Nguoi cong dan dung cam

Thứ hai, 28 Tháng ba 2005, 11:02 GMT+7

Tu vu dau tranh chong tieu cuc o thi xa Do Son:


Nguoi cong dan dung cam
Ngay 24/3, Thu tuong Phan Van Khai da bieu duong mot cong dan o phuong Ngoc Xuyen, thi xa Do Son (Hai Phong), vi dung cam to cao nhung hanh vi sai trai, tham o dat dai cua mot so quan chuc o dia phuong.

Vi cong dan dung cam nay chinh la cuu Dai ta tinh bao Dinh Dinh Phu, con nguoi dan Do Son thi goi ong voi cai ten than mat “Phu choi trau”...

Dat tai dinh cu cho dan thanh “tai dinh cu” cho “quan”

Thang 7/2000, Chinh phu phe duyet du an 353 lam duong tu Hai Phong di Do Son. De thuc hien du an nay, nhan dan khu Vung Huong thuoc phuong Van Huong, Van Son, Ngoc Xuyen (TX Do Son) da chap hanh nghiem viec di chuyen, giai phong mat bang, tao dieu kien cho co quan chuc nang xay dung con duong.

Dap lai thinh tinh cua nguoi dan, chinh quyen TX Do Son hua se tao dieu kien thuan loi nhat trong viec cap dat tai dinh cu cho ba con. Nam 2003, con duong co ban da lam xong, nhung nhieu nam da troi qua ma nguoi dan van chua co noi o moi, ho phai song vat vuong trong nhung khu nha tam, trong khi do chinh quyen TX Do Son lai “tai dinh cu” cho hang loat cac quan chuc chinh quyen thi xa, tham chi ho con co dat “bieu” cho hang loat can bo chu chot cua thanh pho Hai Phong...Viec chia chac va bieu xen dat dai nay con duoc Thi uy Do Son “chuan y” bang van ban.

Ngay 5/3/2003, Thi uy Do Son cong nhien ra thong bao ve chinh sach cap dat cho can bo: o TX gom cac can bo trong Ban Thuong vu Thi uy, Pho Chu tich HDND, UBND TX; doi voi lanh dao cac phong, ban, nganh, doan the va co quan cap xa thi thuc hien theo nguyen tac “cap truong truoc, cap pho sau; dong chi tham gia lau nam truoc, tham gia it nam sau”.

Ty le de “doi ngoai” va can bo dien chinh sach cua dia phuong se giao cho Thuong truc Thi uy va Hoi dong xet duyet cap dat TX xem xet cu the....Va roi moi viec da duoc thuc hien dung theo thong bao nay. Trong tong so khoang 200 suat dat tai dinh cu (moi suat tu 60 m2-300 m2), duoc thanh pho Hai Phong ra quyet dinh cap dat thi co den qua nua lai duoc cap cho nhung vi can bo chu chot, nguoi nha can bo, can bo cua TX va cua thanh pho Hai Phong.


Nguoi cong dan dung cam
Ong Phu tai nha rieng

Biet duoc thong bao nay nhung nguoi dan dang cho dat tai dinh cu, ta hoa. Cu the theo thong bao do thi cuoc doi cua ho, con cai ho se di ve dau, khi ma khong biet den bao gio moi co duoc manh dat de lap than? Nhung biet lam gi, vi phan lon nhung nguoi trong so ho chi la dan den keu troi khong thau.

Tin cu lan dan, den tai cac vi lao thanh cach mang nhu cu Pham Van Tiep, Xuan Sinh... Nhung nguoi co tham nien nhat ve tuoi Dang o TX Do Son nho be bat dau gui don den cac co quan chuc nang cua Do Son, thanh pho Hai Phong phan anh. Nhung don, thu di ma khong co thu lai, chang ai them de y hay hoi am y kien cua ho...

Thang 5/2003, tai mot Hoi nghi tiep xuc cu tri, co dang vien lao thanh dung len noi thang: “Thi uy Do Son ra thong bao ve chia dat cho can bo la sai roi, can phai sua ngay”. Dap lai loi gop y chan tinh ay, mot vi trong thuong vu Thi uy noi huych toet luon: “Thi can bo cung phai lam an chu”... Nguoi dan Do Son nan dan, nhieu dang vien cung bat dau nan dan. Dung luc ay thi Dai ta Dinh Dinh Phu vao cuoc.

Nhap cuoc

40 nam tuoi Dang, hon 20 nam lam cong tac phan gian, vi dai ta gia bat dau nghe ngong, nam tinh hinh va thu thap tu lieu. Ong ngam nghi: “Lam cach nao de ho biet sua sai. Vi tuu chung thi ho deu la con chau minh ca”. Nghi the, ba lan ong dat chan den tru so Thi uy Do Son, nhung ca ba lan Bi thu Vu Duc Van deu vien ly do “ban cong viec” khong tiep.

