Nhan dan se truc tiep bau Chu tich Uy ban Nhan dan xa

Thứ hai, 03 Tháng mười một 2008, 18:25 GMT+7

Day la viec lam can thiet va phu hop voi xu the mo rong dan chu truc tiep, tao dieu kien cho nguoi dan truc tiep lua chon, gioi thieu va bau nguoi dai dien cho nhan dan.

Chieu nay (31/11), duoi su dieu cua Pho Chu tich Quoc hoi Tong Thi Phong, Quoc hoi lam viec tai Hoi truong.

To trinh ve De an thuc hien thi diem viec khong to chuc Hoi dong nhan dan huyen, quan, phuong va nhan dan truc tiep bau Chu tich Uy ban nhan dan xa do Bo truong Bo noi vu Tran Van Tuan da trinh bay neu mot so noi dung chinh cua De an, nhan manh den yeu cau, su can thiet cua viec xay dung, hoan thien Nha nuoc phap quyen Xa hoi Chu nghia. Theo do, doi hoi phai day manh cai cach hanh chinh, to chuc hop ly chinh quyen dia phuong, phan biet ro nhung khac biet giua chinh quyen nong thon va chinh quyen do thi, phat huy che dinh dan chu truc tiep o co so.

De an cung cho rang, hien nay cac don vi hanh chinh tinh, huyen va xa deu duoc dieu chinh voi quy mo nho hon, phu hop voi doi ngu can bo, cong chuc, co che quan ly kinh te-xa hoi duoc doi moi theo huong phan cap manh hon cho chinh quyen dia phuong. Nhung van de quan trong chi phoi su phat trien cua tinh do HDND tinh quyet dinh, nhung van de cu the o co so, gan lien voi nguoi dan, cong dong dan cu do HDND xa quyet dinh. Viec khong to chuc HDND huyen, quan, phuong khong chi tinh gon duoc bo may chinh quyen dia phuong ma con gop phan lam ro vi tri, trach nhiem cua chinh quyen dia phuong cac cap trong he thong co quan Nha nuoc nham dam bao tinh thong nhat, thong suot va nang cao hieu luc, hieu qua cua he thong hanh chinh Nha nuoc.

Ve noi dung “nhan dan truc tiep bau Chu tich UBND xa”, Bo truong Tran Van Tuan cung nhan dinh, day la viec lam can thiet va phu hop voi xu the mo rong dan chu truc tiep, tao dieu kien cho nguoi dan truc tiep lua chon, gioi thieu va bau nguoi dai dien cho nhan dan. Nhan dan bau truc tiep Chu tich UBND xa se phat huy hon vai tro dan chu truc tiep, de cao uy tin va trach nhiem cua nguoi dung dau co quan hanh chinh do nhan dan truc tiep bau ra.

Bao dam quyen va loi ich hop phap cua cong dan

Theo To trinh du an Luat ly lich tu phap, Quoc hoi do Bo truong Bo tu phap Ha Hung Cuong trinh bay, o Viet Nam trong thuc tien hon 10 nam nay, khai niem “Ly lich tu phap” duoc hieu mot cach chung nhat la ly lich ve an tich cua nguoi bi ket an bang ban an hinh su da co hieu luc phap luat cua Toa an va tinh trang thi hanh ban an do. Thuc tien cuoc song cung nhu nhung yeu cau moi cua phap luat trong nhung nam gan day cho thay, quan ly ly lich tu phap co y nghia ngay cang quan trong nham dap ung yeu cau cua ca nhan chung minh nhan than tu phap hinh su cua minh trong nhung truong hop can thiet, tao dieu kien cho nguoi bi ket an trong viec xoa an tich, tai hoa nhap cong dong, dong thoi gop phan phuc vu cac co quan trong hoat dong to tung, thong ke tu phap...

Ben canh do, cong tac quan ly ly lich tu phap da va dang boc lo mot so han che, bat cap lon. Thu nhat, ve mat nhan thuc, tuy ly lich tu phap da co o nuoc ta tu thoi Phap thuoc, nhung sau mot thoi gian dai khong co nhu cau cua xa hoi, da co su danh dong khai niem giua ly lich tu phap voi can cuoc can pham; su nhan thuc cua nhieu nguoi, ke ca nhung nguoi lam cong tac tu phap, ve vai tro, y nghia rieng cua ly lich tu phap con han che. Thu hai, tu nam 1993 den nay, cong tac quan ly ly lich tu phap chua duoc trien khai mot cach toan dien, dung tam. Thu ba, viec thieu mot van ban quy pham phap luat co hieu luc cao dieu chinh mot cach toan dien, lam co so phap ly cho viec to chuc, quan ly ly lich tu phap dang la nguyen nhan quan trong lam han che cong tac nay… Vi vay, ly lich tu phap can phai duoc dieu chinh bang mot van ban co hieu luc cao cua Quoc hoi.

