi voi hoan thien chuc nang, nhiem vu, nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc. Hoan thien the che phai gan lien voi doi moi noi dung va phuong thuc lanh dao cua Dang. Tang cuong quyen lam chu truc tiep cua nhan dan, nhat la o co so.

Thu hai, Hoi nghi nhat tri cho rang, tiep sau Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang, viec lan nay Trung uong ban va ban hanh Nghi quyet ve tang cuong va doi moi su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van la rat can thiet trong tinh hinh hien nay.

Trong dieu kien Dang cam quyen, xay dung Nha nuoc phap quyen, phat trien kinh te thi truong, hoi nhap quoc te, rat nhieu van de moi dat ra tac dong den tu tuong, tinh cam, doi song cua can bo, dang vien va nhan dan. Do vay chi co lam tot cong tac dan van, tang cuong moi quan he mau thit giua nhan dan voi Dang thi Dang moi co suc manh.

De thuc hien duoc yeu cau tren, phai quan triet sau sac tu tuong cua Chu tich Ho Chi Minh va cac quan diem cua Dang ve dan van, ve dai doan ket dan toc, dac biet ton trong va phat huy day du quyen lam chu cua nhan dan, het suc cham lo doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, chu trong loi ich truc tiep cua nguoi dan; luon trong dan, gan dan, hieu dan, tin dan; nhung gi co loi cho dan thi het suc lam, nhung gi co hai cho dan thi het suc tranh. Moi quan diem, chu truong cua Dang, luat phap va chinh sach cua Nha nuoc phai vi dan.

Do do, tiep tuc nang nang cao nhan thuc cua doi ngu can bo, dang vien va cac tang lop nhan dan ve vi tri, vai tro cua cong tac dan van. Doi moi to chuc va hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi, cac hoi quan chung. Kien toan va nang cao nang luc dan van cua cac co quan, don vi va doi ngu lam cong tac dan van, dac biet trong cac co quan hanh chinh Nha nuoc, cac can bo thuong xuyen tiep xuc truc tiep voi dan.

Thu ba, Ban Chap hanh Trung uong hoan nghenh va cam on dong bao, chien sy ca nuoc va kieu bao o nuoc ngoai da nhiet tinh huong ung, tham gia dong gop y kien xay dung du thao sua doi Hien phap 1992. Dong thoi ghi nhan va bieu duong Uy ban du thao sua doi Hien phap va cac co quan chuc nang da to chuc chu dao viec lay y kien nhan dan, tong hop day du, tiep thu nghiem tuc, giai trinh cac gop y.

Tuyet dai da so cac tang lop nhan dan tan thanh voi noi dung cua du thao va cho rang du thao da bam sat muc tieu, yeu cau, quan diem va dinh huong da duoc xac dinh trong cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong va Quoc hoi, phu hop voi y chi va nguyen vong cua nhan dan.
Hoi nghi Trung uong 7 da hoan thanh khoi luong lon cong viec, ban hanh nhieu nghi quyet, ket luan va quyet dinh quan trong. Anh: VGP/Nguyen Hoang
Hoi nghi Trung uong 7 da hoan thanh khoi luong lon cong viec, ban hanh nhieu nghi quyet, ket luan va quyet dinh quan trong.

Thu tu, chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Trung uong cho rang day la 3 linh vuc cuc ky quan trong, da duoc quan tam, co buoc phat trien va dat duoc ket qua quan trong thoi gian qua, nhung van con khong it han che, yeu kem. Ung pho voi bien doi khi hau con bi dong. Tai nguyen chua duoc khai thac, su dung hop ly, hieu qua va ben vung. O nhiem moi truong dien ra pho bien, co xu huong gia tang.

Do do, truoc het can nang cao nhan thuc trong toan Dang, toan dan va toan he thong chinh tri, chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Bien doi khi hau la thach thuc nghiem trong doi voi toan nhan loai. Tai nguyen la tai san quan trong, nguon luc de xay dung va phat trien dat nuoc. Bao ve moi truong vua la muc tieu vua la noi dung co ban cua phat trien ben vung.

Nhiem vu chung dat ra la phai day manh chuyen doi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te theo huong tang truong xanh va phat trien ben vung. Thiet lap, ung dung cac mo hinh du bao tong the tac dong cua bien doi khi hau, thi diem phuong thuc quan ly thich ung voi bien doi khi hau, sau do nhan rong ra ca nuoc.

Trong do, can som xay dung va trien khai cac chuong trinh, ke hoach de thuc hien co hieu qua cac chien luoc da ban hanh, tap trung giai quyet nhung van de nhan dan dac biet quan tam nhu: trieu cuong, nuoc bien dang, nhiem man, nan pha rung, khai thac mang tinh huy hoai moi truong…

Thu nam, Ban Chap hanh Trung uong da xem xet ky va nhat tri cao voi nhung nhan dinh, danh gia de xuat neu trong Bao cao so ket 1 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”.

Hoi nghi thong nhat cho rang, trong hon mot nam qua, toan he thong chinh tri da vao cuoc, nghiem tuc quan triet va chu dong, tich cuc trien khai Nghi quyet, nhan dan nhiet tinh huong ung tham gia va da thu duoc nhung ket qua quan trong. Nghi quyet la rat can thiet, dung dan, kip thoi nham ngan chan va tung buoc day lui tieu cuc, suy thoai trong Dang, gop phan xay dung Dang trong sach, vung manh.

Trung uong yeu cau kien quyet, kien tri tiep tuc lanh dao to chuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 voi nhung buoc di vung chac de thuc su tao duoc chuyen bien ro ret trong cong tac xay dung Dang.

Ve xay dung quy hoach can bo cap chien luoc, Trung uong da cho y kien ve nguyen tac, tieu chi, phuong phap lua chon nhan su dua vao quy hoach, ve so luong cho moi chuc danh, ve co cau do tuoi, gioi tinh, thanh phan xuat than va phuong an nhan su gioi thieu vao quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc nhiem ky 2016 -2021 va cac nhiem ky tiep theo.

Cung tai Hoi nghi nay, Ban Chap hanh Trung uong da bau 2 dong chi bo sung vao Bo Chinh tri va 1 dong chi vao Ban Bi thu khoa XI.

Theo Chinhphu.vn

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.