Nhung chinh sach co hieu luc tu 192011

Thứ sáu, 02 Tháng chín 2011, 06:39 GMT+7

Nhung chinh sach co hieu luc tu 1-9-2011 Tu 1-9-2011, tang tran le phi truoc ba o to duoi 10 cho Theo Thong tu 31/2011 Bo Cong thuong ban hanh quy dinh dieu chinh gia ban dien (GBD) theo cac thong so dau vao co ban, tu 1-9-2011, co che dieu chinh GBD se can cu tren viec tinh toan kiem tra hang thang bien dong cua cac thong so dau vao co ban so voi thong so duoc su dung de xac dinh GBD hien hanh.

1. Phu cap tham nien nha giao bang 5% muc luong hien huong

Theo Nghi dinh (ND) 54/2011 quy dinh ve che do phu cap tham nien doi voi nha giao (ap dung voi cac nha giao dang giang day, giao duc o cac co so giao duc cong lap va cac hoc vien, truong, trung tam lam nhiem vu dao tao, boi duong thuoc co quan nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc CT-XH da duoc chuyen xep luong theo ND 204/2004 cua Chinh phu), nha giao du 5 nam giang day, giao duc duoc tinh huong muc phu cap tham nien bang 5% muc luong hien huong cong phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co); tu cac nam sau tro di, phu cap tham nien moi nam duoc tinh them 1%.

2. Phu cap cong vu bang 10% muc luong hien huong


Theo ND 57/2011 quy dinh ve phu cap cong vu, can bo, cong chuc, nguoi huong luong hoac phu cap quan ham tu ngan sach nha nuoc lam viec trong cac co quan cua Dang Cong san VN, Nha nuoc, to chuc CT-XH o T.U; tinh, thanh truc thuoc T.U; huyen, quan, TX, TP thuoc tinh; xa, phuong, thi tran va luc luong vu trang duoc huong phu cap cong vu bang 10% muc luong hien huong cong phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co) hoac phu cap quan ham.

Nhung chinh sach co hieu luc tu 1-9-2011, Tin tuc trong ngay, chinh sach, hieu luc thi hanh, gia ban dien, phi truoc ba o to, tin tuc, tin hot, tin hay

Tu 1-9-2011, tang tran le phi truoc ba o to duoi 10 cho

3. Tang tran le phi truoc ba o to duoi 10 cho

Theo ND 45/2011 cua Chinh phu quy dinh ve le phi truoc ba (LPTB), muc tran LPTB doi voi o to cho nguoi duoi 10 cho ngoi se duoc nang len 20% thay cho muc 15% hien hanh, muc san giu nguyen 10%.

Doi voi mat hang xe may, LPTB van giu nguyen muc 2% tai cac vung nong thon va mien nui, 5% tai cac TP va TX. Doi voi xe may nop LPTB lan 2 tro di se duoc ap dung muc thu 1%. Truong hop chu tai san da ke khai, nop LPTB thap hon 5%, sau do chuyen giao cho to chuc, ca nhan o cac TP va TX, se ap dung muc thu 5%.

4. Bat dau ap dung tinh gia ban dien theo thong so dau vao co ban


Theo Thong tu 31/2011 Bo Cong thuong ban hanh quy dinh dieu chinh gia ban dien (GBD) theo cac thong so dau vao co ban, tu 1-9-2011, co che dieu chinh GBD se can cu tren viec tinh toan kiem tra hang thang bien dong cua cac thong so dau vao co ban so voi thong so duoc su dung de xac dinh GBD hien hanh.