Bao cao tham tra cua Uy ban Tu phap cua Quoc hoi cung tan thanh nhat tri voi To trinh cua Chinh phu ve su can thiet ban hanh Luat Ly lich Tu phap. Tuy nhien, mot so y kien thanh vien Uy ban Tu phap cua Quoc hoi con ban khoan ve su can thiet ban hanh Luat vao thoi diem hien nay, vi cho rang linh vuc nay moi chi duoc dieu chinh bang thong tu. Vi vay can can nhac, truoc mat co the ban hanh Nghi dinh cua Chinh phu hoac Phap lenh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, qua thuc tien ap dung se tong ket, nang len thanh luat.

Can co Bo luat hinh su phu hop voi dieu kien kinh te-xa hoi hien nay.

Cung trong buoi chieu nay, Quoc hoi da nghe To trinh du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat hinh su do Bo tu phap Ha Hung Cuong trinh bay. Bo truong Ha Hung Cuong neu ro: Bo luat hinh su co hieu luc tu ngay 1/7/2000. Ke tu nam 2000 den nay, Bo luat hinh su da gop phan quan trong vao viec giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve quyen, loi ich hop phap cua cong dan, dau tranh phong, chong toi pham, gop phan tich cuc vao su nghiep xay dung chu nghia xa hoi va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Tuy nhien, qua 8 nam thi hanh, Bo luat hinh su hien hanh da boc lo nhieu bat cap, han che doi hoi phai duoc khac phuc. Do la, do ban hanh tu nam 2000, nen Bo luat hinh su chua the che hoa duoc nhung quan diem, chu truong moi cua Dang ve cai cach tu phap duoc the hien trong Nghi quyet so 08/NQ-TW ngay 2/1/2002 cua Bo Chinh tri ve mot so nhiem vu trong tam cong tac tu phap trong thoi gian toi. Mot so quy dinh cua Bo luat hinh su ve cau thanh cua mot so toi pham (nhu: cac toi pham ve moi truong, cac toi pham trong linh vuc cong nghe thong tin) con nhieu bat cap, gay kho khan cho viec dieu tra, truy to, xet xu loai toi pham nay tren thuc te. Mot so quy dinh cua Bo luat hinh su to ra khong con phu hop voi tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi hien nay, cung nhu chua dap ung duoc yeu cau dau tranh phong, chong toi pham trong dieu kien moi. Bo luat hinh su hien hanh chua cap nhat duoc nhung hanh vi nguy hiem cho xa hoi doi hoi phai xu ly ve mat hinh su moi xuat hien trong qua trinh phat trien kinh te - xa hoi, khoa hoc, cong nghe va hoi nhap quoc te, nhat la trong mot so linh vuc nhu: cong nghe thong tin, chung khoan, tai chinh - ke toan, so huu tri tue...

Chu nhiem Uy ban Tu phap Le Thi Thu Ba trinh bay bao cao tham tra ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat hinh su cho rang, ve co ban du an Luat nay da quan triet cac quan diem duoc neutrong Nghi quyet so 08/NQ- TU va Nghi quyet so 49/NQ-TU cua Bo Chinh tri. Tuy nhien, de bao quat, chat che hon can quan triet them quan diem: nhung noi dung duoc sua doi, bo sung phai dam bao tinh du bao cao, tranh viec sua doi, bo sung nhieu lan; phai phu hop voi xu huong tien bo cua phap luat hinh su tren the gioi; ro rang, cu the, bao dam su tuong dong, can doi ve mat chinh sach giua cac noi dung da sua doi va noi dung con lai cua BLHS.

Truoc do, trong phien lam viec buoi sang, Quoc hoi da thao luan o To ve du an Luat boi thuong nha nuoc.

Sang mai (4/11), Quoc hoi thao luan o To ve ve De an thuc hien thi diem viec khong to chuc Hoi dong nhan dan huyen, quan, phuong va nhan dan truc tiep bau Chu tich Uy ban nhan dan xa.

(theo VOV)


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.