Lan thu tu, can than hon ong dang ky qua Van phong thi anh nhan vien noi: “Thi bac cu den nha rieng anh ay cho tinh cam, viec gi phai dang ky cho ray ra”. Mong 10 Tet nam 2003, ong den nha rieng Bi thu Van, tien the chuc tet luon. “Toi den gap vo chong ong Bi thu dang be cay dao ra san. Vua gap, ong ay da noi luon: “Bac co viec gi cu den co quan, chu cong viec giai quyet o nha rieng mai lai kien cao phien ha”.


Nguoi cong dan dung cam
Khu dat co vi tri dac dia, nhin ra bien, tri gia hang chuc ty dong nay da duoc chia chac cho lanh dao TX Do Son

Ong dai ta khong con tin noi vao tai minh nua. “Cu nghi toi cau noi cua tay Bi thu o tuoi con chau minh, suot dem do toi khong ngu” - Ong tam su.

Ngay 10/3/2004, Phu “choi trau” chinh thuc gui don den cac co quan chuc nang cua thanh pho Hai Phong va mot so co quan o Trung uong. La don dau tien ong viet: “Toi, Dai ta Dinh Dinh Phu, 40 nam tuoi Dang xin to cao voi....”. Truoc khi gui don, ong con can than thong bao voi Truong Cong an TX Do Son: “Toi se lam vu nay day! Ngay mai toi chinh thuc kien nghi len Trung uong”.

La don dau tien duoc ong gui di, cac con ong khong dua nao dam can, nhung cung khong ai ung ho. Con re va con gai ong (dang cong tac tai dia phuong) chi than: “Bo lam ma khong thanh thi chet chung con !”. Ong len tan thanh pho hoi con trai hien la Trung ta, dang cong tac tai Cong an Hai Phong.

Hieu tinh cha minh, anh chi noi cau gon lon : “Bo phai can nhac, khong phai de dau”. Ngay xua, trong nhung tran chien giap la ca voi dich con khong so, chang le nay dau tranh xay dung Dang ma lai danh bo tay sao? Tu dau tranh tu tuong voi chinh minh, ong tim gap lai nguoi ban cu Thanh Lam, nguyen la Giam doc CA Hai Phong, cung chi nhan duoc cau tra loi gon lon: “Khong de dau”.

“Toi lai tim den nguoi thu truong cu, ay la ong Tran Dong (nguyen Thu truong Bo Noi vu, nay la Bo Cong an) hoi y kien. Ong khuyen khich ngay: “Cau nen lam, nhung “dau” lai voi ca mot tap the nhu vay cung khong de dau” - Ong nho lai.

Go cua “quan”

Ai cung mot cau tra loi “khong de dau”, nhung khong le minh chiu thua cai xau. Cu deo dang voi suy nghi ay, ong bat dau tay nai len Ha Noi. Noi dau tien ma ong dat chan den la Tru so tiep dan cua Trung uong Dang o pho Mai Xuan Thuong va Thuong truc Ban chi dao xay dung va chinh don Dang Trung uong.


Nguoi cong dan dung cam

Nguoi tiep ong la uy vien Trung uong Dang, Pho Chu nhiem uy ban Kiem tra Trung uong Vu Quoc Hung. Ong ke: “Toi vua dua don, ong Hung hoi ngay: “Dong chi la dang vien ma lai to cao ca to chuc Dang, neu sai dong chi phai chiu trach nhiem day?”. “Toi chi to cao mot bo phan dang vien lam sai thoi” - Ong Phu noi.

Ong Hung bao: “The thi dong chi cu ve di, toi se co trach nhiem voi la don cua dong chi”. Ke nhu the cung la thanh cong buoc dau”.

La don thu ba, ong tan tay gui den nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu. Hoi vi sao lai phai gui den ca nguyen Tong Bi thu?

Ong tum tim cuoi: “Toi tin la ong se ung ho, vi chinh ong la nguoi cung Trung uong da lam “song lai” chu truong xay dung chinh don Dang”. Tu day, nhung la don cua vi dai ta duoc chuyen den tay mot so uy vien Bo Chinh tri.

“Toi khong de dan Do Son mat niem tin”

Nhung la don da duoc gui den nhung nguoi co trach nhiem, nhung tinh hinh van chuyen bien rat cham. Dat dai da duoc lanh dao thi xa Do Son chia chac, tham chi co nguoi da ban sang tay kiem bac ty. Bi thu Thi uy Vu Duc Van, du khong dung ten nhung nguoi than cua ong da duoc chia hai suat (con trai Vu Duc Toan duoc chia 314,2 m2, Vu Duc Truong duoc chia 217,5m2), ca hai lo dat do tri gia khoang 5,5 ty dong;

Chu tich UBND TX Do Son Hoang Anh Hung cung khong truc tiep dung ten nhung nguoi than cua ong duoc cap 3 suat: Ong Pham Manh Hung (bo vo) duoc 128m2; ba Dinh Thi Thu (em dau) duoc 120 m2; ong Hoang Dinh Khac (chau ho) duoc 252m2; ong Tran Van Dan (anh em coc cheo) duoc cap 60 m2. Tong cong nhung nguoi than trong gia dinh ong Chu tich duoc cap khoang 500 m2, tri gia khoang 5 ty dong. Ngoai ra, Pho Bi thu, Pho Chu tich, cho den cac truong phong, ban, chu tich phuong... deu co suat.