Truoc ngay 20 hang thang, can cu tren cac thong so dau vao co ban thuc te duoc xac dinh, Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) kiem tra, tinh toan, truong hop chenh lech GBD binh quan do bien dong cac thong so dau vao co ban bang hoac lon hon 5% so voi GBD binh quan hien hanh, EVN duoc dieu chinh o muc 5% va bao cao Bo Cong thuong. Sau 5 ngay Bo nay khong co y kien thi duoc dieu chinh. Truong hop muon de xuat dieu chinh GBD tren 5%, EVN phai bao cao Bo Cong thuong va Bo Tai chinh phuong an gia dien de tham dinh. Trong thoi han 10 ngay, hai bo nay phai tham dinh de trinh Thu tuong xem xet, phe duyet. Sau 15 ngay lam viec, neu Thu tuong chua co y kien tra loi, EVN chi duoc dieu chinh gia o muc 5%.

Truong hop chenh lech GBD binh quan nho hon 5% so voi GBD hien hanh, EVN duoc tinh toan phan bo vao gia ban binh quan chi phi san xuat kinh doanh dien chua duoc tinh het vao GBD de dieu chinh GBD binh quan tang toi da 5%.

5. Chi duoc phep mang toi da 5.000 USD khi xuat, nhap canh

Theo Thong tu 15/2011 cua Ngan hang Nha nuoc VN ban hanh quy dinh viec mang ngoai te tien mat, dong VN tien mat cua ca nhan khi xuat canh, nhap canh, muc ngoai te tien mat, dong VN tien mat ca nhan phai khai bao voi hai quan cua khau la tren 5.000 USD hoac cac loai ngoai te khac co gia tri tuong duong va tren 15.000.000 dong (VND).

Truong hop ca nhan nhap canh mang theo ngoai te tien mat bang hoac thap hon muc 5.000 USD hoac cac loai ngoai te khac co gia tri tuong duong va co nhu cau gui vao tai khoan thanh toan bang ngoai te cua ca nhan mo tai to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai duoc phep hoat dong ngoai hoi cung phai khai bao hai quan cua khau.

6. Tre mam non 5 tuoi duoc ho tro an trua


Theo Thong tu lien tich Bo GD-DT va Bo Tai chinh ban hanh huong dan thuc hien chi ho tro an trua cho tre em 5 tuoi o cac co so giao duc mam non (GDMN), ap dung cho ca truong cong lap va ngoai cong lap tu 1.9.2011 voi muc ho tro 120.000 dong/thang/chau, bao gom: tre em trong do 5 tuoi dang hoc tai cac co so GDMN co cha me thuong tru tai cac xa bien gioi, nui cao, hai dao va cac xa co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan theo van ban quy dinh cua cac co quan nha nuoc co tham quyen; Tre em trong do 5 tuoi dang hoc tai cac co so GDMN mo coi ca cha lan me khong noi nuong tua hoac bi tan tat, khuyet tat co kho khan ve kinh te; Tre em trong do 5 tuoi dang hoc tai cac co so GDMN co cha me thuoc dien ho ngheo theo quy dinh hien hanh cua Nha nuoc.

Thoi gian cap toi da la 9 thang/nam hoc va thuc hien 2 lan trong nam: lan 1 chi tra du 4 thang vao thang 10 hoac thang 11 hang nam; lan 2 chi tra du 5 thang vao thang 3 hoac thang 4 hang nam.

7. Huy bo ty le cap tin dung tu nguon von huy dong voi cac NHTM


Theo Thong tu so 22 Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh ngay 30.8.2011 sua doi, bo sung Thong tu so 13/2010 (von duoc sua doi, bo sung boi Thong tu 19/2010) quy dinh ve cac ty le bao dam an toan trong hoat dong cua to chuc tin dung, tu 1-9-2011, se huy bo quy dinh ve ty le cap tin dung tu nguon von huy dong.

Ngoai cac quy dinh tren, con mot so quy dinh, van ban phap luat khac co hieu luc thi hanh tu 1-9-2011, nhu vi pham tan so vo tuyen dien bi phat toi 100 trieu dong (ND 51/2011); Xu phat hanh chinh trong linh vuc hang hai len toi 80 trieu dong (ND 48/2011)...

Minh bach gia xang, dien: Van phai cho

Theo Bao Cam - Nguyen Quoc Su (Thanh nien)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.