Nhieu van de buc xuc cham duoc giai quyet

Thứ tư, 20 Tháng mười 2010, 16:31 GMT+7

Chu nhiem Uy ban kinh te cua Quoc hoi Ha Van Hien cho biet, theo bao cao tham tra cua Chinh phu ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2010 va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2011, ve mat xa hoi va moi truong con nhieu van de buc xuc cham duoc giai quyet.


Anh minh hoa

Un tac giao thong o cac thanh pho lon can co bien phap lau dai.Nhieu van de buc xuc cham giai quyet

Bao cao ve tinh hinh kinh te - xa hoi truoc Quoc hoi, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, mac du sau khung hoang, kinh te toan cau phuc hoi cham, nhung kinh te nuoc ta da som ra khoi tinh trang suy giam va co muc tang truong kha cao. GDP ca nam 2010 tang khoang 6,7% cao hon chi tieu Quoc hoi de ra, trong do khu vuc nong nghiep tang 2,6%, cong nghiep va xay dung tang 7,6%.

Cung voi da phuc hoi cua nen kinh te, trong nam 2010 da tao duoc nhieu viec lam moi cho nguoi lao dong, gop phan ha thap ty le that nghiep. Uoc ca nam 2010, so lao dong duoc giai quyet viec lam khoang 1,6 trieu nguoi.

Rieng chi tieu xuat khau lao dong, uoc dat 80 nghin nguoi, bang 94,12% so voi ke hoach. Ty le lao dong qua dao tao dat khoang 40%. Thu nhap binh quan dau nguoi dat 1,365 trieu dong, tang 8,9% (da loai tru yeu to tang gia).

Ty le ho ngheo cua ca nuoc giam 1,85%, xuong con 9,5%, thap hon muc tieu 10-11% cua Ke hoach 5 nam 2006-2010.

Tuy nhien, ben canh nhung ket qua dat duoc, tinh hinh xa hoi nuoc ta van con boc lo khong it nhung han che, bat cap. Theo phan tich cua Chu nhiem Uy ban kinh te cua Quoc hoi Ha Van Hien ve mat xa hoi va moi truong con ton tai 5 van de buc xuc cham duoc giai quyet.

Trong bao cao tham tra cua Uy ban kinh te Quoc hoi co neu ro, trong 5 nam 2006-2010, hau het cac chi tieu ve bao ve moi truong, khac phuc o nhiem deu khong dat ke hoach. Van de o nhiem moi truong, dat, nuoc, khong khi do bui, khi thai, nuoc thai tu cac khu cong nghiep, rac thai sinh hoat… ngay cang tram trong, anh huong truc tiep den suc khoe cua nguoi dan.

Tiep den la tinh trang qua tai o cac benh vien tuyen tren hau nhu chua duoc cai thien. An toan ve sinh thuc pham chua co buoc tien dang ke, xuat hien nhieu thuc pham, thuoc kich thich su dung trong nuoi trong thuc pham khong ro nguon goc, gay doc hai, nhung quyen loi cua nguoi tieu dung chua duoc bao ve.

Chat luong giao duc van thap; quan ly dai hoc, cao dang, trung hoc chua tot, phat sinh nhieu khoan dong gop ngoai quy dinh khien du luan xa hoi buc xuc. Tuyen moi dai hoc, cao dang nam 2010 chi dat 6,8% so voi ke hoach de ra la 12%.

Tuy nhien, bao cao cua Uy ban Kinh te Quoc hoi co dac biet nhan manh den tinh trang un tac giao thong o cac do thi van rat gay gat. So voi cung ky nam truoc, so vu tai nan giao thong tang 8,9%, so nguoi bi thuong tang 21,9%.

Tinh trang bao luc xa hoi dien bien ngay cang phuc tap, bao luc khong chi dien ra o ngoai duong pho ma ngay ca trong gia dinh va truong hoc, nhieu truong hop xam hai tre em, nguoi gia mot cach tho bao da tro thanh van de nhuc nhoi; nan buon ban, su dung may tuy mai dam, co bac, lam tac ngang nhien thach thuc; chong nguoi thi hanh cong vu, toi pham hinh su nghiep trong dien ra voi chieu huong ngay cang tang, pham toi trong lua tuoi thanh, thieu nien voi tinh chat nghiem trong hon gay tam ly lo lang trong nhan dan.

Ben canh do, Uy ban Kinh te Quoc hoi cung chi ra rang quan ly nha nuoc ve quoc phong, an ninh chua duoc cac bo, nganh chu trong. Co che phong ngua tham nhung, that thoat, lang phi tien cua, tai san cua Nha nuoc con han che, chua phat huy duoc hieu qua, cac viec cham duoc phat va xu ly van la van de gay buc xuc trong nhan dan.

Tap trung giai quyet cac van de buc xuc

Theo ong Ha Van Hien, de giai quyet duoc nhung bat cap, yeu kem ve tinh hinh xa hoi doi hoi phai duoc phan tich thau dao va co bien phap cu the nam tao buoc chuyen bien trong nhung nam tiep theo.

Giai phap cu the cua nam 2011, nam dau tien cua ke hoach 2011-2015 do la phai xay dung he thong giai phap dong bo, huu hieu va kien quyet khac phuc tinh trang bao luc xa hoi dang co xu huong dien bien phuc tap. Day manh phong, chong toi pham, thuc hien cac bien phap kien quyet giam tai nan giao thong. Tang cuong cac giai phap nang cao chat luong giao duc dao tao; Tiep tuc phat trien mang luoi giao duc, dao tao, day nghe, nhat la o mien nui, vung sau, vung xa; Khac phuc nhung han che, bat cap trong viec thanh lap truong, trong dau tu, quan ly doi voi giao duc dai hoc, cao dang; Day manh thanh tra, kiem tra, giam sat, nhat la doi voi hoat dong dao tao theo hinh thuc vua lam vua hoc, dao tao tu xa, lien ket, hop tac dao tao voi nuoc ngoai.

Ben canh do, can phai chu trong cac bien phap bao ve moi truong sinh thai, an toan ve sinh thuc pham, bao dam suc khoe cong dong. Som ban hanh chuan ngheo quoc gia moi. Tap trung cac nguon luc hoan thanh cac benh vien tuyen huyen va tuyen tinh, dau tu them nhieu thiet bi y te, tang cuong can bo y te den lam viec, kham chua benh tai vung sau, vung xa, vung kho khan; thuc hien chinh sach vien phi hop ly.


Cac chi tieu xa hoi nam 2011

- Tuyen moi dai hoc, cao dang tang 6,5%; trung cap chuyen nghiep tang 10%; cao dang nghe va trung cap nghe tang 16,5%.

- Muc giam ty le sinh la 0,2%o.

- Tao viec lam cho khoang 1,6 trieu lao dong, trong do dua 8,7 van lao dong di lam viec o nuoc ngoai.

- Giam ty le ho ngheo 2% theo chuan ngheo moi; rieng 63 huyen ngheo giam 4%. Nam 2011 co khoang 4% xa dat cac tieu chi nong thon moi.

- Giam ty le tre em duoi 5 tuoi bi suy dinh duong xuong khoang 17,3%.

- So giuong benh/1 van dan: 21 giuong (khong tinh giuong benh cua tram y te xa).

- Dien tich san nha o do thi binh quan dau nguoi: 19 m2

Kim ThaoCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.