Sau khi da chia chac xong xuoi, lai chua thay “lao Phu choi trau” kien cao co ket qua gi, Thi uy Do Son bat dau quay lai “tan cong” nguoi to cao. Ngay 2/6/2004, Thi uy ra thong bao so 83, ve ket luan hoi nghi Ban Thuong vu Thi uy ngay 1/6/2004.

Theo do, Thuong vu Thi uy Do Son ket luan: Nhung don, thu truoc, trong cuoc bau cu HDND cac cap nhiem ky 2004-2009 vua qua neu khong dung dan, da duoc cap tren ket luan truoc bau cu (trong do co don cua ong Phu) nhung van co tinh sao, in dua kien gay mat on dinh dia phuong, khien cap tren, ban be hieu khong dung doi voi dia phuong, gay tac hai khong nho.

Tu ket luan do, Ban Thuong vu thong nhat thanh lap to cong tac do ong Hoang Dinh Lap, uy vien thuong vu, Truong ban Dan van Thi uy lam to truong, cac to vien gom: Truong ban tuyen giao, Chu nhiem uy ban Kiem tra, Truong Cong an TX, Pho Chu tich UBND TX... To cong tac nay duoc UBND TX cap kinh phi hoat dong, de lam nhiem vu chinh la “khan truong dieu tra, lam sang to, kien quyet xu ly nghiem khac nhung can bo, dang vien, nhan dan co don thu to cao theo phap luat hien hanh va che do nguyen tac Dang”.

Nam ngay sau do, To cong tac bat dau hoat dong bang mot Hoi nghi gap mat cac lao thanh cach mang, lanh dao Do Son qua cac thoi ky de to chuc lay y kien “dau to” lai nhung dang vien di to cao. “Tai hoi nghi, co can bo duong chuc con noi thang: “Cho cu sua, nguoi cu di”, de am chi nhung nguoi to cao” - Ong Phu ke.

Khong chi vay, sau hoi nghi, Truong ban Tuyen giao Thi uy con viet thong bao, quy cho nhung nguoi khieu kien la “nhung nguoi bat man, loi dung dan chu don thu vuot cap de noi xau lanh dao, noi xau dang bo, chinh quyen... cac dang vien phai kien quyet dau tranh lam that bai y do xau cua chung...”.

Van ban do duoc gui den tung chi bo, cac dang bo truc thuoc Thi uy. Dong thoi no con duoc doc tren dai phat thanh TX suot ca tuan le. Muc dich la lam te liet va “ha guc” vi Dai ta gia.

Khong dung lai o do, duoi su chi dao cua Thi uy Do Son, Dang bo phuong Ngoc Xuyen, noi ong Phu sinh song con chi dao Chi bo 5, noi ong Phu sinh hoat Dang phai kiem diem ong Phu vi sai pham trong cong tac dang vien, nham tim cach khai tru ong ra khoi Dang. Tuy nhien, chinh 18 dang vien trong chi bo 5 da dung ra bao ve ong den cung.

Tim duoc “Bao Cong”

Nhung la don, dung ten Dai ta Dinh Dinh Phu tiep tuc duoc gui di. Den lan thu 9, thi no duoc hoi am bang chi dao cua Thanh tra Chinh phu, ve viec lap doan thanh tra theo don to cao cua vi dai ta gia. Ong Phu tam su: “Ngay gap ong Truong Doan Thanh tra Chinh phu Nguyen Duc Hanh, toi da reo len: “Tim duoc Bao Cong roi!”. Va cuoi cung, cong ly da thang.

Moi day, Thanh tra Chinh phu da co ket luan ve nhung sai pham trong viec quan ly dat dai o TX Do Son, dong thoi khang dinh don to cao cua Dai ta Phu hoan toan dung su that. Theo ket luan cua Thanh tra Chinh phu, nhung vi pham cua lanh dao TX Do Son trong viec quan ly dat dai la dac biet nghiem trong. Phan sau cua vu viec cung da duoc Thu tuong Chinh phu chi dao, yeu cau xu ly.

Chia tay vi Dai ta tinh bao, ong van dau dau mot cau: “Khi toi bat dau viet don, cung la luc toi da lua chon sinh tu, nhung ca ba the he nha toi deu da tro thanh dang vien. Toi khong the de dan Do Son mat di niem tin vao Dang”. Do cung chinh la chan ly song cua vi dai ta tinh bao gia.

Ba Kien - Huu KhoiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.